EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0513

Besluit (GBVB) 2020/513 van de Raad van 7 april 2020 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/1869 betreffende de adviesmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Irak (EUAM Iraq)

ST/6270/2020/INIT

OJ L 113, 8.4.2020, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/513/oj

8.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 113/38


BESLUIT (GBVB) 2020/513 VAN DE RAAD

van 7 april 2020

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/1869 betreffende de adviesmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Irak (EUAM Iraq)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 16 oktober 2017 bij Besluit (GBVB) 2017/1869 (1) een adviesmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Irak (EUAM Iraq) ingesteld.

(2)

De Raad heeft op 15 oktober 2018 Besluit (GBVB) 2018/1545 (2) tot wijziging van het mandaat van EUAM Iraq vastgesteld, waarmee het mandaat tot en met 17 april 2020 verlengd werd.

(3)

Naar aanleiding van de strategische evaluatie van EUAM Iraq heeft het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) aanbevolen het mandaat van EUAM Iraq te wijzigen en te verlengen tot en met 30 april 2022.

(4)

Besluit (GBVB) 2017/1869 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

EUAM Iraq moet beschikken over een projectcel om projecten vast te stellen en uit te voeren. Op gebieden die verband houden met het mandaat van EUAM Iraq en ter bevordering van de doelstellingen ervan, moet EUAM Iraq, in voorkomend geval, de projecten die door de lidstaten en derde staten onder hun verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, coördineren, faciliteren en van advies voorzien.

(6)

EUAM Iraq zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2017/1869 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De artikelen 2 en 3 worden vervangen door:

Artikel 2

Doelstellingen

De strategische doelstellingen van EUAM Iraq zijn de volgende:

1.

de Iraakse autoriteiten op strategisch niveau bijstaan met advies en deskundigheid om in kaart te brengen en te omschrijven welke de voorwaarden zijn voor een coherente uitvoering van de civiele aspecten van de hervorming van de veiligheidssector in het kader van de nationale Iraakse veiligheidsstrategie en daarmee samenhangende plannen;

2.

analyseren, beoordelen en bepalen van mogelijkheden op nationaal, regionaal en provinciaal niveau voor een verdere betrokkenheid van de Unie als steun bij het vervullen van de vereisten voor de hervorming van de civiele veiligheidssector;

3.

documenteren en faciliteren van de planning en de uitvoering door de Unie en de lidstaten, en

4.

de delegatie van de Unie in Irak bijstaan bij het coördineren van de door de Unie en haar lidstaten geleverde steun voor de hervorming van de civiele veiligheidssector, en zodoende samenhang in het optreden van de Unie waarborgen.

Artikel 3

Taken

Om de doelstellingen van artikel 2 te verwezenlijken, moet EUAM Iraq de nodige taken in overeenstemming met haar planningsdocumenten vervullen.”.

2)

In artikel 14 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het financiële referentiebedrag om de uitgaven van EUAM Iraq te dekken voor de periode van 16 oktober 2017 tot en met 17 oktober 2018, bedraagt 17 300 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag om de uitgaven van EUAM Iraq te dekken voor de periode van 18 oktober 2018 tot en met 17 april 2020, bedraagt 64 800 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag om de uitgaven van EUAM Iraq te dekken voor de periode van 18 april 2020 tot en met 30 april 2022, bedraagt 79 500 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag voor eventuele daaropvolgende perioden wordt door de Raad vastgesteld.”.

3)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

Artikel 14 bis

Projectcel

1.   EUAM Iraq beschikt over een projectcel om projecten vast te stellen en uit te voeren. Op gebieden die verband houden met het mandaat van EUAM Iraq en ter bevordering van de doelstellingen ervan, zal EUAM Iraq, in voorkomend geval, de projecten die door de lidstaten en derde staten onder hun verantwoordelijkheid en met inachtneming van het institutionele kader van de Unie worden uitgevoerd, coördineren, faciliteren en van advies voorzien.

2.   EUAM Iraq is gemachtigd financiële bijdragen van de lidstaten of van derde staten aan te wenden voor de uitvoering van projecten die zijn aangemerkt als een consistente aanvulling op andere acties van de missie EUAM Iraq, op voorwaarde dat:

a)

het project is opgenomen in het financieel memorandum bij dit besluit, of

b)

het project tijdens de duur van het mandaat van EUAM Iraq op verzoek van het hoofd van de missie wordt geïntegreerd door middel van een wijziging van het financieel memorandum.

EUAM Iraq sluit een regeling met de betrokken staten, waarin met name wordt vastgelegd welke specifieke procedures worden gevolgd voor de behandeling van klachten van derden betreffende schade die is opgelopen als gevolg van een handelen of nalaten van EUAM Iraq bij de besteding van de middelen die door deze staten ter beschikking zijn gesteld. In geen geval wordt de Unie of de hoge vertegenwoordiger door de bijdragende staten aansprakelijk gesteld voor het handelen of nalaten van EUAM Iraq in verband met de besteding van de middelen van die staten.

3.   Financiële bijdragen van derde staten voor de projectcel moeten worden aanvaard door het PVC.”.

4)

In artikel 17 wordt de tweede zin vervangen door:

“Het is van toepassing tot en met 30 april 2022.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 7 april 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Besluit (GBVB) 2017/1869 van de Raad van 16 oktober 2017 betreffende de adviesmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Irak (EUAM Iraq) (PB L 266 van 17.10.2017, blz. 12).

(2)  Besluit (GBVB) 2018/1545 van de Raad van 15 oktober 2018 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/1869 betreffende de adviesmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Irak (EUAM Iraq) (PB L 259 van 16.10.2018, blz. 31).


Top