EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0721

2014/721/EU: Besluit van de Raad van 13 oktober 2014 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het Comité voor overheidsopdrachten in te nemen standpunt met betrekking tot de toetreding van Nieuw-Zeeland tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

OJ L 300, 18.10.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/721/oj

18.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 300/53


BESLUIT VAN DE RAAD

van 13 oktober 2014

tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het Comité voor overheidsopdrachten in te nemen standpunt met betrekking tot de toetreding van Nieuw-Zeeland tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

(2014/721/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 september 2012 heeft Nieuw-Zeeland verzocht om toe te treden tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna „de herziene GPA” genoemd).

(2)

De verbintenissen van Nieuw-Zeeland inzake dekking zijn vastgesteld in zijn definitief aanbod, zoals dat op 21 juli 2014 aan de partijen bij de herziene GPA is voorgelegd.

(3)

Hoewel het aanbod van Nieuw-Zeeland uitgebreid is, biedt het geen volledige dekking. Het is derhalve aangewezen om te voorzien in bepaalde voor Nieuw-Zeeland geldende specifieke uitzonderingen op de Uniewijde dekking. Deze specifieke uitzonderingen, die in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen, zullen deel uitmaken van de voorwaarden voor de toetreding van Nieuw-Zeeland tot de herziene GPA en zullen worden opgenomen in het besluit van het Comité voor overheidsopdrachten (hierna „het GPA-comité” genoemd) betreffende de toetreding van Nieuw-Zeeland.

(4)

De toetreding van Nieuw-Zeeland tot de herziene GPA zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan de verdere internationale openstelling van de markten voor overheidsopdrachten.

(5)

Artikel XXII, lid 2, van de herziene GPA bepaalt dat elk WTO-lid tot de herziene GPA kan toetreden op tussen dat lid en de partijen overeen te komen voorwaarden en dat deze voorwaarden worden vastgesteld in een besluit van het GPA-comité.

(6)

Bijgevolg is het noodzakelijk om het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het GPA-comité moet worden ingenomen in verband met de toetreding van Nieuw-Zeeland,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie in het Comité voor overheidsopdrachten moet worden ingenomen, houdt in dat de toetreding van Nieuw-Zeeland tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten wordt goedgekeurd, met inachtneming van de specifieke toetredingsvoorwaarden die in de bijlage bij dit besluit zijn vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 13 oktober 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

M. MARTINA


BIJLAGE

VOORWAARDEN VAN DE EU VOOR DE TOETREDING VAN NIEUW-ZEELANDTOT DE HERZIENE GPA (1)

Bij de toetreding van Nieuw-Zeeland tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten komt onder 2, punt 3 („De aanbestedende diensten van de centrale overheden van de EU-lidstaten”) van bijlage 1 bij aanhangsel I van de Europese Unie als volgt te luiden:

„3.

Voor de goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners van de Verenigde Staten; Canada; Japan; Hongkong, China; Singapore; Korea; Armenië en het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu, en Nieuw-Zeeland: opdrachten van de volgende aanbestedende diensten van centrale overheden, mits zij niet gemerkt zijn met een asterisk.”

Bij de toetreding van Nieuw-Zeeland tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten wordt in aantekening 1 bij bijlage 2 bij aanhangsel I van de Europese Unie na punt e), het volgende toegevoegd:

„f.

opdrachten van lokale aanbestedende diensten (aanbestedende diensten van de bestuurlijke eenheden die vallen onder NUTS 3 en kleinere bestuurlijke eenheden, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad (2) (zoals gewijzigd)) met betrekking tot goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Nieuw-Zeeland;

g.

opdrachten van aanbestedende diensten van de bestuurlijke eenheden die vallen onder NUTS 1 en 2, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2003 (zoals gewijzigd) met betrekking tot goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Nieuw-Zeeland, tenzij deze opdrachten onder bijlage 3 van de EU vallen.”

Bij de toetreding van Nieuw-Zeeland tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten wordt in aantekening 6 bij bijlage 3 bij aanhangsel I van de Europese Unie na punt n), het volgende toegevoegd:

„o.

opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van productie, transport en distributie van drinkwater waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveringen, diensten en dienstverleners uit Nieuw-Zeeland;

p.

opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van luchthavenfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveringen, diensten en dienstverleners uit Nieuw-Zeeland;

q.

opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van het verstrekken van zeehaven-, binnenhaven- of andere terminalfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveringen, diensten en dienstverleners uit Nieuw-Zeeland;

r.

opdrachten van regionale of lokale aanbestedende diensten die actief zijn op de gebieden die onder deze bijlage vallen, met betrekking tot leveringen, diensten en dienstverleners uit Nieuw-Zeeland, met uitzondering van opdrachten van aanbestedende diensten van de bestuurlijke eenheden die onder NUTS 1 en 2 vallen (zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2003, zoals gewijzigd), op het gebied van stadsvervoer, waaronder stadsspoorwegen, automatische systemen, tram, trolleybus, bus of kabel.”


(1)  De nummering van het dekkingsschema van de partijen bij de herziene GPA is door het secretariaat van de WTO gewijzigd in overleg met de partijen bij de herziene GPA. De in deze bijlage gebruikte nummering komt overeen met de nummering van de laatste gewaarmerkte kopie van het dekkingsschema van de partijen bij de herziene GPA, die als officiële kennisgeving door de WTO aan de partijen bij de herziene GPA is verstrekt en die beschikbaar is op http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. De nummering van de dekkingsschema's van de partijen bij de herziene GPA die is bekendgemaakt in PB L 68 van 7.3.2014, blz. 2 is obsoleet.

(2)  Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).


Top