EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1068

Verordening (EG) nr. 1068/2008 van de Commissie van 30 oktober 2008 houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Taureau de Camargue (BOB))

OJ L 290, 31.10.2008, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 143 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1068/oj

31.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/8


VERORDENING (EG) Nr. 1068/2008 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2008

houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Taureau de Camargue (BOB))

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 9, lid 2, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft overeenkomstig artikel 9, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 en krachtens artikel 17, lid 2, van die verordening de aanvraag van Frankrijk beoordeeld voor de goedkeuring van een wijziging van onderdelen van het productdossier van de beschermde oorsprongsbenaming „Taureau de Camargue”, die bij Verordening (EG) nr. 2036/2001 van de Commissie (2) is geregistreerd.

(2)

De aanvraag heeft tot doel het productdossier te wijzigen met betrekking tot het bewijs van de oorsprong en de werkwijze voor het verkrijgen van het product. Om de traceerbaarheid, de controle en de benaming te verbeteren, moeten de telers een „déclaration d’aptitude” (bekwaamheidsverklaring) invullen waaruit blijkt dat zij in staat zijn een product te produceren dat met de eisen voor de betrokken benaming overeenstemt. Wat de werkwijze voor het verkrijgen van het product betreft, blijkt dat de vaarzen van het met het oog op de verlening van de benaming gehouden ras geen 100 kg zwaar worden, terwijl de karkassen wel overeenstemmen met het productdossier en op grond daarvan voor het verkrijgen van de benaming worden ingedeeld. Daarom bleek het noodzakelijk te erkennen dat het karkasgewicht van de vaarzen van 18 tot 30 maanden oud ten minste 85 kg moet bedragen.

(3)

De Commissie heeft de betrokken wijziging onderzocht en acht ze gerechtvaardigd. Aangezien het een minimale wijziging betreft in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 510/2006, kan de Commissie deze wijziging goedkeuren zonder gebruik te maken van de in de artikelen 5, 6 en 7 van die verordening omschreven procedure.

(4)

Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1898/2006 van de Commissie (3) en artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 moet bijgevolg een samenvatting van het productdossier worden bekendgemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het productdossier voor de oorsprongsbenaming „Taureau de Camargue” wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De samenvatting, die de belangrijkste gegevens uit het productdossier bevat, is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(2)  PB L 275 van 18.10.2001, blz. 9.

(3)  PB L 369 van 23.12.2006, blz. 1.


BIJLAGE I

De volgende wijzigingen van het productdossier voor de beschermde geografische aanduiding „Taureau de Camargue” worden goedgekeurd:

 

Bewijs van de oorsprong

Na de tweede zin wordt de volgende zin ingevoegd:

„De veehouderijen („manades” of „ganaderías”) waar de dieren die tot de producten met de betrokken benaming worden verwerkt, moeten worden geboren en gehouden, dienen een bekwaamheidsverklaring in te vullen waaruit blijkt dat zij in staat zijn de producten die met de eisen voor deze benaming overeenstemmen, te produceren”.

 

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

De volgende zinsnede wordt ingevoegd na „Het (fiscaal) gewicht mag niet minder dan 100 kg bedragen”:

„behalve voor vaarzen van 18 tot 30 maanden oud, waarvoor het gewicht wordt vastgesteld op 85 kg”.


BIJLAGE II

SAMENVATTING

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad

„TAUREAU DE CAMARGUE”

EG-nummer: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

BOB (X) BGA ( )

In deze samenvatting zijn de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie overgenomen.

1.   Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adres

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Groepering

Naam

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Adres

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Tel.

:

(33) 4 90 97 10 40

Fax

:

(33) 4 90 97 12 07

E-mail

:

Samenstelling

:

Producenten/verwerkers (X) andere ( )

3.   Productcategorie

Categorie 1.1 —

Vers vlees (en verse slachtafvallen)

4.   Productdossier (samenvatting van de eisen als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

4.1.   Naam

„Taureau de Camargue”

4.2.   Beschrijving

Vers vlees van mannelijke of vrouwelijke dieren, van lokale rassen, geboren, gehouden, geslacht en versneden in het geografisch gebied. Het vlees van de Camargue-stieren wordt gekenmerkt door zijn intens rode kleur, het is mals en mager.

4.3.   Geografisch gebied

De Camargue strekt zich uit over drie departementen: Bouches-du-Rhône, Gard en Hérault. Binnen dit gebied is een waterrijk gebied afgebakend waarin de dieren ten minste zes maanden moeten verblijven.

4.4.   Bewijs van de oorsprong

De oudste tekst waarin sprake is van de taureau de Camargue dateert van 1551 en is van de hand van Quiqueran de Beaujeu, bisschop van Senès. Daarna wordt in talrijke werken melding gemaakt van het zeer specifieke karakter van dit rundvee en van de wijze waarop deze dieren worden gehouden, die voornamelijk is afgestemd op gebruik in stierengevechten. De veehouderijen („manades” of „ganaderías”) waar de dieren die tot de producten met de betrokken benaming worden verwerkt, moeten worden geboren en gehouden, dienen een bekwaamheidsverklaring in te vullen waaruit blijkt dat zij in staat zijn de producten die met de eisen voor deze benaming overeenstemmen, te produceren. Ieder dier wordt geïdentificeerd en in het inventarisboek of het stalregister ingeschreven. De slachterijen en uitsnijderijen moeten gegevens over de binnenkomende en uitgaande dieren respectievelijk partijen registreren, zodat de dieren tot het stadium waarin het vlees bij de consument terecht komt, kunnen worden getraceerd.

4.5.   Werkwijze voor het verkrijgen van het product

De dieren van lokale rassen („raço di biou”, „de combat” of een kruising van beide rassen) moeten geboren zijn en gehouden, geslacht en versneden worden in het betrokken gebied. De dieren worden in de open lucht gehouden, volgens een extensieve methode, zodat ze hun natuurlijke karakter behouden. Ze voeden zich voornamelijk met gras. De dieren verblijven minstens zes maanden in het waterrijke gebied. Ze worden onmiddellijk na de weideperiode geslacht. Het (fiscaal) gewicht mag niet minder dan 100 kg bedragen, behalve voor vaarzen van 18 tot 30 maanden oud, waarvoor het gewicht wordt vastgesteld op 85 kg, en het vlees moet intens rood gekleurd zijn. Men laat de karkassen langzaam besterven. De rijpingsduur van de karkassen in het slachthuis moet minstens 48 uur bedragen en maximaal 5 dagen.

4.6.   Verband

De stieren van Camargue zijn het product van traditionele plaatselijke rassen, die bijzonder goed aangepast zijn aan het milieu in de Camargue, een volledig vlak gebied met overal veel water. De in vrijheid opgefokte Camargue-stieren grazen in het gebied en brengen ten minste zes maanden door in het waterrijke gebied met zijn specifieke ecosysteem. Het nerveuze en agressieve karakter van deze rassen beantwoordt trouwens perfect aan de bestemming van de dieren en geeft aan het vlees zijn typische kenmerken.

4.7.   Controlestructuur

Naam

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adres

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Naam

:

DGCCRF

Adres

:

59, Bd V.Auriol, F- 75703 PARIS Cedex 13

Tel.

:

(33) 1 44 87 17 17

Fax

:

(33) 1 44 97 30 37

Het DGCCRF is een dienst van het ministerie van Economie, Financiën en Industrie.

4.8.   Etikettering

Het karkas en de deelstukken gaan vergezeld van een identificatie-etiket waarop zijn vermeld: de oorsprongsbenaming, het slachtnummer; de naam van het bedrijf van herkomst, voluit geschreven; de naam en het adres van de uitsnijderij of van de slachter.


Top