EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1112

Verordening (EG) nr. 1112/2008 van de Commissie van 10 november 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de Commissie houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de uitvoerrestituties voor bepaalde rundvleesconserven

OJ L 300, 11.11.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 131 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1112/oj

11.11.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 300/31


VERORDENING (EG) Nr. 1112/2008 VAN DE COMMISSIE

van 10 november 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de Commissie houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de uitvoerrestituties voor bepaalde rundvleesconserven

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 170 juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de Commissie (2) zijn de nodige maatregelen en voorwaarden vastgesteld om te garanderen dat de voor uitvoerrestituties in aanmerking komende conserven uitsluitend worden vervaardigd van rundvlees van oorsprong uit de Gemeenschap.

(2)

Gebleken is dat de bij Verordening (EG) nr. 1731/2006 vastgestelde eisen ten aanzien van de aanbieding van het vlees aan de douaneautoriteiten voor de betrokken marktdeelnemers praktische en onnodige problemen met zich brengen. Bovendien compliceren de door de verordening opgelegde beperkingen ten aanzien van de uitvoerformaliteiten de taken van de douaneautoriteiten in de lidstaten die reeds elektronische douanesystemen toepassen.

(3)

Om de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1731/2006 te vereenvoudigen, moeten de daarin opgenomen uitvoerformaliteiten en voorwaarden ten aanzien van de aanbieding van het vlees aan de douaneautoriteiten worden vereenvoudigd met behoud van de doeltreffendheid en de transparantie van de controle door de douaneautoriteiten.

(4)

Verordening (EG) nr. 1731/2006 dient derhalve te worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1731/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 3, lid 1, derde alinea, wordt vervangen door:

„Het vlees wordt zodanig verpakt en geëtiketteerd dat het ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd en gemakkelijk in verband kan worden gebracht met de begeleidende verklaring.”.

2.

Artikel 6, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De marktdeelnemer vermeldt op de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde aangifte(n) ten uitvoer het referentienummer van de in artikel 3, lid 1, van de onderhavige verordening bedoelde verklaring(en), alsmede de met elke verklaring overeenstemmende hoeveelheden en identificatiegegevens van de uitgevoerde conserven.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 325 van 24.11.2006, blz. 12.


Top