EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0363

2009/363/EG: Beschikking van de Commissie van 30 april 2009 tot wijziging van Beschikking 2002/253/EG tot vaststelling van gevalsdefinities voor het melden van overdraagbare ziekten aan het communautaire netwerk krachtens Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3517) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 110, 1.5.2009, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 101 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/363/oj

1.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 110/58


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2009

tot wijziging van Beschikking 2002/253/EG tot vaststelling van gevalsdefinities voor het melden van overdraagbare ziekten aan het communautaire netwerk krachtens Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3517)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/363/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap (1), en met name op artikel 3, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens punt 2.1 van bijlage I bij Beschikking 2000/96/EG van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de overdraagbare ziekten die geleidelijk door het communautaire netwerk zullen worden bestreken overeenkomstig Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) bestrijkt de epidemiologische surveillance door het communautaire netwerk overeenkomstig Beschikking nr. 2119/98 ook „door vaccinatie te voorkomen ziekten”, waaronder „griep”.

(2)

Krachtens artikel 2 van Beschikking 2002/253/EG van de Commissie van 19 maart 2002 tot vaststelling van gevalsdefinities voor het melden van overdraagbare ziekten aan het communautaire netwerk krachtens Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) moeten de gevalsdefinities in de bijlage bij die beschikking voor zover nodig worden aangepast aan de laatste wetenschappelijke gegevens.

(3)

In Noord-Amerika en sinds kort ook in verscheidene lidstaten zijn diverse gevallen van een nieuw griepvirus gemeld. Dit virus is een van de vele vormen die de in bijlage I bij Beschikking 2000/96/EG opgenomen ziekte „griep” kan aannemen. Omdat het gevaar bestaat dat dit nieuwe virus een grieppandemie veroorzaakt en daarom een onmiddellijke coördinatie tussen de Gemeenschap en de bevoegde nationale autoriteiten vereist, moet worden gezorgd voor een specifieke gevalsdefinitie waardoor deze griep wordt onderscheiden van de meer algemene gevalsdefinitie van griep, zodat de bevoegde nationale autoriteiten relevante informatie aan het communautaire netwerk kunnen melden overeenkomstig artikel 4 van Beschikking nr. 2119/98/EG.

(4)

Krachtens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (4) (ECDC) verstrekte het ECDC op verzoek van de Commissie een technisch document over de gevalsdefinitie voor deze overdraagbare ziekte als hulp voor de Commissie en de lidstaten bij de ontwikkeling van interventiestrategieën op het gebied van surveillance en maatregelen. De gevalsdefinities in de bijlage bij Beschikking 2002/253/EG moeten op basis van deze bijdrage worden aangepast.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 7 van Beschikking nr. 2119/98/EG opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2002/253/EG wordt aangevuld met de gevalsdefinitie in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 april 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1.

(2)  PB L 28 van 3.2.2000, blz. 50.

(3)  PB L 86 van 3.4.2002, blz. 44.

(4)  PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1.


BIJLAGE

De volgende tekst wordt in de bijlage bij Beschikking 2002/253 ingevoegd:

„NIEUW GRIEPVIRUS A(H1N1) (HET ZOGENOEMDE VARKENSGRIEPVIRUS A(H1N1) OF MEXICAANSEGRIEPVIRUS) (1)

Klinische criteria

Elke persoon met een van de volgende drie:

koorts > 38 °C EN tekenen en symptomen van acute respiratoire infectie,

longontsteking (ernstige respiratoire aandoening),

overlijden als gevolg van onverklaarde acute respiratoire aandoening.

Laboratoriumcriteria

Ten minste een van de volgende tests:

RT-PCR,

viruskweek (waarvoor BSL 3-faciliteiten nodig zijn),

verviervoudiging van neutraliserende antilichamen tegen het nieuwe griepvirus A(H1N1) (impliceert de behoefte aan gepaarde sera, van de acute fase van de ziekte en van de herstelfase, minstens 10-14 dagen later).

Epidemiologische criteria

Ten minste een van de volgende drie in de zeven dagen voor de ziekte zich manifesteert:

een persoon die in nauw contact was met een bevestigd geval van infectie met het nieuwe griepvirus A(H1N1), toen er al sprake was van ziekte,

een persoon die gereisd heeft naar een gebied waar een aanhoudende overdracht van mens op mens met het nieuwe griepvirus A(H1N1) gedocumenteerd is,

een persoon die werkzaam is in een laboratorium waar monsters van het nieuwe griepvirus A(H1N1) worden getest.

Indeling van gevallen

A.   Onderzocht geval

Een persoon die aan de klinische en epidemiologische criteria voldoet.

B.   Waarschijnlijk geval

Een persoon die aan de klinische EN de epidemiologische criteria voldoet EN wanneer de laboratoriumresultaten een positieve A-griepinfectie van een niet onder te verdelen type te zien geven.

C.   Bevestigd geval

Een persoon die aan de laboratoriumcriteria voor bevestiging voldoet.


(1)  De naam zal worden gewijzigd in overeenstemming met de door de Wereldgezondheidsorganisatie gegeven definitie.”.


Top