EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D1105

Besluit nr. 1105/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad, wat de verlenging van de toepassingsperiode en de bijwerking van de naam van een derde land en de namen van de voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten betreft Voor de EER relevante tekst

PB L 328 van 28.11.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj

28.11.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/4


BESLUIT Nr. 1105/2012/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 21 november 2012

tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad, wat de verlenging van de toepassingsperiode en de bijwerking van de naam van een derde land en de namen van de voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Beschikking 2003/17/EG van de Raad van 16 december 2002 betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad (3) wordt bepaald dat in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van bepaalde soorten gedurende een beperkte periode worden beschouwd als gelijkwaardig aan veldkeuringen die overeenkomstig rechtshandelingen van de Unie worden verricht en dat in derde landen voortgebracht zaaizaad van bepaalde soorten wordt beschouwd als gelijkwaardig aan zaad dat overeenkomstig rechtshandelingen van de Unie wordt voortgebracht.

(2)

Het blijkt dat in derde landen verrichte veldkeuringen dezelfde garanties blijven bieden als veldkeuringen die door de lidstaten worden verricht. Zij moeten daarom nog steeds als gelijkwaardig worden beschouwd.

(3)

Aangezien Beschikking 2003/17/EG op 31 december 2012 verstrijkt, moet de periode waarvoor de gelijkwaardigheid krachtens die beschikking wordt erkend, worden verlengd. Het lijkt wenselijk dat die periode met tien jaar wordt verlengd.

(4)

De verwijzing naar Joegoslavië in Beschikking 2003/17/EG moet worden geschrapt. Servië, dat lid is van de OESO-programma’s voor de rassenkeuring van zaad dat is bestemd voor het internationale handelsverkeer, alsmede van de International Seed Testing Association wat de bemonstering en het testen van zaaizaad betreft, moet aan de lijst van derde landen in bijlage I bij Beschikking 2003/17/EG worden toegevoegd. Bovendien zijn de in bijlage I bij Beschikking 2003/17/EG vermelde namen van enkele voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten gewijzigd.

(5)

De bepalingen van Beschikking 2003/17/EG die verwijzen naar Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4) dienen te worden geschrapt aangezien hun toepassing in het kader van onderhavig besluit niet verenigbaar zou zijn met het door de artikelen 290 en 291 van het Verdrag ingevoerde systeem van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden.

(6)

Beschikking 2003/17/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2003/17/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 4 wordt geschrapt.

2)

Artikel 5 wordt geschrapt.

3)

In artikel 6 wordt de datum „31 december 2012” vervangen door „31 december 2022”.

4)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 21 november 2012.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  PB C 351 van 15.11.2012, blz. 92.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 25 oktober 2012 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 13 november 2012.

(3)  PB L 8 van 14.1.2003, blz. 10.

(4)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

LANDEN, AUTORITEITEN EN SOORTEN

Land (1)

Autoriteit

In de onderstaande richtlijnen bedoelde soorten

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

HR

State Institute for Seed and Seedlings

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 „THE TERRACE”

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Het Ministerie van Landbouw heeft aan de volgende instellingen machtiging verleend om OESO-certificaten af te leveren:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 — 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute „ZEMUN POLJE”

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O. BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

US

USDA — Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO — CANELONES

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

ZA

National Department of Agriculture,

C/O S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/EEG

66/402/EEG — uitsluitend ten aanzien van Zea mays en Sorghum spp.

2002/57/EG


(1)  AR — Argentinië, AU — Australië, CA — Canada, CL — Chili, HR — Kroatië, IL — Israël, MA — Marokko, NZ — Nieuw-Zeeland, RS — Servië, TR — Turkije, US —Verenigde Staten, UY — Uruguay, ZA — Zuid-Afrika”.


Top