EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0356

Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad van 26 april 2010 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië

PB L 105 van 27.4.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/oj

27.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 105/1


VERORDENING (EU) Nr. 356/2010 VAN DE RAAD

van 26 april 2010

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 215, leden 1 en 2,

Gelet op Besluit 2010/231/GBVB van de Raad van 26 april 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2009/138/GBVB (1),

Gelet op het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (hierna „Veiligheidsraad” genoemd) heeft op 20 november 2008 krachtens hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties Resolutie 1844 (2008) aangenomen, waarbij het bij Resolutie 733 (1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSCR) opgelegde algemene en volledige wapenembargo tegen Somalië wordt bevestigd en aanvullende beperkende maatregelen worden ingevoerd.

(2)

De aanvullende beperkende maatregelen hebben betrekking op inreisbeperkingen en op financiële beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die door de Veiligheidsraad of door het krachtens UNSCR 751 (1992) betreffende Somalië opgerichte Sanctiecomité (hierna het „Sanctiecomité” genoemd) zijn aangewezen. Naast het algemene wapenembargo stelt de resolutie een specifiek verbod in op de directe en indirecte levering, verkoop of overdracht van wapens en militaire uitrusting, alsook een specifiek verbod op de verstrekking van daarmede verband houdende bijstand en diensten, aan de personen en entiteiten die voorkomen op de door het Sanctiecomité opgestelde lijst.

(3)

De beperkende maatregelen zijn gericht tegen personen en entiteiten die door de Verenigde Naties (VN) zijn aangewezen omdat zij handelingen verrichten of steunen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Somalië bedreigen, met inbegrip van handelingen die het akkoord van Djibouti van 18 augustus 2008 of het politieke proces bedreigen, dan wel de federale overgangsinstellingen of de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM) bedreigen met geweld, of omdat zij het wapenembargo en aanverwante maatregelen hebben geschonden, of de levering van humanitaire hulp aan Somalië of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire hulp in Somalië belemmeren.

(4)

De Raad van de Europese Unie heeft op 16 februari 2009 Gemeenschappelijk Standpunt 2009/138/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië (2) aangenomen, dat onder meer voorziet in financiële beperkende maatregelen ten aanzien van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de VN op de lijst zijn geplaatst, alsook in een verbod op de directe en indirecte verstrekking van bijstand en diensten die verband houden met wapens en militaire uitrusting aan dergelijke personen, entiteiten of lichamen.

(5)

Op 19 maart 2010 heeft de Veiligheidsraad UNSCR 1916 (2010) aangenomen waarin onder meer wordt besloten om een aantal beperkingen en verplichtingen uit hoofde van de sanctieregeling te versoepelen om de levering van voorraden en de verlening van technische bijstand door internationale, regionale en subregionale organisaties mogelijk te maken, en de tijdige verstrekking van dringend noodzakelijke humanitaire hulp door de VN te waarborgen.

(6)

Op 12 april 2010 heeft het Sanctiecomité de lijst van personen en entiteiten op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn, vastgesteld.

(7)

Op basis daarvan heeft de Raad, op 26 april 2010, Besluit 2010/231/GBVB vastgesteld.

(8)

Deze maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; om met name te garanderen dat zij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast, is derhalve een wetgevingshandeling van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering van de maatregelen voor zover het de Unie betreft.

(9)

Bij Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad van 27 januari 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië (3) is een algemeen verbod ingesteld op het verstrekken van technisch advies, bijstand, opleiding, financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten, aan personen, entiteiten of lichamen in Somalië. Er dient een nieuwe verordening van de Raad te worden aangenomen om de maatregelen betreffende de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de VN op de lijst zijn geplaatst, uit te voeren.

(10)

Deze verordening eerbiedigt de fundamentele rechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (4) zijn erkend, en met name het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, het recht op eigendom en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

(11)

Voorts eerbiedigt deze verordening ten volle de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties en het juridisch bindende karakter van de resoluties van de Veiligheidsraad.

(12)

Aangezien de situatie in Somalië voorts een specifieke bedreiging vormt voor de internationale vrede en de veiligheid in de regio, en om te zorgen voor samenhang met het wijzigings- en herzieningsproces van de bijlage bij Besluit 2010/231/GBVB van de Raad, dient de bevoegdheid tot wijziging van bijlage I bij deze verordening te worden uitgeoefend door de Raad.

(13)

De procedure tot wijziging van bijlage I bij de verordening dient in te houden dat de aangewezen personen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zoals meegedeeld door het Sanctiecomité, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen en brengt hij de betrokken personen, entiteiten of lichamen daarvan op de hoogte.

(14)

Om een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie te verzekeren, dienen de namen en andere relevante gegevens voor de identificatie van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening worden bevroren, openbaar te worden gemaakt.

(15)

Elke verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen uit hoofde van deze verordening dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (5), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (6).

(16)

De lidstaten stellen de op te leggen sancties vast voor overtredingen van de bepalingen van deze verordening. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a)   „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

b)   „bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

c)   „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

d)   „bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

e)   „Sanctiecomité”: het comité van de Veiligheidsraad opgericht krachtens UNSCR 751 (1992) betreffende Somalië;

f)   „technische bijstand”: alle technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienstverlening; technische bijstand kan worden verleend in de vorm van instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

g)   „beleggingsdiensten”:

i)

het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

ii)

het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

iii)

het handelen voor eigen rekening;

iv)

portefeuillebeheer;

v)

beleggingsadvies;

vi)

het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;

vii)

het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie; of

viii)

het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten,

mits de activiteit betrekking heeft op een van de financiële instrumenten die zijn genoemd in sectie C van bijlage I bij Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten (7);

h)   „grondgebied van de Unie”: het grondgebied waarop de Verdragen van toepassing zijn, onder de in de Verdragen bepaalde voorwaarden;

i)   „motivering”: het deel van de door het Sanctiecomité verstrekte memorie dat openbaar kan worden gemaakt, en/of, waar van toepassing, de door het Sanctiecomité verstrekte beschrijving van de redenen.

Artikel 2

1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die in bijlage I zijn vermeld, worden bevroren.

2.   Aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3.   In bijlage I worden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld, die overeenkomstig UNSCR 1844 (2008) worden aangewezen door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.

4.   Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect te omzeilen.

5.   De verbodsbepaling van lid 2 geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, die tegoeden of economische middelen ter beschikking hebben gesteld, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op die verbodsbepaling.

Artikel 3

1.   Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)

rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen; of

b)

betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten of overeenkomsten die zijn gesloten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop de natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in artikel 2 door het Sanctiecomité of de Veiligheidsraad is aangewezen,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder artikel 2, lid 1, blijven vallen.

2.   Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten in de lidstaten als vermeld op de websites waarvan de lijst in bijlage II is opgenomen, onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 4

1.   Artikel 2, leden 1 en 2, zijn niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van tegoeden of economische middelen die nodig zijn voor de tijdige verstrekking van dringend noodzakelijke humanitaire hulp in Somalië door de Verenigde Naties of de gespecialiseerde organisaties of programma's ervan, of door humanitaire organisaties die een waarnemersstatus bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben en die humanitaire hulp verlenen of hun uitvoerende partners.

2.   De vrijstelling van lid 1 geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, die tegoeden of economische middelen ter beschikking hebben gesteld, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties niet onder die vrijstelling zouden vallen.

Artikel 5

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als vermeld op de websites waarvan de lijst in bijlage II is opgenomen, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen:

i)

nodig zijn ter dekking van de basisbehoeften van de in bijlage I genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare nutsvoorzieningen;

ii)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten; of

iii)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; en

b)

de betrokken lidstaat heeft het Sanctiecomité in kennis gesteld van deze vaststelling en van zijn voornemen deze toestemming te verlenen, en het Sanctiecomité heeft binnen drie werkdagen na de kennisgeving daartegen geen bezwaar geuit.

2.   In afwijking van artikel 2 mogen de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat deze nodig zijn voor de betaling van buitengewone kosten, mits de betrokken lidstaten die vaststelling hebben bekendgemaakt aan het Sanctiecomité, en het Sanctiecomité die vaststelling heeft goedgekeurd.

3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 1 en 2 verleende toestemming.

Artikel 6

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als vermeld op de websites waarvan de lijst in bijlage II is opgenomen, het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen toestaan indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld voor de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam door het Sanctiecomité of de VN-Veiligheidsraad is aangewezen, of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;

b)

de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)

het retentierecht of het vonnis komt niet ten goede aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam bedoeld in bijlage I bij deze verordening;

d)

het retentierecht of het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat; en

e)

het retentierecht of het vonnis is door de lidstaat gemeld aan het Sanctiecomité.

Artikel 7

Bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die te goeder trouw wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze verordening, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de entiteit die deze maatregel implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren.

Artikel 8

1.   Er wordt een verbod ingesteld op de directe of indirecte verstrekking aan de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen van:

a)

technische bijstand in verband met militaire activiteiten of met de levering, verkoop, overdracht, fabricage, het onderhoud of gebruik van goederen en technologie die zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (8);

b)

financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten of met de levering, verkoop, overdracht, fabricage, het onderhoud of gebruik van goederen en technologie die zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen;

c)

beleggingsdiensten in verband met militaire activiteiten of met de levering, verkoop, overdracht, fabricage, het onderhoud of gebruik van goederen en technologie die zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

2.   Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect het in lid 1 bedoelde verbod te omzeilen.

3.   De verbodsbepaling van lid 1, onder b), geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, die financiering of financiële bijstand verstrekten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op die verbodsbepaling.

Artikel 9

1.   Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim dienen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen:

a)

alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, als vermeld op de websites waarvan de lijst in bijlage II is opgenomen, en deze informatie direct of via deze bevoegde autoriteiten aan de Commissie te doen toekomen; en

b)

bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de bevoegde autoriteiten als vermeld op de websites waarvan de lijst in bijlage II is opgenomen.

2.   Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verstrekt of ontvangen.

Artikel 10

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 11

De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 12

1.   Wanneer de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst plaatst en een motivering voor de aanwijzing heeft verstrekt, neemt de Raad die natuurlijke persoon of rechtspersoon, die entiteit of dat lichaam op in bijlage I. De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon of entiteit of het betrokken lichaam in kennis van zijn besluit en van de motivering, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat zij daarover opmerkingen kunnen indienen.

2.   Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de personen, entiteiten of lichamen daarvan op de hoogte.

Artikel 13

Indien de VN besluit een persoon, entiteit of lichaam van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een persoon, entiteit of lichaam op de lijst te wijzigen, past de Raad bijlage I dienovereenkomstig aan.

Artikel 14

Bijlage I bevat, wanneer beschikbaar, informatie die door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité is verstrekt, en die nodig is om de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen te kunnen identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten. Bijlage I vermeldt tevens de datum van aanwijzing door de Veiligheidsraad of door het Sanctiecomité.

Artikel 15

1.   De lidstaten stellen bepalingen vast betreffende de sancties die gelden voor overtredingen van deze verordening en nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2.   De lidstaten stellen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld in kennis van de desbetreffende bepalingen en delen haar alle latere wijzigingen ervan mee.

Artikel 16

1.   De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op of door middel van de websites waarvan de lijst in bijlage II is opgenomen.

2.   De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mee welke hun bevoegde autoriteiten zijn en brengen haar alle latere wijzigingen ter kennis.

3.   Waar deze verordening een meldingsplicht bepaalt, of van de verplichting de Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 17

Deze verordening is van toepassing:

a)

op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b)

aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)

op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e)

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 18

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 26 april 2010.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  Zie bladzijde 17 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 46 van 17.2.2009, blz. 73.

(3)  PB L 24 van 29.1.2003, blz. 2.

(4)  PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.

(5)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(6)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(7)  PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.

(8)  PB C 69 van 18.3.2010, blz. 19.


BIJLAGE I

NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN BEDOELD IN DE ARTIKELEN 2 EN 8

I.   Natuurlijke personen

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Geboren: circa 1966. Nationaliteit: Somalië. Andere nationaliteit: Zweden. Verblijfplaats: Rinkeby, Stockholm, Zweden; Mogadishu, Somalië.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh”) Geboren: 1935. Burger van: Somalië. Nationaliteit: Somalië. Verblijfplaats: Somalië; Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Geboren: circa 1944. Geboorteplaats: Ogaden-regio, Ethiopië. Nationaliteit: Somalië. Verblijfplaats: Somalië.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane”, f) „Godani”, g) „Mukhtar, Shaykh”, h) „Zubeyr, Abu”) Geboren: 10 juli 1977. Geboorteplaats: Hargeysa, Somalië. Nationaliteit: Somalië.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Nationaliteit: Somalië. Verblijfplaats: Mogadishu, Somalië. Alternatieve verblijfplaats: Somalië.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab”, i) „Qorgab”) Geboren: circa 1979-1982. Alternatieve geboortedatum: 1982. Nationaliteit: Somalië. Verblijfplaats: Mogadishu, Somalië.

7.

Mohamed Sa’id (alias a) „Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Geboren: circa 1966. Geboorteplaats: Galgala, Somalië. Verblijfplaats: Galgala, Somalië. Alternatieve verblijfplaats: Badhan, Somalië.

8.

Fares Mohammed Mana’a (alias a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Geboren: 8 februari 1965. Geboorteplaats: Sadah, Jemen. Paspoortnummer: 00514146; Plaats van afgifte: Sanaa, Jemen. Identiteitskaart nr.: 1417576; plaats van afgifte: Al-Amana, Jemen; datum van uitreiking; 7 januari 1996.

II.   Rechtspersonen, entiteiten of lichamen

AL-SHABAAB (ook bekend als a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Plaats: Somalië.


BIJLAGE II

WEBSITES VOOR INFORMATIE OVER DE IN ARTIKEL 3, LID 2, ARTIKEL 5, ARTIKEL 6 EN ARTIKEL 9 BEDOELDE BEVOEGDE AUTORITEITEN EN ADRES VOOR KENNISGEVINGEN AAN DE EUROPESE COMMISSIE

 

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

 

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DENEMARKEN

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRIEKENLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPANJE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIË

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLAND

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROEMENIË

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

 

VERENIGD KONINKRIJK

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

DG Buitenlandse betrekkingen

Directoraat A. Crisisplatform en beleidscoördinatie in het GBVB

Eenheid A.2. Crisisbeheersing en conflictpreventie

CHAR 12/106

1049 Brussel

BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873


Top