EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0851

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/851 van de Commissie van 27 maart 2015 tot wijziging van de bijlagen II, III en VI bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

C/2015/1958

OJ L 135, 2.6.2015, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; stilzwijgende opheffing door 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/851/oj

2.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 135/8


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/851 VAN DE COMMISSIE

van 27 maart 2015

tot wijziging van de bijlagen II, III en VI bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (1), en met name artikel 6, lid 3, artikel 7, lid 3, en artikel 20, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 heeft Kroatië de Commissie uiterlijk op 31 januari 2015 in kennis gesteld van de oppervlakte ontmijnde grond die in 2014 opnieuw voor landbouwactiviteiten in gebruik is genomen, van het aantal betalingsrechten dat op 31 december 2014 voor landbouwers beschikbaar was, en van het bedrag in de speciale nationale reserve voor mijnenruimen dat op diezelfde datum nog niet was uitgegeven.

(2)

Overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 moet de Commissie de bedragen waarmee de in bijlage II bij die verordening voor Kroatië vastgestelde nationale maxima moeten worden aangevuld, berekenen op basis van de gegevens waarvan Kroatië overeenkomstig artikel 20, lid 1, van die verordening heeft kennisgegeven en de geraamde gemiddelde rechtstreekse betalingen per hectare voor het betrokken jaar in Kroatië.

(3)

De gemiddelde rechtstreekse betalingen per hectare voor 2015 moeten worden berekend door het nationale maximum voor Kroatië in 2015, verminderd met het bedrag in de speciale reserve voor mijnenruimen dat op 31 december 2014 nog niet was uitgegeven, te delen door het aantal betalingsrechten dat op diezelfde datum voor landbouwers beschikbaar was. De bedragen waarmee de nationale maxima voor 2015 en de daaropvolgende jaren moeten worden aangevuld, worden berekend op basis van de toenameregeling als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1307/2013 en weerspiegelen dat de maximumbedragen van de jaarlijkse toename, als vastgesteld in bijlage VII bij die verordening, op grond van de kennisgeving van 31 januari 2015 voor het kalenderjaar 2015 en de daarop volgende jaren bereikt zijn.

(4)

Overeenkomstig artikel 20, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 moet bijlage VI bij die verordening worden aangepast teneinde rekening te houden met de gevolgen van het door Kroatië gemelde opnieuw voor landbouwactiviteiten in gebruik nemen van ontmijnde landbouwgronden in 2014.

(5)

De bijlagen II, III en VI bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Deze verordening is essentieel voor een vlotte en tijdige vaststelling van de uitvoeringshandelingen als bedoeld in artikel 22, lid 1, artikel 36, lid 4, artikel 42, lid 2, artikel 47, lid 3, artikel 49, lid 2, artikel 51, lid 4, en artikel 53, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, en dient derhalve in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en VI bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608.


BIJLAGE

De bijlagen II, III en VI bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt vervangen door:

„BIJLAGE II

Nationale maxima als bedoeld in artikel 6

(in duizend EUR)

Kalenderjaar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

België

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgarije

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Tsjechië

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Denemarken

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Duitsland

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estland

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Ierland

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Griekenland

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Spanje

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Frankrijk

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Kroatië (*)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Italië

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Cyprus

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Letland

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Litouwen

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luxemburg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Hongarije

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Nederland

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Oostenrijk

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Polen

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugal

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Roemenië

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovenië

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slowakije

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finland

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Zweden

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Verenigd Koninkrijk

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

.

2)

Bijlage III wordt vervangen door:

„BIJLAGE III

Nettomaxima als bedoeld in artikel 7

(in miljoen EUR)

Kalenderjaar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

België

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgarije

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

Tsjechië

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Denemarken

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Duitsland

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estland

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Ierland

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Griekenland

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Spanje

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

Frankrijk

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Kroatië (**)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Italië

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Cyprus

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Letland

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Litouwen

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luxemburg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Hongarije

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Nederland

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Oostenrijk

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Polen

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugal

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Roemenië

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovenië

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slowakije

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finland

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Zweden

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Verenigd Koninkrijk

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7

.

3)

Bijlage VI wordt vervangen door:

„BIJLAGE VI

Financiële bepalingen die van toepassing zijn op Kroatië, als bedoeld in de artikelen 10 en 19

A.

Bedrag voor de toepassing van artikel 10, lid 1, onder a):

382 600 000 EUR

B.

Totaal bedrag aan aanvullende nationale rechtstreekse betalingen, als bedoeld in artikel 19, lid 3:

(in duizend EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260 ”


(*)  Voor Kroatië is het nationale maximum voor het kalenderjaar 2021 vastgesteld op 344 340 000 EUR en voor 2022 op 382 600 000 EUR.”

(**)  Voor Kroatië is het nettomaximum voor het kalenderjaar 2021 vastgesteld op 344 340 000 EUR en voor 2022 op 382 600 000 EUR.”


Top