EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1220

Verordening (EG) nr. 1220/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

OJ L 330, 9.12.2008, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; stilzwijgende opheffing door 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1220/oj

9.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/5


VERORDENING (EG) Nr. 1220/2008 VAN DE COMMISSIE

van 8 december 2008

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 148, lid 1, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1217/2008 van 8 december 2008 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad teneinde de Republiek Zambia toe te voegen aan de lijst van regio's en staten die onderhandelingen hebben afgesloten (2) wordt de Republiek Zambia één van de begunstigde landen voor de in hoofdstuk VIII bis van Verordening (EG) nr. 950/2006 van de Commissie (3) bedoelde tariefcontingenten voor aanvullende EPO-suiker.

(2)

Verordening (EG) nr. 950/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Verordening (EG) nr. 1217/2008 treedt in werking op de dag van haar bekendmaking. Teneinde de marktdeelnemers in de mogelijkheid te stellen vanaf die datum invoercertificaten voor suiker van oorsprong uit de Republiek Zambia in het kader van de tariefcontingenten voor aanvullende EPO-suiker aan te vragen, dient de onderhavige verordening in werking te treden op de dag van haar bekendmaking.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 950/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 31 bis, eerste streepje, wordt vervangen door:

„—

Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen, Zambia, Zimbabwe

75 000 t”

2.

In bijlage I, „Volgnummers voor aanvullende EPO-suiker”, wordt de regel met betrekking tot volgnummer 09.4431 vervangen door:

Derde land

Volgnummer

„Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen, Zambia, Zimbabwe

09.4431”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 december 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(3)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 1.


Top