EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0027(01)

2009/57/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 12 december 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2008/27)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 179 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; opgeheven door 32013D0015(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/57(1)/oj

24.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/77


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 12 december 2008

betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves

(ECB/2008/27)

(2009/57/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid op artikel 30,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit ECB/2008/23 van 12 december 2008 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) (1), voorziet met ingang van 1 januari 2009 in de aanpassing van de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) (hierna de „kapitaalverdeelsleutel” te noemen) overeenkomstig artikel 29.3 van de ESCB-Statuten en stelt met ingang van 1 januari 2009 de aan elke nationale centrale bank (NCB) toegewezen nieuwe weging van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel vast (hierna de „weging in de kapitaalverdeelsleutel” te noemen).

(2)

De aanpassingen aan de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel en de resulterende wijzigingen in de aandelen van de NCB's in het geplaatste kapitaal van de ECB nopen tot een aanpassing van de vorderingen die de ECB ingevolge artikel 30.3 van de ESCB-statuten aan de deelnemende lidstaten die de euro aangenomen hebben (verder de „NCB’s van deelnemende lidstaten”) heeft toegekend ter grootte van de bijdrage van de NCB’s van deelnemende lidstaten tot de externe reserves van de ECB (hierna de „vorderingen” te noemen).

(3)

Die NCB’s van deelnemende lidstaten, wier procentuele aandeel in de aangepaste kapitaalverdeelsleutel vanwege de aanpassing stijgt, dienen derhalve ter compensatie een overschrijving aan de ECB uit te voeren, terwijl de ECB ter compensatie een overschrijving dient uit te voeren aan die NCB’s van deelnemende lidstaten wier procentuele aandeel in de aangepaste kapitaalverdeelsleutel daalt.

(4)

Overeenkomstig de aan de ESCB-statuten ten grondslag liggende algemene beginselen van billijkheid, gelijke behandeling en de bescherming van gewettigd vertrouwen, dienen die NCB’s van deelnemende lidstaten wier relatieve aandeel in het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB stijgt ten gevolge van de voornoemde aanpassingen, eveneens ter compensatie een overschrijving uit te voeren aan die NCB’s van deelnemende lidstaten wier relatieve aandeel daalt.

(5)

Ter berekening van de aanpassing van de waarde van het aandeel van elke NCB van een deelnemende lidstaat in het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB, dienen de respectieve wegingen in de kapitaalverdeelsleutel van elke NCB van een deelnemende lidstaat tot en met 31 december 2008 en met ingang van 1 januari 2009 te worden uitgedrukt als een percentage van het totale kapitaal van de ECB waarmee alle NCB’s van deelnemende lidstaten hebben ingeschreven.

(6)

Bijgevolg is de vaststelling van een nieuw ECB-besluit vereist ter intrekking van Besluit ECB/2006/24 van 15 december 2006 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en ter bepaling van de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (2).

(7)

Ingevolge artikel 1 van Beschikking 2008/608/EG van de Raad van 8 juli 2008, overeenkomstig artikel 122, lid 2 van het Verdrag, betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 (3), wordt de in artikel 4 van het Toetredingsverdrag van 2003 (4) bedoelde derogatie van Slowakije met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

In dit besluit wordt bedoeld met:

a)

„geaccumuleerd eigen vermogen”: het totaal van de reserves, herwaarderingsrekeningen en voorzieningen ter grootte van de reserves van de ECB, zoals door de ECB berekend op 31 december 2008. De reserves van de ECB en haar met reserves gelijkgestelde voorzieningen omvatten, zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het „geaccumuleerd vermogen”, het Algemeen Reservefonds en de met reserves gelijkgestelde voorziening voor wisselkoers-, rente- en goudprijsrisico’s;

b)

„overschrijvingsdatum”: de tweede werkdag volgende op de goedkeuring van de jaarrekening van de ECB door de Raad van bestuur voor het boekjaar 2008.

Artikel 2

Bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB

1.   Indien het aandeel van een NCB van een deelnemende lidstaat in het geaccumuleerde eigen vermogen stijgt vanwege de stijging van haar weging in de kapitaalverdeelsleutel met ingang van 1 januari 2009, maakt die NCB op de overschrijvingsdatum het overeenkomstig lid 3 vastgestelde bedrag over aan de ECB.

2.   Indien het aandeel van een NCB van een deelnemende lidstaat in het geaccumuleerde eigen vermogen daalt vanwege de daling van haar weging in de kapitaalverdeelsleutel met ingang van 1 januari 2009, ontvangt die NCB op de overschrijvingsdatum het overeenkomstig lid 3 vastgestelde bedrag van de ECB.

3.   Op of voor de dag waarop de Raad van bestuur de jaarrekening van de ECB voor het boekjaar 2008 goedkeurt, berekent de ECB, en bevestigt zulks aan elke NCB van een deelnemende lidstaat, hetzij het bedrag dat die NCB aan de ECB dient over te maken, ingeval lid 1 van toepassing is, dan wel het bedrag dat die NCB van de ECB dient te ontvangen, ingeval lid 2 van toepassing is. Behoudens afronding, wordt elk over te maken of te ontvangen bedrag berekend door de waarde van het geaccumuleerde eigen vermogen te vermenigvuldigen met het absolute verschil tussen de weging in de kapitaalverdeelsleutel van elke NCB van een deelnemende lidstaat op 31 december 2008 en haar weging in de kapitaalverdeelsleutel met ingang van 1 januari 2009 en de uitkomst te delen door 100.

4.   Elk in lid 3 genoemd bedrag is op 1 januari 2009 in euro verschuldigd, maar wordt effectief overgemaakt op de overschrijvingsdatum.

5.   Indien zij ingevolge lid 1 of lid 2 gehouden is tot overmaking van een bedrag, maakt een NCB van een deelnemende lidstaat, dan wel de ECB, op de overschrijvingsdatum daarnaast eveneens over de periode van 1 januari 2009 tot en met de overschrijvingsdatum lopende interest over op de bedragen, die respectievelijk door die NCB van een deelnemende lidstaat, dan wel door de ECB verschuldigd zijn. De partijen die deze interest overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de bedragen waarop de interest verschuldigd is, overmaken dan wel ontvangen.

6.   Indien het geaccumuleerde eigen vermogen minder dan nul bedraagt, geschiedt de verrekening van de ingevolge lid 3 en lid 5 over te maken of te ontvangen bedragen in de tegengestelde richting van de in lid 3 en lid 5 vastgestelde bedragen.

Artikel 3

Aanpassing van de vorderingen ter grootte van de overgedragen externe reserves

1.   Aangezien de aanpassing van de vorderingen ter grootte van de overgedragen externe reserves voor Národná banka Slovenska gereguleerd zal worden door Besluit ECB/2008/33 van 31 december 2008 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank door Národná banka Slovenska (5), regelt dit artikel de aanpassing van de vorderingen ter grootte van de door de andere NCB’s van deelnemende lidstaten overgedragen externe reserves.

2.   De vorderingen van de NCB’s van deelnemende lidstaten worden met ingang van 1 januari 2009 aangepast, zulks overeenkomstig hun aangepaste wegingen in de kapitaalverdeelsleutel. De waarde van de vorderingen van de NCB’s van deelnemende lidstaten met ingang van 1 januari 2009 is vastgelegd in de derde kolom van de tabel in de bijlage bij dit Besluit.

3.   Zonder enige verdere formaliteit of handeling wordt elke NCB van een deelnemende lidstaat ingevolge deze bepaling verondersteld op 1 januari 2009 de absolute waarde van de naast haar naam in de vierde kolom van de tabel in de bijlage bij dit besluit vermelde (in euro luidende) vordering overgemaakt, dan wel ontvangen te hebben, waarbij „—” verwijst naar een vordering die de betreffende NCB aan de ECB overdraagt en „+” verwijst naar een vordering die de ECB aan de betreffende NCB overdraagt.

4.   Op de eerste transactiedag van het Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) na 1 januari 2009 maakt elke NCB van een deelnemende lidstaat de absolute waarde van het naast haar naam in de vierde kolom van de tabel in de bijlage bij dit besluit vermelde (in euro luidende) bedrag over, dan wel ontvangt ze dat bedrag, waarbij „+” verwijst naar een bedrag dat de NCB van een deelnemende lidstaat aan de ECB overmaakt en „—” verwijst naar een bedrag dat de ECB aan de NCB van een deelnemende lidstaat overmaakt.

5.   Op de eerste openingsdag van TARGET2 na 1 januari 2009 zullen de ECB en de NCB’s van deelnemende lidstaten die ingevolge lid 4 gehouden zijn tot het overmaken van bedragen ook afzonderlijk de eventuele interest over de periode van 1 januari 2009 tot op de datum van deze overdracht op de respectievelijke bedragen verschuldigd door de ECB of dergelijke NCB’s van deelnemende lidstaten overmaken. De partijen die deze interest overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de bedragen waarop de interest verschuldigd is, overmaken dan wel ontvangen.

Artikel 4

Algemene bepalingen

1.   De lopende interest ingevolge artikel 2, lid 5 en artikel 3, lid 5 wordt dagelijks berekend middels de werkelijk aantal dagen/360-dagtellingsconventie tegen een percentage dat gelijk is aan de marginale rentevoet die het Eurosysteem voor diens meest recente basis-herfinancieringstransactie hanteerde.

2.   Elke cessie krachtens artikel 2, lid 1, lid 2 en lid 5 en artikel 3, lid 4 en 5 zullen separaat gebeuren via TARGET2.

3.   De ECB en de NCB’s van deelnemende lidstaten die gehouden zijn overschrijvingen uit te voeren zoals bedoeld in lid 2, geven te zijner tijd de noodzakelijke instructies voor het naar behoren en tijdig uitvoeren van dergelijke overschrijvingen.

Artikel 5

Slotbepalingen

1.   Dit besluit treedt op 1 januari 2009 in werking.

2.   Bij dezen wordt Besluit ECB/2006/24 met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar Besluit ECB/2006/24 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 12 december 2008.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Zie bladzijde 66 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 24 van 31.1.2007, blz. 9.

(3)  PB L 195 van 24.7.2008, blz. 24.

(4)  Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

(5)  Zie bladzijde 83 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

VORDERINGEN TER GROOTTE VAN DE AAN DE ECB OVERGEDRAGEN EXTERNE RESERVES

NCB van een deelnemende lidstaat

Vordering ter grootte van de aan de ECB overgedragen externe reserves, op 31 december 2008

(EUR)

Vordering ter grootte van de aan de ECB overgedragen externe reserves, met ingang van 1 januari 2009

(EUR)

Bedrag van overschrijving

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 423 341 995,63

1 397 303 846,77

–26 038 148,86

Deutsche Bundesbank

11 821 492 401,85

10 909 120 274,33

– 912 372 127,52

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

511 833 965,97

639 835 662,35

+ 128 001 696,38

Bank of Greece

1 046 595 328,50

1 131 910 590,58

+85 315 262,08

Banco de España

4 349 177 350,90

4 783 645 755,10

+ 434 468 404,20

Banque de France

8 288 138 644,21

8 192 338 994,75

–95 799 649,46

Banca d’Italia

7 217 924 640,86

7 198 856 881,40

–19 067 759,46

Central Bank of Cyprus

71 950 548,51

78 863 331,39

+6 912 782,88

Banque centrale du Luxembourg

90 730 275,34

100 638 597,47

+9 908 322,13

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

35 831 257,94

36 407 323,18

+ 576 065,24

De Nederlandsche Bank

2 243 025 225,99

2 297 463 391,20

+54 438 165,21

Oesterreichische Nationalbank

1 161 289 917,84

1 118 545 877,01

–42 744 040,83

Banco de Portugal

987 203 002,23

1 008 344 596,55

+21 141 594,32

Banka Slovenije

183 995 237,74

189 410 251,00

+5 415 013,26

Národná banka Slovenska

0

399 443 637,59 (1)

+ 399 443 637,59

Suomen Pankki

717 086 011,07

722 328 204,76

+5 242 193,69

Totaal (2):

40 149 615 804,58

40 204 457 215,43

54 841 410,85


(1)  Over te maken met ingang van de in Besluit ECB/2008/33 vastgelegde datum.

(2)  Vanwege afronding kan er een verschil optreden tussen de totalen en de som van alle vermelde cijfers.


Top