EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0069

Verordening (EG) nr. 69/2009 van de Commissie van 23 januari 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad als gevolg van wijzigingen in International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 en International Accounting Standard (IAS) 27 (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 283 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/69/oj

24.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/10


VERORDENING (EG) Nr. 69/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 januari 2009

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad als gevolg van wijzigingen in International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 en International Accounting Standard (IAS) 27

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (1), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie (2) werd een aantal op 15 oktober 2008 bestaande internationale standaarden en interpretaties goedgekeurd.

(2)

In mei 2008 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) wijzigingen gepubliceerd in IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards en in IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening - Kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming. Krachtens de wijziging in IFRS 1 mag een eerste toepasser in zijn enkelvoudige jaarrekening als de veronderstelde kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming, ofwel de reële waarde van de investering op de datum waarop de entiteit naar de IFRSs overgaat, ofwel de op basis van de voorheen toegepaste GAAP bepaalde boekwaarde van de investering op die datum hanteren. In IAS 27 wordt de definitie van „kostprijsmethode” geschrapt. Een investeerder dient voortaan alle dividenden van een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming in haar enkelvoudige jaarrekening als baten op te nemen, ook al worden de dividenden uitgekeerd uit reserves die dateren van vóór de verwerving. Met de wijzigingen in IAS 27 wordt ook duidelijkheid verschaft over de wijze waarop de kostprijs van een investering overeenkomstig IAS 27 moet worden bepaald wanneer een moedermaatschappij de structuur van haar groep reorganiseert door oprichting van een nieuwe entiteit als haar moedermaatschappij en deze nieuwe moedermaatschappij de zeggenschap over de oorspronkelijke moedermaatschappij verkrijgt door eigen-vermogensinstrumenten uit te geven in ruil voor bestaande eigen-vermogensinstrumenten van de oorspronkelijke moedermaatschappij.

(3)

Overleg met de werkgroep van technische deskundigen van EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) heeft bevestigd dat de wijzigingen in IFRS 1 en IAS 27 beantwoorden aan de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1606/2002 vervatte technische goedkeuringscriteria. In overeenstemming met Besluit 2006/505/EG van de Commissie van 14 juli 2006 tot oprichting van een werkgroep voor de beoordeling van adviezen over verslaggevingsstandaarden om de Commissie van advies te dienen over de objectiviteit en neutraliteit van de adviezen van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3) heeft de werkgroep voor de beoordeling van adviezen over verslaggevingsstandaarden het goedkeuringsadvies van EFRAG bestudeerd en in haar advies aan de Commissie verklaard dat het EFRAG-advies evenwichtig en objectief is.

(4)

Verordening (EG) nr. 1126/2008 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor financiële verslaglegging,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1126/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1.

International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening;

2.

International Accounting Standard (IAS 27) De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening — Kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening;

3.

IAS 18, IAS 21 en IAS 36 worden gewijzigd overeenkomstig de in de bijlage bij deze verordening vervatte wijzigingen in IAS 27.

Artikel 2

Elke onderneming past de in de bijlage bij deze verordening opgenomen wijzigingen in IFRS 1 en IAS 27 toe vanaf uiterlijk de aanvangsdatum van haar eerste boekjaar dat na 31 december 2008 van start gaat.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2009.

Voor de Commissie

Charlie McCREEVY

Lid van de Commissie


(1)  PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1.

(2)  PB L 320 van 29.11.2008, blz. 1.

(3)  PB L 199 van 21.7.2006, blz. 33.


BIJLAGE

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

IFRS 1 en IAS 27

Wijzigingen in IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards en in IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening - Kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming

Reproductie toegestaan binnen de Europese Economische Ruimte. Alle bestaande rechten voorbehouden buiten de EER, met uitzondering van het recht van reproductie voor persoonlijk of ander eerlijk gebruik. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij de IASB op het volgende adres: www.iasb.org

Wijzigingen in IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards en IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening

KOSTPRIJS VAN EEN INVESTERING IN EEN DOCHTERONDERNEMING, EEN ENTITEIT WAAROVER GEZAMENLIJK DE ZEGGENSCHAP WORDT UITGEOEFEND OF EEN GEASSOCIEERDE DEELNEMING

Wijzigingen in IFRS 1

Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards

Na alinea 13(e) wordt alinea 13(ea) toegevoegd. Na alinea 23 worden een kopje en de alinea's 23A en 23B toegevoegd. De alinea's 25A en 34C worden gewijzigd. Na alinea 44 worden een kopje en alinea 44A toegevoegd. Na alinea 47J wordt alinea 47K toegevoegd.

OPNAME EN WAARDERING

Vrijstellingen van andere IFRSs

13

Een entiteit kan een beroep doen op een of meer van de volgende vrijstellingen:

(a)

(ea)

investeringen in dochterondernemingen, entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen (alinea's 23A en 23B);

(f)

Investeringen in dochterondernemingen, entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen

23A

Wanneer een entiteit een enkelvoudige jaarrekening opstelt, schrijft IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening voor dat zij investeringen in dochterondernemingen, entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen administratief verwerkt:

(a)

tegen kostprijs, of

(b)

in overeenstemming met IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering.

23B

Indien een eerste toepasser een dergelijke investering in overeenstemming met alinea 23A(a) tegen kostprijs waardeert, moet hij de betrokken investering in zijn enkelvoudige IFRS-openingsbalans waarderen tegen:

(a)

de overeenkomstig IAS 27 bepaalde kostprijs, dan wel

(b)

de veronderstelde kostprijs. De veronderstelde kostprijs van een dergelijke investering is:

(i)

de reële waarde van de investering (bepaald overeenkomstig IAS 39) op de datum waarop de entiteit in haar enkelvoudige jaarrekening naar de IFRSs overgaat, of

(ii)

de op basis van de voorheen toegepaste GAAP bepaalde boekwaarde van de investering op die datum.

Een eerste toepasser mag kiezen tussen optie (i) of optie (ii) voor de waardering van zijn investering in elke dochteronderneming, elke entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en elke geassocieerde deelneming die hij verkiest tegen veronderstelde kostprijs te waarderen.

Aanwijzing van voorheen opgenomen financiële instrumenten

25A

IAS 39 staat toe …

Uitzonderingen op de retroactieve toepassing van andere IFRSs

Minderheidsbelangen

34C

Een eerste toepasser moet de volgende vereisten van IAS 27 (herziene versie van 2008) …

PRESENTATIE EN INFORMATIEVERSCHAFFING

Gebruik van veronderstelde kostprijs voor investeringen in dochterondernemingen, entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen

44A

Zo ook als een entiteit in haar IFRS-openingsbalans voor een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming in haar enkelvoudige jaarrekening (zie alinea 23B) van een veronderstelde kostprijs gebruikmaakt, dan moet in de eerste enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de entiteit het volgende worden vermeld:

(a)

de totale veronderstelde kostprijs van de investeringen waarvoor de veronderstelde kostprijs de boekwaarde is die werd bepaald op basis van de voorheen toegepaste GAAP;

(b)

de totale veronderstelde kostprijs van de investeringen waarvoor de veronderstelde kostprijs de reële waarde is; en

(c)

de totale aanpassing van de gerapporteerde boekwaarden volgens de voorheen toegepaste GAAP.

INGANGSDATUM

47K

Bij Kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming (wijzigingen in IFRS 1 en IAS 27), uitgegeven in mei 2008, zijn de alinea's 13(ea), 23A, 23B en 44A toegevoegd. Een entiteit moet deze alinea's toepassen op jaarperioden die op of na 1 januari 2009 aanvangen. Eerdere toepassing is toegestaan. Als een entiteit de alinea's op een eerdere periode toepast, moet zij dit feit vermelden.

Wijzigingen in IAS 27

De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening (als gewijzigd bij Verbeteringen in IFRSs van mei 2008)

In alinea 4 wordt de verwijzing naar de „kostprijsmethode” verwijderd. Na alinea 38 worden de alinea's 38A, 38B en 38C toegevoegd. Na alinea 45A worden de alinea's 45B en 45C toegevoegd.

DEFINITIES

[De verwijzing naar de „kostprijsmethode” is verwijderd.]

ADMINISTRATIEVE VERWERKING VAN INVESTERINGEN IN DOCHTERONDERNEMINGEN, ENTITEITEN WAAROVER GEZAMENLIJK DE ZEGGENSCHAP WORDT UITGEOEFEND EN GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN IN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

38A

Een entiteit moet een dividend van een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming in haar enkelvoudige jaarrekening in winst of verlies opnemen wanneer haar recht om het dividend te ontvangen vaststaat.

38B

Wanneer een moedermaatschappij de structuur van haar groep reorganiseert door oprichting van een nieuwe entiteit als haar moedermaatschappij op een wijze die aan de volgende criteria voldoet:

(a)

de nieuwe moedermaatschappij verkrijgt de zeggenschap over de oorspronkelijke moedermaatschappij door eigen-vermogensinstrumenten uit te geven in ruil voor bestaande eigen-vermogensinstrumenten van de oorspronkelijke moedermaatschappij;

(b)

onmiddellijk vóór en na de reorganisatie zijn de activa en verplichtingen van de nieuwe groep en de oorspronkelijke groep identiek; en

(c)

onmiddellijk vóór en na de reorganisatie hebben de eigenaars van de oorspronkelijke moedermaatschappij vóór de reorganisatie dezelfde absolute en relatieve belangen in de nettoactiva van de oorspronkelijke groep en de nieuwe groep

en de nieuwe moedermaatschappij verwerkt haar investering in de oorspronkelijke moedermaatschappij overeenkomstig alinea 38(a) in haar enkelvoudige jaarrekening, dan moet de nieuwe moedermaatschappij de kostprijs bepalen op basis van de boekwaarde van haar aandeel in de eigen-vermogensposten vermeld in de enkelvoudige jaarrekening van de oorspronkelijke moedermaatschappij op de datum van de reorganisatie.

38C

Ook een entiteit die geen moedermaatschappij is, kan overgaan tot oprichting van een nieuwe entiteit als haar moedermaatschappij op een wijze die aan de criteria in alinea 38B voldoet. De vereisten in alinea 38B zijn eveneens op dergelijke reorganisaties van toepassing. In zulke gevallen moeten de verwijzingen naar „oorspronkelijke moedermaatschappij” en „oorspronkelijke groep” worden gelezen als verwijzingen naar de „oorspronkelijke entiteit”.

INGANGSDATUM EN OVERGANG

45B

Bij Kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming (wijzigingen in IFRS 1 en IAS 27), uitgegeven in mei 2008, is de definitie van kostprijsmethode uit alinea 4 verwijderd en is alinea 38A toegevoegd. Een entiteit moet deze wijzigingen prospectief toepassen op jaarperioden die op of na 1 januari 2009 aanvangen. Eerdere toepassing is toegestaan. Als een entiteit de wijzigingen op een eerdere periode toepast, moet zij dit feit vermelden en tegelijkertijd de gerelateerde wijzigingen in IAS 18, IAS 21 en IAS 36 toepassen.

45C

Bij Kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming (wijzigingen in IFRS 1 en IAS 27), uitgegeven in mei 2008, zijn de alinea's 38B en 38C toegevoegd. Een entiteit moet deze alinea's prospectief toepassen op reorganisaties die plaatsvinden in jaarperioden die op of na 1 januari 2009 aanvangen. Eerdere toepassing is toegestaan. Daarnaast kan een entiteit ervoor opteren de alinea's 38B en 38C retroactief toe te passen op in het verleden doorgevoerde reorganisaties die onder het toepassingsgebied van deze alinea's vallen. Als een entiteit een reorganisatie evenwel dusdanig aanpast dat ze in overeenstemming is met alinea 38B of 38C, dan moet zij ook overgaan tot aanpassing van alle latere reorganisaties die onder het toepassingsgebied van deze alinea's vallen. Als een entiteit alinea 38B of 38C op een eerdere periode toepast, moet zij dit feit vermelden.

Bijlage

Wijzigingen in andere IFRSs

Entiteiten moeten de volgende wijzigingen in IAS 18, IAS 21 en IAS 36 toepassen wanneer zij de gerelateerde wijzigingen in de alinea's 4 en 38A van IAS 27 toepassen.

IAS 18   Opbrengsten

A1   IAS 18 wordt gewijzigd zoals hierna beschreven.

Alinea 32 wordt gewijzigd zoals hierna beschreven en de onderstaande alinea 38 wordt toegevoegd.

32   Indien vóór de verwerving van een rentedragende belegging sprake is van lopende rente, wordt de daaropvolgende ontvangst van rente toegerekend aan de periode vóór de verwerving en de periode na de verwerving. Alleen de rente die wordt toegerekend aan de periode na de verwerving wordt als opbrengst opgenomen.

38   Bij Kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming (wijzigingen in IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards en IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening), uitgegeven in mei 2008, is alinea 32 gewijzigd. Een entiteit moet deze wijziging prospectief toepassen op jaarperioden die op of na 1 januari 2009 aanvangen. Eerdere toepassing is toegestaan. Indien een entiteit de gerelateerde wijzigingen in de alinea's 4 en 38A van IAS 27 op een eerdere periode toepast, moet zij tegelijkertijd de wijziging in alinea 32 toepassen.

IAS 21   De gevolgen van wisselkoerswijzigingen

A2   In IAS 21 wordt alinea 49 gewijzigd zoals hierna beschreven.

49

Een entiteit kan haar belang in een buitenlandse activiteit geheel of gedeeltelijk afstoten via verkoop, liquidatie en terugbetaling van aandelenkapitaal, of door die buitenlandse activiteit geheel of gedeeltelijk op te geven. Een waardevermindering op de boekwaarde van een buitenlandse activiteit, hetzij wegens haar eigen verliezen, hetzij wegens een door de investeerder opgenomen bijzondere waardevermindering, is geen gedeeltelijke afstoting. Bijgevolg wordt op het moment van een waardevermindering geen deel van de winst of het verlies uit wisselkoersverschillen opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten geherclassificeerd naar de winst of het verlies.

IAS 36   Bijzondere waardevermindering van activa

A3   In IAS 36 worden na alinea 12(g) een kopje en alinea 12(h) toegevoegd. Na alinea 140C wordt alinea 140D toegevoegd.

12   Bij de beoordeling of er indicaties zijn die wijzen op een mogelijke bijzondere waardevermindering van een actief, moet een entiteit ten minste de volgende indicaties in aanmerking nemen:

Dividend van een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming

(h)

voor een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming neemt de investeerder een dividend van de investering op en zijn er duidelijke aanwijzingen dat:

(i)

de boekwaarde van de investering in de enkelvoudige jaarrekening groter is dan de boekwaarden in de geconsolideerde jaarrekening van de nettoactiva, inclusief gerelateerde goodwill, van de deelneming; of

(ii)

het dividend groter is dan de totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de dochteronderneming, de entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of de geassocieerde deelneming in de periode waarin het dividend betaalbaar is gesteld.

140D   Bij Kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming (wijzigingen in IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards en IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening), uitgegeven in mei 2008, is alinea 12(h) toegevoegd. Een entiteit moet deze wijziging prospectief toepassen op jaarperioden die op of na 1 januari 2009 aanvangen. Eerdere toepassing is toegestaan. Indien een entiteit de gerelateerde wijzigingen in de alinea's 4 en 38A van IAS 27 op een eerdere periode toepast, moet zij tegelijkertijd de wijziging in alinea 12(h) toepassen.


Top