EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0825

2008/825/EG: Beschikking van de Commissie van 23 oktober 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/241/EG wat betreft de invoer van bepaalde soorten voor menselijke consumptie bestemde slakken uit Madagaskar (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6083) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 290, 31.10.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2011; stilzwijgende opheffing door 32011D0395

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/825/oj

31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/23


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 2008

tot wijziging van Beschikking 2006/241/EG wat betreft de invoer van bepaalde soorten voor menselijke consumptie bestemde slakken uit Madagaskar

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6083)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/825/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name op artikel 22, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2006/241/EG van de Commissie van 24 maart 2006 houdende beschermende maatregelen ten aanzien van producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar (2), is de invoer van dierlijke producten, met uitzondering van visserijproducten, van oorsprong uit Madagaskar verboden.

(2)

In maart 2007 heeft in Madagaskar een communautaire inspectie plaatsgevonden om de volksgezondheidscontroles en de voorwaarden voor de vervaardiging van visserijproducten in dat derde land te evalueren. Uit de resultaten van die inspectie en de door Madagaskar verstrekte follow-upinformatie blijkt dat door dat land passende garanties worden geboden om ook de invoer van bepaalde soorten voor menselijke consumptie bestemde slakken uit dat land in de Gemeenschap toe te laten.

(3)

Beschikking 2006/241/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2006/241/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 1 komt als volgt te luiden:

„Artikel 1

Deze beschikking heeft betrekking op producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en slakken uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar.”.

2.

Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 1 bis

Voor de toepassing van deze beschikking wordt onder „slakken” verstaan gekoelde, diepgevroren, van het slakkenhuis ontdane, gekookte, bereide of geconserveerde terrestrische buikpotigen van de soorten Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller en Helix lucorum en tot de Achatinidae behorende soorten.”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2)  PB L 88 van 25.3.2006, blz. 63.


Top