EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0516

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/516 van de Commissie van 3 april 2020 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

C/2020/2212

OJ L 114, 14.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/516/oj

14.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/516 VAN DE COMMISSIE

van 3 april 2020

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité Douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 april 2020.

Voor de Commissie,

Namens de voorzitter,

Stephen QUEST

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Belastingen en Douane- Unie


(1)  PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling (GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een lege buis van zirkoniumlegering die aan beide uiteinden open is, met een lengte van ongeveer 4 m en een gewicht van ongeveer 0,5 kg.

De buis is ontworpen om met splijtstof te worden gevuld en vervolgens te worden dichtgelast, geassembleerd en verzegeld, en als zodanig te worden gebruikt als recipiënt voor uraniumtabletten in een splijtstofelement.

8109 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekeningen 3, 5 en 6 op afdeling XV en de tekst van de GN-codes 8109 en 8109 90 00 .

Gezien de objectieve kenmerken en eigenschappen ervan beantwoordt het artikel aan de tekst van post 8109, waartoe artikelen van zirkoniumlegering behoren die bijvoorbeeld worden gebruikt voor het vervaardigen van mantels of hulzen van splijtstofelementen en van metalen constructiedelen voor de bouw van kernsplijtingsinstallaties (zie ook de GS-toelichtingen op post 8109).

De buis moet nog verschillende processen ondergaan voordat er specifieke identificeerbare artikelen van worden vervaardigd. Bij aanbieding bij de douane zijn de objectieve kenmerken van het artikel bijgevolg niet die van splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren van post 8401. Indeling onder post 8401 als niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren is derhalve uitgesloten.

Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8109 90 00 als andere werken van zirkonium.


Top