EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1197

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1197/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis Stam: AQ 10, benalaxyl, bifenazaat, bromoxynil, chloorprofam, desmedifam, etoxazool, Gliocladium catenulatum Stam: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozide, milbemectin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis Stam: MA 342, quinoxyfen, S-metolachloor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram en ziram Voor de EER relevante tekst

OJ L 342, 14.12.2012, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1197/oj

14.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 342/27


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1197/2012 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2012

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis Stam: AQ 10, benalaxyl, bifenazaat, bromoxynil, chloorprofam, desmedifam, etoxazool, Gliocladium catenulatum Stam: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozide, milbemectin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis Stam: MA 342, quinoxyfen, S-metolachloor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram en ziram

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 17, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (2), stelt de werkzame stoffen vast die geacht worden bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 te zijn goedgekeurd.

(2)

De goedkeuringen voor de werkzame stoffen acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis Stam: AQ 10, benalaxyl, bifenazaat, bromoxynil, chloorprofam, desmedifam, etoxazool, Gliocladium catenulatum Stam: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozide, milbemectin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis Stam: MA 342, quinoxyfen, S-metolachloor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram en ziram zullen tussen 31 juli 2014 en 30 november 2015 verstrijken. Er zijn aanvragen ingediend voor de verlenging van de geldigheidsduur van deze werkzame stoffen. Aangezien de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor de uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (3) van toepassing zullen zijn op die werkzame stoffen, moet voldoende tijd worden geboden om de verlengingsprocedure overeenkomstig die verordening af te ronden. Bijgevolg zal de goedkeuring van die werkzame stoffen waarschijnlijk verstrijken voordat een besluit over de verlenging daarvan is genomen. Daarom moet het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan worden uitgesteld.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie in gevallen waarin geen aanvullend dossier overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 wordt ingediend binnen 30 maanden vóór de respectieve vervaldatum, als vastgesteld in de bijlage bij deze verordening, de vervaldatum vaststellen op dezelfde datum als vóór deze verordening of op de vroegste datum daarna.

(5)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie in gevallen waarin zij bij verordening bepaalt dat de goedkeuring van een in de bijlage bij deze verordening genoemde werkzame stof niet wordt verlengd omdat niet aan de criteria voor goedkeuring wordt voldaan, de vervaldatum vaststellen op dezelfde datum als vóór deze verordening of, indien dat later is, op de datum van goedkeuring van de verordening waarbij wordt bepaald dat de goedkeuring van de werkzame stof niet wordt verlengd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

(2)  PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1.

(3)  PB L 252 van 19.9.2012, blz. 26.


BIJLAGE

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 73, thiram, wordt de datum 31 juli 2014 vervangen door 30 april 2017.

2)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 74, ziram, wordt de datum 31 juli 2014 vervangen door 30 april 2017.

3)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 82, quinoxyfen, wordt de datum 31 augustus 2014 vervangen door 30 april 2017.

4)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 89, Pseudomonas chlororaphis Stam: MA 342, wordt de datum 30 september 2014 vervangen door 30 april 2017.

5)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 90, mepanipyrim, wordt de datum 30 september 2014 vervangen door 30 april 2017.

6)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 91, acetamiprid, wordt de datum 31 december 2014 vervangen door 30 april 2017.

7)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 92, thiacloprid, wordt de datum 31 december 2014 vervangen door 30 april 2017.

8)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 78, chloorprofam, wordt de datum 31 januari 2015 vervangen door 31 juli 2017.

9)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 83, alfa-cypermethrin, wordt de datum 28 februari 2015 vervangen door 31 juli 2017.

10)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 84, benalaxyl, wordt de datum 28 februari 2015 vervangen door 31 juli 2017.

11)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 85, bromoxynil, wordt de datum 28 februari 2015 vervangen door 31 juli 2017.

12)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 86, desmedifam, wordt de datum 28 februari 2015 vervangen door 31 juli 2017.

13)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 88, fenmedifam, wordt de datum 28 februari 2015 vervangen door 31 juli 2017.

14)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 93, Ampelomyces quisqualis Stam: AQ 10, wordt de datum 31 maart 2015 vervangen door 31 juli 2017.

15)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 94, imazosulfuron, wordt de datum 31 maart 2015 vervangen door 31 juli 2017.

16)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 95, laminarin, wordt de datum 31 maart 2015 vervangen door 31 juli 2017.

17)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 96, methoxyfenozide, wordt de datum 31 maart 2015 vervangen door 31 juli 2017.

18)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 97, S-metolachloor, wordt de datum 31 maart 2015 vervangen door 31 juli 2017.

19)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 98, Gliocladium catenulatum Stam: J1446, wordt de datum 31 maart 2015 vervangen door 31 juli 2017.

20)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 99, etoxazool, wordt de datum 31 mei 2015 vervangen door 31 juli 2017.

21)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 100, tepraloxydim, wordt de datum 31 mei 2015 vervangen door 31 juli 2017.

22)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 109, bifenazaat, wordt de datum 30 november 2015 vervangen door 31 juli 2017.

23)

In de zesde kolom, geldigheidsduur, van vermelding 110, milbemectin, wordt de datum 30 november 2015 vervangen door 31 juli 2017.


Top