EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0433

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 433/2012 van de Commissie van 23 mei 2012 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt

OJ L 136, 25.5.2012, p. 41–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 146 - 198

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/433/oj

25.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 136/41


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 433/2012 VAN DE COMMISSIE

van 23 mei 2012

houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2791/1999 van de Raad (1), en met name artikel 4, lid 5, artikel 5, lid 2, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 3, artikel 11, artikel 12, lid 2, artikel 16, lid 2, artikel 18, leden 3 en 4, artikel 19, artikel 20, lid 9, artikel 24, lid 4, artikel 27, lid 1, en artikel 45, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1236/2010 voorziet in specifieke maatregelen voor de controle van de visserijactiviteiten van de Unie in het gebied dat onder de Visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) valt, en vormt een aanvulling op de controlemaatregelen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (2). Voor Verordening (EU) nr. 1236/2010 moeten uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld. In de bijlagen bij tal van door NEAFC aangenomen aanbevelingen tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling („de regeling”) voor vissersvaartuigen die actief zijn in de wateren van het verdragsgebied buiten de wateren welke onder de visserijjurisdictie van de verdragsluitende partijen vallen, zijn de formaten voor de mededeling van gegevens en modellen voor bepaalde inspectiemiddelen vastgesteld; daarom dienen die bijlagen in Unierecht te worden omgezet.

(2)

Aangezien bij Verordening (EU) nr. 1236/2010 een nieuwe controle- en handhavingsregeling is vastgesteld, moet Verordening (EG) nr. 1085/2000 van de Commissie van 15 mei 2000 tot vaststelling van bepaalde voorwaarden voor de toepassing van de controlemaatregelen voor het gebied waarop het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan van toepassing is (3) worden ingetrokken en bij de onderhavige verordening worden vervangen.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a)   „positiebericht”: de melding van de positie van een vaartuig die door de satellietvolgapparatuur van het vaartuig automatisch wordt meegedeeld aan het visserijcontrolecentrum van de vlaglidstaat;

b)   „positieverslag”: de door de kapitein van een vaartuig uitgevoerde rapportage als bedoeld in artikel 25 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie (4);

c)   „CVR-nummer”: het identificatienummer van het vaartuig in het communautaire vlootregister als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 26/2004 van de Commissie (5).

Artikel 2

Contactpunten

1.   De lidstaten zenden de gegevens van de in artikel 4, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde contactpunten in computerleesbare vorm toe aan de NEAFC-secretaris en aan het Europees Bureau voor Visserijcontrole („het Bureau”).

2.   De lidstaten maken de in lid 1 bedoelde gegevens bekend op het beveiligde deel van hun website, dat is gecreëerd krachtens de artikelen 114 en 116 van Verordening (EU) nr. 1224/2009.

HOOFDSTUK II

CONTROLEMAATREGELEN

Artikel 3

Deelneming van de Unie

1.   Op de in artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde lijst staan de vaartuigen vermeld die gemachtigd zijn om te vissen op een of meer gereglementeerde bestanden, uitgesplitst naar soort.

Indien van toepassing wordt in de lijst het CVR-nummer vermeld dat aan elk vaartuig is toegekend.

2.   De lidstaten stellen de Commissie onverwijld via elektronische weg in kennis van vaartuigen waarvan de machtiging om in het gereglementeerde gebied te vissen is ingetrokken of geschorst.

Artikel 4

Registratie van de vangsten

1.   Naast de in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 vermelde informatie bevat het in artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde visserijlogboek ook de in bijlage I, deel A, bij de onderhavige verordening bedoelde gegevens.

2.   Het in artikel 8, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde productielogboek wordt opgesteld overeenkomstig bijlage I, deel B, bij de onderhavige verordening.

3.   Het in artikel 8, leden 2 en 3 bedoelde opslagschema wordt opgesteld overeenkomstig bijlage I, deel C, bij de onderhavige verordening.

4.   De voor de soorten te gebruiken codes zijn die welke door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zijn vastgesteld, als vermeld in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 5

Melding van de vangsten van gereglementeerde bestanden en mededeling van de positie

Voor de transmissies aan de NEAFC-secretaris krachtens de artikelen 9 en 11 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 gebruiken de lidstaten het formaat en de specificaties die zijn vastgesteld in bijlage III bij de onderhavige verordening.

Artikel 6

Melding van de totale vangsten

Voor de melding van gegevens krachtens artikel 10, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 maken de lidstaten gebruik van het XML-formaat.

HOOFDSTUK III

INSPECTIES

Artikel 7

Aangewezen orgaan

Het Bureau wordt aangewezen om:

a)

de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde toezichts- en inspectieactiviteiten te coördineren;

b)

de in artikel 18, lid 2, artikel 19, lid 1, en artikel 20, lid 9, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde kennisgevingen te ontvangen, te verzenden en door te sturen;

c)

de gegevens bij te houden als bedoeld in artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1236/2010.

Artikel 8

Identificate van de inspecteurs en de inspectiemiddelen

1.   Het speciale identiteitsdocument als bedoeld in artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 stemt overeen met het model in bijlage IV, deel A, bij de onderhavige verordening.

2.   Het speciale inspectieteken als bedoeld in artikel 18, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 stemt overeen met het model in bijlage IV, deel B, bij de onderhavige verordening.

Artikel 9

Inspectieactiviteiten

De lidstaten zenden het Bureau de in artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde gegevens over de datum en het uur van het begin en het einde van de activiteiten van de inspectievaartuigen en -vliegtuigen toe aan de hand van het formulier van bijlage V bij de onderhavige verordening.

Artikel 10

Toezichtprocedure

1.   De in artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde waarnemingsverslagen worden toegezonden aan de hand van het formulier van bijlage VI, deel A, bij de onderhavige verordening.

2.   De in artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde toezichtsverslagen worden opgesteld aan de hand van het formulier van bijlage VI, deel B, bij de onderhavige verordening.

Artikel 11

Inspectieverslagen

De in artikel 20, lid 9, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde inspectieverslagen worden opgesteld in het in bijlage VII bij de onderhavige verordening aangegeven formaat.

HOOFDSTUK IV

HAVENSTAATCONTROLE

Artikel 12

Voorafgaande melding van het binnenvaren van een haven

De in artikel 24 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde voorafgaande melding wordt gedaan aan de hand van het havenstaatcontroleformulier (PSC-formulier) van bijlage VIII bij de onderhavige verordening, waarvan deel A als volgt naar behoren wordt ingevuld:

a)

als het vissersvaartuig zijn eigen vangst aanvoert, wordt formulier PSC 1 gebruikt;

b)

als het vissersvaartuig overladingsactiviteiten verricht, wordt formulier PSC 2 gebruikt. In dergelijke gevallen wordt voor elk overladend vaartuig een afzonderlijk formulier gebruikt.

Artikel 13

Behandeling van de voorafgaande melding

Voor het terugsturen van een afschrift van de voorafgaande melding overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 gebruikt de vlaglidstaat het in bijlage VIII bij de onderhavige verordening opgenomen PSC-formulier, waarvan deel B naar behoren wordt ingevuld.

Artikel 14

Haveninspectieverslagen

De in artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde inspectieverslagen worden aan de hand van het in bijlage IX bij de onderhavige verordening opgenomen formulier opgesteld en aan de NEAFC-secretaris toegezonden, met kopie aan de Commissie.

HOOFDSTUK V

INBREUKEN

Artikel 15

Aangewezen orgaan

Het Bureau wordt aangewezen om de in de artikelen 29, 30, 32, 33, 34, 36 en 43 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde gegevens te ontvangen, te verzenden en door te sturen.

HOOFDSTUK VI

GEGEVENS

AFDELING 1

Mededeling van gegevens

Artikel 16

Mededeling aan de NEAFC-secretaris

De in artikel 12, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1236/2010 bedoelde formaten en protocollen voor gegevensuitwisseling die moeten worden gebruikt voor de toezending van verslagen en informatie aan de NEAFC-secretaris, zijn in overeenstemming met de voorschriften van bijlage X bij de onderhavige verordening; de bijbehorende codes die in de mededelingen aan de NEAFC-secretaris moeten worden gebruikt, zijn opgenomen in bijlage XI bij de onderhavige verordening.

AFDELING 2

Beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens

Artikel 17

Gemeenschappelijke bepalingen inzake beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens

1.   In deze afdeling worden, met het oog op de toepassing van artikel 45 van Verordening (EU) nr. 1236/2010, de uitvoeringsbepalingen inzake vertrouwelijkheid vastgesteld. Deze afdeling is van toepassing op alle in de onderhavige verordening bedoelde elektronische verslagen en berichten, behalve op de in artikel 6 van de onderhavige verordening bedoelde melding van de totale vangsten.

2.   Zo nodig rectificeren of wissen de lidstaten op verzoek van de NEAFC-secretaris de elektronische verslagen of berichten die niet zijn behandeld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1236/2010 of de onderhavige verordening.

3.   De elektronische verslagen en berichten mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn omschreven in de bij Verordening (EU) nr. 1236/2010 vastgestelde regeling.

Artikel 18

Inspectiegegevens

1.   Lidstaten die een inspectie uitvoeren, mogen de door de NEAFC-secretaris toegezonden elektronische verslagen en berichten bewaren en opslaan tot uiterlijk 24 uur nadat het vaartuig waarop die gegevens betrekking hebben het gereglementeerde gebied heeft verlaten, zonder het opnieuw te zijn binnengevaren. Er wordt ervan uitgegaan dat het vaartuig is vertrokken zes uur nadat het zijn voornemen om het gereglementeerde gebied te verlaten heeft gemeld.

2.   Lidstaten die een inspectie uitvoeren, garanderen de beveiligde behandeling van de elektronische verslagen en berichten op hun respectieve gegevensverwerkingssystemen, met name wanneer de behandeling verzending via een netwerk vereist.

3.   De lidstaten nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de elektronische verslagen en berichten te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, ongewild verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding of raadpleging en tegen elke vorm van inadequate behandeling.

4.   Lidstaten die een inspectie uitvoeren, stellen de elektronische verslagen en berichten voor inspectiedoeleinden uitsluitend ter beschikking van inspecteurs die voor de uitvoering van de bij Verordening (EU) nr. 1236/2010 vastgestelde regeling zijn aangewezen.

Artikel 19

Gegevensverwerkingssystemen

1.   De door de lidstaten, de Commissie en het Bureau gebruikte gegevensverwerkingssystemen zijn in overeenstemming met de minimale beveiligingsvoorschriften van bijlage XII, deel A.

2.   Het hoofdcomputersysteem van de lidstaten voldoet aan de in bijlage XII, deel B, bepaalde criteria.

3.   Voor de mededeling van gegevens in het kader van de bij Verordening (EU) nr. 1236/2010 vastgestelde regeling wordt gebruik gemaakt van het https-protocol. Voor die mededeling worden adequate coderingsprotocollen gebruikt om de vertrouwelijkheid en de authenticiteit van de gegevens te garanderen.

4.   De toegang tot de gegevens wordt beperkt door middel van een soepel systeem voor identificatie van de gebruiker en voor toegang door middel van een wachtwoord. Elke gebruiker heeft slechts toegang tot de gegevens die hij voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft.

5.   De technische normen voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten, de Commissie en het Bureau mogen in overleg met de lidstaten, de Commissie en het Bureau worden vastgesteld.

HOOFDSTUK VII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Intrekking

Verordening (EG) nr. 1085/2000 wordt ingetrokken.

Artikel 21

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 348 van 31.12.2010, blz. 17.

(2)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(3)  PB L 128 van 29.2.2000, blz. 1.

(4)  PB L 112 van 30.4.2011, blz. 1.

(5)  PB L 5 van 9.1.2004, blz. 25.


BIJLAGE I

VANGSTREGISTRATIE

A.   Noteringen in het logboek

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Informatie over het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Datum

DA

M

Activiteitsgegeven; datum van het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Tijdstip van binnenvaren

TI

M

Activiteitsgegeven; tijdstip van het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Positie

 

 

Activiteitsgegeven; positie bij het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Breedtegraad

LA

M

positie op het tijdstip van binnenvaren

Lengtegraad

LO

M

positie op het tijdstip van binnenvaren

Hoeveelheid aan boord

OB

 

Activiteitsgegeven; aan boord gehouden hoeveelheid per soort

Soortnaam (1)

 

M

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M

Levend gewicht in kilogram

Vangsten per trek of per visserijactiviteit

Positie waar de visserij plaatsvindt

 

 

Activiteitsgegeven; positie

Breedtegraad

LA

M (2)

Positie waar de visserijactiviteit begint

Lengtegraad

LO

M (2)

Positie waar de visserijactiviteit begint

Tijdstip

TI

M (2)

Activiteitsgegeven; tijdstip waarop de visserijactiviteit begint

Vangst

CA

 

Activiteitsgegeven; aan boord gehouden vangst, per visserijactiviteit en per soort

Soort (1)

 

M (2)

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M (2)

Levend gewicht in kilogram

Diepte waarop wordt gevist

FD

M (3)

Afstand tussen het wateroppervlak en het laagst gelegen onderdeel van het vistuig (in meter)

Gegevens per dag

Totaal aantal trekken/visserijactiviteiten per dag

FO

M (4)

Activiteitsgegeven; aantal visserijactiviteiten per 24 uur

Teruggegooide vangst

RJ

 

Activiteitsgegeven; gevangen en teruggegooide hoeveelheid per soort

Soort

 

M

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

M

Levend gewicht in kilogram

Cumulatieve vangst

CC

 

Activiteitsgegeven; geraamde cumulatieve vangst per soort vanaf het binnenvaren van het gereglementeerde gebied

Soort (1)

 

M

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M

Levend gewicht in kilogram

Informatie over overladingen

Datum

DA

M

Activiteitsgegeven; datum/data van overlading

Overladingen

KG

 

Activiteitsgegeven; hoeveelheid per soort die in het gereglementeerde gebied aan boord is genomen of op een ander schip is overgeladen

Soort (1)

 

M

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M

Levend gewicht in kilogram

Overgeladen naar

TT

M

Vaartuigregistratiegegeven; radioroepnaam van het ontvangende vaartuig

Overgeladen van

TF

M

Vaartuigregistratiegegeven; radioroepnaam van het overladende vaartuig

Informatie over verzending van verslagen

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending van een verslag

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending van een verslag (UTC)

Wijze van verzending

TU

M (4)

Berichtgegeven; naam van het radiostation dat voor de verzending van het verslag is gebruikt

Soort verslag

TM

M

Berichtgegeven

Informatie over het buitenvaren uit het gereglementeerde gebied

Tijdstip

TI

M

Activiteitsgegeven; tijdstip van het buitenvaren (UCT)

Datum

DA

M

Activiteitsgegeven; datum van het buitenvaren

Positie

 

 

Activiteitsgegeven; positie bij het buitenvaren van het gereglementeerde gebied

Breedtegraad

LA

M

positie bij het buitenvaren

Lengtegraad

LO

M

positie bij het buitenvaren

Cumulatieve vangst aan boord

OB

 

Activiteitsgegeven; cumulatieve vangst die zich aan boord bevindt, per soort

Soort (1)

 

M

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid (1)

 

M

Levend gewicht in kilogram

Naam en handtekening van de kapitein

MA

M

 

B.   Noteringen in het productielogboek

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

1.   Identiteit van het vaartuig  (5)

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam

Naam van het vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Intern referentienummer van de verdragsluitende partij

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; uniek nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als drieletterlandencode van de vlagstaat gevolgd door een nummer

Extern registratienummer van het vaartuig

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; kenteken op de romp van het vaartuig of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

2.   Productiegegevens

Datum

DA

M

Activiteitsgegeven; productiedatum

Geproduceerde hoeveelheid

QP

 

Activiteitsgegeven; geproduceerde hoeveelheid, per soort en per dag

Vissoort

 

M

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

M

Totaal productgewicht in kilogram

Aanbiedingsvorm van de producten

 

M

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten (bijlage XI, deel E)

Hoeveelheid

 

M

Productgewicht in kilogram

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten en productgewicht: gebruik zoveel paren als nodig om alle producten te omvatten

Cumulatieve productie van de periode

AP

 

Activiteitsgegeven; totale hoeveelheid die is geproduceerd sinds het binnenvaren van het gereglementeerde gebied, per soort

Vissoort

 

M

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

M

Totaal productgewicht in kilogram

Aanbiedingsvorm van de producten

 

M

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten (bijlage XI, deel E)

Hoeveelheid

 

M

Productgewicht in kilogram

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten en productgewicht: gebruik zoveel paren als nodig om alle producten te omvatten

3.   Informatie op de verpakking

Vissoort

SN

O

Activiteitsgegeven; FAO-soortencode

Productcode

PR

O

Activiteitsgegeven; productcode (bijlage XI, deel E)

Type verpakking

TY

O

Activiteitsgegeven; soort verpakking (bijlage XI, deel F)

Gewicht per eenheid

NE

O

Activiteitsgegeven; nettoproductgewicht in kilogram

Aantal eenheden

NU

O

Activiteitsgegeven; aantal verpakte eenheden

4.

Naam en adres van de kapitein

MA

M

 

C.   Opslagschema

1.

De verwerkte vangsten moeten zo worden opgeslagen en gemarkeerd dat dezelfde soorten, productcategorieën en hoeveelheden die op verschillende plaatsen in het ruim zijn opgeslagen, kunnen worden geïdentificeerd.

2.

Het opslagschema moet vermelden waar in het ruim de producten zijn opgeslagen en om welke hoeveelheden het gaat, uitgedrukt in kg.

3.

Het opslagschema moet dagelijks worden bijgewerkt voor de vorige dag, die begint om 00.00 uur (UTC) en eindigt om 24.00 uur (UTC).


(1)  Elke soort waarvan meer dan 50 kg is gevangen, moet worden geregistreerd.

(2)  De lidstaten moeten erop toezien dat hun vissersvaartuigen deze gegevens hetzij dagelijks, hetzij per trek of visserijactiviteit, of beide, registreren.

(3)  Verplicht wanneer vereist op grond van specifieke beheersmaatregelen.

(4)  Alleen verplicht bij gebruik van een radiostation.

(5)  Naast de radioroepnaam moet verplicht nog één element ter identificatie van het vaartuig worden opgegeven.


BIJLAGE II

SOORTENLIJST

FAO-

drielettercode

Gangbare naam

Wetenschappelijke naam

ALF

Beryciden

Beryx spp.

ALC

Glijkop

Alepocephalus bairdii

ANT

Blauwe diepzeekabeljauw

Antimora rostrata

API

IJslandse hondshaai

Apristuris spp.

ARG

Zilversmelten

Argentina spp.

BLI

Blauwe leng

Molva dypterygia

BRF

Blauwkeeltje

Helicolenus dactylopterus

BSF

Zwarte haarstaartvis

Aphanopus carbo

BSH

Blauwe haai

Prionace glauca

BSK

Reuzenhaai

Cetorhinus maximus

BSS

Zeebaars

Dicentrarchus labrax

CAP

Lodde

Mallotus villosus

CAS

Gevlekte zeewolf

Anarhichas minor

CAT

Zeewolf

Anarhichas spp.

CFB

Doornhaai

Centroscyllium fabricii

CMO

Draakvis

Chimaera monstrosa

COD

Kabeljauw

Gadus morhua

COE

Congeraal

Conger conger

CYO

Portugese hondshaai

Centroscymnus coelolepis

CYH

Grootoogdraakvis

Hydrolagus mirabilis

CYP

Langsnuitdoornhaai

Centroscymnus crepidater

DCA

Spitssnuitsnavelhaai

Deania calceus

ELP

Puitaal

Lycods esmarkii

EPI

Zwarte kardinaalvis

Epigonus telescopus

FOR

Middellandse-Zeegaffelkabeljauw

Phycis phycis

GAM

Muiskathaai

Galeus murinus

GHL

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Gaffelkabeljauw

Phycis blennoides

GSK

Groenlandse haai

Somniosus microcephalus

GUP

Ruwe doornhaai

Centrophorus granulosus

GUQ

Donkere doornhaai

Centrophorus squamosus

HAD

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Heilbot

Hippoglossus hippoglossus

HER

Haring

Clupea harengus

HOM

Gewone horsmakreel

Trachurus trachurus

HPR

Middellandse-Zeeslijmkop

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Franjehaai

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Noorse rog

Raja nidarosiensus

KCD

Koningskrab

Paralithodes camtschaticus

KEF

Rode diepzeekrab

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Leng

Molva molva

LUM

Snotdolf

Cyclopterus lumpus

MAC

Makreel

Scomber scombrus

MOR

Diepzeeschelvissen

Moridae

ORY

Atlantische slijmkop

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Grootvindoornhaai

Oxynotus paradoxus

PHO

Risso’s gladkopvis

Alepocephalus rostratus

PLA

Amerikaanse schol

Hippoglossoides platessoides

PLE

Schol

Pleuronectes platessa

POC

Arctische kabeljauw

Boreogadus saida

POK

Zwarte koolvis

Pollachius virens

PRA

Noordse garnaal

Pandalus borealis

REB

Diepzeeroodbaars

Sebastes mentella

RED

Roodbaars (niet nader bepaald)

Sebastes spp.

REG

Kleine roodbaars

Sebastes marinus

RHG

Noordelijke grenadiervis

Macrourus berglax

RIB

Mora moro

Mora moro

RNG

Grenadiervis

Coryphaenoides rupestris

SBL

Stompsnuitzeskieuwshaai

Hexanchus griseus

SBR

Zeebrasem

Pagellus bogaraveo

SCK

Zwarte haai

Dalatias licha

SFS

Zilverbandvis

Lepidopus caudatus

SHL

Grote lantaarnhaai

Etmopterus princeps

SHL

Zwarte doornhaai

Etmopterus spinax

SHO

Spaanse hondshaai

Galeus melastomus

RCT

Atlantische speersnuitdraakvis

Rhinochimaera atlantica

RJG

Arctische rog

Raja hyperborea

RJY

Fylla’s rog

Raja fyllae

SFV

Kleine roodbaars

Sebastes viviparus

SKA

Roggen

Raja spp.

SKH

Haaien

Selachimorpha

SYR

Mestandijshaai

Scymnodon ringens

TJX

Spiny (Deep-sea) scorpionfish

Trachyscorpia cristulata

USK

Torsk

Brosme brosme

WHB

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou

WRF

Atlantische wrakbaars

Polyprion americanus


BIJLAGE III

MELDING VAN VANGSTEN, OVERLADINGEN EN POSITIES

1)   Verslag over de vangst bij het binnenvaren (“CATCH ON ENTRY REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “COE” voor verslag over de vangst bij het binnenvaren

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Hoeveelheid aan boord

OB

 

Activiteitsgegeven; hoeveelheid per soort aan boord, zo nodig in paren

soort

 

M

FAO-soortencode

levend gewicht

 

M

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


2)   Vangstverslag (“CATCH REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “CAT” voor vangstverslag

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M (1)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M (1)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Weekvangsten

CA

 

Activiteitsgegeven; cumulatieve vangst per soort die aan boord is gehouden, hetzij sinds het begin van de visserijactiviteit in het gereglementeerde gebied (2), hetzij sinds het laatste vangstverslag, zo nodig in paren.

soort

 

M

FAO-soortencode

levend gewicht

 

M

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Aantal visdagen

DF

M

Activiteitsgegeven; aantal dagen dat in het gereglementeerde gebied is gevist sinds met het vissen is begonnen of sinds het laatste vangstverslag

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


3)   Verslag over de vangst bij het buitenvaren (“CATCH ON EXIT REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; “COX” voor het verslag over de vangst bij het buitenvaren

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M (3)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M (3)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Weekvangsten

CA

 

Activiteitsgegeven; cumulatieve vangst per soort die aan boord is gehouden, hetzij sinds het begin van de visserijactiviteit in het gereglementeerde gebied (4), hetzij sinds het laatste vangstverslag, zo nodig in paren.

soort

 

M

FAO-soortencode

levend gewicht

 

M

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Aantal visdagen

DF

M

Activiteitsgegeven; aantal dagen dat in het gereglementeerde gebied is gevist sinds met het vissen is begonnen of sinds het laatste vangstverslag

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde van de record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


4)   Overladingsverslag (“TRANSHIPMENT REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “TRA” voor het overladingsverslag

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Geladen of geloste hoeveelheid

KG

 

In het gereglementeerde gebied geladen en geloste hoeveelheid per soort, zo nodig in paren

soort

 

M

FAO-soortencode

levend gewicht

 

M

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Overgeladen naar

TT

M (5)

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het ontvangende vaartuig

Overgeladen van

TF

M (5)

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het overladende vaartuig

Breedtegraad

LA

M (6)

Activiteitsgegeven; geraamde breedtegraad waar de kapitein voornemens is de overlading te verrichten

Lengtegraad

LO

M (6)

Activiteitsgegeven; geraamde lengtegraad waar de kapitein voornemens is de overlading te verrichten

Geplande datum

PD

M (6)

Activiteitsgegeven; geplande UTC-datum waarop de kapitein voornemens is de overlading te verrichten (JJJJMMDD)

Gepland tijdstip

PT

M (6)

Activiteitsgegeven; gepland UTC-tijdstip waarop de kapitein voornemens is de overlading te verrichten (UUMM)

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


5)   Positieverslag / positiebericht

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M (7)

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM (8)

M

Berichtgegeven; berichttype, “POS” voor positieverslag/positiebericht; dit gegeven moet worden meegedeeld via VMS of, als de satellietvolgapparatuur van een vaartuig defect is, via andere middelen

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters).

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M (9)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M (9)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Breedtegraad (decimalen)

LT

M (10)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad (decimalen)

LG

M (10)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Snelheid

SP

M

Activiteitsgegeven; snelheid van het vaartuig

Vaarrichting

CO

M

Activiteitsgegeven; vaarrichting van het vaartuig

Vlagstaat

FS

M (11)

Activiteitsgegeven; vlagstaat van het vaartuig

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


6)   Verslag met betrekking tot de haven van aanvoer (“PORT OF LANDING REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Volgnummer

SQ

M

Berichtgegeven; volgnummer van het verslag van het vaartuig in het betrokken jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “POR”

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Nummer visreis

TN

O

Activiteitsgegeven; volgnummer van de visreis in het lopende jaar

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het vaartuig

Nummer in het communautair vlootregister (CVR)

IR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het unieke nummer van het vaartuig van de verdragsluitende partij, uitgedrukt als de drieletterige ISO-code van de lidstaat gevolgd door een identificatiereeks (negen karakters)

Extern registratienummer

XR

O

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Breedtegraad

LA

M (12)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Lengtegraad

LO

M (12)

Activiteitsgegeven; positie op het tijdstip van verzending

Kuststaat

CS

M

Activiteitsgegeven; kuststaat van de haven van aanvoer

Naam van de haven

PO

M

Activiteitsgegeven; naam van de haven van aanvoer

Geplande datum

PD

M

Activiteitsgegeven; geplande UTC-datum waarop de kapitein voornemens is in de haven te zijn (JJJJMMDD)

Gepland tijdstip

PT

M

Activiteitsgegeven; gepland UTC-tijdstip waarop de kapitein voornemens is in de haven te zijn (UUMM)

Aan te voeren hoeveelheid

KG

M

Activiteitsgegeven; in de haven aan te voeren hoeveelheid per soort, zo nodig in paren.

soort

 

 

FAO-soortencode

levend gewicht

 

 

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Hoeveelheid aan boord

OB

M

Activiteitsgegeven; hoeveelheid per soort aan boord, zo nodig in paren

soort

 

 

FAO-soortencode

levend gewicht

 

 

Levend gewicht in kilogram, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Datum

DA

M

Berichtgegeven; UTC-datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; UTC-tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


7)   Annuleringsverslag (“CANCEL REPORT”)

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Verzender

FR

M

Naam van de partij die de melding doet

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “CAN” (13) voor een annuleringsverslag

Radioroepnaam

RC

M

Vaartuigregistratiegegeven; internationale radioroepnaam van het vaartuig

Geannuleerd verslag

CR

M

Berichtgegeven; het recordnummer van het te annuleren verslag

Jaar van het geannuleerde verslag

YR

M

Berichtgegeven; jaar van het te annuleren verslag

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan


(1)  Facultatief als het vaartuig is voorzien van satellietvolgapparatuur overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1236/2010.

(2)  D.w.z. sinds het eerste vangstverslag tijdens de lopende visreis in het gereglementeerde gebied.

(3)  Facultatief als het vaartuig is voorzien van satellietvolgapparatuur overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1236/2010.

(4)  D.w.z. sinds de eerste mededeling over de vangsten in het gereglementeerde gebied tijdens de lopende visreis.

(5)  Indien van toepassing.

(6)  Facultatief voor verslagen die door het ontvangende vaartuig na de overlading worden toegezonden.

(7)  Facultatief in het geval van een VMS-bericht.

(8)  

 

Het berichttype is “ENT” voor het eerste VMS-bericht uit het gereglementeerde gebied dat is waargenomen door het visserijcontrolecentrum van de verdragsluitende partij.

 

Het berichttype is “EXI” voor het eerste VMS-bericht van buiten het gereglementeerde gebied dat is waargenomen door het visserijcontrolecentrum van de verdragsluitende partij; de vermelding van de lengte- en de breedtegraad is voor dit berichttype facultatief.

 

Het berichttype is “MAN” voor verslagen van vaartuigen met een defecte satellietvolgapparatuur die worden meegedeeld naast de in artikel 25 van Verordening (EG) nr. 404/2011 bedoelde mededelingen.

(9)  Verplicht voor handmatig meegedeelde berichten.

(10)  Verplicht voor VMS-berichten.

(11)  Verplicht; hoeft alleen te worden gebruikt in transmissies tussen de NEAFC-secretaris en de visserijcontrolecentra.

(12)  Facultatief als het vaartuig is voorzien van satellietvolgapparatuur.

(13)  Het annuleringsverslag mag niet worden gebruikt om een ander annuleringsverslag te annuleren.


BIJLAGE IV

IDENTIFICATIE IN VERBAND MET DE INSPECTIE

A.   Identificatie van de inspecteurs

Image

Image

De kaart moet 10 bij 7 cm groot zijn en mag in plastic worden gelamineerd.

De kleuren van de NEAFC-inspectiewimpel zijn aangegeven in bijlage IV, deel B.

Het kaartnummer bestaat uit de drielettercode van het land, gevolgd door het in vier cijfers uitgedrukte volgnummer van de verdragsluitende partij.

B.   Inspectieteken van NEAFC

1.

Overdag en bij normaal zicht moeten twee inspectiewimpels worden aangebracht, de ene onmiddellijk boven de andere.

Image

De afstand tussen de wimpels mag niet groter zijn dan 1 m.

Image

2.

De inspectiesloep moet één inspectiewimpel voeren, zoals hierboven afgebeeld. Deze wimpel mag ten hoogste tot de helft worden verkleind. De wimpel mag op de romp of op één van de verticale zijden van het vaartuig worden aangebracht. Als de wimpel wordt geschilderd, mogen de letters “NE” worden weggelaten.


BIJLAGE V

MELDING VAN INSPECTIE- EN BEWAKINGSACTIVITEITEN

A.   Verslag over het binnenvaren of –vliegen van het gereglementeerde gebied door een inspectie- en bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Gegevenselement

Code

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Verzender

FR

M

Berichtgegeven; adres van de verdragsluitende partij die het bericht verzendt

Nummer record

RN

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “SEN” voor het verslag over het binnenvaren of -vliegen van het gereglementeerde gebied door het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Datum record

RD

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip record

RT

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Bewakings-middel

MI

M

Bewakingsgegeven; “VES” voor vaartuig, “AIR” voor vliegtuig en “HEL” voor helikopter

Radioroepnaam

RC

M

Bewakingsgegeven; internationale radioroepnaam van het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

ID van de aangewezen inspecteurs

AI

M

Bewakingsgegeven; kaartnummer, zo nodig herhaald

Datum

DA

M

Bewakingsgegeven; datum van binnenvaren of -vliegen (1)

Tijdstip

TI

M

Bewakingsgegeven; tijdstip van binnenvaren of -vliegen (1)

Breedtegraad

LA

M

Bewakingsgegeven; positie op het tijdstip van binnenvaren of -vliegen (1)

Lengtegraad

LO

M

Bewakingsgegeven; positie op het tijdstip van binnenvaren of -vliegen (1)

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft einde van de record aan


B.   Verslag over het buitenvaren of –vliegen uit het gereglementeerde gebied door een inspectie- en bewakingsvaartuig of –vliegtuig

Gegevenselement

Code

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Verzender

FR

M

Berichtgegeven; adres van de verdragsluitende partij die het bericht verzendt

Nummer record

RN

M

Berichtgegeven; volgnummer van het bericht in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, “SEX” voor het verslag over het buitenvaren of –vliegen uit het gereglementeerde gebied door het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Datum record

RD

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip record

RT

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Bewakings-middel

MI

M

Bewakingsgegeven; “VES” voor vaartuig, “AIR” voor vliegtuig en “HEL” voor helikopter

Radioroepnaam

RC

M

Bewakingsgegeven; internationale radioroepnaam van het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Datum

DA

M

Bewakingsgegeven; datum van het buitenvaren of -vliegen (2)

Tijdstip

TI

M

Bewakingsgegeven; tijdstip van het buitenvaren of -vliegen (2)

Breedtegraad

LA

M

Bewakingsgegeven; positie bij het buitenvaren of -vliegen (2)

Lengtegraad

LO

M

Bewakingsgegeven; positie bij het buitenvaren of -vliegen (2)

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft einde van de record aan


(1)  Naar raming, wanneer het bericht vóór binnenkomst van het bewakingvaartuig of -vliegtuig wordt verzonden.

(2)  Identiek aan de geraamde bewakingsgegevens in het “SEN”-bericht wanneer dat bericht wordt geannuleerd.


BIJLAGE VI

BEWAKINGS- EN WAARNEMINGSVERSLAGEN

A.   Waarnemingsverslag NEAFC

Gegevenselement

Code

Verplicht (M)/Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, “XNE” voor NEAFC

Verzender

FR

M

Berichtgegeven; adres van de verzender (verdragsluitende partij)

Nummer record

RN

M

Berichtgegeven; volgnummer in het lopende jaar

Type bericht

TM

M

Berichtgegeven; Berichttype, “OBS” voor het waarnemingsverslag

Radioroepnaam

RC

M

Bewakingsgegeven; internationale radioroepnaam van het bewakingsvaartuig of -vliegtuig

Datum record

RD

M

Berichtgegeven; datum van verzending

Tijdstip record

RT

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending

Volgnummer waarneming

OS

M

Bewakingsgegeven; volgnummer van de waarneming

Datum

DA

M

Bewakingsgegeven; datum waarop het vaartuig is waargenomen

Tijdstip

TI

M

Bewakingsgegeven; tijdstip waarop het vaartuig is waargenomen

Breedtegraad

LA

M

Bewakingsgegeven; breedtegraad waarop het vaartuig is waargenomen

Lengtegraad

LO

M

Bewakingsgegeven; lengtegraad waarop het vaartuig is waargenomen

Voorwerpidentificatie

OI

M

Vaartuigregistratiegegeven; radioroepnaam van het waargenomen vaartuig

Extern registratienummer

XR

M

Vaartuigregistratiegegeven; het op de zijkant van het waargenomen vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Naam vaartuig

NA

O

Vaartuigregistratiegegeven; naam van het waargenomen vaartuig

Vlagstaat

FS

M

Vaartuigregistratiegegeven; vlagstaat van het waargenomen vaartuig

Type vaartuig

TP

O

Kenmerken van het vaartuig; type van het waargenomen vaartuig

Snelheid

SP

O

Bewakingsgegeven; snelheid van het waargenomen vaartuig

Vaarrichting

CO

O

Bewakingsgegeven; vaarrichting van het waargenomen vaartuig

Activiteit

AC

M

Bewakingsgegeven; activiteit van het waargenomen vaartuig - bijlage XI (B)

Foto

PH

M

Bewakingsgegeven; is een foto van het waargenomen vaartuig genomen, “J” = ja of “N” = nee

Opmerkingen

MS

O

Bewakingsgegeven; ruimte voor vrije tekst om het verslag te vervolledigen

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van een individuele record aan

Een positieve identificatie is alleen mogelijk door visuele verificatie van de radioroepnaam of van het externe registratienummer op het vaartuig.

Als geen positieve identificatie mogelijk is, moet de reden daarvoor worden vermeld in het veld “opmerkingen”.

B.   Bewakingsverslag NEAFC

VERDRAGSLUITENDE PARTIJ

AANGEWEZEN INSPECTIEVAARTUIG of -VLIEGTUIG:

TYPE…

ROEPNAAM…

NEAFC-REFERENTIE …

AANGEWEZEN INSPECTEURS:

NAAM …

NEAFC-REFERENTIE …

NAAM…

NEAFC-REFERENTIE…

A.   PATROUILLE

A1

AANKOMST PATROUILLE IN HET GEREGLEMENTEERDE GEBIED:

DATUM …

TIJDSTIP …

UTC

BREEDTEGRAAD …

LENGTEGRAAD …

A2

VERTREK PATROUILLE UIT HET GEREGLEMENTEERDE GEBIED:

DATUM …

TIJDSTIP …

UTC

BREEDTEGRAAD …

LENGTEGRAAD …

A3

VOOR HET BEPALEN VAN DE POSITIE GEBRUIKTE APPARATUUR: …

B.   OPMERKINGEN

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Nr.

Datum

Tijdstip

Positie

Waargenomen vaartuig (1)

IRCS/Externe merktekens

Vlagstaat

Vaarrichting/snelheid

Type vaartuig

Activiteit

Foto nr.

Inbreuk of waarneming

Breedtegraad

Lengtegraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Handtekening van de gemachtigde inspecteur(s) …

Handtekening …


(1)  Identificatie (naam/nummer)


BIJLAGE VII

INSPECTIEVERSLAG NEAFC

VERDRAGSLUITENDE PARTIJ:

 

AANGEWEZEN INSPECTIEVAARTUIG:

NAAM

REGISTRATIENUMMER

ROEPNAAM

NEAFC-REFERENTIE

AANGEWEZEN INSPECTEURS:

NAAM

NEAFC-REFERENTIE

NAAM

NEAFC-REFERENTIE

DEEL A.   IDENTIFICATIE VAN HET GEÏNSPECTEERDE VAARTUIG

A.1.1.

IMO-nummer …

A.1.2.

Internationale radioroepnaam …

A.1.3.

Naam van het vaartuig …

A.2.

Extern registratienummer …

A.3.

Vaartuigtype …

A.4.

Positie van inspectie als bepaald door het inspectievaartuig

DATUM …

TIJDSTIP … UTC

Breedtegraad … Lengtegraad …

A.5.

Voor het bepalen van de positie gebruikte apparatuur

A.6.

Vlagstaat …

A.7.

Naam en adres van de kapitein …

A.8.

Activiteit van het vaartuig …

A.9.

Positie van inspectie als bepaald door het geïnspecteerde vaartuig

DATUM …

TIJDSTIP … UTC

Breedtegraad … Lengtegraad …

A.10.

Voor het bepalen van de positie gebruikte apparatuur

Eventuele opmerkingen van de inspecteurs: …

… initialen: …

DEEL B.   VERIFICATIE  (1)

B.1.

Documentatie van het vaartuig

Gecontroleerd: J/N

B.1.1.

Machtiging om in het gereglementeerde gebied van de NEAFC te vissen

J/N

B.1.2.

Machtiging om te vissen op de volgende gereglementeerde bestanden: …

 

B.1.3.

In voorkomend geval

J/N

aan boord bewaarde gecertificeerde tekening of beschrijving van het visruim:

J/N

B.1.4.

In voorkomend geval

J/N

aan boord bewaarde gecertificeerde tekening of beschrijving van gekoelde zeewatertanks:

J/N

B.1.5.

In voorkomend geval

J/N

aan boord bewaarde gecertificeerde ijktabellen van gekoelde zeewatertanks:

J/N

Eventuele opmerkingen van de inspecteurs:

… initialen: …


B.2.

Melding van vaartuigbewegingen / VMS

Gecontroleerd: J/N

B.2.1.

Visreis

B.2.2.

Verslagen / VMS

 

Aankomst in het gereglementeerde gebied van de NEAFC

Laatste positie die is gemeld

VMS-transponder is geplaatst

J/N

VMS-systeem is operationeel

J/N

Datum

 

 

Zijn de verslagen meegedeeld?

J/N - Indien ja, vermeld welke:

Tijdstip

 

 

a)

Verslag over de vangst bij hetbinnenvaren

datum: …

Lengtegraad

 

 

b)

Wekelijks vangstverslag

datum: …

Breedtegraad

 

 

c)

Overladingsverslag

datum: …

Dagen in het gereglementeerde gebied van de NEAFC

 

d)

Laatste handmatig positieverslag:

datum: …

e)

Verslag over de vangst bij het buitenvaren

datum: …

B.3.   Registratie van visserijinspanning en vangsten

B.3.1.

Visserijlogboek

Gecontroleerd: J/N

B.3.1.1.

Zijn de gegevens geregistreerd overeenkomstig artikel 9 (2)?

J/N

B.3.1.1.1.

Zo niet, vermeld de onjuiste of ontbrekende gegevens:

 

a)

het logboek is niet ingebonden en de bladzijden zijn niet genummerd;

b)

gebruikt vistuig;

c)

registratie van vangsten per soort en vangsttotalen;

d)

visserijzones/ligging;

e)

in voorkomend geval

J/N

overladingen;

f)

in voorkomend geval

J/N

Verzending van hailberichten;

g)

certificering van de geregistreerde gegevens door de kapitein;

h)

andere: …


B.3.2.

Productielogboek en opslagschema

Gecontroleerd: J/N

B.3.2.1.

Zijn een productielogboek en een opslagschema vereist?

J/N

B.3.2.2.

Productielogboek beschikbaar:

J/N

Zo neen, doorgaan naar 3.2.4.

B.3.2.3.

Zo ja, zijn de gegevens:

VOLLEDIG/ONVOLLEDIG?

B.3.2.3.1.

Indien onvolledig, geef aan welke gegevens ontbreken:

 

a)

de aan boord gehouden hoeveelheden, in productgewicht, per commerciële aanbiedingsvorm en per soort;

b)

omrekeningsfactor per aanbiedingsvorm;

c)

certificering van de geregistreerde gegevens door de kapitein;

d)

andere: …

B.3.2.4.

Is een opslagschema bijgehouden?

J/N

B.3.2.5.

Zo ja, zijn de gegevens:

VOLLEDIG/ONVOLLEDIG?

B.3.2.5.1.

Indien onvolledig, geef aan welke gegevens ontbreken:

 

a)

de hoeveelheden zijn niet per commerciële aanbiedingsvorm en per soort opgeslagen zoals op het schema is vermeld;

b)

de hoeveelheden in het ruim zijn niet geïdentificeerd per commerciële handelsvorm en per soort.

c)

andere: …


B.4.

Vangsten aan boord

Gecontroleerd: J/N

B.4.1.

Door de kapitein geregistreerde hoeveelheden

Soort

Aangegeven aan boord gehouden vis

(kg levend gewicht)

Indien beschikbaar

verwerkte hoeveelheden

(kg verwerkt gewicht)

Omrekeningsfactor

Aan boord (3)

Gevangen (4)

Overgeladen (5)

Totaal aan boord (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Door de inspecteurs vastgestelde hoeveelheden aan boord

Soort

Hoeveelheid

(kilogram verwerkt gewicht)

Volume/dichtheidsfactor/ omrekeningsfactor

Berekende hoeveel-heden

(kilogram levend gewicht)

Verschil in % (7)

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 


B.5.

Vistuig en merktekens

Gecontroleerd: J/N

B.5.1.

Type vistuig dat wordt gebruikt (aanhangsel 2A van bijlage II (8)) …

B.5.2.

Type voorzieningen aan netten die worden gebruikt (aanhangsel 2B van bijlage II (9)) …

B.5.3.

Is het vast vistuig gemerkt:

J/N

Opmerking: …

B.5.4.

Is het ongebruikt vistuig goed vastgemaakt en gestouwd:

J/N

Opmerking: …


B.5.5.

Mazen van het gebruikte vistuig

Gecontroleerd: J/N

B.5.5.1.

Kuil (inclusief eventuele tunnel(s)) - Monster van 20 mazen)

Soort vistuig (10)

TOESTAND: NAT/DROOG

MATERIAAL: …

Gemiddelde wijdte

Toegestane grootte

MAASGROOTTE (WIJDTE)

(in mm)

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Sleeplap, monsters van … mazen

Type (12)

TOESTAND: NAT/DROOG

MATERIAAL: …

Gemiddelde wijdte

Toegestane grootte

MAASGROOTTE (WIJDTE)

(in mm)

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Rest van het net - Monster van 20 mazen

Type (14)

TOESTAND: NAT/DROOG

MATERIAAL: …

Gemiddelde wijdte

Toegestane grootte

MAASGROOTTE (WIJDTE)

(in mm)

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL C   BEOORDELING

C.1.

Analyse van de vangsten van de laatste trek

Gecontroleerd: J/N

MONSTER GENOMEN? J/N

Gewicht: … in kg.

VISUELE RAMING J/N

FAO-soortencode in letters

Gewicht per soort

(kg levend gewicht)

%

ondermaatse vis

%

teruggooi

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

DEEL D   SAMENWERKING

D.1.

:

Is voldoende medewerking verleend?

:

J/N

D.1.1.

:

Zo niet, vermeld de tekortkomingen

:

a)

de inspecteur werd verhinderd zijn taak uit te voeren;

b)

vervalsing of verberging van merktekens, identiteit of registratie van het vissersvaartuig;

c)

het achterhouden, vervalsen of laten verdwijnen van bewijsmateriaal dat van belang is voor een onderzoek;

d)

onvoldoende medewerking om de inspecteurs in staat te stellen snel en veilig aan en van boord te gaan;

e)

de inspecteurs werden belet contact op te nemen met de autoriteiten van de verdragsluitende partij waarvan het vaartuig de vlag voert en met de inspecterende verdragsluitende partij;

f)

er werd geen toegang verleend tot de relevante gebieden, deks en vertrekken van het vissersvaartuig, de vangst (al dan niet verwerkt), netten of ander vistuig, apparatuur en relevante documenten.

Eventuele opmerkingen van de inspecteurs: …

… initialen: …

DEEL E   OVERTREDINGEN EN WAARNEMINGEN

E.1.

Vastgestelde overtredingen

Artikel

Geef de overtreden NEAFC-bepaling(en) aan en geef een samenvatting van de waarnemingen en de betrokken feiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegelnummer(s)

Vermeld bewijzen, documentatie of foto's.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Opmerkingen van de inspecteurs

_

_

_

_

_

_

initialen: …

Getuigenverklaringen: _

_

_

datum: _ handtekening: _

naam: _ adres: _

E.3.   Opmerkingen van de kapitein

_

_

_

_

_

_

Ik, ondergetekende, kapitein van het vaartuig …, verklaar hierbij dat mij heden een kopie van dit verslag en een tweede reeks foto's zijn overhandigd. Mijn handtekening betekent niet dat ik het eens ben met dit verslag, behalve met mijn eigen opmerkingen.

Handtekening: _ Datum: _

DEEL F   VERKLARING VAN DE NEAFC-INSPECTEURS

Aan boord gegaan op … (datum) om … (uur UTC).

Van boord gegaan op … (datum) om … (uur UTC).

Vermeld, in voorkomend geval, de datum … en het tijdstip … (uur UTC) waarop de inspectie is beëindigd.

Handtekening van de inspecteur(s): …

Naam van de inspecteur(s): …


(1)  Indien de uitkomst van de verificatie positief is, vermeld dit dan door de letter „J” (voor „ja”) te omcirkelen en indien ze negatief is, omcirkel dan de „N” (voor „nee”), en vermeld in de andere gevallen de gevraagde informatie.

(2)  Artikel 9 van de regeling stemt overeen met artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1236/2010.

(3)  Hoeveelheden aan boord bij het binnenvaren van het gereglementeerde gebied van de NEAFC.

(4)  In het gereglementeerde gebied van de NEAFC gevangen en aan boord gehouden hoeveelheden.

(5)  In het gereglementeerde gebied van de NEAFC geladen (+) of geloste (–) hoeveelheden.

(6)  Totaal van de aangegeven hoeveelheden die op het tijdstip van de inspectie aan boord waren.

(7)  Verschil tussen de hoeveelheden aan boord die door de inspecteurs zijn vastgesteld en de totale hoeveelheden aan boord die door de kapitein zijn aangegeven.

(8)  Aanhangsel 2A van bijlage II bij de regeling stemt overeen met bijlage XI, deel C, bij de onderhavige verordening.

(9)  Aanhangsel 2B van bijlage II bij de regeling stemt overeen met bijlage XI, deel D, bij de onderhavige verordening.

(10)  Aanhangsel 2A van bijlage II ()

(11)  Aanhangsel 2A van bijlage II bij de regeling stemt overeen met bijlage XI, deel C, bij de onderhavige verordening.

(12)  Aanhangsel 2B van bijlage II ()

(13)  Aanhangsel 2B van bijlage II bij de regeling stemt overeen met bijlage XI, deel D, bij de onderhavige verordening.

(14)  Aanhangsel 2B van bijlage II.


BIJLAGE VIII

HAVENSTAATCONTROLEFORMULIEREN

Image

Image


BIJLAGE IX

FORMULIER VOOR HET INSPECTIEVERSLAG

Image

Image

Image


BIJLAGE X

FORMAAT EN PROTOCOLLEN VOOR GEGEVENSUITWISSELING

A.   Formaat voor gegevensuitwisseling

1.

De karakters voor de weergave van gegevens moeten in overeenstemming zijn met ISO-norm 8859.1.

2.

De structuur van elke gegevenstransmissie is als volgt:

 

een dubbele schuine streep (“//”) en de letters “SR” geven het begin van een bericht aan;

 

een dubbele schuine streep (“//”) en de veldcode geven het begin van een gegevenselement aan;

 

een enkele schuine streep (“/”) scheidt de veldcode en de gegevens;

 

gegevensparen worden gescheiden door een spatie;

 

de letters “ER” en een dubbele schuine streep (“//”) geven het einde van een record aan.

B.   Protocollen voor gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisselingsprotocollen voor elektronische transmissie van verslagen en berichten tussen de lidstaten en de secretaris moeten naar behoren zijn getest.

C.1   Formaat voor de elektronische uitwisseling van gegevens over visserijtoezicht, -inspectie en -bewaking

Categorie

Gegevenselement

Veldcode

Type

Inhoud

Omschrijving

Systeemgegevens

Begin record

SR

 

 

Geeft het begin van de record aan

Einde record

ER

 

 

Geeft het einde van de record aan

Retourstatus

RS

Char*3

Codes

ACK / NAK = Acknowledged = Aanvaard / Not Acknowledged = Niet aanvaard

Retour foutnummer

RE

Num*3

001 – 999

Codes voor het aangeven van in het verwerkingscentrum ontvangen fouten

Berichtgegevens

Adres geadresseerde

AD

Char*3

Adres ISO-3166

Adres van de partij die het bericht ontvangt, “XNE” voor NEAFC

Verzender

FR

Char*3

Adres ISO-3166

Adres van de verzender (verdragsluitende partij)

Type bericht

TM

Char*3

Code

De eerste drie letters van het berichttype

Volgnummer

SQ

Num*6

NNNNNN

Volgnummer van het bericht

Nummer record

RN

Num*6

NNNNNN

Volgnummer van de record in het betrokken jaar

Datum record

RD

Num*8

JJJJMMDD

Jaar, maand en dag

Tijdstip record

RT

Num*4

UUMM

Uur en minuten in UTC

Datum

DA

Num*8

JJJJMMDD

Jaar, maand en dag

Tijdstip

TI

Num*4

UUMM

Uur en minuten in UTC

Geannuleerd verslag

CR

Num*6

NNNNNN

Nummer van het te annuleren verslag

Jaar van het te annuleren verslag

YR

Num*4

NNNN

Jaar van het te annuleren verslag

Vaartuig- registratie- gegevens

Radioroepnaam

RC

Char*7

IRCS-code

Internationale radioroepnaam van het vaartuig

Naam vaartuig

NA

Char*30

 

Naam van het vaartuig

Extern registratienummer

XR

Char*14

 

Het op de zijkant van het vaartuig aangebrachte nummer of, bij gebrek daaraan, het IMO-nummer

Vlagstaat

FS

Char*3

ISO-3166

Staat waar het vaartuig is geregistreerd

Intern referentienummer van de verdragsluitende partij

IR

Char*3

ISO-3166

Uniek vaartuignummer dat door de vlagstaat bij de registratie is toegekend.

Num*9

+ max. 9N

Naam van de haven

PO

Char*20

 

Haven waar het vaartuig is geregistreerd

Eigenaar vaartuig

VO

Char*60

 

Naam en adres van de eigenaar van het vaartuig

Bevrachter van het vaartuig

VC

Char*60

 

Naam en adres van de bevrachter van het vaartuig

Vaartuigkenmerkgegevens

Vaartuigcapaciteit

VT

Char*2

“OC“/“LC“

Overeenkomstig “OC” OSLO-1947-Conventie /“LC” LONDON ICTM-69

Eenheid

 

Num*4

Tonnage

Capaciteit van het vaartuig in metrieke ton

Motorvermogen

VP

Char*2

0-99999

Geef aan welke maateenheid van toepassing is “HP” of “KW”

Eenheid

 

Num*5

 

Totaalvermogen van de hoofdmotor

Lengte vaartuig

VL

Char*2

“OA”/“PP”

Eenheid “OA” lengte over alles, “PP” lengte tussen de loodlijnen

 

 

Num*3

Lengte in meter

Totale lengte van het vaartuig in meter, afgerond op de dichtstbijzijnde hele meter

Type vaartuig

TP

Char*3

Code

Overeenkomstig bijlage XI, deel A

Vistuig

GE

Char*3

FAO-code

International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear (bijlage XI, deel C)

Vismachtigingsgegevens

Datum van afgifte

IS

Num*8

JJJJMMDD

Datum van afgifte van de machtiging om te vissen op een of meer gereglementeerde bestanden

Gereglementeerde bestanden

RR

Char*3

FAO-soortencode

FAO-soortencode voor het gereglementeerde bestand

Begindatum

SD

Num*8

JJJJMMDD

Datum waarop de geldigheid van de machtiging/schorsing ingaat

Einddatum

ED

Num*8

JJJJMMDD

Datum waarop de geldigheid van de machtiging om te vissen op het gereglementeerde bestand, eindigt

Beperkte machtiging

LU

Char*1

 

“J” of “N” om aan te geven of een beperkte machtiging is verleend of niet

Betrokken gebied

RA

Char*6

ICES-code

Verboden gebied(en)

Soortnaam

SN

Char*3

FAO-soortencode

Verboden soorten

Activiteitsgegevens

Breedtegraad

LA

Char*5

NGGMM *WGS-84

bijv. //LA/N6235 = 62°35' noorderbreedte

Lengtegraad

LO

Char*6

O/WGGGMM (WGS-84)

bijv. //LO/W02134 = 21°34' westerlengte

Breedtegraad (decimalen)

LT

Char*7

+/-GG.ddd1

Negatieve waarde als de breedtegraad in het zuidelijk halfrond ligt1 (WGS84)

Lengtegraad (decimalen)

LG

Char*8

+/-GGG.ddd1

Negatieve waarde als de lengtegraad in het westelijk halfrond ligt1 (WGS84)

Nummer van de visreis

TN

Num*3

001-999

Nummer van de visreis in het lopende jaar

Aantal visdagen

DF

Num*3

1 – 365

Aantal dagen dat het vaartuig tijdens zijn reis in het gereglementeerde gebied is geweest

Geplande datum

PD

Num*8

JJJJMMDD

Geplande UTC-datum voor toekomstige activiteit

Gepland tijdstip

PT

Num*4

UUMM

Gepland UTC-tijdstip voor toekomstige activiteit

Weekvangsten

CA

 

 

De cumulatieve vangst die aan boord is gehouden per soort, in kilogram levend gewicht, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg, sinds het vaartuig het gereglementeerde gebied is binnengevaren of sinds het meest recente vangstverslag, indien tijdens dezelfde visreis reeds verslagen zijn doorgestuurd, zo nodig in paren

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

 

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

 

Hoeveelheid aan boord

OB

 

 

Hoeveelheid aan boord van het vaartuig, per soort, in kilogram levend gewicht, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg, zo nodig in paren

Soort

 

Char*3

FAO-Code

 

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

 

Overgeladen soorten

KG

 

 

Informatie betreffende de hoeveelheden die tijdens de visserijactiviteit in het gereglementeerde gebied zijn overgeladen tussen vaartuigen, per soort, in kilogram levend gewicht, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 kg

Soort

 

Char*3

FAO-codes in paren

 

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

 

Overgeladen van

TF

Char*7

IRCS-code

Internationale radioroepnaam van het overladende vaartuig

Overgeladen naar

TT

Char*7

IRCS-code

Internationale radioroepnaam van het ontvangende vaartuig

Kuststaat

CS

Char*3

ISO-3166

Kuststaat

Naam van de haven

PO

Char*20

 

Naam van de betrokken haven

Rapporteringsgegevens

Vangst

CA

 

 

Totaal van de vangsten, aangevoerd of overgeladen, van de vissersvaartuigen van de verdragsluitende partij, voor elk van de vermelde soorten, in ton levend gewicht, afgerond op de ton, zo nodig in paren

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

 

Hoeveelheid

 

Num*6

0-9999999

 

Cumulatieve vangst

CC

 

 

Cumulatief totaal van de vangsten die zijn aangevoerd of overgeladen, van de vissersvaartuigen van de verdragsluitende partij, voor elk van de vermelde soorten, in ton levend gewicht, afgerond op de ton, zo nodig in paren

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

 

Hoeveelheid

 

Num*6

0-9999999

 

Betrokken gebied

RA

Char*6

ICES-/NAFO-codes

Code voor het betrokken visserijgebied

Zone

ZO

Char*3

ISO-3166

De code voor de zone van de verdragsluitende partij

Jaar en maand

YM

Num*6

JJJJMM

Jaar en maand van de rapportering

Bewakings- en waarnemingsgegevens

Breedtegraad

LA

Char*5

NGGMM (WGS-84)

bijv. //LA/N6535 = 65°35' noorderbreedte

Lengtegraad

LO

Char*6

O/WGGGMM (WGS-84)

bijv. //LO/W02134 = 21°34' westerlengte

Snelheid

SP

Num*3

Knopen * 10

bijv. //SP/105 = 10,5 knopen

Vaarrichting

CO

Num*3

360°-schaal

bijv. //CO/270 = 270°

Activiteit

AC

Char*3

Activiteitscode

Eerste drie karakters van de activiteit, zie bijlage XI, deel B

Bewakingsmiddelen

MI

Char*3

NEAFC-code

“VES” = vaartuig, “AIR” = vliegtuig, “HEL” = helicopter

ID van de aangewezen inspecteur van de verdragsluitende partij

AI

Char*7

NEAFC-code

ISO-3166-code voor de verdragsluitende partij, gevolgd door een getal van vier cijfers dat zo nodig wordt herhaald

Volgnummer waarneming

OS

Num*3

0 - 999

Volgnummer van de waarneming tijdens de betrokken patrouille in het gereglementeerde gebied

Datum waarneming

DA

Num*8

JJJJMMDD

Datum waarop het vaartuig is waargenomen

Tijdstip waarneming

TI

Num*4

UUMM

Tijdstip in UTC waarop het vaartuig is waargenomen

Voorwerpidentificatie

OI

Char*7

IRCS-code

Internationale radioroepnaam van het waargenomen vaartuig

Foto

PH

Char*1

 

Is een foto genomen? “J” (ja) of “N” (nee)?

Lege tekststring

MS

Char*255

 

Ruimte voor vrije tekst

C.2   Veldcodes die worden gebruikt in de bijlagen, maar niet in de elektronische gegevensuitwisseling tussen de NEAFC-secretaris en de verdragsluitende partijen

Categorie

Gegevenselement

Veldcode

Soort

Inhoud

Omschrijving

Logboek

Dagelijkse vangst

CD

 

 

De totale aan boord gehouden vangst, per soort, die gedurende de visserijactiviteiten in een periode van 24 uur is bovengehaald.

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

FAO-soortencode voor de in bijlage II vermelde soorten

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

Levend gewicht in kilogram

Totaal aantal trekken/visserijactiviteiten per dag

FO

Num*6

0-999999

Aantal visserijactiviteiten per 24 uur

Teruggegooide vangst

RJ

 

 

Gevangen en teruggegooide hoeveelheid, per soort

Soort

 

Char*3

FAO-soortencode

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

Num*7

0-9999999

Levend gewicht in kilogram

Wijze van verzending

TU

 

 

Naam van het radiostation dat voor de verzending van het verslag is gebruikt

Naam van de kapitein

MA

Char*30

 

Naam van de kapitein

Productielogboek

Geproduceerde hoeveelheid

QP

 

 

Geproduceerde hoeveelheid, per soort, per dag

Vissoort

 

 

 

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

 

 

Totaal productgewicht in kilogram

Aanbiedingsvorm van de producten

 

 

 

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten (bijlage XI, deel E)

Hoeveelheid

 

 

 

Productgewicht in kilogram

 

 

 

 

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten en productgewicht: gebruik zoveel paren als nodig om alle producten te omvatten

Cumulatieve productie van de periode

AP

 

 

Totale hoeveelheid die is geproduceerd vanaf het binnenvaren van het gereglementeerde gebied, per soort

Vissoort

 

 

 

FAO-soortencode

Hoeveelheid

 

 

 

Totaal productgewicht in kilogram

Aanbiedingsvorm van de producten

 

 

 

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten (bijlage XI, deel E)

Hoeveelheid

 

 

 

Productgewicht in kilogram

 

 

 

 

Code voor de aanbiedingsvorm van de producten en productgewicht: gebruik zoveel paren als nodig om alle producten te omvatten

Productcode

PR

Char*1

 

Productcode - bijlage XI, deel E

Type verpakking

TY

Char*3

 

Soort verpakking - bijlage XI, deel F

Gewicht per eenheid

NE

 

 

Nettoproductgewicht, in kg

Aantal eenheden

NU

 

 

Aantal verpakte eenheden

C.3   In C.1 of C.2 vermelde veldcodes in alfabetische volgorde

Veldcode

Gegevenselement

Voor gebruik in verslagen en berichten

AC

Activiteit

OBS

AD

Adres geadresseerde

Alle

AI

Aangewezen inspecteur

SEN

AP

Cumulatieve productie van de periode

Productielogboek

CA

Vangst

REP, JUR ,CAT, COX, logboek

CC

Cumulatieve vangst

REP, JUR, logboek

CD

Dagelijkse vangst

Logboek

CO

Vaarrichting

OBS

CR

Geannuleerd verslag

CAN

CS

Kuststaat

POR

DA

Datum

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, logboek, productielogboek, RET

DF

Aantal visdagen

CAT, COX

ED

Einddatum

LIM, AUT

ER

Einde record

Alle

FO

Totaal aantal trekken/visserijactiviteiten per dag

Logboek

FR

Verzender

Alle

FS

Vlagstaat

NOT, OBS

GE

Vistuig

NOT, logboek

IR

Intern referentienummer van de verdragsluitende partij

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, logboek, productielogboek

IS

Datum van afgifte

AUT

KG

Overgeladen soorten

TRA, POR, logboek

LA

Breedtegraad

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, logboek

LG

Lengtegraad (decimalen)

POS, ENT

LO

Lengtegraad

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, logboek

LT

Breedtegraad (decimalen)

POS, ENT

LU

Beperkte machtiging

NOT

MA

Naam van de kapitein

Logboek, productielogboek

MI

Bewakingsmiddelen

SEN, SEX

MS

Lege tekststring

OBS

NA

Naam van het vaartuig

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, logboek, productielogboek

NE

Gewicht per eenheid

Productielogboek

NU

Aantal eenheden

Productielogboek

OB

Hoeveelheid aan boord

COE, POR, logboek

OI

Voorwerpidentificatie

OBS

OS

Volgnummer van de waarneming

OBS

PD

Geplande datum

TRA, POR

PH

Foto

OBS

PO

Naam van de haven

NOT, POR

PR

Productcode

Productielogboek

PT

Gepland tijdstip

TRA, POR

QP

Geproduceerde hoeveelheid

Productielogboek

RA

Betrokken gebied

REP, JUR, LIM, logboek

RC

Radioroepnaam

Alle

RD

Datum record

Alle

RE

Retour foutnummer

RET

RJ

Teruggegooide vangst

Logboek

RN

Nummer record

Alle

RR

Gereglementeerde bestanden

AUT, SUS

RS

Retourstatus

RET

RT

Tijdstip van de record

Alle

SD

Begindatum

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Vissoort

Productielogboek, LIM

SP

Snelheid

OBS

SQ

Volgnummer

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Begin van de record

Alle

TF

Overgeladen van

TRA, logboek

TI

Tijdstip

Alle

TM

Type bericht

Alle, behalve logboek en productielogboek

TN

Nummer van de visreis

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, logboek

TP

Type vaartuig

NOT, OBS

TT

Overgeladen naar

TRA, logboek

TU

Wijze van verzending

Logboek

TY

Type verpakking

Productielogboek

VC

Bevrachter van het vaartuig

NOT

VL

Lengte vaartuig

NOT

VO

Eigenaar vaartuig

NOT

VP

Motorvermogen

NOT

VT

Vaartuigcapaciteit

NOT

XR

Extern registratienummer

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Jaar en maand

REP, JUR

YR

Jaar van het geannuleerde verslag

CAN

ZO

Zone

JUR

D. 1   Structuur van de in bijlage III bedoelde verslagen en berichten wanneer die door de lidstaten aan de NEAFC-secretaris worden doorgezonden

In voorkomend geval zendt elke lidstaat de verslagen en berichten die hij overeenkomstig de artikelen 9 en 11 van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van zijn vaartuigen ontvangt, door aan de NEAFC-secretaris nadat hij er de volgende wijzigingen in heeft aangebracht:

het adres (AD) wordt vervangen door het adres van de NEAFC-secretaris (XNE);

de gegevenselementen “datum record” (RD), “tijdstip record” (RT), “nummer record” (RN) en “verzender” (FR) worden ingevoegd.

D. 2   Retourberichten

Op verzoek van een verdragsluitende partij zendt de NEAFC-secretaris een retourbericht telkens wanneer hij een elektronisch verzonden verslag of bericht ontvangt.

a)

Formaat van het retourbericht:

Gegevenselement

Veldcode

Verplicht (M)/ Facultatief (O)

Opmerkingen

Begin record

SR

M

Systeemgegeven; geeft het begin van de record aan

Adres

AD

M

Berichtgegeven; geadresseerde, verdragsluitende partij die het verslag heeft verzonden

Verzender

FR

M

Berichtgegeven; “XNE” voor de NEAFC (die het retourbericht verzendt)

Berichttype

TM

M

Berichtgegeven; berichttype, "RET" voor retourbericht

Volgnummer

SQ

O

Rapporteringsgegeven; uit het ontvangen verslag gekopieerd volgnummer van het verslag van het vaartuig in het betrokken jaar

Radioroepnaam

RC

O

Rapporteringsgegeven; uit het ontvangen verslag gekopieerde radioroepnaam van de vaartuig

Retourstatus

RS

M

Rapporteringsgegeven; code om aan te geven of het verslag/bericht al dan niet is aanvaard (ACK of NAK)

Retour foutnummer

RE

O

Rapporteringsgegeven; nummer dat het soort fout aangeeft. Zie tabel b) voor retour foutnummers

Nummer record

RN

M

Rapporteringsgegeven; het recordnummer van het verslag/bericht dat is ontvangen

Datum

DA

M

Berichtgegeven; datum van verzending van de RET-boodschap

Tijdstip

TI

M

Berichtgegeven; tijdstip van verzending van de RET-boodschap

Einde record

ER

M

Systeemgegeven; geeft het einde van de record aan

b)

Retour foutnummers

Onderwerp/bijlage

Fouten

Oorzaak van de fout

Follow-up vereist

Aanvaard

Mededeling

101

 

Boodschap is onleesbaar

 

102

 

Waarde of omvang gegevens buiten het bereik

 

104

 

Verplichte gegevens ontbreken

 

105

 

Dit verslag is een duplicaat en heeft de status “Niet aanvaard’ (NAK), omdat het reeds ontvangen verslag die status had

 

106

 

Onbevoegde gegevensbron

 

 

150

Sequentiefout

 

 

151

Datum/tijdstip in de toekomst

 

 

155

Dit verslag is een duplicaat en heeft de status “Aanvaard’ (ACK), omdat het reeds ontvangen verslag die status had

Bijlage I

 

250

Poging tot wederaanmelding vaartuig

 

 

251

Niet-aangemeld vaartuig

 

 

252

Soorten geen AUT, LIM of SUS

Bijlage III

301

 

Vangst vóór “vangst bij het binnenvaren”

 

302

 

Overlading vóór “vangst bij het binnenvaren”

 

303

 

“Vangst bij het buitenvaren” vóór “vangst bij het binnenvaren”

 

304

 

Geen positie ontvangen (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Positie zonder “vangst bij het binnenvaren”

Bijlage VIII

401

 

Buitenvaren-bewaking vóór binnenvaren-bewaking

 

 

450

Waarneming zonder binnenvaren-bewaking

 

 

451

Inspecteurs of bewakingsvaartuig niet aangemeld


BIJLAGE XI

CODES DIE MOETEN WORDEN GEBRUIKT IN DE MEDEDELINGEN AAN DE NEAFC-SECRETARIS

A.   Voornaamste vaartuigtypes

FAO-code

Vaartuigtype

BO

Beschermingsvaartuig

CO

Visserijopleidingsschip

DB

Vaartuig voor de korvisserij (niet-continu)

DM

Vaartuig voor de korvisserij (continu)

DO

Vaartuig voor de boomkorvisserij

DOX

Vaartuig voor de korvisserij (n.e.g.)

FO

Visvervoerschip

FX

Vissersvaartuig (n.e.g.)

GO

Vaartuig voor de kieuwnetvisserij

HOX

Moederschip (n.e.g.)

HSF

Fabrieksschip

KO

Hospitaalschip

LH

Vaartuig voor de visserij met de handlijn of de handbeug

LL

Beugschip

LO

Vaartuig voor de lijnvisserij of beugvisserij

LP

Hengelvisserijvaartuig

LT

Vaartuig voor de sleeplijnvisserij

MO

Polyvalent vaartuig

MSN

Vaartuig voor de visserij met de zegen of de handlijn

MTG

Vaartuig voor de trawl- en vleetvisserij

MTS

Vaartuig voor de trawl- en zegenvisserij

NB

Vaartuig dat met één enkel kruisnet vist

NO

Vaartuig dat met kruisnetten vist

NOX

Vaartuig voor de kruisnetvisserij (n.e.g.)

PO

Vaartuig dat met vispompen vist

SN

Vaartuig dat met het Deens zegennet vist

SO

Vaartuig voor de zegenvisserij

SOX

Vaartuig voor de zegenvisserij (n.e.g.)

SP

Vaartuig voor de ringzegenvisserij

SPE

Vaartuig dat met een ringzegen van het Europese type vist

SPT

Vaartuig voor de tonijnvisserij met de ringzegen

TO

Trawler

TOX

Trawler (n.e.g.)

TS

Zijtrawler

TSF

Zijtrawler met vriesinrichting

TSW

Zijtrawler voor verse vis

TT

Hektrawler

TTF

Hektrawler met vriesinrichting

TTP

Fabrieksschip dat over het hek vist

TU

Boomkortrawler

WO

Vaartuig dat met fuiken of vallen vist

WOP

Korvenvisser

WOX

Vaartuig dat met fuiken of vallen vist (n.e.g.)

ZO

Visserijonderzoeksschip

DRN

Vaartuig dat met drijvend vistuig vist

n.e.g. = niet elders gespecificeerd


B.   Voornaamste activiteiten van de vaartuigen

Lettercode

Categorie

ANC

Voor anker gaan

DRI

Visserij met drijfnetten

FIS

Visserij

HAU

Inhalen van het vistuig

PRO

Verwerking

STE

Stomen

TRX

Overladen (laden of lossen)

OTH

Andere (nader te specificeren)


C.   Voornaamste vistuigtypes

FAO-lettercode

Vistuigtype

Omsluitingsnetten

PS

met sluitlijn

PS1

door 1 vaartuig bediend

PS2

door 2 vaartuigen bediend

Zegens

SSC

Schotse zegen

Bodemtrawls

OTB

Bodemottertrawl

PTB

Bodemspantrawl

TBN

Bodemtrawl voor de visserij op Noorse kreeft

TBS

Bodemtrawl voor de garnaalvisserij

OTT

Dubbelebordentrawl

Pelagische trawls

OTM

Ottertrawl

PTM

Spantrawl

Kieuwnetten en warnetten

GNS

Geankerd kieuwnet

GND

Drijfnet

GEN

Kieuwnetten en warnetten (niet gespecificeerd)

Vallen

FPO

Korven

Haken en lijnen

LHP

Handlijnen en hengelsnoeren (met de hand bediend)

LHM

Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal)

LLS

Grondbeugen

LLD

Drijvende beugen

LL

Beuglijnen

LTL

Sleeplijnen

LX

Haken en beuglijnen

Verzamelmachines

HMP

Vispompen


D.   Voornaamste categorieën vistuigtoebehoren en -voorzieningen

FAO-drielettercode

Toebehoren of voorziening

BSC

Sleeplap onderzijde

TSC

Sleeplap bovenzijde

SBG

Overkuil

CPP

Beschermband

CDL

Pooklijn

LST

Verdeelstrop

RST

Verstevigingsstrop

FLP

Flap (of kiel)

SNT

Zeeflap

SRP

Verstevigingslijnen

TQT

Dotje

MLT

Tweelingkuil

STL

Verstevigingsnaad

LAR

Naadlijn

FLT

Drijver

EMD

Elektromechanische apparatuur

KTE

Scheerbord

SPG

Scheidingspaneel

SMP

Vierkant gemaasd paneel

CSS

Kuil in enge zin

OTH

Andere voorzieningen (nader te specificeren)


E.   Codes voor de aanbiedingsvormen van de producten

Drielettercode

Aanbiedingsvorm

Omschrijving

CBF

Dubbele kabeljauwfilet (escalado)

HEA met vel, ruggengraat en staart

CLA

Scharen

Alleen scharen

DWT

ICCAT-code

Ontdaan van kieuwen, ingewanden, vinnen en een deel van de kop

FIL

Filet

HEA + GUT + TLD + zonder graten. Elke vis levert twee filets op.

FIS

Filet ontdaan van vel

FIL + SKI; elke vis levert twee filets op, die op geen enkele plaats aan elkaar zijn vastgehecht

FSB

Gefileerd met vel en graten

Gefileerd, met vel en graten

FSP

Filet ontdaan van vel, met pinbone

Gefileerd, ontdaan van het vel, maar met pinbone

GHT

Ontdaan van ingewanden, kop en staart

GUH + TLD

GUG

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

Zonder ingewanden en kieuwen

GUH

Ontdaan van ingewanden en kop

Zonder ingewanden en kop

GUL

Zonder ingewanden, maar met lever

GUT zonder de lever te verwijderen

GUS

Ontdaan van ingewanden, kop en vel

GUH + SKI

GUT

Zonder ingewanden

Zonder ingewanden

HEA

Ontdaan van kop

Zonder kop

HET

Ontdaan van kop en staart

Zonder kop en staart

JAP

Japanse versnijding

Dwarse doorsnede waarbij alle delen van kop tot buik zijn verwijderd

JAT

Japanse versnijding zonder staart

JAP + zonder staart

LAP

Lappen

Dubbele filet; HEA, met vel, staart en vinnen

LVR

Lever

Uitsluitend de lever; bij een collectieve aanbiedingsvorm* moet de code LVR-C worden gebruikt.

OTH

Overige

Alle andere aanbiedingsvormen

ROE

Kuit

Uitsluitend kuit; bij een collectieve aanbiedingsvorm* moet de code ROE-C worden gebruikt.

SAD

Gezouten en gedroogd

Zonder kop, maar met vel, graat en staart, en drooggezouten

SAL

Gezouten en nat

CBF + gezouten

SGH

Gezouten, ontdaan van ingewanden en kop

GUH + gezouten

SGT

Gezouten, ontdaan van ingewanden

GUT + gezouten

SKI

Ontdaan van vel

Zonder vel

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Staart

Alleen staarten

TAD

Ontdaan van de staart

Zonder staart

TNG

Tong

Uitsluitend de tong; bij een collectieve aanbiedingsvorm* moet de code TNG-C worden gebruikt.

TUB

Mantel

Alleen de mantel (inktvis)

WHL

In gehele staat

Geen enkele vorm van verwerking

WNG

Vleugels

Alleen de vleugels


F.   Type verpakking

Code

Soort

CRT

Kartons

BOX

Dozen

BGS

Zakken

BLC

Blokken


BIJLAGE XII

BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKE BEHANDELING VAN ELEKTRONISCHE VERSLAGEN EN BERICHTEN

A.

Minimumvoorschriften voor de beveiliging

(a)

Controle op de toegang tot het systeem: het systeem moet beveiligd zijn tegen pogingen tot inbraak door onbevoegde personen;

(b)

Controle op de authenticiteit van en de toegang tot de gegevens: het systeem moet voorzien in de mogelijkheid om de toegang door gevolmachtigde personen te beperken tot een vooraf omschreven geheel van gegevens;

(c)

Beveiliging van de mededelingen: er moet worden gewaarborgd dat de verslagen en berichten op beveiligde wijze worden meegedeeld;

(d)

Beveiliging van de gegevens: er moet worden gewaarborgd dat alle verslagen en berichten die het systeem binnenkomen, gedurende de vereiste tijdspanne veilig worden opgeslagen en dat er niet aan zal worden geraakt;

(e)

Beveiligingsprocedures: er moeten beveiligingsprocedures worden ingesteld voor de toegang tot het systeem (hardware en software), systeemadministratie en -onderhoud, back-ups en algemeen gebruik van het systeem.

B.

Minimumvoorschriften waaraan het computersysteem moet voldoen

(a)

Een streng password- en authenticatiesysteem. Aan elke gebruiker van het systeem wordt een eigen gebruikersidentificatie en een bijbehorend password toegekend. Telkens wanneer een gebruiker inlogt op het systeem, moet hij het juiste password geven. Zelfs wanneer de gebruiker ingelogd is, heeft hij alleen toegang tot de functies en gegevens waarvoor de toegang voor hem is geconfigureerd. Slechts een bevoorrechte systeembeheerder heeft toegang tot alle gegevens.

(b)

De fysieke toegang tot het computersysteem wordt gecontroleerd.

(c)

Systeemcontrole; selectieve registratie van gebeurtenissen voor analyse en opsporing van beveiligingsgebreken.

(d)

Tijdgerelateerde toegangscontrole; de toegang tot het systeem kan worden gespecificeerd in de tijd per dag en de dagen per week dat een gebruiker op het systeem mag inloggen.

(e)

Controle op de toegang tot de terminals; voor elk werkstation moet worden bepaald welke gebruikers er toegang toe hebben.


Top