EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1174

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 236/2016 van 2 december 2016 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1174]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1174/oj

23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/33


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 236/2016

van 2 december 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1174]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/548 van de Commissie van 8 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof diammoniumfosfaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/549 van de Commissie van 8 april 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen bentazon, cyhalofop-butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozine, thiabendazole en thifensulfuron-methyl (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/560 van de Commissie van 11 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof wei overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 13a (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32016 R 0548: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/548 van de Commissie van 8 april 2016 (PB L 95 van 9.4.2016, blz. 1),

32016 R 0549: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/549 van de Commissie van 8 april 2016 (PB L 95 van 9.4.2016, blz. 4),

32016 R 0560: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/560 van de Commissie van 11 april 2016 (PB L 96 van 12.4.2016, blz. 23).”.

2)

Na punt 13zzzzzzd (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/638 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„13zzzzzze.

32016 R 0548: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/548 van de Commissie van 8 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof diammoniumfosfaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 95 van 9.4.2016, blz. 1).

13zzzzzzf.

32016 R 0560: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/560 van de Commissie van 11 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof wei overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 96 van 12.4.2016, blz. 23).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/548, 2016/549 en 2016/560 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 december 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 december 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 95 van 9.4.2016, blz. 1.

(2)  PB L 95 van 9.4.2016, blz. 4.

(3)  PB L 96 van 12.4.2016, blz. 23.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top