EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0517

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/517 van de Commissie van 3 april 2020 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

C/2020/2213

OJ L 114, 14.4.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/517/oj

14.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/4


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/517 VAN DE COMMISSIE

van 3 april 2020

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 april 2020.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Stephen QUEST

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Belastingen en Douane-Unie


(1)  PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling (GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een artikel bestaande uit een slinger van kunstspar (dennenboom) met een lengte van ongeveer 5 m en een lichtketting van ongeveer 60 ledlampjes die om de slinger is gewikkeld. De lichtketting wordt gevoed met een stroomtoevoer van 230 V. De slinger en de lichtketting zijn vervaardigd van kunststof.

Zie afbeelding  (*1).

6702 10 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de Gecombineerde Nomenclatuur, en de tekst van de GN-codes 6702 en 6702 10 00 .

Het artikel is een samengesteld product in de zin van algemene regel 3 b). Gelet op de objectieve kenmerken van het artikel, namelijk het feit dat het bestaat uit een slinger van kunstspar met lampjes die een extra decoratief effect teweegbrengen, is het hoofdzakelijk ontworpen om een decoratieve functie te vervullen. Bovendien blijft de slinger van kunstspar ook voor sier- of decoratiedoeleinden dienen wanneer de lampjes zijn uitgeschakeld. Derhalve is de slinger van kunstspar, die op het natuurlijke product lijkt (zie ook de GS-toelichtingen op post 6702), de component waaraan het artikel zijn wezenlijke karakter als decoratief artikel verleent. Indeling van het artikel onder onderverdeling 9405 40 als andere elektrische verlichtingstoestellen is daarom uitgesloten.

Indeling van het artikel onder onderverdeling 9505 10 als kerstfeestartikelen is eveneens uitgesloten, omdat de objectieve kenmerken ervan suggereren dat het niet uitsluitend wordt gebruikt voor kerstfestiviteiten, maar vooral als decoratie tijdens het winterseizoen (zie aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 95, punt 1, onder a), laatste alinea).

Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 6702 10 00 als kunstloofwerk van kunststof.

Image 1


(*1)  De foto is louter ter informatie.


Top