EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0493

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/493 van de Commissie van 21 maart 2017 inzake de vrijgave van zekerheden in verband met tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van pluimveevlees van oorsprong uit Oekraïne die bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078 worden beheerd

C/2017/1732

OJ L 76, 22.3.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/493/oj

22.3.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/16


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/493 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2017

inzake de vrijgave van zekerheden in verband met tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van pluimveevlees van oorsprong uit Oekraïne die bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078 worden beheerd

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 187, onder a), c) en d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078 van de Commissie (2) worden tariefcontingenten van de Unie voor pluimveevlees van oorsprong uit Oekraïne geopend en beheerd.

(2)

Na de bevestigde uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) onder pluimvee op het Oekraïense grondgebied op 30 november 2016 en op grond van de in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie (3) vastgelegde vereisten waaraan landen moeten voldoen om als vrij van HPAI te worden beschouwd, mag het Oekraïense grondgebied niet als vrij van die ziekte worden beschouwd. Bijgevolg konden de Oekraïense autoriteiten geen veterinaire certificaten afgeven die nodig zijn voor de uitvoer van pluimvee en pluimveeproducten naar de Unie.

(3)

Op basis van de door Oekraïne verstrekte informatie is onder meer Verordening (EG) nr. 798/2008 gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/193 van de Commissie (4) teneinde de beperkingen op het binnenbrengen van zendingen pluimvee en pluimveeproducten in de Unie alleen te doen gelden voor de door HPAI getroffen gebieden in Oekraïne. Derhalve konden de Oekraïense autoriteiten vanaf 7 februari 2017 weer veterinaire certificaten afgeven voor de uitvoer naar de Unie van pluimvee en pluimveeproducten uit de niet door HPAI getroffen gebieden.

(4)

Bijgevolg hebben marktdeelnemers die invoerrechten en invoercertificaten voor pluimveevlees hadden gekregen in het kader van de in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078 bedoelde invoertariefcontingenten voor de tariefcontingentperiode 1 januari tot en met 31 december 2016, de producten niet kunnen inkopen in de periode 30 november 2016 tot en met 31 december 2016. Daarnaast zouden marktdeelnemers die invoerrechten voor de tariefcontingentdeelperiode 1 januari tot en met 31 maart 2017 hadden gekregen, moeite hebben om de producten in te kopen omdat pas na 7 februari 2017 weer invoer mogelijk was en voor bepaalde gebieden in Oekraïne nog steeds beperkingen gelden.

(5)

Bijgevolg moet worden bepaald dat de zekerheden die waren gesteld voor de invoerrechten en de daarna verkregen invoercertificaten die op 31 december 2016 ongebruikt zijn gebleven, en voor de invoerrechten die op 31 december 2017 ongebruikt zijn gebleven, onder bepaalde voorwaarden mogen worden vrijgegeven.

(6)

Aangezien deze maatregel betrekking kan hebben op zekerheden die eind 2015 of begin 2016 zijn gesteld, moeten marktdeelnemers zo spoedig mogelijk een vrijgaveverzoek kunnen indienen. Daarom moet deze verordening op de dag na die van de bekendmaking ervan in werking treden.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Vrijgave van zekerheden voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2016

1.   Op verzoek van de betrokken marktdeelnemers worden de zekerheden in verband met invoerrechten en invoercertificaten die zijn gesteld op grond van respectievelijk artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078, vrijgegeven mits de invoerrechten of -certificaten op 31 december 2016 geheel of gedeeltelijk ongebruikt zijn gebleven.

2.   De in lid 1 bedoelde zekerheden worden vrijgegeven naar rato van de invoerrechten en -certificaten die op 31 december 2016 ongebruikt zijn gebleven.

Artikel 2

Vrijgave van zekerheden voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2017

1.   Op verzoek van de betrokken marktdeelnemers worden de zekerheden in verband met invoerrechten voor de deelperiode 1 januari tot en met 31 maart 2017 die zijn gesteld op grond van artikel 3, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078, vrijgegeven mits de invoerrechten op 31 december 2017 geheel of gedeeltelijk ongebruikt zijn gebleven.

2.   De in lid 1 bedoelde zekerheden worden vrijgegeven naar rato van de invoerrechten die op 31 december 2017 ongebruikt zijn gebleven.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078 van de Commissie van 18 november 2015 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van pluimveevlees van oorsprong uit Oekraïne (PB L 302 van 19.11.2015, blz. 63).

(3)  Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/193 van de Commissie van 3 februari 2017 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor Oekraïne in de lijsten van derde landen waaruit bepaalde producten in de Unie mogen worden binnengebracht in verband met hoogpathogene aviaire influenza (PB L 31 van 4.2.2017, blz. 13).


Top