EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0364

Verordening (EU) nr. 364/2011 van de Commissie van 13 april 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1291/2008 van de Commissie wat betreft een salmonellabestrijdingsprogramma voor pluimvee en eieren in Kroatië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad, en tot rectificatie van de Verordeningen (EU) nr. 925/2010 en (EU) nr. 955/2010 van de Commissie Voor de EER relevante tekst

OJ L 100, 14.4.2011, p. 30–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 233 - 239

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/364/oj

14.4.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 100/30


VERORDENING (EU) Nr. 364/2011 VAN DE COMMISSIE

van 13 april 2011

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1291/2008 van de Commissie wat betreft een salmonellabestrijdingsprogramma voor pluimvee en eieren in Kroatië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad, en tot rectificatie van de Verordeningen (EU) nr. 925/2010 en (EU) nr. 955/2010 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 9, lid 2, onder b),

Gezien Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (2), en met name artikel 10, lid 2,

Gezien Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (3), en met name artikel 23, lid 1, en artikel 26, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (4) bevat de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer in en de doorvoer door de Unie van de bedoelde producten. Zij bepaalt dat de onder die verordening vallende producten alleen mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie uit de derde landen, gebieden, zones of compartimenten die in de kolommen 1 en 3 van deel 1 van bijlage I bij die verordening zijn aangegeven.

(2)

De definitie van eieren in punt 5.1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (5) omvat geen gekookte eieren, terwijl de definitie van eiproducten in punt 7.3 van bijlage I bij die verordening wel op gekookte eieren van toepassing is. Daarom moet de desbetreffende code van het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie (GS-code) voor gekookte eieren, namelijk 04.07, ook worden vermeld in het model van veterinair certificaat voor eiproducten in deel 2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008.

(3)

Indien onder HS-code 04.07 vallende eiproducten afkomstig uit een gebied waarvoor veterinairrechtelijke beperkingen gelden in de Unie worden ingevoerd, moeten die producten een geschikte behandeling hebben ondergaan om ziekteverwekkers te inactiveren. Daartoe moeten bepaalde behandelingen voor eiproducten die in de Terrestrial Animal Health Code van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE) als normen voor de internationale handel worden aanbevolen, in aanmerking worden genomen en worden vermeld in de verklaring inzake de diergezondheid in deel II van het model van veterinair certificaat voor eiproducten.

(4)

Het model van veterinair certificaat voor eiproducten in deel 2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Bij Verordening (EG) nr. 2160/2003 zijn voorschriften voor de bestrijding van salmonella bij diverse pluimveepopulaties in de Unie vastgesteld. Voorwaarde om te worden opgenomen of gehandhaafd in de in de wetgeving van de Unie vastgestelde lijsten van derde landen voor de betrokken diersoort of categorie waaruit de lidstaten onder die verordening vallende dieren of broedeieren mogen invoeren, is volgens die verordening dat het betrokken derde land bij de Commissie een salmonellabestrijdingsprogramma indient dat garanties biedt die gelijkwaardig zijn aan die van de nationale salmonellabestrijdingsprogramma’s van de lidstaten.

(6)

Bij Verordening (EG) nr. 1291/2008 van de Commissie van 18 december 2008 betreffende de goedkeuring van salmonellabestrijdingsprogramma’s in bepaalde derde landen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad en de opneming van bewakingsprogramma’s voor aviaire influenza in bepaalde derde landen in de desbetreffende lijst en tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 (6) zijn de op 11 maart 2008 door Kroatië ingediende bestrijdingsprogramma’s voor salmonella bij vermeerderingspluimvee van Gallus gallus, broedeieren daarvan, legkippen van Gallus gallus, consumptie-eieren daarvan en voor de fok of leg bestemde eendagskuiken van Gallus gallus goedgekeurd.

(7)

De door Kroatië op 11 maart 2008 ingediende bestrijdingsprogramma’s bieden ook de door Verordening (EG) nr. 2160/2003 vereiste garanties voor salmonellabestrijding bij andere koppels van Gallus gallus. Die programma’s moeten daarom ook worden goedgekeurd. Verordening (EG) nr. 1291/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De vermelding voor Kroatië in de lijst in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 moet worden gewijzigd in verband met de goedkeuring van de salmonellabestrijdingsprogramma’s voor alle koppels van Gallus gallus.

(9)

Bij Beschikking 2007/843/EG van de Commissie van 11 december 2007 tot goedkeuring van programma’s ter bestrijding van salmonella bij vermeerderingskoppels van Gallus gallus in bepaalde derde landen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Beschikking 2006/696/EG wat betreft bepaalde volksgezondheidsvoorschriften bij de invoer van pluimvee en broedeieren (7) is het door Tunesië ingediende programma ter bestrijding van salmonella bij vermeerderingskoppels overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 goedgekeurd. In die beschikking, zoals gewijzigd bij Besluit 2011/238/EU van de Commissie (8), is het door Tunesië ingediende programma inmiddels geschrapt omdat dat derde land met het programma is gestopt. De vermelding voor Tunesië in de lijst in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 moet in verband met die schrapping worden gewijzigd.

(10)

De Verordeningen (EG) nr. 798/2008 en (EG) nr. 1291/2008 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Verordening (EU) nr. 925/2010 van de Commissie van 15 oktober 2010 tot wijziging van Beschikking 2007/777/EG en Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de doorvoer door de Unie van vlees van pluimvee en vleesproducten van pluimvee uit Rusland (9) bevat een kennelijke fout in de vermelding voor Israël (IL-2) in kolom 7 van de tabel in bijlage II bij die verordening, die moet worden gerectificeerd. De gerectificeerde verordening moet worden toegepast met ingang van de datum van inwerkingtreding van die verordening.

(12)

Verordening (EU) nr. 955/2010 van de Commissie van 22 oktober 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 798/2008 wat het gebruik van vaccins tegen Newcastle disease betreft (10) bevat een fout in het model van veterinair certificaat voor vlees van pluimvee (POU) in de bijlage. In vak I.28. van deel I (Gegevens betreffende de zending) van dat certificaat is namelijk abusievelijk de vermelding „Soort behandeling” opgenomen. De vermelding „Soort behandeling” geldt niet voor vlees van pluimvee en moet daarom uit het model worden geschrapt. Die fout moet worden gerectificeerd.

(13)

Er moet een overgangsperiode komen zodat de lidstaten en het bedrijfsleven de nodige maatregelen kunnen nemen om na de rectificatie van Verordening (EU) nr. 955/2010 aan de voorschriften inzake veterinaire certificering te voldoen.

(14)

De Verordeningen (EU) nr. 925/2010 en (EU) nr. 955/2010 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 798/2008

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1291/2008

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1291/2008 komt als volgt te luiden:

„Artikel 1

De bestrijdingsprogramma’s die Kroatië overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2160/2003 op 11 maart 2008 bij de Commissie heeft ingediend, worden goedgekeurd wat betreft salmonella bij alle koppels van Gallus gallus.”.

Artikel 3

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 925/2010

In bijlage II bij Verordening (EU) nr. 925/2010 wordt kolom 7 in de vermelding voor Israël (IL-2) als volgt gerectificeerd:

a)

in de regel voor de modellen van veterinaire certificaten BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP wordt de datum „1.5.2010” vervangen door de letter „A”;

b)

in de regel voor het model van veterinair certificaat WGM wordt de letter „A” geschrapt.

Artikel 4

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 955/2010

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 955/201, onder a), worden in vak I.28 van deel I van het model van veterinair certificaat voor vlees van pluimvee (POU) de woorden „Soort behandeling” geschrapt.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepasselijkheid

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2011.

Artikel 3 is echter van toepassing met ingang van 5 november 2010 en artikel 4 met ingang van 1 juli 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 april 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(2)  PB L 325 van 12.12.2003, blz. 1.

(3)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 74.

(4)  PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1.

(5)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(6)  PB L 340 van 19.12.2008, blz. 22.

(7)  PB L 332 van 18.12.2007, blz. 81.

(8)  Zie bladzijde 73 van dit Publicatieblad.

(9)  PB L 272 van 16.10.2010, blz. 1.

(10)  PB L 279 van 23.10.2010, blz. 3.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor Kroatië komt als volgt te luiden:

„HR — Kroatië

HR-0

Het hele land

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0”

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

de vermelding voor Tunesië komt als volgt te luiden:

„TN — Tunesië

TN-0

Het hele land

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4”

b)

in deel 2 wordt het model van veterinair certificaat voor eiproducten (EP) vervangen door:

Veterinair certificaat voor eiproducten (EP)

Image

Image

Image


Top