EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0848

Verordening (EU) nr. 848/2010 van de Commissie van 27 september 2010 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 2010/2011, van artikel 63, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de data voor de mededeling van de overboeking van overtollige suiker

OJ L 253, 28.9.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/848/oj

28.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 253/1


VERORDENING (EU) Nr. 848/2010 VAN DE COMMISSIE

van 27 september 2010

houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 2010/2011, van artikel 63, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de data voor de mededeling van de overboeking van overtollige suiker

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 85, onder c), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 63, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 moeten ondernemingen die hebben besloten de productie boven het suikerquotum geheel of gedeeltelijk over te boeken, de betrokken lidstaat hiervan in kennis stellen vóór een door die lidstaat te bepalen datum die binnen de in dat artikel gegeven tijdslimieten valt.

(2)

Om de voorziening van de markt van de Europese Unie met buiten het quotum geproduceerde suiker te vergemakkelijken, zodat de ondernemingen kunnen inspelen op onvoorziene schommelingen van de vraag in de laatste paar maanden van het verkoopseizoen 2010/2011, moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen om een latere uiterste datum vast te stellen voor de mededeling door de ondernemingen van de over te boeken hoeveelheid overtollige suiker.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 63, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 moeten ondernemingen die overeenkomstig artikel 63, lid 1, van die verordening hebben besloten voor het verkoopseizoen 2010/2011 hoeveelheden suiker over te boeken, de betrokken lidstaat daarvan in kennis stellen vóór een door die lidstaat te bepalen datum tussen 1 februari en 15 augustus 2011.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 september 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.


Top