EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1522

Besluit (EU) 2015/1522 van de Raad van 14 september 2015 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het Comité voor overheidsopdrachten in te nemen standpunt met betrekking tot de toetreding van de Republiek Moldavië tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

PB L 239 van 15.9.2015, p. 144–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1522/oj

15.9.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 239/144


BESLUIT (EU) 2015/1522 VAN DE RAAD

van 14 september 2015

tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het Comité voor overheidsopdrachten in te nemen standpunt met betrekking tot de toetreding van de Republiek Moldavië tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 7 januari 2002 heeft de Republiek Moldavië verzocht om toe te treden tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten („de herziene GPA”).

(2)

De verbintenissen van de Republiek Moldavië zijn vastgesteld in het definitieve voorstel van het land, zoals voorgelegd aan de partijen bij de herziene GPA op 27 mei 2015.

(3)

In het definitieve voorstel van de Republiek Moldavië komen centrale entiteiten, niet-centrale entiteiten en andere entiteiten die actief zijn in de nutssector, de goederensector, de bouwsector en andere dienstensectoren, uitgebreid aan bod. Daarom is het voorstel toereikend en aanvaardbaar. De in de bijlage bij dit besluit opgenomen voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Moldavië zullen worden opgenomen in het besluit van het Comité voor overheidsopdrachten (hierna het „GPA-comité” genoemd) betreffende de toetreding van de Republiek Moldavië.

(4)

De toetreding van de Republiek Moldavië tot de herziene GPA zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan de verdere internationale openstelling van de markten voor overheidsopdrachten.

(5)

Artikel XXII, lid 2, van de herziene GPA bepaalt dat elk WTO-lid tot de herziene GPA kan toetreden op tussen dat lid en de partijen overeen te komen voorwaarden en dat deze voorwaarden worden vastgesteld in een besluit van het GPA-comité.

(6)

Bijgevolg is het noodzakelijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het GPA-comité moet worden ingenomen in verband met de toetreding van de Republiek Moldavië,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité voor overheidsopdrachten moet namens de Unie het standpunt worden ingenomen dat de toetreding van de Republiek Moldavië tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten wordt goedgekeurd, mits aan de specifieke toetredingsvoorwaarden in de bijlage bij dit besluit is voldaan.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 14 september 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ASSELBORN


BIJLAGE

VOORWAARDEN VAN DE EU VOOR DE TOETREDING VAN DE REPUBLIEK MOLDAVIË TOT DE HERZIENE GPA  (1)

Bij de toetreding van de Republiek Moldavië tot de herziene GPA komt punt 2 van afdeling 2 („De aanbestedende diensten van de centrale overheden van de EU-lidstaten”) van bijlage 1 bij aanhangsel I voor de Europese Unie als volgt te luiden:

„2.

Voor de goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners van Israël, Montenegro en de Republiek Moldavië: opdrachten van de volgende aanbestedende diensten van de centrale overheden.”.


(1)  De nummering van het dekkingsschema van de partijen bij de herziene GPA is door het secretariaat van de WTO gewijzigd in overleg met de partijen bij de herziene GPA. De in deze bijlage gebruikte nummering komt overeen met de nummering van de laatste gewaarmerkte kopie van het dekkingsschema van de partijen bij de herziene GPA, die als officiële kennisgeving door de WTO aan de partijen bij de herziene GPA is verstrekt en die beschikbaar is op http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. De nummering van de dekkingsschema's van de partijen bij de herziene GPA die is bekendgemaakt in PB L 68 van 7.3.2014, blz. 2, is verouderd.


Top