EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D1104

Besluit nr. 1104/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot wijziging van Beschikking 2008/971/EG voor het opnemen van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorie „gekeurd” in het toepassingsgebied van die beschikking en voor het bijwerken van de namen van de voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten

PB L 328 van 28.11.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1104/oj

28.11.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/1


BESLUIT Nr. 1104/2012/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 21 november 2012

tot wijziging van Beschikking 2008/971/EG voor het opnemen van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorie „gekeurd” in het toepassingsgebied van die beschikking en voor het bijwerken van de namen van de voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2008/971/EG van de Raad van 16 december 2008 inzake de gelijkwaardigheid van in derde landen geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal (3) stelt de voorwaarden voor de invoer in de Unie van in de in bijlage I bij die beschikking opgenomen derde landen geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorieën „van bekende origine” en „geselecteerd” vast.

(2)

In de nationale voorschriften voor de certificering van bosbouwkundig teeltmateriaal in Canada, Kroatië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije en de Verenigde Staten wordt voorzien in de uitvoering van een officiële veldkeuring tijdens de winning en de verwerking van zaaizaad en de productie van plantgoed.

(3)

Overeenkomstig deze voorschriften moeten de systemen voor de toelating en de registratie van uitgangsmateriaal en de aansluitende productie van teeltmateriaal uit dit uitgangsmateriaal de OESO-regeling voor de certificering van bosbouwkundig teeltmateriaal voor de internationale handel (OECD Forest Seed and Plant Scheme) volgen. Bovendien vereisen deze voorschriften dat zaaizaad en plantgoed van de categorieën „van bekende origine”, „geselecteerd” en „gekeurd” officieel worden gecertificeerd en de zaaizaadverpakkingen officieel worden gesloten overeenkomstig de OECD Forest Seed and Plant Scheme.

(4)

Een onderzoek van die voorschriften voor de categorie „gekeurd” heeft aangetoond dat de voorwaarden voor toelating van het uitgangsmateriaal voldoen aan de eisen van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal (4). Met uitzondering van de voorwaarden met betrekking tot zaadkwaliteit, soortzuiverheid en plantgoedkwaliteit bieden de voorschriften van deze derde landen verder ten aanzien van de voorwaarden voor zaaizaad en plantgoed van de nieuwe categorie „gekeurd” dezelfde waarborgen als die welke in Richtlijn 1999/105/EG zijn vastgesteld. Daaruit volgt dat de voorschriften met betrekking tot de certificering van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorie „gekeurd” in Canada, Kroatië, Noorwegen, Servië, Turkije, de Verenigde Staten en Zwitserland, als gelijkwaardig aan die van Richtlijn 1999/105/EG moeten worden beschouwd, mits aan de in bijlage II bij Beschikking 2008/971/EG genoemde voorwaarden met betrekking tot zaaizaad en plantgoed wordt voldaan.

(5)

Een van die voorwaarden voor teeltmateriaal van de categorie „gekeurd” dient het geven van informatie over het al dan niet genetisch gemodificeerd zijn van de producten te zijn. Die informatie moet de toepassing vergemakkelijken van de eisen die zijn opgenomen in Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (5) of, indien van toepassing, Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (6) en Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders (7).

(6)

Bovendien zijn de in bijlage I bij Beschikking 2008/971/EG vermelde namen van bepaalde voor de goedkeuring van en het toezicht op de productie verantwoordelijke autoriteiten gewijzigd.

(7)

Beschikking 2008/971/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2008/971/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt de eerste alinea vervangen door:

„Deze beschikking stelt de voorwaarden vast voor de invoer in de Unie van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorieën „van bekende origine”, „geselecteerd” en „gekeurd”, dat is geproduceerd in een derde land dat is opgenomen in bijlage I.”.

2)

Artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Zaaizaad en plantgoed van de categorieën „van bekende origine”, „geselecteerd” en „gekeurd” van in bijlage I bij Richtlijn 1999/105/EG opgenomen soorten, geproduceerd in de derde landen die zijn opgenomen in bijlage I bij deze beschikking en officieel gecertificeerd door de in die bijlage opgenomen autoriteiten van derde landen, worden beschouwd als gelijkwaardig aan zaaizaad en plantgoed dat aan Richtlijn 1999/105/EG voldoet, mits zij beantwoorden aan de in bijlage II bij deze beschikking vastgestelde voorwaarden.”.

3)

In artikel 4 wordt de eerste alinea vervangen door:

„Wanneer zaaizaad en plantgoed de Unie binnenkomt, stelt de leverancier die dit materiaal invoert de officiële instantie van die lidstaat van tevoren in kennis van de invoer. De officiële instantie geeft een op het officiële OESO-certificaat van herkomst gebaseerd basiscertificaat af voordat het materiaal in de handel wordt gebracht.”.

4)

De bijlagen I en II worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 21 november 2012.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  PB C 351 van 15.11.2012, blz. 91.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 13 november 2012.

(3)  PB L 345 van 23.12.2008, blz. 83.

(4)  PB L 11 van 15.1.2000, blz. 17.

(5)  PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

(6)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(7)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24.


BIJLAGE

De bijlagen I en II bij Beschikking 2008/971/EG worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt vervangen door:

„BIJLAGE I

Landen en autoriteiten

Land (1)

Voor de toelating en de controle van de productie verantwoordelijke autoriteit

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts-Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communication (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute — CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW — Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

OFFICIËLE STAATSCERTIFICERINGSAUTORITEITEN

(Gemachtigd tot het uitvaardigen van OESO-certificaten op grond van een samenwerkingsovereenkomst met de Dienst Bosbouw van het Ministerie van landbouw van de Verenigde Staten (USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2)

In bijlage II wordt het volgende deel toegevoegd:

„C.   Aanvullende voorwaarden waaraan in derde landen geproduceerd zaaizaad en plantgoed van de categorie „gekeurd” moet voldoen

Ten aanzien van zaaizaad en plantgoed van de categorie „gekeurd” moeten het OESO-etiket en het etiket of document van de leverancier vermelden of bij de productie van het uitgangsmateriaal genetische modificatie is toegepast.”.


(1)  CA — Canada, CH — Zwitserland, HR — Kroatië, NO — Noorwegen, RS — Servië, TR — Turkije, US — Verenigde Staten.”


Top