EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2170

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2170 van de Raad van 15 november 2017 betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen

OJ L 306, 22.11.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2170/oj

22.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/19


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2170 VAN DE RAAD

van 15 november 2017

betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit 2005/387/JBZ van de Raad van 10 mei 2005 inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen (1), en met name artikel 8, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Besluit 2005/387/JBZ is door een bijzondere vergadering van het uitgebreide wetenschappelijk comité van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) een risicobeoordelingsverslag over de nieuwe psychoactieve stof N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) opgesteld, dat vervolgens op 24 mei 2017 bij de Commissie en de Raad is ingediend.

(2)

Furanylfentanyl is een synthetisch opioïde dat qua structuur vergelijkbaar is met fentanyl, een aan controle onderworpen stof die in de geneeskunde op ruime schaal wordt gebruikt voor algehele anesthesie bij operaties en voor pijnbeheersing. Furanylfentanyl is qua structuur ook verwant aan acetylfentanyl en acryloylfentanyl, stoffen waarover het EMCDDA en Europol respectievelijk in december 2015 en november 2016 een gezamenlijk verslag hebben uitgebracht.

(3)

Furanylfentanyl is zeker sinds juni 2015 in de Unie verkrijgbaar en is in zestien lidstaten aangetroffen. De stof wordt in de meeste gevallen in beslag genomen in poedervorm, maar ook wel in vloeibare vorm en in tabletvorm. De aangetroffen hoeveelheden zijn relatief klein. Dit feit moet echter wel in verband worden gezien met de krachtige werking van de stof.

(4)

Vijf lidstaten hebben in totaal 22 sterfgevallen gemeld die in verband worden gebracht met furanylfentanyl. In ten minste tien van deze sterfgevallen was furanylfentanyl ofwel de doodsoorzaak ofwel een factor die vermoedelijk heeft bijgedragen tot het overlijden. Daarnaast zijn door drie lidstaten elf niet-dodelijke acute intoxicaties gemeld in verband met furanylfentanyl.

(5)

Er zijn geen aanwijzingen voor betrokkenheid van de georganiseerde misdaad bij het vervaardigen, distribueren, verhandelen of leveren van furanylfentanyl in de Unie. De beschikbare gegevens lijken erop te wijzen dat furanylfentanyl wordt vervaardigd door chemische bedrijven in China.

(6)

Furanylfentanyl wordt online zowel in kleine hoeveelheden als in bulk verkocht als „onderzoeksstof”, doorgaans in de vorm van poeder of als gebruiksklare neusspray. Informatie over de inbeslagnames lijkt erop te wijzen dat furanylfentanyl ook wordt verkocht op de illegale markt voor opioïden.

(7)

Furanylfentanyl heeft noch in de humane, noch in de veterinaire geneeskunde in de Unie een erkende toepassing. Er zijn geen aanwijzingen dat furanylfentanyl kan worden gebruikt voor andere doeleinden dan als analytische referentienorm of in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

(8)

Uit het risicobeoordelingsverslag blijkt dat veel van de vragen over furanylfentanyl die voortvloeien uit het gebrek aan gegevens over de risico's voor de individuele gezondheid en de volksgezondheid en over de sociale risico's, en door nader onderzoek zouden kunnen worden beantwoord. De beschikbare gegevens over de gezondheidsrisico's en sociale risico's van furanylfentanyl geven er echter, ook vanwege de gelijkenis met fentanyl, voldoende aanleiding toe om furanylfentanyl in de Unie aan controlemaatregelen te onderwerpen.

(9)

Furanylfentanyl is niet als aan controle onderworpen stof opgenomen in het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961, noch in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake psychotrope stoffen van 1971. De stof is momenteel niet in beoordeling in het kader van het systeem van de Verenigde Naties.

(10)

Aangezien tien lidstaten furanylfentanyl aan controlemaatregelen onderwerpen op grond van hun nationale drugswetgeving en drie lidstaten de stof aan controlemaatregelen onderwerpen op grond van andere wettelijke maatregelen, zouden controlemaatregelen in de Unie voor furanylfentanyl helpen voorkomen dat er zich obstakels voordoen bij de grensoverschrijdende rechtshandhavingen justitiële samenwerking en zou de Unie bescherming worden geboden tegen de risico's die de beschikbaarheid en het gebruik ervan met zich mee kunnen meebrengen.

(11)

Teneinde op het niveau van de Unie snel en deskundig te kunnen reageren wanneer nieuwe psychotrope stoffen door de lidstaten zijn aangetroffen en gemeld, worden bij Besluit 2005/387/JBZ uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad toegekend om deze stoffen in de hele Unie aan controlemaatregelen te onderwerpen. Aangezien is voldaan aan de voorwaarden om een aanvang te maken met de uitoefening van deze uitvoeringsbevoegdheden en de procedure is gevolgd, dient een uitvoeringsbesluit te worden vastgesteld om furanylfentanyl in de hele Unie aan controle te onderwerpen.

(12)

Besluit 2005/387/JBZ is bindend voor Denemarken, dat derhalve deelneemt aan de vaststelling en toepassing van het onderhavige besluit ter uitvoering van Besluit 2005/387/JBZ.

(13)

Besluit 2005/387/JBZ is bindend voor Ierland, dat derhalve deelneemt aan de vaststelling en toepassing van het onderhavige besluit ter uitvoering van Besluit 2005/387/JBZ.

(14)

Besluit 2005/387/JBZ is niet bindend voor het Verenigd Koninkrijk, dat derhalve niet deelneemt aan de vaststelling van het onderhavige besluit, dat dient ter uitvoering van Besluit 2005/387/JBZ en bijgevolg niet bindend is voor, noch van toepassing is op deze lidstaat,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De nieuwe psychoactieve stof N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) wordt in de Unie aan controlemaatregelen onderworpen.

Artikel 2

De lidstaten nemen uiterlijk 19 november 2018 overeenkomstig hun nationale wetgeving de noodzakelijke maatregelen om de in artikel 1 bedoelde nieuwe psychoactieve stof te onderwerpen aan de controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties waarin is voorzien in hun wetgeving ingevolge hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake psychotrope stoffen van 1971.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Dit besluit is van toepassing overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 15 november 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

J. AAB


(1)  PB L 127 van 20.5.2005, blz. 32.

(2)  Advies van 24 oktober 2017 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).


Top