EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0071

Verordening (EG) nr. 71/2009 van de Commissie van 23 januari 2009 tot vaststelling van de voor fase 2 van het verkoopseizoen 2008/2009 voor interventie beschikbare hoeveelheid maïs

OJ L 21, 24.1.2009, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/71/oj

24.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/38


VERORDENING (EG) Nr. 71/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 januari 2009

tot vaststelling van de voor fase 2 van het verkoopseizoen 2008/2009 voor interventie beschikbare hoeveelheid maïs

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 687/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot vaststelling van de procedures voor de overneming van granen door de interventiebureaus, en tot vaststelling van de analysemethodes voor de bepaling van de kwaliteit (2), en met name op artikel 3, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 3 van Verordening (EG) nr. 687/2008 zijn de regels voor de toewijzing van de voor interventie in aanmerking komende hoeveelheden maïs voor het verkoopseizoen 2008/2009 vastgesteld. De toewijzing gebeurt in twee fasen, „fase 1” en „fase 2” genoemd.

(2)

De totale hoeveelheid maïs die in fase 1 (van 1 augustus tot en met 31 december 2008) voor interventie is aangeboden, ligt niet hoger dan het in artikel 11, lid 1, tweede alinea, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde maximum. Daarom dient de hoeveelheid maïs te worden bekendgemaakt die tijdens fase 2 van het verkoopseizoen 2008/2009 voor interventie kan worden aangeboden.

(3)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 687/2008 begint fase 2 op de dag volgende op de dag waarop de Commissie de hoeveelheid die voor deze fase voor interventie beschikbaar blijft, in het Publicatieblad van de Europese Unie heeft bekendgemaakt. Deze dag is in alle lidstaten de eerste dag voor de indiening van de aanbiedingen en deze fase loopt in Griekenland, Spanje, Italië en Portugal uiterlijk tot 30 april, in Zweden uiterlijk tot 30 juni en in de overige lidstaten uiterlijk tot 31 mei. Derhalve moet worden bepaald dat de onderhavige verordening op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking treedt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheid maïs die tijdens fase 2 van het verkoopseizoen 2008/2009 overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 687/2008 voor interventie kan worden aangeboden, bedraagt 172 377 ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 192 van 19.7.2008, blz. 20.


Top