EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0258

Verordening (EG) nr. 258/2009 van de Commissie van 26 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 595/2004 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten

OJ L 81, 27.3.2009, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 141 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/258/oj

27.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 81/19


VERORDENING (EG) Nr. 258/2009 VAN DE COMMISSIE

van 26 maart 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 595/2004 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 69, lid 2, artikel 80, lid 1, en artikel 85, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 10 van Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie (2) is bepaald op welke manier het vetgehalte van de melk in aanmerking moet worden genomen bij de opstelling van de eindafrekening van de leveringen.

(2)

De correctiecoëfficiënten die op leveringen van melk worden toegepast wanneer het vetgehalte hoger of lager is dan het referentieniveau, zijn sinds 1989 ongewijzigd. Aangezien de aard van de steunregeling in de zuivelsector sindsdien vele malen is gewijzigd, moet de correctiecoëfficiënt die wordt toegepast wanneer het vetgehalte van de geleverde melk hoger is dan het referentievetgehalte, worden verlaagd. De coëfficiënt die wordt toegepast wanneer het vetgehalte van de geleverde melk lager is dan het referentievetgehalte, moet ongewijzigd blijven.

(3)

Vanwege die verschillende correctiecoëfficiënten moet ook de informatie die de lidstaten in de jaarlijkse vragenlijst aan de Commissie verstrekken, worden gewijzigd, zodat daarin de details over aanpassing naar boven en naar beneden zichtbaar worden.

(4)

Op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 595/2004 moet de Commissie ieder jaar het nationale quotum voor elke lidstaat verdelen tussen leveringen en rechtstreekse verkopen op basis van de mededelingen van de lidstaten. Die mededelingen betreffen de door de producenten ingediende verzoeken om omzetting. Aanvullende, aan de lidstaten toegekende quota gaan in eerste instantie naar de nationale reserve, en worden volgens de voorzienbare behoeften door de lidstaten verdeeld tussen leveringen en rechtstreekse verkopen. Er bestaat echter geen officiële bepaling dat de Commissie over deze verdeling moet worden geïnformeerd. Daarom moet worden bepaald dat de Commissie met deze verdeling rekening moet houden bij de jaarlijkse aanpassing en dat de lidstaten een mechanisme moet worden gegeven waarmee zij de Commissie kunnen informeren over de verdeling van die quota.

(5)

In een aantal lidstaten waren de leveringen enkele jaren lang aanzienlijk geringer dan het gedeelte „leveringen” van de nationale quota. De mogelijkheid om het quotum te overschrijden wordt verder beperkt naarmate de nationale quota worden verhoogd. De ervaring leert dat, wanneer het risico dat een heffing wordt geheven, kleiner wordt, het risico dat marktdeelnemers een te lage of in het geheel geen geleverde hoeveelheid opgeven, ook kleiner wordt. Daarom moet de intensiteit van de in die lidstaten te houden controles dienovereenkomstig worden verminderd om de inzet van controlemiddelen te optimaliseren.

(6)

Overeenkomstig artikel 19, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 595/2004 moeten de lidstaten alle controleverslagen over een tijdvak van twaalf maanden binnen achttien maanden na het einde van het betrokken tijdvak voltooien. Wanneer de lidstaten gebruikmaken van de thans geboden mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden een lager controlepercentage in te voeren, moet de termijn voor de voltooiing van alle verslagen worden verkort.

(7)

Om de administratieve belasting van de lidstaten te verlagen in de vorm van een aanpassing van de controle-intensiteit, en rekening houdend met het feit dat de controles op grond van artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 595/2004 gedeeltelijk gedurende en gedeeltelijk na het betrokken tijdvak van twaalf maanden moeten worden verricht, dient de aangepaste controle-intensiteit te worden toegepast met ingang van het tijdvak van twaalf maanden 2008/2009, dat op 1 april 2008 begint en op 31 maart 2009 eindigt.

(8)

Ter ondersteuning van het toezicht door de Commissie op de uitvoering van het quotastelsel, en met name in het kader van de verslagen die de Commissie vóór eind 2010 en eind 2012 bij de Raad moet indienen, moet nadere informatie worden verstrekt over de mate waarin het quotum is gebruikt, over de verdeling van de ongebruikte quota onder producenten, en, indien van toepassing, over de inning van verschuldigde heffingen bij producenten.

(9)

Verordening (EG) nr. 595/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 595/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 2, eerste alinea, wordt „artikel 21” vervangen door „artikel 25”.

2.

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de tweede alinea wordt vervangen door:

„Indien een positief verschil wordt geconstateerd, wordt de geleverde hoeveelheid melk verhoogd met 0,09 % per 0,1 g melkvet meer per kg melk.”;

ii)

de vijfde alinea wordt vervangen door:

„Wordt de geleverde hoeveelheid melk in liters uitgedrukt, dan wordt de correctie vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,971.”;

b)

lid 2 wordt vervangen door:

„2.   De lidstaten bepalen de correctie van de leveringen op nationaal niveau overeenkomstig het bepaalde in artikel 80, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (3).

3.

Aan artikel 19, lid 3, tweede alinea, wordt de volgende volzin toegevoegd:

„De controleverslagen moeten echter uiterlijk twaalf maanden na afloop van het betrokken tijdvak in de lidstaten gereed zijn, als het bepaalde in artikel 22, lid 1, onder a bis) en b bis), van toepassing is.”.

4.

Artikel 22, lid 1, onder a) en b), worden vervangen door:

„a)

2 % van de producenten voor elk tijdvak van twaalf maanden, of

a bis)

1 % van de producenten in de lidstaten waar het totaal van de gecorrigeerde leveringen minder dan 95 % bedroeg van het aandeel van „leveringen” in het nationale quotum in elk van de drie voorgaande tijdvakken van twaalf maanden, en

b)

40 % van de voor het betrokken tijdvak aangegeven hoeveelheid melk na correctie, of

b bis)

20 % van de aangegeven hoeveelheid melk in de lidstaten waar het totaal van de gecorrigeerde leveringen minder dan 95 % bedroeg van het aandeel van „leveringen” in het nationale quotum in elk van de drie voorgaande tijdvakken van twaalf maanden, en”.

5.

Artikel 25, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Overeenkomstig artikel 69, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 moeten de lidstaten de Commissie elk jaar vóór 1 februari het volgende meedelen:

a)

de individuele quota die op verzoek van individuele producenten definitief zijn omgezet van leveringen in rechtstreekse verkoop of omgekeerd;

b)

de verdeling tussen leveringen en rechtstreekse verkoop van de met ingang van 1 april van het betrokken tijdvak van twaalf maanden in de nationale reserve gebrachte extra quota, overeenkomstig artikel 71, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.”.

6.

Aan artikel 27 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

„4.   De lidstaten brengen de Commissie elk jaar vóór 1 oktober verslag uit van het gebruik van de quota en het innen van heffingen over het tijdvak van twaalf maanden dat op 31 maart van datzelfde kalenderjaar afloopt. In dat verslag wordt informatie verstrekt over de hertoewijzing van ongebruikte quota, over het aantal producenten waaraan toewijzingen zijn gedaan en over de basis voor de toewijzingen. Wanneer dit relevant is, wordt in het verslag het aantal producenten genoemd dat bijdraagt aan de betaling van de overschotheffing, en wordt eventueel het aantal gevallen aangegeven waarin de overschotheffing geacht wordt onmogelijk te kunnen worden geïnd, omdat de producent definitief niet kan betalen of omdat hij failliet is. De lidstaten dienen vóór 1 december een bijwerking van het verslag bij de Commissie in met daarin relevante nieuwe beschikbare informatie. In ieder volgend verslag wordt het standpunt ten aanzien van de inning van overschotheffingen die eerder als nog niet geïnd waren gerapporteerd, geactualiseerd.”.

7.

In bijlage I wordt punt 1.8 vervangen door:

„1.8

Correctie van de leveringen op basis van het vetgehalte:

a)

Hoeveelheid naar boven gecorrigeerde leveringen (in kg)

b)

Totaal van de correcties naar boven (in kg)

c)

Hoeveelheid naar beneden gecorrigeerde leveringen (in kg)

d)

Totaal van de correcties naar beneden (in kg)”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2009, met uitzondering van het bepaalde in artikel 1, punten 3 en 4, dat van toepassing is met ingang van 1 april 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2009.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 22.

(3)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.”.


Top