EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0780

2012/780/: Besluit van de Commissie van 5 december 2012 inzake toegangsrechten tot het bij artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG opgezette Europese centrale register van veiligheidsaanbevelingen en de antwoorden daarop Voor de EER relevante tekst

OJ L 342, 14.12.2012, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 193 - 194

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2019; opgeheven door 32019D1128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/780/oj

14.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 342/46


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2012

inzake toegangsrechten tot het bij artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG opgezette Europese centrale register van veiligheidsaanbevelingen en de antwoorden daarop

(Voor de EER relevante tekst)

(2012/780/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG (1), en met name artikel 18, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 996/2010 heeft de Europese Commissie een Europese gegevensbank met veiligheidsaanbevelingen opgezet, die in februari 2012 operationeel is geworden.

(2)

Overeenkomstig artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 996/2010 bevat de in overweging 1 genoemde gegevensbank alle veiligheidsaanbevelingen die door veiligheidsonderzoeksinstanties zijn uitgevaardigd overeenkomstig artikel 17, leden 1 en 2, en de antwoorden daarop. De gegevensbank bevat ook veiligheidsaanbevelingen die de veiligheidsonderzoeksinstanties hebben ontvangen van derde landen.

(3)

Krachtens artikel 7, lid 3, onder g), van Verordening (EU) nr. 996/2010 hebben de veiligheidsonderzoeksinstanties onbeperkte toegang tot de in overweging 1 genoemde gegevensbank.

(4)

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, onder a), van Verordening (EU) nr. 996/2010 heeft de Commissie advies gevraagd aan het Europees netwerk van instanties voor veiligheidsonderzoek in de burgerluchtvaart.

(5)

Veiligheidsaanbevelingen zijn impliciet openbaar omdat ze het sluitstuk vormen van veiligheidsonderzoeksverslagen, die openbare status hebben overeenkomstig Verordening (EU) nr. 996/2010. Daarnaast kunnen veiligheidsaanbevelingen ook worden vrijgegeven via brieven, tussentijdse verklaringen/verslagen of veiligheidsstudies. In al deze gevallen vormt het openbare karakter van de veiligheidsaanbevelingen een sterke stimulans voor diegenen tot wie ze gericht zijn om te antwoorden en de veiligheid van hun luchtvaartsysteem te verbeteren.

(6)

De status van de antwoorden op veiligheidsaanbevelingen is niet gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 996/2010,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In dit besluit worden maatregelen vastgesteld betreffende de toegangsrechten tot de bij artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart opgezette Europese gegevensbank van veiligheidsaanbevelingen, die de veiligheidsaanbevelingen bevat welke zijn uitgevaardigd of ontvangen door veiligheidsonderzoeksinstanties en de antwoorden daarop.

Artikel 2

Status van veiligheidsaanbevelingen

Alle veiligheidsaanbevelingen in de in artikel 1 vermelde gegevensbank worden ter beschikking gesteld van het grote publiek via een openbare website.

Artikel 3

Status van antwoorden op veiligheidsaanbevelingen

1.   De toegang tot antwoorden op veiligheidsaanbevelingen wordt beperkt tot degenen tot wie de veiligheidsaanbevelingen zijn gericht.

2.   Elke geadresseerde van een veiligheidsaanbeveling mag toegang vragen tot de antwoorden in de in artikel 1 vermelde gegevensbank, met name de burgerluchtvaartautoriteiten van de lidstaten en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. Ook veiligheidsonderzoeksinstanties buiten de Europese Unie mogen toegang vragen tot de antwoorden in de in artikel 1 vermelde gegevensbank.

3.   De geadresseerden van veiligheidsaanbevelingen dienen hun verzoek in bij de Europese Commissie.

4.   De Europese Commissie evalueert het verzoek en beslist geval per geval of het verzoek gerechtvaardigd en uitvoerbaar is.

Artikel 4

Gebruik van de informatie in de gegevensbank

De veiligheidsaanbevelingen en de antwoorden erop mogen niet worden gebruikt om schuld of aansprakelijkheid toe te wijzen.

Artikel 5

De status van voorvallen in de burgerluchtvaart die verband houden met veiligheidsaanbevelingen

De toegang tot voorvallen in de burgerluchtvaart die verband houden met de in artikel 1 vermelde veiligheidsaanbevelingen is gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1321/2007 van de Commissie van 12 november 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen om overeenkomstig Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad uitgewisselde informatie over voorvallen in de burgerluchtvaart op te nemen in een centraal register (2) en Verordening (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie van 24 september 2007 tot vaststelling van uitvoeringsregels voor de verspreiding onder belanghebbenden van informatie over voorvallen in de burgerluchtvaart als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad (3).

Artikel 6

Toegang tot documenten en bescherming van persoonsgegevens

Dit besluit geldt onverminderd Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (4).

Dit besluit is van toepassing onverminderd Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (5) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (6).

Artikel 7

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 december 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 295 van 12.11.2010, blz. 35.

(2)  PB L 294 van 13.11.2007, blz. 3.

(3)  PB L 295 van 14.11.2007, blz. 7.

(4)  PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

(5)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(6)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.


Top