EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0217

Verordening (EG) nr. 217/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking) (Voor de EER relevante tekst)

PB L 87 van 31.3.2009, p. 42–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj

31.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/42


VERORDENING (EG) Nr. 217/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2009

inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van 30 juni 1993 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Nu deze richtlijn opnieuw wordt gewijzigd, dient ter wille van de duidelijkheid tot herschikking van de betrokken bepalingen te worden overgegaan.

(2)

De Gemeenschap is ingevolge de bij Verordening (EEG) nr. 3179/78 (4) van de Raad goedgekeurde Overeenkomst inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan, waarbij de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) is opgericht, gehouden de Wetenschappelijke Raad van de NAFO alle beschikbare statistische en wetenschappelijke informatie te verstrekken waarom deze bij de uitvoering van zijn werkzaamheden verzoekt.

(3)

De Wetenschappelijke Raad van de NAFO heeft bepaald dat actuele statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden inzake de vaststelling van de toestand van de visbestanden in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan.

(4)

Diverse lidstaten hebben verzocht gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager te mogen indienen dan zoals bepaald in bijlage V (het equivalent van de bovengenoemde Statlant-vragenlijsten).

(5)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

(6)

De Commissie moet in het bijzonder de bevoegdheid worden verleend om de lijsten van vissoorten en statistische visserijgebieden en de omschrijving van deze gebieden, alsmede de op de visserijactiviteit, het vistuig, de grootte van de vaartuigen en de wijze van vissen van toepassing zijnde maten, codes en omschrijvingen aan te passen. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, moeten zij volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG vervatte regelgevingsprocedure met toetsing worden vastgesteld,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Iedere lidstaat dient bij de Commissie gegevens in over de vangsten door in die lidstaat geregistreerde of de vlag van die lidstaat voerende vaartuigen die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen, met inachtneming van Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (6).

De gegevens over de nominale vangsten omvatten alle aangevoerde of op zee overgeladen visserijproducten in ongeacht welke vorm, met uitzondering van de hoeveelheden die na de vangst in zee zijn teruggeworpen of die aan boord zijn geconsumeerd of er als aas zijn gebruikt. De gegevens omvatten niet de aquacultuurproductie. De gegevens worden geregistreerd in de vorm van het levendgewichtequivalent van deze aanvoer of overslag tot op 1 ton nauwkeurig.

Artikel 2

1.   Er worden twee soorten gegevens ingediend:

a)

de jaarlijkse nominale vangsten, uitgedrukt in ton levendgewichtequivalent van de aanvoer, van elk van de in bijlage I genoemde vissoorten in elk van de in bijlage II opgenomen en in bijlage III omschreven statistische visserijgebieden in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan;

b)

de onder a) bedoelde vangsten en de desbetreffende visserijactiviteit, uitgesplitst naar kalendermaand van de vangst, vistuig, grootte van het vaartuig en voornaamste vissoort waarop werd gevist.

2.   De in lid 1, onder a), bedoelde gegevens worden uiterlijk op 31 mei van het jaar volgende op het referentiejaar ingediend; dit mogen voorlopige gegevens zijn. De in lid 1, onder b), bedoelde gegevens worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgende op het referentiejaar ingediend; dit moeten definitieve gegevens zijn.

Indien de in lid 1, onder a), bedoelde gegevens als voorlopige gegevens worden ingediend, dient dit duidelijk te zijn aangegeven.

Indien voor een bepaalde combinatie vissoort/visserijgebied in de betrokken referentieperiode geen vangsten werden opgetekend, dienen daarvoor geen gegevens te worden verstrekt.

Indien de betrokken lidstaat in het voorafgaande kalenderjaar niet in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan heeft gevist, stelt hij de Commissie hiervan uiterlijk op 31 mei van het daaropvolgende jaar in kennis.

3.   De bij de indiening van de gegevens over de visserijactiviteit, het vistuig, de wijze van vissen en de grootte van het vaartuig te gebruiken omschrijvingen en codes zijn opgenomen in bijlage IV.

4.   De Commissie kan de lijsten van vissoorten en statistische visserijgebieden en de omschrijving van deze gebieden, alsmede de op de visserijactiviteit, het vistuig, de grootte van de vaartuigen en de wijze van vissen van toepassing zijnde maten, codes en omschrijvingen wijzigen.

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 3

Tenzij de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid vastgestelde regels dit anders bepalen, is het een lidstaat toegestaan steekproeftechnieken te gebruiken voor het vaststellen van vangstgegevens voor die delen van de visserijvloot waarvoor volledige registratie van de gegevens disproportionele toepassing van administratieve procedures mee zou brengen. De lidstaat dient in het overeenkomstig artikel 7, lid 1, in te dienen verslag een nauwkeurige beschrijving van deze steekproefprocedures op te nemen en precies aan te geven welk deel van het totaal der gegevens door middel van deze procedures is verkregen.

Artikel 4

De lidstaten voldoen aan hun verplichtingen jegens de Commissie uit hoofde van de artikelen 1 en 2 door de gegevens in te dienen in het in bijlage V weergegeven formaat.

Lidstaten kunnen gegevens indienen in het in bijlage VI weergegeven formaat.

De lidstaten kunnen met voorafgaande toestemming van de Commissie de gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager verstrekken.

Artikel 5

De Commissie zendt, zo mogelijk binnen vierentwintig uur na ontvangst van het verslag, de daarin vermelde gegevens aan de uitvoerend secretaris van de NAFO.

Artikel 6

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 72/279/EEG van de Raad (7) opgerichte Permanent Comité voor de landbouwstatistiek, hierna „het comité” te noemen.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

Artikel 7

1.   Uiterlijk 28 juli 1994 dienen de lidstaten bij de Commissie een gedetailleerd verslag in, waarin wordt uiteengezet hoe de gegevens over de vangsten en de visserijactiviteit werden verkregen en hoe representatief en betrouwbaar deze gegevens zijn. In samenwerking met de lidstaten stelt de Commissie een samenvatting van deze verslagen op.

2.   De lidstaten stellen de Commissie binnen drie maanden in kennis van elke wijziging van de overeenkomstig lid 1 verstrekte gegevens.

3.   De in lid 1 bedoelde methodologische verslagen, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens worden evenals de andere relevante onderwerpen in verband met de toepassing van deze verordening eens per jaar onderzocht in de bevoegde werkgroep van het comité.

Artikel 8

1.   Verordening (EEG) nr. 2018/93 wordt ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VII.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2009.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

A. VONDRA


(1)  Advies van het Europees Parlement van 17 juni 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 26 februari 2009.

(2)  PB L 186 van 28.7.1993, blz. 1.

(3)  Zie bijlage VI.

(4)  PB L 378 van 30.12.1978, blz. 1.

(5)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6)  PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1.

(7)  PB L 179 van 7.8.1972, blz. 1.


BIJLAGE I

LIJST VAN VISSOORTEN IN DE COMMERCIËLE VANGSTSTATISTIEKEN VOOR DE NOORDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

De lidstaten moeten verslag uitbrengen over de nominale vangsten van de met een sterretje (*) aangeduide vissoorten. Voor de overige vangsten is nauwkeurige aanduiding van de afzonderlijke vissoorten facultatief, maar voor zover de gegevens niet voor afzonderlijke vissoorten worden ingediend, moeten zij in verzamelcategorieën worden ondergebracht. De lidstaten kunnen gegevens over niet in de lijst opgenomen vissoorten indienen onder nauwkeurige aanduiding van de vissoort.

Opmerking

:

„n.e.g.” = „niet elders genoemd”.

Nederlandse naam

3-lettercode

Wetenschappelijke naam

Engelse naam

BODEMVISSEN

Kabeljauw

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Schelvis

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Roodbaarzen n.e.g.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Noordwest-Atlantische heek

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Atlantische gaffelkabeljauw

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Koolvis

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Roodbaars

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Diepzeeroodbaars

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Lange schol

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Witje

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Zandschar

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Zwarte heilbot

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Heilbot

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Amerikaanse winterschol

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Zomerbot

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Amerikaanse griet

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Platvissen n.e.g.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikaanse zeeduivel

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Amerikaanse ponen

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Kabeljauw

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Blauwe heek

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Blauwe wijting

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Amerikaanse lipvis

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Torsk

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Groenlandse kabeljauw

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Blauwe leng

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Leng

LIN (*)

Molva molva

Ling

Snotdolf

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Koningsombervis

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Noordelijke Amerikaanse koffervis

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Puitalen n.e.g.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Atlantische puitaal

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Arctische kabeljauw

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Grenadiervis

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Noordelijke grenadiervis

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Zandspieringen

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Zeedonderpadden n.e.g.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Scup

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautog-lipvis

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Blauwe tegelvis

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Witte heek

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Zeewolf n.e.g.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Zeewolf

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Gevlekte zeewolf

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Bodemvissen n.e.g.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGISCHE VISSEN

Atlantische haring

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makreel

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Atlantische botervis

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Menhaden

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Makreelgeep

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Amerikaanse ansjovis

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Blauwbaars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Paardenhorsmakreel

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Kogeltonijn

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Koningsmakreel

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Gevlekte koningsmakreel

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Zeilvis

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Witte marlijn

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Blauwe marlijn

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Zwaardvis

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Witte tonijn

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Boniet

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Dwergtonijn

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Grootoogtonijn

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Gewone tonijn

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Gestreepte bonito

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Geelvintonijn

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonijnen n.e.g.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pelagische vissen n.e.g.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

ANDERE BEENVISSEN

Bastaardelft

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Geelstaarten n.e.g.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikaanse congeraal

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikaanse paling

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Amerikaanse elft

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Zilvervissen n.e.g.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Boniet

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Atlantische botervis

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Atlantische draadvinnige haring

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Glijkop

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Trommelvis

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Zwarte zeebaars

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Canadese elft

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Lodde

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Riddervissen n.e.g.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Gele pompano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Draadvinnige elft

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Knorvissen n.e.g.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

West-Atlantische fint

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Harders n.e.g.

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Harders n.e.g.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Grootbek

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Varkenvis

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Amerikaanse spiering

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Rode ombervis

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Gewone zeebrasem

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Ruwe horsmakreel

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Zandbaars

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Schaapskop-zeebrasem

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Puntombervis

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Gevlekte ombervis

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Koningsombervis

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Gestreepte baars

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Steuren n.e.g.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpoen

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Zalmachtigen n.e.g.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Amerikaanse zeebaars

PEW

Morone americana

White perch

Alfonsino's

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Doornhaai

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Doornhaaien n.e.g.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Haringhaai

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Haaien n.e.g.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Makreelhaai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Atlantische melkhaai

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Doornhaai

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Groenlandse haai

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Reuzenhaai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Canadese rog

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Rog

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Winterrog

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Sterrog

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Rog

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Groenlandse rog

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Arctische rog

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Roggen n.e.g.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Beenvissen n.e.g.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

INVERTEBRATEN

Langvinpijlinktvis

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Kortvinpijlinktvis

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Inktvissen n.e.g.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Amerikaanse zwaardschede

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Amerikaanse venusschelp

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Noordkromp

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Grote strandgaper

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Stevige strandschelp

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Tweekleppigen n.e.g.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Kamschelp

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Calico-scallop

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Noordelijke kamschelp

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Amerikaanse grote mantel

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Mantels en kamschelpen n.e.g.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Noord-Amerikaanse oester

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Mossel

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Busyconwulken n.e.g.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Alikruiken n.e.g.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Weekdieren n.e.g.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Atlantische rotskrab

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Blauwe krab

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Strandkrab

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Jonaskrab

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Arctische sneeuwkrab

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Rode diepzeekrab

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Augustinuskrab

KCT

Lithodes maia

Stone king crab

Zeekrabben n.e.g.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikaanse kreeft

LBA

Homarus americanus

American lobster

Noorse garnaal

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Ringsprietgarnaal

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Peneide garnalen n.e.g.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Pandalide garnalen

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Zeewaterschelpdieren n.e.g.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Zee-egels

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Borstelwormen n.e.g.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Degenkrab

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Invertebraten n.e.g.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

ZEEWIEREN

Bruinwieren

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Roodwieren

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Algen n.e.g.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

ZEEROBBEN

Zadelrob

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Klapmuts

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


BIJLAGE II

STATISTISCHE VISSERIJGEBIEDEN IN HET NOORDWESTELIJK DEEL VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN WAARVOOR GEGEVENS DIENEN TE WORDEN VERSTREKT

Deelgebied 0

 

Sector 0 A

 

Sector 0 B

Deelgebied 1

 

Sector 1 A

 

Sector 1 B

 

Sector 1 C

 

Sector 1 D

 

Sector 1 E

 

Sector 1 F

 

Sector 1 NK (niet bekend)

Deelgebied 2

 

Sector 2 G

 

Sector 2 H

 

Sector 2 J

 

Sector 2 NK (niet bekend)

Deelgebied 3

 

Sector 3 K

 

Sector 3 L

 

Sector 3 M

 

Sector 3 N

 

Sector 3 O

 

Sector 3 P

 

Deelsector 3 Pn

 

Deelsector 3 Ps

 

Sector 3 NK (niet bekend)

Deelgebied 4

 

Sector 4 R

 

Sector 4 S

 

Sector 4 T

 

Sector 4 V

 

Deelsector 4 Vn

 

Deelsector 4 Vs

 

Sector 4 W

 

Sector 4 X

 

Sector 4 NK (niet bekend)

Deelgebied 5

 

Sector 5 Y

 

Sector 5 Z

 

Deelsector 5 Ze

 

Unit 5 Zc

 

Unit 5 Zu

 

Deelsector 5 Zw

 

Sector 5 NK (niet bekend)

Deelgebied 6

 

Sector 6 A

 

Sector 6 B

 

Sector 6 C

 

Sector 6 D

 

Sector 6 E

 

Sector 6 F

 

Sector 6 G

 

Sector 6 H

 

Sector 6 NK (niet bekend)

Statistische visserijgebieden in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

Image


BIJLAGE III

OMSCHRIJVING VAN DE NAFO-DEELGEBIEDEN EN -SECTOREN VOOR VISSERIJSTATISTIEKEN EN VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VISSERIJ IN DE NOORDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Artikel XX van het Verdrag waarbij de Visserijorganisatie voor de Noordwestelijke Atlantische Oceaan is opgericht, voorziet in de volgende wetenschappelijke en statistische deelgebieden, sectoren en deelsectoren:

Deelgebied 0

Dat gedeelte van het onder het NAFO-verdrag vallende gebied dat in het zuiden wordt begrensd door een lijn van een punt op 61o00′ noorderbreedte en 65o00′ westerlengte recht naar een punt op 61o00′ noorderbreedte en 59o00′ westerlengte, vandaar in zuidoostelijke richting langs een loxodroom tot een punt op 60o12′ noorderbreedte en 57o13′ westerlengte, vandaar ten oosten begrensd door een reeks geodetische lijnen tussen de volgende punten:

Punt nr.

Breedte

Lengte

1

60o12′0

57o13′0

2

61o00′0

57o13′1

3

62o00′5

57o21′1

4

62o02′3

57o21′8

5

62o03′5

57o22′2

6

62o11′5

57o25′4

7

62o47′2

57o41′0

8

63o22′8

57o57′4

9

63o28′6

57o59′7

10

63o35′0

58o02′0

11

63o37′2

58o01′2

12

63o44′1

57o58′8

13

63o50′1

57o57′2

14

63o52′6

57o56′6

15

63o57′4

57o53′5

16

64o04′3

57o49′1

17

64o12′2

57o48′2

18

65o06′0

57o44′1

19

65o08′9

57o43′9

20

65o11′6

57o44′4

21

65o14′5

57o45′1

22

65o18′1

57o45′8

23

65o23′3

57o44′9

24

65o34′8

57o42′3

25

65o37′7

57o41′9

26

65o50′9

57o40′7

27

65o51′7

57o40′6

28

65o57′6

57o40′1

29

66o03′5

57o39′6

30

66o12′9

57o38′2

31

66o18′8

57o37′8

32

66o24′6

57o37′8

33

66o30′3

57o38′3

34

66o36′1

57o39′2

35

66o37′9

57o39′6

36

66o41′8

57o40′6

37

66o49′5

57o43′0

38

67o21′6

57o52′7

39

67o27′3

57o54′9

40

67o28′3

57o55′3

41

67o29′1

57o56′1

42

67o30′7

57o57′8

43

67o35′3

58o02′2

44

67o39′7

58o06′2

45

67o44′2

58o09′9

46

67o56′9

58o19′8

47

68o01′8

58o23′3

48

68o04′3

58o25′0

49

68o06′8

58o26′7

50

68o07′5

58o27′2

51

68o16′1

58o34′1

52

68o21′7

58o39′0

53

68o25′3

58o42′4

54

68o32′9

59o01′8

55

68o34′0

59o04′6

56

68o37′9

59o14′3

57

68o38′0

59o14′6

58

68o56′8

60o02′4

59

69o00′8

60o09′0

60

69o06′8

60o18′5

61

69o10′3

60o23′8

62

69o12′8

60o27′5

63

69o29′4

60o51′6

64

69o49′8

60o58′2

65

69o55′3

60o59′6

66

69o55′8

61o00′0

67

70o01′6

61o04′2

68

70o07′5

61o08′1

69

70o08′8

61o08′8

70

70o13′4

61o10′6

71

70o33′1

61o17′4

72

70o35′6

61o20′6

73

70o48′2

61o37′9

74

70o51′8

61o42′7

75

71o12′1

62o09′1

76

71o18′9

62o17′5

77

71o25′9

62o25′5

78

71o29′4

62o29′3

79

71o31′8

62o32′0

80

71o32′9

62o33′5

81

71o44′7

62o49′6

82

71o47′3

62o53′1

83

71o52′9

63o03′9

84

72o01′7

63o21′1

85

72o06′4

63o30′9

86

72o11′0

63o41′0

87

72o24′8

64o13′2

88

72o30′5

64o26′1

89

72o36′3

64o38′8

90

72o43′7

64o54′3

91

72o45′7

64o58′4

92

72o47′7

65o00′9

93

72o50′8

65o07′6

94

73o18′5

66o08′3

95

73o25′9

66o25′3

96

73o31′1

67o15′1

97

73o36′5

68o05′5

98

73o37′9

68o12′3

99

73o41′7

68o29′4

100

73o46′1

68o48′5

101

73o46′7

68o51′1

102

73o52′3

69o11′3

103

73o57′6

69o31′5

104

74o02′2

69o50′3

105

74o02′6

69o52′0

106

74o06′1

70o06′6

107

74o07′5

70o12′5

108

74o10′0

70o23′1

109

74o12′5

70o33′7

110

74o24′0

71o25′7

111

74o28′6

71o45′8

112

74o44′2

72o53′0

113

74o50′6

73o02′8

114

75o00′0

73o16′3

115

75o05′

73o30′

en vandaar recht noord tot de parallel op 78o10′ noorderbreedte, ten westen begrensd door een lijn vanaf een punt op 61o00′ noorderbreedte en 65o00′ westerlengte in noordwestelijke richting via een loxodroom tot de kust van Baffin Island te East Bluff (61o55′ noorderbreedte en 66o20′ westerlengte), vandaar in noordelijke richting langs de kust van Baffin Island, Bylot Island, Devon Island en Ellesmere Island en langs de tachtigste meridiaan westerlengte in de wateren tussen deze eilanden tot de parallel op 78o10′ noorderbreedte, en ten noorden begrensd door de parallel op 78o10′ noorderbreedte.

Deelgebied 0 is onderverdeeld in twee sectoren:

Sector 0A

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 66o15′ noorderbreedte ligt.

Sector 0B

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 66o15′ noorderbreedte ligt.

Deelgebied 1

Dat gedeelte van het onder het NAFO-verdrag vallende gebied dat ten oosten van deelgebied 0 ligt en ten noorden en ten oosten van een loxodroom van een punt op 60o12′ noorderbreedte en 57o13′ westerlengte tot een punt op 52o15′ noorderbreedte en 42o00′ westerlengte.

Deelgebied 1 is onderverdeeld in zes sectoren:

Sector 1A

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 68o50′ noorderbreedte (Christianshåb) ligt.

Sector 1B

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 66o15′ noorderbreedte (5 zeemijlen ten noorden van Umanarsugssuak) en de parallel op 68o50′ noorderbreedte (Christianshåb) ligt.

Sector 1C

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 64o15′ noorderbreedte (4 zeemijlen ten noorden van Godthåb) en de parallel op 66o15′ noorderbreedte (5 zeemijlen ten noorden van Umanarsugssuak) ligt.

Sector 1D

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 62o30′ noorderbreedte (gletsjer van Frederikshåb) en de parallel op 64o15′ noorderbreedte (4 zeemijlen ten noorden van Godthåb) ligt.

Sector 1E

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 60o45′ noorderbreedte (Cape Desolation) en de parallel op 62o30′ noorderbreedte (gletsjer van Frederikshåb) ligt.

Sector 1F

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 60o45′ noorderbreedte (Cape Desolation) ligt.

Deelgebied 2

Dat gedeelte van het onder het NAFO-verdrag vallende gebied dat ligt ten oosten van de meridiaan op 64o30′ westerlengte in het gebied van de Hudson Straat, ten zuiden van deelgebied 0, ten zuiden en ten westen van deelgebied 1 en ten noorden van de parallel op 52o15′ noorderbreedte.

Deelgebied 2 is onderverdeeld in drie sectoren:

Sector 2G

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 57o40′ noorderbreedte (Cape Mugford) ligt.

Sector 2H

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 55o20′ noorderbreedte (Hopedale) en de parallel op 57o40′ noorderbreedte (Cape Mugford) ligt.

Sector 2J

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 55o20′ noorderbreedte (Hopedale) ligt.

Deelgebied 3

Dat gedeelte van het onder het NAFO-verdrag vallende gebied dat ligt ten zuiden van de parallel op 52o15′ noorderbreedte en ten oosten van een lijn die recht noord van Cape Bauld op de noordkust van Newfoundland tot 52o15′ noorderbreedte loopt, dat ten noorden ligt van de parallel op 39o00′ noorderbreedte en ten oosten en noorden van een loxodroom die in noordwestelijke richting van een punt op 39o00′ noorderbreedte, 50o00′ westerlengte via een punt op 43o30′ noorderbreedte, 55o00′ westerlengte in de richting van een punt op 47o50′ noorderbreedte, 60o00′ westerlengte loopt tot het snijpunt met een rechte lijn die Cape Ray, 47o37′ noorderbreedte, 59o18′ westerlengte op de kust van Newfoundland, met Cape North, 47o02′ noorderbreedte, 60o25′ westerlengte op Cape Breton Island verbindt, vandaar in noordoostelijke richting langs bovengenoemde lijn tot Cape Ray, 47o37′ noorderbreedte, 59o18′ westerlengte.

Deelgebied 3 is onderverdeeld in zes sectoren:

Sector 3K

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 49o15′ noorderbreedte (Cape Freels, Newfoundland) ligt.

Sector 3L

Dat gedeelte van het deelgebied dat wordt begrensd door de kust van Newfoundland van Cape Freels tot Cape St. Mary en een lijn die begint in Cape Freels, vandaar recht oost tot de meridiaan op 46o30′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 46o00′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de meridiaan op 54o30′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom tot Cape St. Mary, Newfoundland.

Sector 3M

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 49o15′ noorderbreedte en ten oosten van de meridiaan op 46o30′ westerlengte ligt.

Sector 3N

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 46o00′ noorderbreedte en tussen de meridiaan op 46o30′ westerlengte en de meridiaan op 51o00′ westerlengte ligt.

Sector 3O

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 46o00′ noorderbreedte en tussen de meridiaan op 51o00′ westerlengte en de meridiaan op 54o30′ westerlengte ligt.

Sector 3P

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de kust van Newfoundland en ten westen van een lijn tussen Cape St. Mary, Newfoundland, en een punt op 46o00′ noorderbreedte, 54o30′ westerlengte ligt, vandaar recht zuid tot de buitengrens van het deelgebied.

Sector 3P is onderverdeeld in twee deelsectoren:

Deelsector 3 Pn — noordwestelijke deelsector — dat gedeelte van sector 3P dat ten noordwesten ligt van de lijn die van 47o30,7′ noorderbreedte, 57o43,2′ westerlengte, ongeveer ten zuidwesten naar een punt op 46o50,7′ noorderbreedte en 58o49,0′ westerlengte loopt;

Deelsector 3Ps — zuidoostelijke deelsector — dat gedeelte van sector 3P dat ten zuidoosten van de voor deelsector 3 Pn omschreven lijn ligt.

Deelgebied 4

Dat gedeelte van het onder het NAFO-verdrag vallende gebied dat ten noorden ligt van de parallel op 39o00′ noorderbreedte, ten westen van deelgebied 3 en ten oosten van de volgende lijn:

vanaf het meest oostelijke punt van de internationale grens tussen de Verenigde Staten van Amerika en Canada in het Grand Manan Kanaal, op een punt op 44o46′35,346″ noorderbreedte en 66o54′11,253″ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 43o50′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de meridiaan op 67o24′27,24″ westerlengte, vandaar langs een geodetische lijn in zuidwestelijke richting tot een punt op 42o53′14″ noorderbreedte en 67o44′35″ westerlengte, vandaar langs een geodetische lijn in zuidoostelijke richting tot een punt op 42o31′08″ noorderbreedte en 67o28′05″ westerlengte, vandaar langs een geodetische lijn tot een punt op 42o20′ noorderbreedte en 67o18′13,15″ westerlengte,

vandaar recht oost tot een punt op 66o00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in zuidoostelijke richting tot een punt op 42o00′ noorderbreedte en 65o40′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 39o00′ noorderbreedte.

Deelgebied 4 is onderverdeeld in zes sectoren:

Sector 4R

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kust van Newfoundland van Cape Bauld tot Cape Ray en de volgende lijn: vanaf Cape Bauld recht noord tot de parallel op 52o15′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de kust van Labrador, vandaar langs de kust van Labrador tot het meest zuidoostelijke punt van de grens tussen Labrador en Quebec, vandaar langs een loxodroom in zuidwestelijke richting tot een punt op 49o25′ noorderbreedte, 60o00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot een punt op 47o50′ noorderbreedte, 60o00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in zuidoostelijke richting tot het snijpunt tussen de grens van deelgebied 3 en een rechte lijn tussen Cape North, Nova Scotia, en Cape Ray, Newfoundland, vandaar tot Cape Ray, Newfoundland.

Sector 4S

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de zuidkust van Quebec vanaf het meest zuidoostelijke punt van de grens tussen Labrador en Quebec tot Pointe des Monts en de volgende lijn: vanaf Pointe des Monts recht oost tot een punt op 49o25′ noorderbreedte, 64o40′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in oost-zuidoostelijke richting tot een punt op 47o50′ noorderbreedte, 60o00′ westerlengte, vandaar recht noord tot een punt op 49o25′ noorderbreedte, 60o00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in noordoostelijke richting tot het meest zuidoostelijke punt van de grens tussen Labrador en Quebec.

Sector 4T

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kusten van Nova Scotia, New Brunswick en Quebec van Cape North tot Pointe des Monts en de volgende lijn: vanaf Pointe des Monts recht oost tot een punt op 49o25′ noorderbreedte, 64o40′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in oost-zuidoostelijke richting tot een punt op 47o50′ noorderbreedte, 60o00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in zuidelijke richting tot Cape North, Nova Scotia.

Sector 4V

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kust van Nova Scotia tussen Cape North en Fourchu en de volgende lijn: vanaf Fourchu langs een loxodroom in oostelijke richting tot een punt op 45o40′ noorderbreedte, 60o00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de meridiaan op 60o00′ westerlengte tot de parallel op 44o10′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot de meridiaan op 59o00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 39o00′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot een punt waar de grens tussen deelgebieden 3 en 4 samenvalt met de parallel op 39o00′ noorderbreedte, vandaar langs de grens tussen deelgebieden 3 en 4 en een lijn die verder gaat in noordwestelijke richting tot een punt op 47o50′ noorderbreedte, 60o00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in zuidelijke richting tot Cape North, Nova Scotia.

Sector 4V is onderverdeeld in twee deelsectoren:

4Vn — noordelijke deelsector — dat gedeelte van sector 4V dat ten noorden van de parallel op 45o40′ noorderbreedte ligt;

4Vs — zuidelijke deelsector — dat gedeelte van sector 4V dat ten zuiden van de parallel op 45o40′ noorderbreedte ligt.

Sector 4W

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kust van Nova Scotia van Halifax tot Fourchu en de volgende lijn: vanaf Fourchu langs een loxodroom in oostelijke richting tot een punt op 45o40′ noorderbreedte, 60o00′ westerlengte, vandaar recht zuid langs de meridiaan op 60o00′ westerlengte tot de parallel op 44o10′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot de meridiaan op 59o00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 39o00′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de meridiaan op 63o20′ westerlengte, vandaar recht noord tot een punt op de meridiaan op 44o20′ noorderbreedte, vandaar langs een loxodroom in noordwestelijke richting tot Halifax, Nova Scotia.

Sector 4X

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de westelijke grens van deelgebied 4 en de kusten van New Brunswick en Nova Scotia vanaf het meest zuidelijke punt van de grens tussen New Brunswick en Maine tot Halifax en de volgende lijn: vanaf Halifax langs een loxodroom in zuidoostelijke richting tot een punt op 44o20′ noorderbreedte, 63o20′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 39o00′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de meridiaan op 65o40′ westerlengte.

Deelgebied 5

Dat gedeelte van het onder het NAFO-verdrag vallende gebied dat ten westen ligt van de westelijke grens van deelgebied 4, ten noorden van de parallel op 39o00′ noorderbreedte en ten oosten van de meridiaan op 71o40′ westerlengte.

Deelgebied 5 is onderverdeeld in twee sectoren:

Sector 5Y

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kusten van Maine, New Hampshire en Massachusetts vanaf de grens tussen Maine en New Brunswick tot een punt op Cape Cod op 70o00′ westerlengte (circa 42o noorderbreedte) en de volgende lijn: vanaf een punt op Cape Cod op 70o00′ westerlengte (circa 42o noorderbreedte), vandaar recht noord tot 42o20′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot 67o18′13,15″ westerlengte op de grens van deelgebieden 4 en 5, vandaar langs die grens tot de grens tussen Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

Sector 5Z

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden en ten oosten van sector 5Y ligt.

Sector 5Z is onderverdeeld in twee deelsectoren: een oostelijke deelsector en een westelijke deelsector:

5Ze — oostelijke deelsector — is dat gedeelte van sector 5Z dat ten oosten van de meridiaan op 70o00′ westerlengte ligt.

Deelsector 5Ze is onderverdeeld in twee onderafdelingen (1):

5Zu (wateren van de Verenigde Staten) is dat gedeelte van deelsector 5Ze ten westen van de geodetische lijnen die de verbinding vormen tussen de punten met de volgende coördinaten:

Noorderbreedte

Westerlengte

A

44o11′12″

67o16′46″

B

42o53′14″

67o44′35″

C

42o31′08″

67o28′05″

D

40o27′05″

65o41′59″

5Zc (Canadese wateren) is dat gedeelte van deelsector 5Ze ten oosten van de bovengenoemde geodetische lijnen.

5Zw — westelijke deelsector — is dat gedeelte van sector 5Z ten westen van de meridiaan op 70o00′ westerlengte.

Deelgebied 6

Dat gedeelte van het onder het NAFO-verdrag vallende gebied dat wordt begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Rhode Island op 71o40′ westerlengte, vandaar recht zuid tot 39o00′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot 42o00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot 35o00′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de kust van Noord-Amerika, vandaar noordwaarts langs de kust van Noord-Amerika tot een punt op Rhode Island op 71o40′ westerlengte.

Deelgebied 6 is onderverdeeld in acht sectoren:

Sector 6A

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 39o00′ noorderbreedte en ten westen van deelgebied 5 ligt.

Sector 6B

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten westen van 70o00′ westerlengte, ten zuiden van de parallel op 39o00′ noorderbreedte en ten noorden en ten westen van een lijn in westelijke richting langs de parallel op 37o00′ noorderbreedte tot 76o00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot Cape Henry, Virginia.

Sector 6C

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten westen van 70o00′ westerlengte en ten zuiden van sector 6B.

Sector 6D

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van de sectoren 6B en 6C en ten westen van 65o00′ westerlengte.

Sector 6E

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van sector 6D en ten westen van 60o00′ westerlengte.

Sector 6F

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van sector 6E en ten westen van 55o00′ westerlengte.

Sector 6G

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van sector 6F en ten westen van 50o00′ westerlengte.

Sector 6H

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van sector 6G en ten westen van 42o00′ westerlengte.


(1)  Deze beide onderafdelingen zijn niet opgenomen in de zesde publicatie van het NAFO-verdrag (mei 2000). Overeenkomstig een voorstel van de Wetenschappelijke Raad van de NAFO werden zij echter goedgekeurd door de Algemene Raad van de NAFO krachtens artikel XX, lid 2, van het NAFO-verdrag.


BIJLAGE IV

OMSCHRIJVINGEN EN CODES DIE BIJ DE INDIENING VAN GEGEVENS OVER DE VANGSTEN MOETEN WORDEN GEBRUIKT

A)   LIJST VAN VISTUIGCATEGORIEËN

(overeenkomstig de internationale statistische standaardindeling van vistuig (ISSCFG))

Categorie

Afkorting

Trawlnetten

 

Bodemtrawls

 

boomkor

TBB

ottertrawl (zijde of hek, niet nader gespecificeerd)

OTB

ottertrawl (zijde)

OTB1

ottertrawl (hek)

OTB2

spanriet (twee vaartuigen)

PTB

garnalentrawl

TBS

kreeftentrawl

TBN

bodemtrawl (niet nader gespecificeerd)

TB

Pelagische trawls

 

ottertrawl (zijde of hek, niet nader gespecificeerd)

OTM

ottertrawl (zijde)

OTM1

ottertrawl (hek)

OTM2

spanriet (twee vaartuigen)

PTM

garnalentrawl

TMS

pelagische trawls (niet nader gespecificeerd)

TM

Twin trawl

OTS

Dubbele-bordentrawl

OTT

Spannetten (twee vaartuigen) (niet nader gespecificeerd)

PT

Ottertrawls (niet nader gespecificeerd)

OT

Andere trawls (niet nader gespecificeerd)

TX

Zegens

 

Landzegens

SB

Bootzegens

SV

Deense zegen

SDN

Schotse zegen

SSC

spanzegen (twee vaartuigen)

SPR

Zegens (niet nader gespecificeerd)

SX

Omsluitingsnetten

 

Ringzegen met sluitlijn (purse seine)

PS

door één vaartuig bediend

PS1

door twee vaartuigen bediend

PS2

Ringzegen zonder sluitlijn (lampara)

LA

Kieuwnetten en warnetten

 

Geankerd kieuwnet

GNS

Drijfnetten

GND

Omringend kieuwnet

GNC

Staand kieuwnet (met palen)

GNF

Schakels

GTR

Gecombineerd kieuwnet en schakel

GTN

Kieuwnetten en warnetten (niet nader gespecificeerd)

GEN

Kieuwnetten (niet nader gespecificeerd)

GN

Haken en beuglijnen

 

Grondbeugen

LLS

Drijvende beugen

LLD

Beuglijnen (niet nader gespecificeerd)

LL

Handlijnen en hengelsnoeren (met de hand bediend)

LHP

Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal)

LTM

Sleeplijnen

LTL

Haken en beuglijnen (niet nader gespecificeerd)

LX

Vallen

 

Onbedekte kommen

FPN

Korven

FPO

Fuiken

FYK

Barrières, staande netten, weren enz.

FWR

Ankerkuilen

FSN

Luchtnetten

FAR

Vallen (niet nader gespecificeerd)

FIX

Vallende netten

 

Werpnetten

FCN

Vallende netten (niet nader gespecificeerd)

FG

Korren

 

Vanaf een schip bediende kor

DRB

Handkor

DRH

Contact- en verwondingstuig

 

Harpoen

HAR

Kruisnetten

 

Draagbare kruisnetten

LNP

Vanaf een schip bediende kruisnetten

LNB

Vanaf de oever bediende kruisnetten

LNS

Kruisnetten (niet nader gespecificeerd)

LN

Verzamelmachines

 

Vispompen

HMP

Motordreggen

HMD

Verzamelmachines (niet nader gespecificeerd)

HMX

Diverse soorten vistuig

MIS

Vistuig onbekend

NK

B)   OMSCHRIJVING VAN DE MAATSTAVEN VOOR DE VISSERIJINSPANNING MET BETREKKING TOT DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VISTUIG

Waar mogelijk dienen drie categorieën gegevens over de visserijinspanning te worden verstrekt.

Categorie A

Vistuig

Maatstaf visserijinspanning

Omschrijving

Omsluitingsnetten (purse seines)

Aantal uitzettingen

Aantal keren dat het vistuig is uitgezet of geschoten, ongeacht of vis is gevangen. Dit is een goede maatstaf wanneer omvang en dichtheid van de visscholen in verband staan met de visvoorraden of als op willekeurige wijze netten worden uitgezet

Landzegens

Aantal uitzettingen

Aantal keren dat het vistuig is uitgezet of geschoten, ongeacht of vis werd gevangen

Bootzegens

Aantal visuren

Aantal uren gedurende welke het vistuig is uitgezet of geschoten; gemiddelde geraamde duur per keer

Trawlnetten

Aantal uren

Aantal uren gedurende welke het trawlnet met het oog op de visvangst in het water (pelagische trawl) of op de zeebodem (bodemtrawl) was uitgezet

Vanaf een schip bediende kor

Aantal visuren

Aantal uren gedurende welke de kor met het oog op de visvangst op de zeebodem was uitgezet

Kieuwnetten (geankerd of drijfnet)

Aantal inspanningseenheden

Lengte van de netten uitgedrukt in eenheden van 100 meter vermenigvuldigd met het aantal uitzettingen (= geaccumuleerde totale lengte van het net in meters gedurende een bepaalde tijd, gedeeld door 100)

Kieuwnetten (geankerd)

Aantal inspanningseenheden

Lengte van het net uitgedrukt in eenheden van 100 meter, vermenigvuldigd met het aantal keren dat het net werd binnengehaald

Vallen (onbedekte kommen)

Aantal inspanningseenheden

Aantal dagen waarop werd gevist vermenigvuldigd met het aantal opgehaalde eenheden

Stolpmanden en fuiken

Aantal inspanningseenheden

Aantal ophalingen vermenigvuldigd met het aantal eenheden (= totaal aantal geviste eenheden gedurende een gegeven periode)

Beuglijnen (grondbeug of drijvende beug)

Aantal haken (in duizenden)

Aantal gebruikte vishaken gedurende een gegeven periode, gedeeld door 1 000

Handlijnen (hengelsnoer, sleeplijn, inktvisdreg enz.)

Aantal lijndagen

Totaal aantal lijnen dat in een gegeven periode werd gebruikt.

Harpoenen

 

(Er dienen alleen gegevens voor de categorieën B en C te worden verstrekt)

Categorie B

Voor het aantal visdagen moet het aantal dagen waarop is gevist, worden aangegeven. Met betrekking tot visserijactiviteiten waarbij het zoeken naar vis een aanzienlijk deel uitmaakt van de visserijinspanning, worden de dagen waarop is gezocht, maar geen vis is gevangen, ook als visdagen beschouwd.

Categorie C

Wat het aantal dagen in de visgronden betreft, worden behalve het aantal dagen waarop werd gevist en naar vis werd gezocht, ook alle andere dagen aangegeven gedurende welke het vaartuig zich in de visgronden bevond.

Geraamde visserijinspanning in % (evenredig verdeelde visserijinspanning)

Indien de gegevens over de visserijinspanning niet voor de totale vangst beschikbaar zijn moet het percentage van de visserijinspanning worden aangegeven waarvoor een raming werd opgesteld. Dit percentage wordt als volgt berekend:

(((Totale vangst) — (Vangst waarvoor gegevens over de visserijinspanning beschikbaar zijn)) ×100)/(Totale vangst)

C)   GROOTTE VAN DE VAARTUIGEN

(overeenkomstig de internationale statistische standaardindeling van vissersvaartuigen (ISSCFV))

Grootteklassen naar tonnage

Brutotonnageklasse

Code

0-49,9

02

50-149,9

03

150-499,9

04

500-999,9

05

1 000-1 999,9

06

2 000-99 999,9

07

niet bekend

00

D)   VOORNAAMSTE VISSOORT WAAROP WERD GEVIST (DOELSOORT)

Dit is de vissoort waarop in de eerste plaats werd gevist, dus niet noodzakelijkerwijs de vissoort die het grootste gedeelte van de vangst uitmaakt. De vissoort moet worden aangegeven met behulp van de 3-lettercode (zie bijlage I).


BIJLAGE V

FORMAAT VOOR DE INDIENING VAN GEGEVENS OP EEN MAGNETISCHE DRAGER

A.   MAGNETISCHE DRAGERS

Computerbanden:

Negen sporen met een dichtheid van 1 600 of 6 250 BPI en EBCDIC- of ASCII-codering, bij voorkeur met label. Indien een label wordt gebruikt, moet een eindebestandcode worden ingevoegd.

Diskettes:

MS-DOS geformatteerd, 3,5"& Prime, 720 Kbyte of 1,4 Mbyte, dan wel 5,25"& Prime, 360 Kbyte of 1,2 Mbyte.

B.   STRUCTUUR

Voor de indiening van gegevens overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder a)

Byte nr.

Onderwerp

Opmerkingen

1-4

Land (drielettercode ISO)

bv. FRA = Frankrijk

5-6

Jaar

bv. 90 = 1990

7-8

Groot visserijgebied FAO

21 = noordwestelijk deel van Atlantische Oceaan

9-15

Sector

bv. 3 Pn = NAFO-deelsector 3 Pn

16-18

Vissoort

Drielettercode

19-26

Vangst

Metrieke ton

Voor de indiening van gegevens overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b)

Byte nr.

Onderwerp

Opmerkingen

1-4

Land

Drielettercode ISO (bv. FRA = Frankrijk)

5-6

Jaar

bv. 94 = 1994

7-8

Maand

bv. 01 = januari

9-10

Groot visserijgebied FAO

21 = noordwestelijk deel van Atlantische Oceaan

11-18

Sector

bv. 3 Pn = NAFO-deelsector 3 Pn: alfanumeriek

19-21

Voornaamste vissoort waarop werd gevist

Drielettercode

22-26

Categorie vaartuig/vistuig

ISSCFG-code (bv. OTB2 = bodemtrawl met visborden): alfanumeriek

27-28

Grootteklasse vaartuig

ISSCFV-code (bv. 04 = 150-499,9 brutoton): alfanumeriek

29-34

Gemiddeld brutotonnage

Ton: numeriek

35-43

Gemiddeld motorvermogen

Kilowatt: numeriek

44-45

Geschat percentage visserijinspanning

Numeriek

46-48

Typegegevens

Drielettercode van vissoort of code voor visserijinspanning (bv. COD = Kabeljauw, A- = Visserijinspanning A)

49-56

Waardegegevens

Vangst (in metrieke ton) of eenheid visserijinspanning

Opmerkingen

a)

Alle velden met cijfers moeten rechts worden gejusteerd met blanco's voorop. Alle alfanumerieke velden moeten links worden gejusteerd met blanco's achteraan.

b)

Als vangst wordt opgetekend het levendgewichtequivalent van de aanvoer, op een metrieke ton nauwkeurig.

c)

Hoeveelheden (byte 49-56) die minder dan een halve eenheid bedragen, worden als „-1” opgetekend.

d)

Onbekende hoeveelheden (byte 49-56) worden als „-2” opgetekend.

e)

Landencodes (ISO):

Oostenrijk

AUT

België

BEL

Bulgarije

BGR

Cyprus

CYP

Tsjechië

CZE

Duitsland

DEU

Denemarken

DNK

Spanje

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrijk

FRA

Verenigd Koninkrijk

GBR

Engeland en Wales

GBRA

Schotland

GBRB

Noord-Ierland

GBRC

Griekenland

GRC

Hongarije

HUN

Ierland

IRL

IJsland

ISL

Italië

ITA

Litouwen

LTU

Luxemburg

LUX

Letland

LVA

Malta

MLT

Nederland

NLD

Noorwegen

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Roemenië

ROU

Slowakije

SVK

Slovenië

SVN

Zweden

SWE

Turkije

TUR


BIJLAGE VI

FORMAAT VOOR DE INDIENING VAN GEGEVENS OP MAGNETISCHE GEGEVENSDRAGERS

A.   CODEERFORMAAT

Voor indiening overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder a)

De gegevens moeten worden ingediend als records met variabele lengte en met een dubbele punt (:) tussen de recordvelden. De volgende velden moeten in ieder record zijn opgenomen:

Veld

Opmerkingen

Land

ISO-3-lettercode (bv. FRA = Frankrijk)

Jaar

bv. 2001 of 01

Groot visgebied FAO

21 = noordwestelijke Atlantische Oceaan

Sector

bv. 3 Pn = NAFO-deelsector 3 Pn

Vissoort

3-lettercode

Vangst

Aantal metrieke ton

Voor indiening overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b)

De gegevens moeten worden ingediend als records met variabele lengte en met een dubbele punt (:) tussen de recordvelden. De volgende velden moeten in ieder record zijn opgenomen:

Veld

Opmerkingen

Land

ISO-3-lettercode (bv. FRA = Frankrijk)

Jaar

bv. 0001 of 2001 voor het jaar 2001

Maand

bv. 01 = januari

Groot visgebied FAO

21 = noordwestelijke Atlantische Oceaan

Sector

bv. 3 Pn = NAFO-deelsector 3 Pn

Voornaamste vissoort waarop werd gevist

3-lettercode

Categorie vaartuig/vistuig

ISSCFG-code (bv. OTB2 = ottertrawl (hek))

Grootteklasse vaartuig

ISSCFV-code (bv. 04 = 150-499,9 BT):

Gemiddeld brutotonnage

Aantal metrieke ton

Gemiddeld motorvermogen

Kilowatt

Geschat percentage visserijinspanning

Numeriek

Eenheid

3-lettercode van vissoort of code voor visserijinspanning (bv. COD = Kabeljauw of A = Visserijinspanning A)

Gegevens

Vangst (in metrieke ton) of eenheid visserijinspanning

a)

Als vangst dient het levendgewichtequivalent van de aanvoer, op een metrieke ton nauwkeurig, te worden geregistreerd.

b)

Landencodes:

Oostenrijk

AUT

België

BEL

Bulgarije

BGR

Cyprus

CYP

Tsjechië

CZE

Duitsland

DEU

Denemarken

DNK

Spanje

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrijk

FRA

Verenigd Koninkrijk

GBR

Engeland en Wales

GBRA

Schotland

GBRB

Noord-Ierland

GBRC

Griekenland

GRC

Hongarije

HUN

Ierland

IRL

IJsland

ISL

Italië

ITA

Litouwen

LTU

Luxemburg

LUX

Letland

LVA

Malta

MLT

Nederland

NED

Noorwegen

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Roemenië

ROU

Slowakije

SVK

Slovenië

SVN

Zweden

SWE

Turkije

TUR

B.   METHODE VAN INDIENING VAN DE GEGEVENS BIJ DE EUROPESE COMMISSIE

De gegevens moeten zoveel mogelijk in een elektronisch formaat (bv. als e-mailbijlage) worden ingediend.

Zo niet wordt de indiening van een bestand op een 3,5" HD-diskette aanvaard.


BIJLAGE VII

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad

(PB L 186 van 28.7.1993, blz. 1)

 

Punt X.6 van bijlage I bij de Toetredingsakte van 1994

(PB C 241 van 29.8.1994, blz. 189)

 

Verordening (EG) nr. 1636/2001 van de Commissie

(PB L 222 van 17.8.2001, blz. 1)

 

Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1)

uitsluitend artikel 3 en bijlage III, punt 44

Punt 10.9 van bijlage II bij de Toetredingsakte van 2003

(PB L 236 van 23.9.2003, blz. 571)

 


BIJLAGE VIII

Concordantietabel

Verordening (EEG) nr. 2018/93

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, leden 1 en 2

Artikel 6, leden 1 en 2

Artikel 6, lid 3

Artikel 7, lid 1

Artikel 7, lid 1

Artikel 7, lid 2

Artikel 7, lid 2

Artikel 7, lid 3

Artikel 7, lid 4

Artikel 7, lid 3

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII

Bijlage VIII


Top