EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0025(01)

2009/55/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 12 december 2008 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2008/25)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 71–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 175 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; opgeheven door 32013D0018(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/55(1)/oj

24.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/71


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 12 december 2008

betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal

(ECB/2008/25)

(2009/55/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 28.5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit ECB/2008/23 van 12 december 2008 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (1), voorziet met ingang van 1 januari 2004 in een aanpassing van de aan de nationale centrale banken (NCB’s) toegekende wegingen in de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) (hierna „wegingen in de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk „kapitaalverdeelsleutel” te noemen). Voor deze aanpassing moet de Raad van bestuur de voorwaarden bepalen voor overdrachten van aandelen in het kapitaal tussen de NCB’s die leden zijn van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) op 31 december 2008 ter garantie dat de verdeling van deze aandelen overeenkomt met de uitgevoerde aanpassingen. Bijgevolg is de vaststelling van een nieuw ECB-besluit vereist dat Besluit ECB/2006/23 van 15 december 2006 betreffende de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (2) met ingang van 1 januari 2009 intrekt.

(2)

Besluit ECB/2008/24 van 12 december 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van deelnemende lidstaten (3), bepaalt in welke vorm en in hoeverre de NCB’s van de lidstaten die de euro hebben aangenomen (hierna de „NCB’s van deelnemende lidstaten” te noemen), het kapitaal van de ECB op grond van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel dienen te storten. Besluit ECB/2008/28 van 15 december 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (4), bepaalt het percentage dat de NCB’s van de lidstaten die de euro op 1 januari 2009 niet hebben aangenomen (hierna de „niet-NCB’s van deelnemende lidstaten” te noemen) op grond van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel op 1 januari 2009 dienen te storten.

(3)

De NCB’s van deelnemende lidstaten, met uitzondering van Národná banka Slovenska, hebben hun aandelen in het geplaatste kapitaal van de ECB reeds gestort, zoals vereist uit hoofde van Besluit ECB/2006/22 van 15 december 2006 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van deelnemende lidstaten (5). Gezien dit feit stipuleert artikel 2, lid 1, van Besluit ECB/2008/24 dat een deelnemende NCB hetzij een additioneel bedrag dient over te maken aan de ECB, dan wel van de ECB een bedrag dient terug te krijgen, al naargelang de situatie, teneinde uit te komen op de in de tabel in artikel 1 van Besluit ECB/2008/24 genoemde bedragen.

(4)

Voorts bepalen artikel 2, leden 1 en 2, van Besluit ECB/2008/33 van 31 december 2008 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank (6) door Národná banka Slovenska, dat Národná banka Slovenska die vanaf 1 januari 2009 een deelnemende NCB zal zijn, gehouden is om het resterende deel van haar inschrijving op het kapitaal van de ECB te storten om uit te komen op het bedrag dat naast haar naam staat vermeld in de tabel in artikel 1 van Besluit ECB/2008/24, rekening houdend met de uitgebreide kapitaalverdeelsleutel.

(5)

Evenzo hebben de NCB’s van niet-deelnemende lidstaten hun aandelen in het geplaatste kapitaal van de ECB reeds gestort, zoals vereist uit hoofde van Besluit ECB/2006/26 van 18 december 2006 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van niet-deelnemende lidstaten (7). Gezien dit feit stipuleert artikel 2, lid 1, van Besluit ECB/2008/28 dat elke van hen hetzij een additioneel bedrag dienen over te maken aan de ECB, dan wel van de ECB een bedrag dienen te ontvangen, al naargelang de situatie, teneinde uit te komen op de in de tabel in artikel 1 van Besluit ECB/2008/28 genoemde bedragen.

(6)

Besluit ECB/2003/20 van 18 december 2003 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (8), werd stilzwijgend ingetrokken door Besluit ECB/2004/7 van 22 april 2004 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (9). Voor de duidelijkheid zou Besluit ECB/2003/20 uitdrukkelijk met terugwerkende kracht moeten ingetrokken worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Overdracht van aandelen in het kapitaal

Gezien het aandeel in het kapitaal van de ECB waarop elke NCB op 31 december 2008 zal hebben ingeschreven en het aandeel in het kapitaal van de ECB waarop elke NCB met ingang van 1 januari 2009 zal inschrijven als gevolg van de aanpassing van de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2008/23, dragen de NCB’s onderling aandelen in het kapitaal over door middel van overdrachten naar en zijdens de ECB, teneinde te verzekeren dat de verdeling van de aandelen in het kapitaal met ingang van 1 januari 2009 overeenkomt met de aangepaste wegingen. Ingevolge dit artikel en zonder dat zulks enige verdere formaliteit of handeling vereist, draagt elke NCB te dien einde met ingang van 1 januari 2009 het naast haar naam in de vierde kolom van de in de tabel in bijlage I bij dit besluit vermelde aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB over, dan wel ontvangt zij dat aandeel, waarbij „+” verwijst naar een aandeel in het kapitaal dat de ECB aan de NCB overdraagt en „–” verwijst naar een aandeel in het kapitaal dat de NCB aan de ECB overdraagt.

Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal

1.   Gezien het door elke NCB gestorte kapitaal van de ECB en het kapitaal van de ECB dat elke NCB op 1 januari 2009 stort krachtens artikel 1 van Besluit ECB/2008/24 voor de NCB’s van deelnemende lidstaten, respectievelijk krachtens artikel 1 van Besluit ECB/2008/28 voor de NCB’s van niet-deelnemende lidstaten, zal elke NCB op de eerste transactiedag van het Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) na 1 januari 2009 ofwel het naast haar naam in de vierde kolom van de tabel in bijlage II bij dit besluit vermelde nettobedrag overdragen, dan wel zal ze dat bedrag ontvangen, waarbij „+” verwijst naar een bedrag dat de NCB aan de ECB overmaakt en „–” verwijst naar een bedrag dat de ECB aan die NCB overmaakt.

2.   Op de eerste TARGET2 openingsdag na 1 januari 2009 zullen de ECB en de NCB’s die een bedrag moeten overdragen krachtens paragraaf 1 elk apart de rente op de respectievelijke bedragen, verschuldigd over de periode van 1 januari 2009 tot de datum van de overdracht, overmaken. De partijen die deze interest overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de bedragen waarop de interest verschuldigd is, overmaken dan wel ontvangen.

Artikel 3

Algemene bepalingen

1.   De overdrachten beschreven in artikel 2 zullen gebeuren via TARGET2.

2.   Indien een NCB geen toegang heeft tot TARGET2, worden de bedragen omschreven in artikel 2 overgedragen door de creditering van een bankrekening die de ECB of NCB te zijner tijd bekend zullen maken.

3.   Eventuele lopende interest ingevolge artikel 2, lid 2, wordt dagelijks berekend middels het werkelijk aantal dagen/360-dagtellingsconventie tegen een percentage dat gelijk is aan de marginale rentevoet die het Eurosysteem voor diens meest recente basis-herfinancieringstransactie hanteerde.

4.   De ECB en de NCB’s die ingevolge artikel 2 gehouden zijn een overschrijving uit te voeren, geven te zijner tijd de noodzakelijke instructies voor het naar behoren en tijdig uitvoeren van een dergelijke overschrijving.

Artikel 4

Slotbepaling

1.   Dit besluit treedt op 1 januari 2009 in werking.

2.   Bij dezen wordt Besluit ECB/2006/23 met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar Besluit ECB/2006/23 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

4.   Bij dezen wordt Besluit ECB/2003/20 met ingang van 23 april 2004 ingetrokken.

Gedaan te Frankfurt am Main, 12 december 2008.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Zie bladzijde 66 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 24 van 31.1.2007, blz. 5.

(3)  Zie bladzijde 69 van dit Publicatieblad.

(4)  Zie bladzijde 81 van dit Publicatieblad.

(5)  PB L 24 van 31.1.2007, blz. 3.

(6)  Zie bladzijde 75 van dit Publicatieblad.

(7)  PB L 24 van 31.1.2007, blz. 15.

(8)  PB L 9 van 15.1.2004, blz. 32.

(9)  PB L 205 van 9.6.2004, blz. 9.


BIJLAGE I

GEPLAATST KAPITAAL VAN DE NCB’S

 

Aandeel waarop op 31 december 2008 is ingeschreven

(EUR)

Aandeel waarop met ingang van 1 januari 2009 is ingeschreven

(EUR)

Over te dragen aandeel

(EUR)

NCB van een deelnemende lidstaat

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Bank of Greece

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Central Bank of Cyprus

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

+2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

38 970 813,50

39 944 363,76

+ 973 550,26

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

NCB van een niet-deelnemende lidstaat

Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije)

50 883 842,67

50 037 026,77

– 846 815,90

Česká národní banka

79 957 855,35

83 368 161,57

+3 410 306,22

Danmarks Nationalbank

87 204 756,07

85 459 278,39

–1 745 477,68

Eesti Pank

9 810 391,04

10 311 567,80

+ 501 176,76

Latvijas Banka

16 204 715,21

16 342 970,87

+ 138 255,66

Lietuvos bankas

24 068 005,74

24 517 336,63

+ 449 330,89

Magyar Nemzeti Bank

75 700 733,22

79 819 599,69

+4 118 866,47

Narodowy Bank Polski

280 820 283,32

282 006 977,72

+1 186 694,40

Banca Națională a României

145 099 312,72

141 971 278,46

–3 128 034,26

Sveriges Riksbank

134 298 089,46

130 087 052,56

–4 211 036,90

Bank of England

802 672 023,82

836 285 430,59

+33 613 406,77

Totaal (1)

5 760 652 402,58

5 760 652 402,58

0


(1)  Vanwege afronding kan er een verschil optreden tussen de totalen en de som van alle vermelde cijfers.


BIJLAGE II

GESTORT KAPITAAL VAN DE NCB’S

 

Op 31 december 2008 gestort aandeel

(EUR)

Met ingang van 1 januari 2009 gestort aandeel

(EUR)

Bedrag van overschrijving

(EUR)

Deelnemende NCB

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Bank of Greece

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Central Bank of Cyprus

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

+2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

2 727 956,95

39 944 363,76

+37 216 406,81

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

NCB van een niet-deelnemende lidstaat

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

3 561 868,99

3 502 591,87

–59 277,12

Česká národní banka

5 597 049,87

5 835 771,31

+ 238 721,44

Danmarks Nationalbank

6 104 332,92

5 982 149,49

– 122 183,43

Eesti Pank

686 727,37

721 809,75

+35 082,38

Latvijas Banka

1 134 330,06

1 144 007,96

+9 677,90

Lietuvos bankas

1 684 760,40

1 716 213,56

+31 453,16

Magyar Nemzeti Bank

5 299 051,33

5 587 371,98

+ 288 320,65

Narodowy Bank Polski

19 657 419,83

19 740 488,44

+83 068,61

Banca Națională a României

10 156 951,89

9 937 989,49

– 218 962,40

Sveriges Riksbank

9 400 866,26

9 106 093,68

– 294 772,58

Bank of England

56 187 041,67

58 539 980,14

+2 352 938,47

Totaal (1)

4 137 159 937,99

4 142 260 189,23

+5 100 251,24


(1)  Vanwege afronding kan er een verschil optreden tussen de totalen en de som van alle vermelde cijfers.


Top