EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0147

Besluit 2014/147/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 houdende wijziging van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

OJ L 79, 18.3.2014, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/147(1)/oj

18.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 79/42


BESLUIT 2014/147/GBVB VAN DE RAAD

van 17 maart 2014

houdende wijziging van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 20 december 2010 heeft de Raad Besluit 2010/788/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Op 30 januari 2014 heeft de VN-Veiligheidsraad Resolutie 2136 (2014) over de Democratische Republiek Congo (DRC) aangenomen. In die Resolutie wordt een bijkomende afwijking toegestaan van de maatregel inzake wapens en aanverwant materieel en worden de aanwijzingscriteria voor reisbeperkingen en bevriezing van tegoeden, opgelegd door Resolutie 1807 (2008) van de VN-Veiligheidsraad van 31 maart 2008, gewijzigd.

(3)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is verder optreden van de Unie nodig.

(4)

Besluit 2010/788/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/788/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

aan artikel 2, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

"d)

Het leveren, verkopen of overdragen van wapens en aanverwant materieel of het verstrekken van daarmee verband houdende financiële of technische bijstand of opleiding, uitsluitend bedoeld voor ondersteuning van of gebruik door de regionale taskforce van de Afrikaanse Unie.";

2)

artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

De in artikel 4, lid 1, en artikel 5, leden 1 en 2, voorziene beperkende maatregelen worden opgelegd aan de volgende personen en, in voorkomend geval, entiteiten die door het sanctiecomité zijn aangewezen:

personen of entiteiten die het wapenembargo en de aanverwante maatregelen als genoemd in artikel 1 schenden;

politieke en militaire leiders van buitenlandse gewapende groeperingen die in de DRC actief zijn en de ontwapening en de vrijwillige repatriëring of hervestiging van tot deze groepen behorende strijders belemmeren;

politieke en militaire leiders van Congolese milities, waaronder degenen die steun van buiten de DRC ontvangen, die de deelneming van hun strijders aan het ontwapenings-, demobilisatie- en reïntegratieproces belemmeren;

personen of entiteiten die in de DRC actief zijn en in strijd met het vigerende internationale recht kinderen rekruteren of gebruiken in gewapende conflicten;

personen of entiteiten die in de DRC actief zijn en betrokken zijn bij de planning en aansturing van of deelname aan acties waarbij kinderen of vrouwen het doelwit zijn in gewapende conflicten en onder meer worden gedood of verminkt of het slachtoffer zijn van verkrachting en ander seksueel geweld, ontvoering of gedwongen verplaatsing, en bij aanvallen op scholen en ziekenhuizen;

personen of entiteiten die de toegang tot of de verdeling van humanitaire hulp in de DRC belemmeren;

personen of entiteiten die gewapende groeperingen in de DRC steunen via illegale handel in natuurlijke bronnen, zoals goud of wilde dieren en van wilde dieren afkomstige producten;

personen of entiteiten die handelen namens of op aanwijzing van een aangewezen persoon of entiteit, of namens of op aanwijzing van een entiteit die eigendom is van of onder zeggenschap staat van een aangewezen persoon of entiteit;

personen of entiteiten die aanvallen tegen vredeshandhavers van de Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUSCO) plannen, aansturen of steunen of aan die aanvallen deelnemen;

personen of entiteiten die financiële, materiële of technologische steun verlenen voor, of goederen of diensten verlenen aan, of ter ondersteuning van een aangewezen persoon of entiteit.

De betrokken personen en entiteiten staan in de bijlage.".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  Besluit 2010/788/GBVB van de Raad van 20 december 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/369/GBVB (PB L 336 van 21.12.2010, blz. 30).


Top