EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_351_R_0047_01

2012/792/EU: Besluit van de Raad van 6 december 2012 inzake de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst

OJ L 351, 20.12.2012, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 351/47


BESLUIT VAN DE RAAD

van 6 december 2012

inzake de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst

(2012/792/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 6, onder a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 25 mei 2009 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen op grond van artikel XXVIII van de GATT 1994 met het oog op de heronderhandeling van concessies inzake tarieflijnen voor pluimveevlees van hoofdstuk 16 van de gecombineerde nomenclatuur als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1) („GN”).

(2)

Die onderhandelingen hebben geresulteerd in overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling, die met Thailand op 22 november 2011 en met Brazilië op 7 december 2011 zijn geparafeerd (hierna de „overeenkomsten” genoemd).

(3)

Overeenkomstig Besluit 2012/231/EU van de Raad van 23 april 2012 (2) zijn de overeenkomsten namens de Unie ondertekend op 26 juni 2012 met Brazilië en op 18 juni 2012 met Thailand.

(4)

De overeenkomsten dienen te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, worden namens de Unie goedgekeurd.

De teksten van de overeenkomsten zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in de overeenkomsten bedoelde kennisgevingen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 6 december 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

S. CHARALAMBOUS


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 117 van 1.5.2012, blz. 1.


OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst

Genève, 26 juni 2012

Excellentie,

Naar aanleiding van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies van de EU ten aanzien van verwerkt pluimveevlees, doe ik hierbij het volgende voorstel:

1.

De Europese Unie verwerkt in haar lijst de volgende wijzigingen:

 

Het geconsolideerde recht voor de tariefposten 1602 3211, 1602 3230 en 1602 3290 bedraagt 2 765 EUR/ton.

 

Voor tariefpost 1602 3211 wordt een tariefcontingent van 16 140 ton geopend, waarvan 15 800 ton aan Brazilië wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 630 EUR/ton.

 

Voor tariefpost 1602 3230 wordt een tariefcontingent van 79 705 ton geopend, waarvan 62 905 ton aan Brazilië wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3290 wordt een tariefcontingent van 2 865 ton geopend, waarvan 295 ton aan Brazilië wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

2.

De invoer in het kader van de in lid 1 bedoelde tariefcontingenten vindt plaats op basis van op niet-discriminatoire wijze door de bevoegde autoriteiten van Brazilië afgegeven certificaten van oorsprong.

3.

Op verzoek van een partij kan te allen tijde over alle bovengenoemde onderdelen overleg worden gevoerd.

Ik verzoek u mij te willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. Indien dit het geval is, gelden deze brief en uw bevestiging samen als een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië.

De Europese Unie en Brazilië stellen elkaar in kennis van de voltooiing van hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst. De overeenkomst treedt in werking 14 (veertien) dagen na de dag van de laatste kennisgeving.

Hoogachtend,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Geneve, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Genève, 26 juni 2012

Excellentie,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 26 juni 2012, welke als volgt luidt:

„Naar aanleiding van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994 (GATT) inzake de wijziging van concessies van de EU ten aanzien van verwerkt pluimveevlees, doe ik hierbij het volgende voorstel:

1.

De Europese Unie verwerkt in haar lijst de onderstaande wijzigingen:

 

Het geconsolideerde recht voor de tariefposten 1602 3211, 1602 3230 en 1602 3290 bedraagt 2 765 EUR/ton.

 

Voor tariefpost 1602 3211 wordt een tariefcontingent van 16 140 ton geopend, waarvan 15 800 ton aan Brazilië wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 630 EUR/ton.

 

Voor tariefpost 1602 3230 wordt een tariefcontingent van 79 705 ton geopend, waarvan 62 905 ton aan Brazilië wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3290 wordt een tariefcontingent van 2 865 ton geopend, waarvan 295 ton aan Brazilië wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

2.

De invoer in het kader van de in lid 1 bedoelde tariefcontingenten vindt plaats op basis van op niet-discriminatoire wijze door de bevoegde autoriteiten van Brazilië afgegeven certificaten van oorsprong.

3.

Op verzoek van een partij kan te allen tijde over alle bovengenoemde onderdelen overleg worden gevoerd.

Ik verzoek u mij te willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. Indien dit het geval is, gelden deze brief en uw bevestiging samen als een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië.

De Europese Unie en Brazilië stellen elkaar in kennis van de voltooiing van hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst. De overeenkomst treedt in werking 14 (veertien) dagen na de dag van de laatste kennisgeving.”.

Ik heb de eer u mede te delen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Feito em Genebra,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Geneve, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Pelo Brasil

За Бразилия

Por Brasil

Za Brazílii

For Brasilien

Für Brasilien

Brasiilia nimel

Για τη Βραζιλία

For Brazil

Pour le Brésil

Per il Brasile

Brazīlijas vārdā –

Brazilijos vardu

Brazília részéről

Għall-Brażil

Voor Brazilië

W imieniu Brazylii

Pentru Brazilia

Za Brazíliu

Za Brazilijo

Brasilian puolesta

För Brasilien

Image


VERTALING

OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst

Brussel, 18 juni 2012

Excellentie,

Naar aanleiding van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies van de EU ten aanzien van verwerkt pluimveevlees, doe ik hierbij het volgende voorstel:

1.

De Europese Unie verwerkt in haar lijst de volgende wijzigingen:

 

Het geconsolideerde recht voor de tariefposten 1602 3230, 1602 3290 en 1602 39 bedraagt 2 765 EUR/ton.

 

Voor tariefpost 1602 3230 wordt een tariefcontingent van 79 705 ton geopend, waarvan 14 000 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3290 wordt een tariefcontingent van 2 865 ton geopend, waarvan 2 100 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3921 wordt een tariefcontingent van 10 ton geopend dat aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 630 EUR/ton.

 

Voor tariefpost 1602 3929 wordt een tariefcontingent van 13 720 ton geopend, waarvan 13 500 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3940 wordt een tariefcontingent van 748 ton geopend, waarvan 600 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3980 wordt een tariefcontingent van 725 ton geopend, waarvan 600 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

2.

De invoer in het kader van de in lid 1 bedoelde tariefcontingenten vindt plaats op basis van op niet-discriminatoire wijze door de bevoegde autoriteiten van Thailand afgegeven certificaten van oorsprong.

3.

Op verzoek van een partij kan te allen tijde over alle bovengenoemde onderdelen overleg worden gevoerd.

Ik verzoek u mij te willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. Indien dit het geval is, gelden deze brief en uw bevestiging samen als een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Thailand.

De Europese Unie en Thailand stellen elkaar in kennis van de voltooiing van hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst. De overeenkomst treedt in werking 14 (veertien) dagen na de dag van de laatste kennisgeving.

Hoogachtend,

Voor de Europese Unie

Brussel, 18 juni 2012

Excellentie,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 18 juni 2012, welke als volgt luidt:

„Naar aanleiding van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies van de EU ten aanzien van verwerkt pluimveevlees, doe ik hierbij het volgende voorstel:

1.

De Europese Unie verwerkt in haar lijst de volgende wijzigingen:

 

Het geconsolideerde recht voor de tariefposten 1602 3230, 1602 3290 en 1602 39 bedraagt 2 765 EUR/ton.

 

Voor tariefpost 1602 3230 wordt een tariefcontingent van 79 705 ton geopend, waarvan 14 000 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3290 wordt een tariefcontingent van 2 865 ton geopend, waarvan 2 100 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3921 wordt een tariefcontingent van 10 ton geopend dat aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 630 EUR/ton.

 

Voor tariefpost 1602 3929 wordt een tariefcontingent van 13 720 ton geopend, waarvan 13 500 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3940 wordt een tariefcontingent van 748 ton geopend, waarvan 600 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

 

Voor tariefpost 1602 3980 wordt een tariefcontingent van 725 ton geopend, waarvan 600 ton aan Thailand wordt toegewezen. Het contingenttarief bedraagt 10,9 %.

2.

De invoer in het kader van de in lid 1 bedoelde tariefcontingenten vindt plaats op basis van op niet-discriminatoire wijze door de bevoegde autoriteiten van Thailand afgegeven certificaten van oorsprong.

3.

Op verzoek van een partij kan te allen tijde over alle bovengenoemde onderdelen overleg worden gevoerd.

Ik verzoek u mij te willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. Indien dit het geval is, gelden deze brief en uw bevestiging samen als een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Thailand.

De Europese Unie en Thailand stellen elkaar in kennis van de voltooiing van hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst. De overeenkomst treedt in werking 14 (veertien) dagen na de dag van de laatste kennisgeving.”.

Ik heb de eer u mede te delen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Voor het Koninkrijk Thailand


Top