EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1105

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1105 van de Commissie van 12 juni 2017 tot vaststelling van de formulieren als bedoeld in Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures

C/2017/3912

OJ L 160, 22.6.2017, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1105/oj

22.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 160/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1105 VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 2017

tot vaststelling van de formulieren als bedoeld in Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (1), en met name artikel 88,

Na raadpleging van het bij artikel 89, lid 1, van Verordening (EG) 2015/848 ingestelde comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om uniforme voorwaarden voor de toepassing van Verordening (EU) 2015/848 te garanderen, moeten diverse formulieren worden vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hebben Ierland en het Verenigd Koninkrijk deelgenomen aan de vaststelling van Verordening (EU) 2015/848. Bijgevolg nemen Ierland en het Verenigd Koninkrijk deel aan de vaststelling van deze verordening.

(3)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft Denemarken niet deelgenomen aan de vaststelling van Verordening (EU) 2015/848. Bijgevolg neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het in artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2015/848 bedoelde standaardformulier voor kennisgeving van de opening van een insolventieprocedure aan buitenlandse schuldeisers is vastgesteld in bijlage I bij deze verordening.

2.   Het in artikel 55, lid 1, van Verordening (EU) 2015/848 bedoelde standaardformulier voor de indiening van schuldvorderingen door buitenlandse schuldeisers is vastgesteld in bijlage II bij deze verordening.

3.   Het in artikel 64, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) 2015/848 bedoelde standaardformulier voor indiening van bezwaren in het kader van groepscoördinatieprocedures door voor leden van de groep aangewezen insolventiefunctionarissen is vastgesteld in bijlage III bij deze verordening.

4.   Het in artikel 27, lid 4, van Verordening (EU) 2015/848 bedoelde standaardformulier voor de elektronische indiening van individuele verzoeken om gegevens via het Europese e-justitieportaal is vastgesteld in bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 26 juni 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19.


BIJLAGE I

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

(Artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19))

Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld

BIJLAGE II

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

(Artikel 55, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19))

In het kader van de hieronder bedoelde insolventieprocedure verhaal ik mijn vordering(en) op de insolvente boedel.

Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld

BIJLAGE III

Bezwaar in verband met groepscoördinatieprocedures

(Artikel 64, lid 2, van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19))

Ondergetekende, insolventiefunctionaris aangewezen met betrekking tot een lid van een groep ondernemingen dat in kennis is gesteld van een aanvraag voor een „groepscoördinatieprocedure” overeenkomstig artikel 63, lid 1, van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures,

maakt hierbij bezwaar tegen

a)

de opneming van de insolventieprocedure waarvoor hij is aangewezen, in de groepscoördinatieprocedure,

of

b)

de als coördinator voorgestelde persoon.

Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld

BIJLAGE IV

Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld

Top