EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1156

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1156 van de Commissie van 27 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1385/2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee

C/2017/4235

OJ L 167, 30.6.2017, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stilzwijgende opheffing door 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1156/oj

30.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/16


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1156 VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1385/2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 187, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (2) (hierna „de overeenkomst” genoemd) is op 25 november 2016 ondertekend. De ondertekening ervan namens de Europese Unie was goedgekeurd bij Besluit (EU) 2016/1995 van de Raad (3) en de sluiting ervan was goedgekeurd bij Besluit (EU) 2017/730 (4).

(2)

Uit hoofde van de overeenkomst moet de Europese Unie het momenteel aan Brazilië toegewezen EU-tariefcontingent voor „Delen van hanen of kippen, bevroren”, tariefposten 0207.14.10, 0207.14.50 en 0207.14.70, verhogen met 4 766 ton, met behoud van het huidige recht van 0 % binnen het contingent, alsmede het momenteel aan Brazilië toegewezen EU-tariefcontingent voor „Delen van kalkoenen, bevroren”, tariefposten 0207.27.10, 0207.27.20 en 0207.27.80, verhogen met 610 ton, met behoud van het huidige recht van 0 % binnen het contingent.

(3)

Verordening (EG) nr. 1385/2007 van de Commissie (5) heeft betrekking op de opening en de wijze van beheer van bepaalde EU-invoertariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit onder meer Brazilië. Die verordening dient te worden gewijzigd om rekening te houden met de extra hoeveelheden die uit hoofde van de overeenkomst zijn toegewezen.

(4)

Voor 2017 zijn de extra hoeveelheden vlees van pluimvee pro rata berekend op basis van de extra jaarlijkse hoeveelheid uit hoofde van de overeenkomst, met inachtneming van de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

(5)

De overeenkomst treedt op 30 juni 2017 in werking. De contingenten voor vlees van pluimvee waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden beheerd op kwartaalbasis, waarbij de aanvraagperiode voor het kwartaal dat begint op 1 juli 2017 bij de inwerkingtreding van de overeenkomst zou zijn verstreken; daarom moeten voor de extra hoeveelheden voor 2017 waarin de overeenkomst voorziet, aanvragen kunnen worden ingediend in de deelperiode die begint op 1 oktober 2017.

(6)

Met ingang van de contingentperiode die begint op 1 januari 2018, moeten de jaarlijkse extra hoeveelheden vlees van pluimvee die onder de overeenkomst vallen, volledig beschikbaar zijn.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (PB L 108 van 26.4.2017, blz. 3).

(3)  Besluit (EU) 2016/1995 van de Raad van 11 november 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (PB L 308 van 16.11.2016, blz. 1).

(4)  Besluit (EU) 2017/730 van de Raad van 25 april 2017 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (PB L 108 van 26.4.2017, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 1385/2007 van de Commissie van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee (PB L 309 van 27.11.2007, blz. 47).


BIJLAGE

BIJLAGE I

Voor de contingentperiode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017:

VERLAGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MET 100 %

Kip

(in ton)

Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Jaarlijkse hoeveelheden voor 2017

Extra hoeveelheid beschikbaar voor de vierde deelperiode van 2017 (*1)

Brazilië

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

11 932

2 396


Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Jaarlijkse hoeveelheden voor 2017

Thailand

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Andere

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300

Kalkoen

(in ton)

Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Jaarlijkse hoeveelheden voor 2017

Extra hoeveelheid beschikbaar voor de vierde deelperiode van 2017 (*2)

Brazilië

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4 300

307


Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Jaarlijkse hoeveelheden voor 2017

Andere

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485

Voor de contingentperiode die begint op 1 januari 2018:

VERLAGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MET 100 %

Kip

(in ton)

Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Jaarlijkse hoeveelheden

Brazilië

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

16 698

Thailand

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Andere

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300

Kalkoen

(in ton)

Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Jaarlijkse hoeveelheden

Brazilië

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4 910

Andere

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485


(*1)  De extra hoeveelheid is beschikbaar gesteld uit hoofde van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Brazilië die op 30 juni 2017 in werking treedt. Deze extra hoeveelheid is pro rata berekend voor de periode van 30 juni 2017 tot en met 31 december 2017 en is beschikbaar voor certificaataanvragen die worden ingediend voor de deelperiode die begint op 1 oktober 2017.

(*2)  De extra hoeveelheid is beschikbaar gesteld uit hoofde van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Brazilië die op 30 juni 2017 in werking treedt. Deze extra hoeveelheid is pro rata berekend voor de periode van 30 juni 2017 tot en met 31 december 2017 en is beschikbaar voor certificaataanvragen die worden ingediend voor de deelperiode die begint op 1 oktober 2017.


Top