EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0286

Besluit (EU) 2020/286 van de Raad van 27 februari 2020 betreffende het namens de Europese Unie tijdens de 63e zitting van de Commissie Verdovende Middelen in te nemen standpunt over de toevoeging van een stof aan de lijst van stoffen in tabel I bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen

ST/5661/2020/INIT

OJ L 62, 2.3.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/286/oj

2.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/24


BESLUIT (EU) 2020/286 VAN DE RAAD

van 27 februari 2020

betreffende het namens de Europese Unie tijdens de 63e zitting van de Commissie Verdovende Middelen in te nemen standpunt over de toevoeging van een stof aan de lijst van stoffen in tabel I bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988 (“het verdrag”) is op 11 november 1990 in werking getreden en is door de Unie gesloten bij Besluit 90/611/EEG van de Raad (1).

(2)

Op grond van artikel 12, leden 2 tot en met 7, van het verdrag kunnen stoffen worden toegevoegd aan de tabellen bij het verdrag, die een lijst van drugsprecursoren bevatten.

(3)

Tijdens haar 63e zitting van 2 tot en met 6 maart 2020 in Wenen dient de Commissie Verdovende Middelen een besluit te nemen over de toevoeging van een stof aan tabel I bij het verdrag.

(4)

Het is wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie in de Commissie Verdovende Middelen moet worden ingenomen, aangezien het besluit in de Unie juridische werking zal hebben en het een beslissende invloed kan hebben op de inhoud van het Unierecht, te weten Verordening (EG) nr. 111/2005 (2) en Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(5)

Volgens de beoordeling van het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen wordt de stof methyl-alfa-fenyl-acetoacetaat (MAPA) vaak gebruikt bij de illegale vervaardiging van amfetamine en methamfetamine. Er zijn aanwijzingen dat de omvang en de reikwijdte van de illegale vervaardiging van deze verdovende middelen en psychotrope stoffen zodanige problemen voor de volksgezondheid en maatschappij opleveren, dat het gerechtvaardigd is methyl-alfa-fenyl-acetoacetaat (MAPA) onder internationale controle te stellen. De illegale vervaardiging van amfetamine en methamfetamine schept in de Unie ernstige problemen voor de volksgezondheid en de maatschappij. Incidenten in verband met de smokkel van methyl-alfa-fenyl-acetoacetaat (MAPA) komen in grotere mate en regelmatiger voor, en georganiseerde criminele groeperingen in de Unie voeren amfetamine en methamfetamine illegaal uit naar derde landen.

(6)

Het standpunt van de Unie moet tot uiting worden gebracht door de lidstaten die lid zijn van de Commissie Verdovende Middelen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in te nemen standpunt op de 63e zitting van de Commissie Verdovende Middelen houdt in dat de stof methyl-alfa-fenyl-acetoacetaat (MAPA) moet worden toegevoegd aan tabel I bij het verdrag.

Artikel 2

Het in artikel 1 uiteengezette standpunt wordt tot uitdrukking gebracht door de gezamenlijk optredende lidstaten van de Unie die lid zijn van de Commissie Verdovende Middelen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

D. HORVAT


(1)  Besluit van de Raad 90/611/EEG van 22 oktober 1990 betreffende de sluiting namens de Europese Economische Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (PB L 326 van 24.11.1990, blz. 56).

(2)  Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren (PB L 22 van 26.1.2005, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren (PB L 47 van 18.2.2004, blz. 1).


Top