EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2139

Besluit (EU, EURATOM) 2019/2139 van de Raad van 10 december 2019 tot benoeming van twee leden van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen uit hoofde van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

ST/13803/2019/INIT

PB L 324 van 13.12.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2139/oj

13.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 324/9


BESLUIT (EU, EURATOM) 2019/2139 VAN DE RAAD

van 10 december 2019

tot benoeming van twee leden van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen uit hoofde van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (1), en met name artikel 11, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 11, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 is een comité van onafhankelijke vooraanstaande personen (“het comité”) opgericht.

(2)

Artikel 11, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 bepaalt dat het comité uit zes leden dient te bestaan en dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie elk twee leden aanwijzen. Het comité moet telkens worden vernieuwd binnen zes maanden na het einde van de eerste zitting van het Europees Parlement na de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het mandaat van de leden mag niet verlengbaar zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen worden voor de resterende duur van de ambtstermijn van het comité benoemd tot lid:

de heer Algis KRUPAVIČIUS;

de heer Christian WALDHOFF.

2.   De benoeming is onder voorbehoud van de ondertekening, door elk voorgedragen lid, van de bij dit besluit gevoegde verklaring betreffende onafhankelijkheid en de afwezigheid van belangenconflicten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 10 december 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

T. TUPPURAINEN


(1)  PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.


BIJLAGE

VERKLARING BETREFFENDE ONAFHANKELIJKHEID EN DE AFWEZIGHEID VAN BELANGENCONFLICTEN

Ik, ondergetekende ...................................., verklaar dat ik kennis heb genomen van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en dat ik mijn functie als lid van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen geheel onafhankelijk en volledig in overeenstemming met de voorschriften van die verordening zal uitoefenen.

Ik zal van enige instelling of regering, of van enig ander orgaan of enige andere instantie instructies vragen noch aanvaarden. Ik zal mij onthouden van iedere handeling die onverenigbaar is met de aard van mijn taken.

Ik verklaar naar mijn beste weten dat ik mij niet in een situatie bevind die aanleiding geeft tot belangenconflicten. Er is sprake van een belangenconflict wanneer de onpartijdige en objectieve uitoefening van mijn functie van lid van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen in het gedrang komt als gevolg van familiebanden, mijn persoonlijke leven, politieke, nationale, filosofische of religieuze affiniteiten, economische belangen of elk ander gedeeld belang met een begunstigde.

Ik verklaar met name dat ik geen lid ben van het Europees Parlement, de Raad of de Commissie. Ik heb geen kiezersmandaat. Ik ben geen ambtenaar of ander personeelslid van de Europese Unie. Ik ben geen werknemer of voormalig werknemer van een Europese politieke partij of Europese politieke stichting.

Gedaan te …,

[DATUM + HANDTEKENING

van het voorgedragen

lid van het comité van

onafhankelijke vooraanstaande personen]


Top