EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0866

2008/866/EG: Beschikking van de Commissie van 12 november 2008 inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer uit Peru van bepaalde tweekleppige weekdieren bestemd voor menselijke consumptie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6732) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 157 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/866/oj

18.11.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 307/9


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2008

inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer uit Peru van bepaalde tweekleppige weekdieren bestemd voor menselijke consumptie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6732)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/866/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53, lid 1, onder b), i),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 178/2002 stelt de algemene beginselen vast inzake levensmiddelen en diervoeders in het algemeen en de voedsel- en voederveiligheid in het bijzonder, op communautair en nationaal niveau. Zij voorziet in noodmaatregelen wanneer blijkt dat uit een derde land ingevoerde levensmiddelen of diervoeders een ernstig risico kunnen vormen voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu en dat dit risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de betrokken lidsta(a)t(en) getroffen maatregelen.

(2)

Er is in de Gemeenschap een uitbraak van hepatitis A bij de mens geconstateerd. De ziekte bleek te zijn veroorzaakt door de consumptie van bepaalde tweekleppige weekdieren die uit Peru waren ingevoerd en besmet waren met het hepatitis A-virus (hav).

(3)

De besmette tweekleppige weekdieren zijn zaagjes (Donax spp) en de oorsprong van de besmetting is zeer waarschijnlijk een virale besmetting van het water van de productiegebieden. Andere tweekleppige weekdieren kunnen daarom ook zijn besmet.

(4)

Aangezien de consumptie van die tweekleppige weekdieren een ernstig risico voor de gezondheid van de mens vormt, is het dienstig dat de invoer in de Gemeenschap van tweekleppige weekdieren uit Peru wordt opgeschort.

(5)

Gezien de ernst van de besmetting moet de opschorting ook gelden voor tweekleppige weekdieren die naar de Gemeenschap zijn verzonden voordat deze beschikking van kracht wordt, maar die na die datum in de grensinspectieposten van de Gemeenschap aankomen.

(6)

Er moet op communautair niveau in de opschorting van die invoer worden voorzien om te zorgen voor de doeltreffende en uniforme bescherming van de gezondheid van de mens in alle lidstaten.

(7)

De aquacultuurproductie van sint-jakobsschelpen (Pectinidae) in Peru vindt plaats in afzonderlijke productiegebieden met een lage bevolkingsdichtheid, die ver van mogelijke besmettingsbronnen zijn gelegen. Bovendien worden Pectinidae verwerkt om de ingewanden te verwijderen en aldus het risico van virale besmetting in het eetbare gedeelte van het product te beperken. Daarom moet de invoer van op die manier verwerkte Pectinidae uit Peru worden toegestaan.

(8)

Bovendien is het virus door de warmtebehandeling niet meer levensvatbaar. Daarom moet de invoer uit Peru van tweekleppige weekdieren worden toegestaan, die een warmtebehandeling hebben ondergaan overeenkomstig de voorschriften van punt A.5, onder b), van hoofdstuk II van sectie VII van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2).

(9)

De Peruviaanse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden onmiddellijke corrigerende maatregelen te nemen en, zo nodig, de komende maanden een inspectie door de Commissie toe te staan. Daarom moet de toepassing van de in deze beschikking bedoelde maatregelen tot en met 31 maart 2009 worden beperkt, onverminderd de bevoegdheid van de Commissie om die maatregelen te wijzigen, in te trekken of uit te breiden in het licht van eventuele nieuwe informatie over de ontwikkeling van de situatie in Peru en de resultaten van de inspecties door haar diensten.

(10)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking is van toepassing op tweekleppige weekdieren, als omschreven in punt 2.1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004, ingevoerd uit Peru en bestemd voor menselijke consumptie („tweekleppige weekdieren”).

Artikel 2

De lidstaten staan de invoer in de Gemeenschap van tweekleppige weekdieren uit Peru niet toe.

Dat verbod geldt voor alle zendingen tweekleppige weekdieren die in grensinspectieposten in de Gemeenschap worden ontvangen, ongeacht of de zending in het land van oorsprong is geproduceerd, opgeslagen of gecertificeerd voordat deze beschikking van kracht wordt of niet.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2 staan de lidstaten de invoer in de Gemeenschap toe van de volgende producten:

a)

van ingewanden ontdane Pectinidae, afkomstig van aquacultuur;

b)

tweekleppige weekdieren die een warmtebehandeling hebben ondergaan, als vastgesteld in punt A.5, onder b), van hoofdstuk II van sectie VII van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

Artikel 4

Alle uit de toepassing van deze beschikking voortvloeiende uitgaven zijn voor rekening van de geadresseerde of zijn gemachtigde.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing tot en met 31 maart 2009.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 november 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55, gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.


Top