EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0028

Besluit (EU) 2020/28 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

OJ L 10, 15.1.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/28/oj

15.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/1


BESLUIT (EU) 2020/28 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 27 november 2019

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (1), en met name artikel 4, lid 3,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (2), en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (“het Fonds”) heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, doeltreffend en soepel op noodsituaties te reageren om solidariteit te betonen met de bevolking van door natuurrampen getroffen regio’s.

(2)

Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad (3), mag het Fonds het jaarlijkse maximumbedrag van 500 000 000 EUR (in prijzen van 2011) niet overschrijden.

(3)

Nadat Kreta tussen 23 en 26 februari 2019 werd getroffen door uitzonderlijk hevige regenval en noodweer, die tot overstromingen en aardverschuivingen hebben geleid, heeft Griekenland op 15 mei 2019 een aanvraag om middelen uit het fonds ingediend.

(4)

De aanvraag van Griekenland voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage uit het Fonds, zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

(5)

Er moeten derhalve middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld voor een financiële bijdrage aan Griekenland.

(6)

Bij Besluit (EU) 2019/277 van het Europees Parlement en de Raad (4) werd een bedrag van 50 000 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten uit het Fonds beschikbaar gesteld voor de betaling van voorschotten voor het begrotingsjaar 2019. Deze kredieten zijn slechts in zeer beperkte mate gebruikt. Bijgevolg is er ruimte om het volledige bedrag van de onderhavige beschikbaarstelling te financieren via herschikking van de kredieten die voor de betaling van voorschotten zijn vrijgemaakt in de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019.

(7)

Opdat zo snel mogelijk middelen uit het Fonds ter beschikking kunnen worden gesteld, dient dit besluit van toepassing te zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 4 552 517 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld aan Griekenland.

Het in de eerste alinea bedoelde bedrag wordt gefinancierd uit de kredieten die in de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 zijn gereserveerd voor de betaling van voorschotten. De kredieten die beschikbaar zijn voor de betaling van voorschotten worden dienovereenkomstig verlaagd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 27 november 2019.

Gedaan te Straatsburg, 27 november 2019.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

D. M.SASSOLI

Voor de Raad

De voorzitter

T.TUPPURAINEN


(1)  PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(4)  Besluit (EU) 2019/277 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2018 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (PB L 54 van 22.2.2019, blz. 5).


Top