EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0052

2009/52/EG: Beschikking van de Commissie van 18 december 2008 betreffende de toewijzing van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Gemeenschap in 2009 voor essentiële toepassingen is toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8398)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 53–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/52(1)/oj

24.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/53


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2008

betreffende de toewijzing van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Gemeenschap in 2009 voor essentiële toepassingen is toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8398)

(Slechts de teksten in de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Sloveense en de Spaanse taal zijn authentiek)

(2009/52/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (1), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Gemeenschap is reeds overgegaan tot de geleidelijke stopzetting van de productie en het verbruik van chloorfluorkoolstoffen, andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan, broomfluorkoolwaterstoffen en broomchloormethaan.

(2)

Ieder jaar dient de Commissie te bepalen wat de essentiële toepassingen van deze gereguleerde stoffen zijn, welke hoeveelheden mogen worden gebruikt en welke bedrijven ze mogen gebruiken.

(3)

Besluit IV/25 van de partijen bij het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, hierna „het Protocol van Montreal” genoemd, bepaalt de criteria die door de Commissie bij de vaststelling van de essentiële toepassingen worden gehanteerd en geeft toestemming voor de productie en het verbruik van de hoeveelheden gereguleerde stoffen die nodig zijn om te voorzien in essentiële toepassingen van die stoffen in elke partij.

(4)

De partijen bij het Protocol van Montreal hebben toestemming gegeven voor de productie in de Europese Gemeenschap van 22 t chloorfluorkoolstoffen (CFK’s) in 2009 voor de vervaardiging en het gebruik van dosisinhalatoren (MDI’s), die als essentiële toepassingen van CFK’s in de zin van Besluit IV/25 worden aangemerkt.

(5)

Besluit XIX/18 van de partijen bij het Protocol van Montreal staat de productie en het verbruik toe van de hoeveelheden in de bijlagen A, B en C (stoffen van de groepen II en III) van het Protocol van Montreal opgenomen gereguleerde stoffen die nodig zijn om te voorzien in essentiële toepassingen van die stoffen in het kader van analytische en laboratoriumtoepassingen zoals opgesomd in bijlage IV bij het verslag over de zevende vergadering der partijen, zulks onder de in bijlage II bij het verslag over de zesde vergadering der partijen en in de Besluiten VII/11, XI/15 en XV/5 van de partijen bij het Protocol van Montreal omschreven voorwaarden. Besluit XVII/10 van de partijen bij het Protocol van Montreal staat de productie en het verbruik toe van de hoeveelheden van de in bijlage E van het Protocol van Montreal opgenomen gereguleerde stof die nodig zijn om te voorzien in de kritische analytische en laboratoriumtoepassingen van methylbromide.

(6)

Overeenkomstig punt 3 van Besluit XII/2 van de partijen bij het Protocol van Montreal betreffende maatregelen om de overgang naar MDI’s zonder chloorfluorkoolstoffen te vergemakkelijken, hebben alle lidstaten het UNEP (Milieuprogramma van de Verenigde Naties) in kennis gesteld van de werkzame bestanddelen waarvoor chloorfluorkoolstoffen (CFK’s) niet langer essentieel zijn ter vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht.

(7)

Krachtens artikel 4, lid 4, punt i), onder b), van Verordening (EG) nr. 2037/2000 mogen CFK’s niet worden gebruikt en niet op de markt worden gebracht, tenzij ze onder de in artikel 3, lid 1, van die verordening beschreven voorwaarden als essentieel worden beschouwd. Doordat is vastgesteld dat CFK’s in een aantal gevallen niet essentieel zijn, is de vraag naar CFK’s die worden gebruikt in MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, afgenomen. Bovendien wordt in artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 bepaald dat CFK-MDI’s niet mogen worden ingevoerd of op de markt mogen worden gebracht, tenzij de CFK’s in deze producten onder de in artikel 3, lid 1, beschreven voorwaarden als essentieel worden beschouwd.

(8)

De Commissie heeft een kennisgeving (2) gepubliceerd die gericht was tot de in de lidstaten gevestigde bedrijven die van de Commissie toestemming wensen te krijgen voor het gebruik van gereguleerde stoffen voor essentiële toepassingen in de Gemeenschap in 2009, en heeft verklaringen ontvangen met betrekking tot geplande essentiële toepassingen van gereguleerde stoffen in 2009.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 ingestelde beheerscomité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep I (chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115) die in 2009 in de Gemeenschap voor essentiële medische toepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 21 360,00 ozonafbrekend vermogen (ODP)-kg.

2.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep I (chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115) en groep II (andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen) die in 2009 in de Gemeenschap voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 60 280,8 ODP-kg.

3.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep III (halonen) die in 2009 in de Gemeenschap voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 115,7 ODP-kg.

4.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep IV (tetrachloorkoolstof) die in 2009 in de Gemeenschap voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 129 390,8 ODP-kg.

5.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep V (1,1,1-trichloorethaan) die in 2009 in de Gemeenschap voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 355,65 ODP-kg.

6.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep VI (methylbromide) die in 2009 in de Gemeenschap voor kritische analytische en laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 36,3 ODP-kg.

7.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep VII (broomfluorkoolwaterstoffen) die in 2009 in de Gemeenschap voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 57,96 ODP-kg.

8.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep IX (broomchloormethaan) die in 2009 in de Gemeenschap voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 11,088 ODP-kg.

Artikel 2

De in bijlage I vermelde chloorfluorkoolstofhoudende dosisinhalatoren mogen niet op de markt worden gebracht wanneer de bevoegde instantie heeft bepaald dat chloorfluorkoolstoffen voor dosisinhalatoren op de betrokken markt niet essentieel zijn.

Artikel 3

Gedurende het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 2009 gelden de volgende bepalingen:

1.

De quota voor essentiële medische toepassingen van de chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115 worden toegewezen aan de in bijlage II vermelde ondernemingen.

2.

De quota voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen van de chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115 en andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen worden toegewezen aan de in bijlage III vermelde ondernemingen.

3.

De quota voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen van halonen worden toegewezen aan de in bijlage IV vermelde ondernemingen.

4.

De quota voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen van tetrachloorkoolstof worden toegewezen aan de in bijlage V vermelde ondernemingen.

5.

De quota voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen van 1,1,1-trichloorethaan worden toegewezen aan de in bijlage VI vermelde ondernemingen.

6.

De quota voor kritische analytische en laboratoriumtoepassingen van methylbromide worden toegewezen aan de in bijlage VII vermelde ondernemingen.

7.

De quota voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen van broomfluorkoolwaterstoffen worden toegewezen aan de in bijlage VIII vermelde ondernemingen.

8.

De quota voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen van broomchloormethaan worden toegewezen aan de in bijlage IX vermelde ondernemingen.

9.

De quota voor essentiële toepassingen van de chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115, andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan, broomfluorkoolwaterstoffen en broomchloormethaan en de quota voor kritische analytische en laboratoriumtoepassingen van methylbromide worden gespecificeerd in bijlage X.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de volgende ondernemingen:

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

B-2440 Geel

 

Airbus France

316, route de Bayonne

F-31300 Toulouse

 

Carlo Erba Réactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

I-43100 Parma

 

CNRS — Groupe de physique des solides

Université Paris 7 Denis Diderot et Paris 6

Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate Rhondda,

Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

UNITED KINGDOM

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

UNITED KINGDOM

 

Institut scientifique de service public

Rue du Chéra 200

B-4000 Liège

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro + Polo d.o.o.

Zagrebška cesta 22

SI-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10 000

1780 CA Den Helder

Nederland

 

Panreac Química SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf, 2

E-08211 Castellar del Vallès

Barcelona

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

UNITED KINGDOM

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

SpA — LINDAL Group Italia

Via del Pino 10

I-23854 Olginate (LC)

 

VWR ISAS

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Gedaan te Brussel, 18 december 2008.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1.

(2)  PB C 114 van 9.5.2008, blz. 27.


BIJLAGE I

Overeenkomstig punt 3 van Besluit XII/2 van de twaalfde vergadering der partijen bij het Protocol van Montreal betreffende maatregelen om de overgang naar dosisinhalatoren (MDI’s) zonder chloorfluorkoolstoffen te vergemakkelijken, hebben de volgende landen bepaald dat CFK’s, vanwege de beschikbaarheid van geschikte MDI’s zonder CFK’s, in combinatie met de volgende werkzame bestanddelen in het kader van het Protocol niet langer als essentieel kunnen worden aangemerkt:

LIJST VAN NIET-ESSENTIËLE STOFFEN

Bron: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Tabel 1

Kort werkende bronchodilatoire beta-agonisten

Land

Salbutamol

Terbutaline

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenaline

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

België

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bulgarije

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cyprus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Denemarken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Duitsland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frankrijk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Griekenland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hongarije

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ierland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Italië

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Letland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litouwen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxemburg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Malta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nederland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oostenrijk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Roemenië

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenië

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slowakije

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spanje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tsjechië

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Verenigd Koninkrijk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zweden

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Tabel 2

Inhalatiesteroïden

Land

Beclomethason

Dexamethason

Flunisolide

Fluticason

Budesonide

Triamcinolon

België

X

X

X

X

X

X

Bulgarije

X

X

X

X

X

X

Cyprus

X

X

X

X

X

X

Denemarken

X

X

X

X

X

X

Duitsland

X

X

X

X

X

X

Estland

X

X

X

X

X

X

Finland

X

X

X

X

X

X

Frankrijk

X

X

X

X

X

X

Griekenland

X

X

X

X

X

X

Hongarije

X

X

X

X

X

X

Ierland

X

 

 

X

 

 

Italië

X

X

X

X

X

X

Letland

X

X

X

X

X

X

Litouwen

X

X

X

X

X

X

Luxemburg

X

X

X

X

X

X

Malta

 

 

 

X

X

 

Nederland

X

X

X

X

X

X

Oostenrijk

X

X

X

X

X

X

Polen

X

X

X

X

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

X

Roemenië

X

X

X

X

X

X

Slovenië

X

X

X

X

X

X

Slowakije

X

X

X

X

X

X

Spanje

X

X

X

X

X

X

Tsjechië

X

X

X

X

X

X

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

X

 

 

Zweden

X

X

X

X

X

X


Tabel 3

Niet-steroïdale ontstekingsremmers

Land

Cromoglicinezuur

Nedocromil

België

X

X

Bulgarije

X

X

Cyprus

X

X

Denemarken

X

X

Duitsland

X

X

Estland

X

X

Finland

X

X

Frankrijk

X

X

Griekenland

X

X

Hongarije

X

 

Ierland

 

 

Italië

X

X

Letland

X

X

Litouwen

X

X

Luxemburg

X

 

Malta

 

X

Nederland

X

X

Oostenrijk

X

X

Polen

X

X

Portugal

X

 

Roemenië

X

X

Slovenië

X

X

Slowakije

X

X

Spanje

X

X

Tsjechië

X

X

Verenigd Koninkrijk

X

X

Zweden

X

X


Tabel 4

Anticholinerge bronchodilatoren

Land

Ipratropiumbromide

Oxitropiumbromide

België

X

X

Bulgarije

X

X

Cyprus

X

X

Denemarken

X

X

Duitsland

X

X

Estland

X

X

Finland

X

X

Frankrijk

X

X

Griekenland

X

X

Hongarije

X

X

Ierland

X

X

Italië

 

X

Letland

X

X

Litouwen

X

X

Luxemburg

X

X

Malta

X

X

Nederland

X

X

Oostenrijk

X

X

Polen

X

X

Portugal

X

 

Roemenië

X

X

Slowakije

X

X

Slovenië

X

X

Spanje

X

X

Tsjechië

X

X

Verenigd Koninkrijk

X

X

Zweden

X

X


Tabel 5

Lang werkende bronchodilatoire beta-agonisten

Land

Formoterol

Salmeterol

België

X

X

Bulgarije

X

X

Cyprus

X

X

Denemarken

X

X

Duitsland

X

X

Estland

X

X

Finland

X

X

Frankrijk

X

X

Griekenland

X

X

Hongarije

X

X

Ierland

X

X

Italië

X

X

Letland

X

X

Litouwen

X

X

Luxemburg

X

X

Malta

X

X

Nederland

X

X

Oostenrijk

X

X

Polen

X

X

Portugal

X

X

Roemenië

X

X

Slovenië

X

X

Slowakije

X

X

Spanje

X

X

Tsjechië

X

X

Verenigd Koninkrijk

X

X

Zweden

X

X


Tabel 6

Combinaties van werkzame bestanddelen in één MDI

Land

 

 

België

X Alle producten

 

Bulgarije

X Alle producten

 

Cyprus

 

 

Denemarken

X Alle producten

 

Duitsland

X Alle producten

 

Estland

 

 

Finland

X Alle producten

 

Frankrijk

X Alle producten

 

Griekenland

 

 

Hongarije

X Alle producten

 

Ierland

 

 

Italië

Budesonide + Fenoterol

Fluticason + Salmeterol

Letland

X Alle producten

 

Litouwen

X Alle producten

 

Luxemburg

X Alle producten

 

Malta

X Alle producten

 

Nederland

X Alle producten

 

Oostenrijk

X Alle producten

 

Polen

X Alle producten

 

Portugal

X Alle producten

 

Roemenië

X Alle producten

 

Slovenië

X Alle producten

 

Slowakije

X Alle producten

 

Spanje

 

 

Tsjechië

X Alle producten

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

Zweden

X Alle producten

 


BIJLAGE II

ESSENTIËLE MEDISCHE TOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep I die mogen worden gebruikt bij de productie van dosisinhalatoren (MDI’s) voor de behandeling van astma en andere chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), worden toegewezen aan:

 

Chiesi Farmaceutici SpA (IT)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals (IT)

 

(VARI) SpA — LINDAL Group Italia (IT)


BIJLAGE III

ESSENTIËLE ANALYTISCHE EN LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van de groepen I en II die mogen worden gebruikt voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de physique des solides (FR)

 

Harp International (UK)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

LGC Standards (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)


BIJLAGE IV

ESSENTIËLE ANALYTISCHE EN LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep III die mogen worden gebruikt voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministerie van Defensie (NL)


BIJLAGE V

ESSENTIËLE ANALYTISCHE EN LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep IV die mogen worden gebruikt voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Acros Organics (BE)

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Institut Scientifique du Service Publique (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR ISAS (FR)


BIJLAGE VI

ESSENTIËLE ANALYTISCHE EN LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep V die mogen worden gebruikt voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Acros Organics (BE)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


BIJLAGE VII

KRITISCHE ANALYTISCHE EN LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep VI die mogen worden gebruikt voor kritische analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


BIJLAGE VIII

ESSENTIËLE ANALYTISCHE EN LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep VII die mogen worden gebruikt voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Solvay Organics (DE)


BIJLAGE IX

ESSENTIËLE ANALYTISCHE EN LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep IX die mogen worden gebruikt voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


BIJLAGE X

Deze bijlage wordt niet gepubliceerd omdat zij vertrouwelijke commerciële informatie bevat.


Top