EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0706

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 706/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 972/2006, met betrekking tot het invoerrecht voor Basmati-rijst

PB L 186 van 26.6.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; stilzwijgende opheffing door 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/706/oj

26.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 186/54


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 706/2014 VAN DE COMMISSIE

van 25 juni 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 972/2006, met betrekking tot het invoerrecht voor Basmati-rijst

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 183, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens de overeenkomst (2) inzake rijst die de Europese Unie en India hebben gesloten en die is goedgekeurd bij Besluit 2004/617/EG van de Raad (3), is een nulrecht vastgesteld voor de invoer van gedopte rijst van bepaalde Basmati-variëteiten van oorsprong uit India.

(2)

Krachtens de overeenkomst (4) inzake rijst die de Europese Unie en Pakistan hebben gesloten en die is goedgekeurd bij Besluit 2004/618/EG van de Raad (5), is een nulrecht vastgesteld voor de invoer van gedopte rijst van bepaalde Basmati-variëteiten van oorsprong uit Pakistan.

(3)

Met het oog op de toepassing van deze overeenkomsten is in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (6) bepaald dat onder die overeenkomsten vallende variëteiten van gedopte Basmati-rijst in aanmerking komen voor invoer met nulrecht, indien wordt voldaan aan de door de Commissie vastgestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 972/2006 van de Commissie (7).

(4)

Verordening (EU) nr. 1308/2013, waarbij Verordening (EG) nr. 1234/2007 is ingetrokken en vervangen, bevat geen bepaling die vergelijkbaar is met artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1234/2007. Krachtens artikel 183 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarin het niveau van het toepasselijke invoerrecht wordt bepaald volgens de voorschriften die ter zake zijn opgenomen in, onder meer, een overeenkomstig het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie gesloten internationale overeenkomst.

(5)

Met het oog op de verdere naleving van de overeenkomst tussen de Unie en Thailand en die tussen de Unie en Pakistan dient in Verordening (EG) nr. 972/2006 te worden bepaald dat de onder die overeenkomsten vallende variëteiten van gedopte Basmati-rijst in aanmerking moeten komen voor toepassing van een nulrecht bij invoer mits aan de in die verordening vastgestelde voorwaarden wordt voldaan.

(6)

Verordening (EG) nr. 972/2006 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 972/2006 wordt vervangen door:

„Artikel 1

Deze verordening is van toepassing op onder GN-code 1006 20 17 of GN-code 1006 20 98 vallende gedopte Basmati-rijst van de volgende variëteiten:

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)

In afwijking van de in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde invoerrechten, komt gedopte Basmati-rijst van de in lid 1 vermelde variëteiten in aanmerking voor een nulrecht bij invoer, mits aan de bij deze verordening vastgestelde voorwaarden wordt voldaan.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en India in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994, met het oog op de wijziging, wat rijst betreft, van de concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan de GATT 1994 (PB L 279 van 28.8.2004, blz. 19).

(3)  Besluit 2004/617/EG van de Raad van 11 augustus 2004 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en India in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994, met het oog op de wijziging, wat rijst betreft, van de concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan de GATT 1994 (PB L 279 van 28.8.2004, blz. 17).

(4)  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Pakistan in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994, met het oog op de wijziging, wat rijst betreft, van de concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan de GATT 1994 (PB L 279 van 28.8.2004, blz. 25).

(5)  Besluit 2004/618/EG van de Raad van 11 augustus 2004 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Pakistan in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994, met het oog op de wijziging, wat rijst betreft, van de concessies die zijn opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan de GATT 1994 (PB L 279 van 28.8.2004, blz. 23).

(6)  Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(7)  Verordening (EG) nr. 972/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van de bij de invoer van Basmati-rijst geldende specifieke voorschriften en van een overgangsregeling voor de controle met het oog op het bepalen van de oorsprong daarvan (PB L 176 van 30.6.2006, blz. 53).


Top