EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1173

Besluit (GBVB) 2016/1173 van de Raad van 18 juli 2016 tot wijziging van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

OJ L 193, 19.7.2016, p. 108–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1173/oj

19.7.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 193/108


BESLUIT (GBVB) 2016/1173 VAN DE RAAD

van 18 juli 2016

tot wijziging van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 20 december 2010 Besluit 2010/788/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 23 juni 2016 Resolutie 2293 (2016) betreffende de Democratische Republiek Congo goedgekeurd. Die resolutie voorziet in een aantal wijzigingen in de vrijstellingen van het wapenembargo en in de aanwijzingscriteria voor reisbeperkingen en bevriezing van tegoeden, opgelegd door Resolutie 1807 (2008) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(3)

Voor het uitvoeren van die wijzigingen is verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/788/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt c) wordt vervangen door:

„c)

de levering, verkoop of overdracht van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend voor humanitaire of beschermende doeleinden bestemd is, of de verstrekking van technische bijstand en opleidingen in verband met dergelijke niet-dodelijke uitrusting, mits dit vooraf aan het krachtens UNSCR 1533 (2004) ingestelde Sanctiecomité is medegedeeld;”;

b)

het volgende punt wordt toegevoegd:

„e)

andere verkoop en/of levering van wapens en aanverwant materieel, of de verstrekking van bijstand of personeel, mits vooraf door het Sanctiecomité goedgekeurd.”.

2)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt e) wordt vervangen door:

„e)

betrokkenheid bij de planning, aansturing of uitvoering van handelingen in de DRC die inhouden dat mensenrechten worden misbruikt of geschonden of, naargelang het geval, het internationale humanitaire recht wordt geschonden, daaronder begrepen handelingen gericht tegen burgers, onder meer met het oog op doding of verminking, verkrachting en ander seksueel geweld, ontvoering of gedwongen verplaatsing, en aanvallen op scholen en ziekenhuizen;”;

b)

punt g) wordt vervangen door:

„g)

het steunen van personen of entiteiten, waaronder gewapende groeperingen of criminele netwerken, die betrokken zijn bij destabiliserende activiteiten in de DRC via illegale exploitatie van, of handel in natuurlijke bronnen, zoals goud of wilde dieren en van wilde dieren afkomstige producten;”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  Besluit 2010/788/GBVB van de Raad van 20 december 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/369/GBVB (PB L 336 van 21.12.2010, blz. 30).


Top