EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0024(01)

2009/54/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 12 december 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van deelnemende lidstaten (ECB/2008/24)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 173 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; opgeheven door 32013D0019(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/54(1)/oj

24.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/69


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 12 december 2008

betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van deelnemende lidstaten

(ECB/2008/24)

(2009/54/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid op artikel 28.3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit ECB/2006/22 van 15 december 2006 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van deelnemende lidstaten (1), bepaalde in welke vorm en in hoeverre de nationale centrale banken (NCB’s) van de lidstaten die de euro hebben aangenomen (hierna de „NCB’s van deelnemende lidstaten” te noemen), op 1 januari 2007 het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) dienden te storten.

(2)

Besluit ECB/2008/23 van 12 december 2008 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (2), voorziet met ingang van 1 januari 2009 in de aanpassing van de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna de „kapitaalverdeelsleutel” te noemen) overeenkomstig artikel 29.3 van de ESCB-statuten en stelt met ingang van 1 januari 2009 de aan elke NCB toegewezen weging van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel vast (hierna de „weging in de kapitaalverdeelsleutel” te noemen).

(3)

Het geplaatste kapitaal van de ECB bedraagt EUR 5 760 652 402,58.

(4)

De aangepaste kapitaalverdeelsleutel van de ECB vereist de vaststelling van een nieuw ECB-besluit dat Besluit ECB/2006/22 met ingang van 1 januari 2009 intrekt en bepaalt in welke vorm en in hoeverre de NCB’s van deelnemende lidstaten op 1 januari 2009 het kapitaal van de ECB dienen te volstorten.

(5)

Ingevolge artikel 1 van Beschikking 2008/608/EG van de Raad van 8 juli 2008, overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 (3), voldoet Slowakije aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro en worden de in artikel 4 van het Toetredingsverdrag (4) van 2003 bedoelde derogaties van Slowakije met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

(6)

Overeenkomstig Besluit ECB/2008/33 van 31 december 2008 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank door Národná banka Slovenska (5) is Národná banka Slovenska gehouden met ingang van 1 januari 2009 het resterende aandeel van haar inschrijving op het kapitaal van de ECB te storten, waarbij rekening wordt gehouden met de aangepaste verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mate en vorm van het gestorte kapitaal

Elke deelnemende NCB stort op 1 januari 2009 haar inschrijving op het kapitaal van de ECB volledig. Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2008/23, stort elke deelnemende NCB op 1 januari 2009 het naast haar naam in de volgende tabel vermelde bedrag:

Deelnemende NCB

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

139 730 384,68

Deutsche Bundesbank

1 090 912 027,43

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

63 983 566,24

Bank of Greece

113 191 059,06

Banco de España

478 364 575,51

Banque de France

819 233 899,48

Banca d’Italia

719 885 688,14

Central Bank of Cyprus

7 886 333,14

Banque centrale du Luxembourg

10 063 859,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 640 732,32

De Nederlandsche Bank

229 746 339,12

Oesterreichische Nationalbank

111 854 587,70

Banco de Portugal

100 834 459,65

Banka Slovenije

18 941 025,10

Národná banka Slovenska

39 944 363,76

Suomen Pankki

72 232 820,48

Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal

1.   Gezien elke deelnemende NCB, met uitzondering van Národná banka Slovenska, reeds haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB volledig gestort heeft zoals van toepassing tot en met 31 december 2008 op grond van Besluit ECB/2006/22, zullen al deze centrale banken, met uitzondering van Národná banka Slovenska, hetzij een additioneel bedrag aan de ECB overmaken, of een bedrag terugkrijgen van de ECB, al naargelang de situatie, om uit te komen op de in de tabel in artikel 1 genoemde bedragen. De storting van kapitaal door Národná banka Slovenska is geregeld in Besluit ECB/2008/33.

2.   Alle overschrijvingen uit hoofde van dit artikel geschieden overeenkomstig Besluit ECB/2008/25 van 12 december 2008 betreffende de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (6).

Artikel 3

Slotbepalingen

1.   Dit besluit treedt op 1 januari 2009 in werking.

2.   Bij dezen wordt Besluit ECB/2006/22 met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar Besluit ECB/2006/22 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 12 december 2008.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 24 van 31.1.2007, blz. 3.

(2)  Zie bladzijde 66 van dit Publicatieblad.

(3)  PB L 195 van 24.7.2008, blz. 24.

(4)  Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

(5)  Zie bladzijde 83 van het Publicatieblad.

(6)  Zie bladzijde 71 van dit Publicatieblad.


Top