EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1329

Verordening (EG) nr. 1329/2008 van de Commissie van 22 december 2008 tot vaststelling van noodmaatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt in een deel van het Verenigd Koninkrijk in de vorm van steun voor de particuliere opslag

PB L 345 van 23.12.2008, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1329/oj

23.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 345/56


VERORDENING (EG) Nr. 1329/2008 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2008

tot vaststelling van noodmaatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt in een deel van het Verenigd Koninkrijk in de vorm van steun voor de particuliere opslag

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 37, artikel 43, onder a) en d), en artikel 191, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat, wanneer de gemiddelde communautaire marktprijs van geslachte varkens die wordt vastgesteld op basis van de prijzen die in elke lidstaat op de representatieve markten van de Gemeenschap worden genoteerd en worden gewogen door middel van coëfficiënten die de relatieve omvang van de varkensstapel van elke lidstaat uitdrukken, lager is en naar verwachting lager zal blijven dan 103 % van de referentieprijs, de Commissie kan besluiten steun voor de particuliere opslag te verlenen.

(2)

De marktprijzen zijn tot onder dat niveau gedaald en in verband met seizoens- en cyclische schommelingen zou die situatie kunnen voortduren.

(3)

De situatie van de varkensvleesmarkt in Ierland en Noord-Ierland is bijzonder kritiek, mede omdat recentelijk hoge dioxinegehaltes zijn geconstateerd in varkensvlees van oorsprong uit Ierland. De bevoegde autoriteiten hebben diverse maatregelen genomen om de situatie aan te pakken.

(4)

Aan varkenshouderijbedrijven in Ierland is besmet diervoeder geleverd. Het besmette voeder maakt een zeer groot deel van het varkensvoer uit, wat tot hoge dioxineniveaus in vlees van varkens van de getroffen bedrijven heeft geleid. Aangezien het moeilijk is het varkensvlees terug te traceren tot op de bedrijven, en gezien de hoge dioxineniveaus die in het betrokken varkensvlees zijn aangetroffen, hebben de bevoegde autoriteiten besloten als voorzorgsmaatregel alle varkensvlees en varkensvleesproducten uit de markt te nemen.

(5)

De toepassing van die maatregelen veroorzaakt ernstige verstoringen van de varkensvleesmarkt in Noord-Ierland. Gezien de buitengewone omstandigheden en de praktische problemen waarmee de varkensvleesmarkt in Noord-Ierland momenteel te maken heeft, moet worden gezorgd voor communautaire noodmaatregelen ter ondersteuning van de markt door steun te verlenen voor de particuliere opslag in Noord-Ierland voor een beperkte periode en voor een beperkte hoeveelheid producten.

(6)

In artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat steun voor de particuliere opslag van varkensvlees kan worden verleend en dat die steun door de Commissie wordt vastgesteld, hetzij vooraf, hetzij door middel van een inschrijvingsprocedure.

(7)

Aangezien de situatie van de varkensvleesmarkt in Noord-Ierland vraagt om snelle concrete actie, is vaststelling vooraf de meest geschikte procedure voor het verlenen van steun voor de particuliere opslag.

(8)

Bij Verordening (EG) nr. 826/2008 van de Commissie van 20 augustus 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de verlening van steun voor de particuliere opslag van bepaalde landbouwproducten (2) zijn gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van de steunregeling voor particuliere opslag.

(9)

Op grond van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 826/2008 moet een vooraf vastgesteld steunbedrag worden verleend overeenkomstig de in hoofdstuk III van die verordening bedoelde nadere bepalingen en voorwaarden.

(10)

In verband met de bijzondere omstandigheden moet worden bepaald dat de producten die in particuliere opslag worden geplaatst, afkomstig moeten zijn van varkens die zijn opgefokt op landbouwbedrijven waarvan is vastgesteld dat zij niet met het besmette voeder in contact zijn geweest. Bovendien moet worden bepaald dat de betrokken producten van in Ierland of Noord-Ierland gehouden en in Noord-Ierland geslachte dieren afkomstig moeten zijn.

(11)

Om het beheer van de regeling te vergemakkelijken, moeten de varkensvleesproducten naargelang van de opslagkosten worden ingedeeld in categorieën.

(12)

Om de administratie en de controle met betrekking tot het sluiten van dergelijke contracten te vergemakkelijken, moet de minimumhoeveelheid producten worden vastgesteld die elke aanvrager moet leveren.

(13)

Bepaald moet worden dat een zekerheid moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers aan hun contractuele verplichtingen voldoen en dat de maatregel het gewenste effect op de markt heeft.

(14)

De uitvoer van varkensvleesproducten draagt bij aan het herstel van het marktevenwicht. Daarom moet worden bepaald dat artikel 28, lid 3, van Verordening (EG) nr. 826/2008 van toepassing is in die gevallen waarin de opslagperiode wordt verkort en de uitgeslagen producten bestemd zijn voor uitvoer. Vastgesteld moet worden met welk bedrag per dag het steunbedrag moet worden verlaagd overeenkomstig het bepaalde in dat artikel.

(15)

Voor de toepassing van artikel 28, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 826/2008 en om redenen van coherentie en duidelijkheid voor de marktdeelnemers moet de daarin opgenomen periode van twee maanden worden uitgedrukt in dagen.

(16)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

1.   Er wordt steun verleend voor de particuliere opslag van varkenvleesproducten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)

de producten zijn afkomstig van varkens die ten minste de laatste twee maanden vóórdat zij in Noord-Ierland zijn geslacht, in Ierland of Noord-Ierland zijn gehouden;

b)

de producten zijn van gezonde handelskwaliteit en zijn afkomstig van varkens die zijn opgefokt op landbouwbedrijven waarvan is vastgesteld dat daar geen sterk met dioxines en polychloorbifenylen (PCB’s) besmet voeder is gebruikt.

2.   De lijst van de voor steun in aanmerking komende categorieën producten en de desbetreffende bedragen worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Toe te passen bepalingen

Verordening (EG) nr. 826/2008 is van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

Indiening van aanvragen

1.   Met ingang van de datum van inwerkingtreding van de onderhavige verordening mogen in Noord-Ierland aanvragen worden ingediend voor steun voor de particuliere opslag van de categorieën varkensvleesproducten die op grond van artikel 1 voor steun in aanmerking komen.

2.   De aanvragen hebben betrekking op een opslagperiode van 90, 120, 150 of 180 dagen.

3.   De aanvragen mogen alleen worden ingediend voor een van de in de bijlage opgenomen categorieën producten, waarbij de betrokken GN-code binnen die categorie moet worden aangegeven.

4.   De bevoegde autoriteiten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de bepalingen van artikel 1, lid 1, wordt voldaan.

Artikel 4

Minimumhoeveelheid

De minimumhoeveelheid per aanvraag wordt vastgesteld op:

a)

10 ton voor producten zonder been;

b)

15 ton voor andere producten.

Artikel 5

Zekerheid

De aanvragen gaan vergezeld van een zekerheid van 20 % van de in de kolommen 3 tot en met 6 van de bijlage aangegeven steunbedragen.

Artikel 6

Totale hoeveelheid

De totale hoeveelheid waarvoor overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EG) nr. 826/2008 contracten mogen worden gesloten, mag niet meer bedragen dan 15 000 ton productgewicht.

Artikel 7

Uitslag van voor uitvoer bestemde producten

5.   Voor de toepassing van artikel 28, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 826/2008 moet een minimale opslagperiode van 60 dagen zijn verstreken.

6.   Voor de toepassing van artikel 28, lid 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 826/2008 worden de bedragen per dag vastgesteld in kolom 7 van de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 223 van 21.8.2008, blz. 3.


BIJLAGE

Categorie producten

Producten waarvoor steun wordt verleend

Steun voor een opslagtermijn van

(EUR/t)

Korting

(EUR)

90 dagen

120 dagen

150 dagen

180 dagen

per dag

1

2

3

4

5

6

7

Categorie 1

ex 0203 11 10

Halve dieren, zonder voorpoot, staart, nier, middenrif en ruggenmerg (1)

278

315

352

389

1,24

Categorie 2

ex 0203 12 11

Hammen

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

Schouders

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Voorstukken

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Karbonadestrengen, met of zonder halskarbonade, of halskarbonaden alleen, karbonadestrengen met of zonder heup (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Hammen, schouders, voorstukken, karbonadestrengen met of zonder halskarbonade, of halskarbonaden alleen, karbonadestrengen met of zonder heup, zonder been (4)  (5)

 

 

 

 

 

Categorie 3

ex 0203 19 15

Buik, als zodanig of rechthoekig gesneden

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Buik, als zodanig of rechthoekig gesneden, zonder zwoerd en ribben

 

 

 

 

 

Categorie 4

ex 0203 19 55

Deelstukken overeenstemmend met „middles”, met of zonder zwoerd of vet, zonder been (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  Voor steun komen ook in aanmerking halve dieren, versneden volgens de „Wiltshire”-methode, d.w.z. ontdaan van de kop, de wang, het kinnebakspek, de poten, de staart, de bladreuzel, de nier, het haasje, het schouderblad, het borstbeen, de wervelkolom, het heupbeen en het middenrif.

(2)  De karbonadestrengen en de halskarbonaden mogen worden opgeslagen met of zonder zwoerd; het vastzittend spek mag echter niet dikker zijn dan 25 mm.

(3)  De in het contract vastgelegde hoeveelheid kan iedere combinatie van de genoemde producten betreffen.

(4)  De karbonadestrengen en de halskarbonaden mogen worden opgeslagen met of zonder zwoerd; het vastzittend spek mag echter niet dikker zijn dan 25 mm.

(5)  De in het contract vastgelegde hoeveelheid kan iedere combinatie van de genoemde producten betreffen.

(6)  Dezelfde aanbiedingsvorm als voor producten van GN-code 0210 19 20.


Top