EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0910

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/910 van de Commissie van 9 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

C/2016/3474

PB L 153 van 10.6.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; stilzwijgende opheffing door 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/910/oj

10.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 153/23


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/910 VAN DE COMMISSIE

van 9 juni 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, lid 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat de lijst van de controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(2)

De geldigheidsduur van de erkenning van verschillende controleorganen overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 verstrijkt op 30 juni 2016. Op basis van de resultaten van het permanente toezicht door de Commissie moet de erkenning van de controleorganen „AsureQuality Limited”, „Balkan Biocert Skopje”, „Bio.inspecta AG”, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști”, „Organic Control System” en „TÜV Nord Integra” worden verlengd tot en met 30 juni 2018.

(3)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt in de tekst met betrekking tot „AsureQuality Limited”, „Balkan Biocert Skopje”, „Bio.inspecta AG”, „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști”, „Organic Control System” en „TÜV Nord Integra” de datum „30 juni 2016” in punt 5 vervangen door „30 juni 2018”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juni 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).


Top