EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0424

2013/424/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 juli 2013 inzake de financiële bijdrage die de Europese Unie in 2013 verleent ten bate van het nationale programma van 11 lidstaten (Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië, Slovenië, Finland en Zweden) voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4434)

PB L 210 van 6.8.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
PB L 210 van 6.8.2013, p. 15–16 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/424/oj

6.8.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 210/28


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 2013

inzake de financiële bijdrage die de Europese Unie in 2013 verleent ten bate van het nationale programma van 11 lidstaten (Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië, Slovenië, Finland en Zweden) voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4434)

(Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Finse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Roemeense, de Sloveense en de Zweedse taal zijn authentiek)

(2013/424/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht (1), en met name artikel 24, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 861/2006 is vastgesteld tegen welke voorwaarden de lidstaten een bijdrage van de Europese Unie kunnen ontvangen voor uitgaven die zij verrichten in het kader van hun nationale programma voor het verzamelen en beheren van gegevens.

(2)

Deze programma’s moeten worden opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad van 25 februari 2008 betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (2) en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 665/2008 van de Commissie (3).

(3)

Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië, Slovenië, Finland en Zweden hebben elk hun nationale programma voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector voor de periode 2011-2013 ingediend overeenkomstig artikel 4, leden 4 en 5, van Verordening (EG) nr. 199/2008. Die programma’s zijn in 2011 goedgekeurd overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 199/2008.

(4)

Deze lidstaten hebben voor 2013 elk een jaarlijkse begrotingsraming ingediend overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1078/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad, wat betreft de uitgaven van de lidstaten voor de verzameling en het beheer van de basisgegevens over de visserij (4). De Commissie heeft de jaarlijkse begrotingsramingen van de lidstaten overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1078/2008 geëvalueerd met inachtneming van de goedgekeurde nationale programma’s.

(5)

Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1078/2008 dient de Commissie zich voor de goedkeuring van de jaarlijkse begrotingsraming en het besluit over de jaarlijkse financiële bijdrage van de Unie voor elk nationaal programma te houden aan de in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 861/2006 bedoelde procedure, en dient zij uit te gaan van de resultaten van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1078/2008 bedoelde evaluatie van de jaarlijkse begrotingsraming.

(6)

Krachtens artikel 24, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 861/2006 dient de Commissie middels een besluit het percentage van de financiële bijdrage vast te stellen. Krachtens artikel 16 van die verordening mag de medefinanciering die de Unie voor het verzamelen van basisgegevens verleent, niet meer bedragen dan 50 % van de subsidiabele uitgaven die de lidstaten verrichten voor de uitvoering van een programma voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector.

(7)

Dit besluit dient te worden beschouwd als een financieringsbesluit in de zin van artikel 84, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (5).

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het maximale totaalbedrag van de financiële bijdrage die de Unie in 2013 aan elke lidstaat dient te verlenen met het oog op de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector, alsmede het percentage van de financiële bijdrage van de Unie, worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden.

Gedaan te Brussel, 16 juli 2013.

Voor de Commissie

Maria DAMANAKI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 14.6.2006, blz. 1.

(2)  PB L 60 van 5.3.2008, blz. 1.

(3)  PB L 186 van 15.7.2008, blz. 3.

(4)  PB L 295 van 4.11.2008, blz. 24.

(5)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.


BIJLAGE

NATIONALE PROGRAMMA’S 2011-2013

Subsidiabele uitgaven en maximale bijdrage van de Unie voor 2013

(EUR)

Lidstaat

Subsidiabele uitgaven

Maximale bijdrage van de Unie

(medefinancieringspercentage van 50 %)

Bulgarije

180 214,85

90 107,43

Denemarken

5 956 908,05

2 978 454,03

Duitsland

6 938 161,00

3 469 080,50

Italië

9 245 522,75

4 622 761,38

Letland

374 348,04

187 174,02

Litouwen

244 900,00

122 450,00

Malta

799 170,09

399 585,05

Roemenië

449 247,00

224 623,50

Slovenië

160 896,42

80 448,21

Finland

1 880 999,00

940 499,50

Zweden

6 158 792,00

3 079 396,00

Totaal

32 389 159,20

16 194 579,60


Top