EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0815

Verordening (EG) nr. 815/2008 van de Commissie van 14 augustus 2008 houdende afwijking van de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 opgenomen definitie van het begrip producten van oorsprong in het kader van het schema van algemene preferenties in verband met de bijzondere situatie van Kaapverdië wat de uitvoer van bepaalde visserijproducten naar de Gemeenschap betreft

OJ L 220, 15.8.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/815/oj

15.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 220/11


VERORDENING (EG) Nr. 815/2008 VAN DE COMMISSIE

van 14 augustus 2008

houdende afwijking van de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 opgenomen definitie van het begrip „producten van oorsprong” in het kader van het schema van algemene preferenties in verband met de bijzondere situatie van Kaapverdië wat de uitvoer van bepaalde visserijproducten naar de Gemeenschap betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), en met name op artikel 247,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2), en met name op artikel 76,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (3) heeft de Gemeenschap aan Kaapverdië algemene tariefpreferenties verleend.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 is het begrip „producten van oorsprong” gedefinieerd voor gebruik in het kader van het schema van algemene tariefpreferenties (SAP). Krachtens artikel 76 van die verordening kan van deze definitie worden afgeweken ten behoeve van de minst ontwikkelde landen die voor het SAP in aanmerking komen en een daartoe strekkend verzoek bij de Gemeenschap indienen.

(3)

Kaapverdië heeft sinds 1 maart 2005 een beroep gedaan op Besluit nr. 2/2005 van het ACS-EG-Comité Douanesamenwerking van 1 maart 2005 houdende afwijking van de definitie van „producten van oorsprong” in verband met de bijzondere situatie van de ACS-staten met betrekking tot de productie van tonijnconserven en tonijnzijden („loins”) (GS-post ex 1604) (4).

(4)

Dit besluit is evenwel op 31 december 2007 verstreken en Kaapverdië heeft nog geen economische partnerschapsovereenkomst met de Gemeenschap gesloten. Daardoor is het SAP de enige preferentiële handelsregeling waarvoor Kaapverdië sinds 1 januari 2008 nog in aanmerking komt.

(5)

Bij brief van 27 november 2007 heeft Kaapverdië verzocht om te mogen afwijken van de SAP-oorsprongsregels overeenkomstig artikel 76 van Verordening (EEG) nr. 2454/93. Bij brief van 27 februari 2008 heeft het land zijn verzoek nader onderbouwd.

(6)

Het verzoek betreft een totale jaarlijkse hoeveelheid van 1 561 t voor drie soorten bereidingen en conserven van vis — waarvan er twee niet onder de bij Besluit nr. 2/2005 toegestane afwijking vielen —, namelijk valse bonito of kogeltonijn, makreel en tonijn.

(7)

De Commissie heeft het verzoek bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat het volledig is en naar behoren gemotiveerd.

(8)

De afwijking is vereist om een constante aanvoer gedurende het jaar te garanderen en aldus de hoge investering veilig te stellen van een bedrijf dat al heeft bewezen dat het de ontwikkeling van de betrokken activiteit in Kaapverdië wil ondersteunen.

(9)

Er wordt betoogd dat deze investering niet alleen een directe impact zal hebben op de Kaapverdische visserijindustrie voor de soorten waarop de afwijking betrekking heeft, maar ook indirect sterk zal bijdragen aan de opleving van de Kaapverdische vissersvloot in het algemeen. Als er meer Kaapverdische vaartuigen actief zijn, zou ook de aanvoer van vis die van oorsprong is, geleidelijk kunnen toenemen.

(10)

De afwijking moet lang genoeg duren om investeringen veilig te stellen en in het algemeen een voorspelbaar ondernemingsklimaat te garanderen, maar niet langer dan 31 december 2010, wanneer Kaapverdië niet meer in aanmerking komt voor de bijzondere regeling voor minst ontwikkelde landen van het SAP. Na die datum moet de levensvatbaarheid van de Kaapverdische conservenindustrie worden gegarandeerd in het kader van een economische partnerschapsovereenkomst.

(11)

Bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn de regels voor het beheer van tariefcontingenten vastgesteld. Ter wille van een efficiënt beheer waarbij de Kaapverdische autoriteiten, de communautaire douaneautoriteiten en de Commissie nauw samenwerken, dienen deze regels van overeenkomstige toepassing te zijn op de hoeveelheden die worden ingevoerd in het kader van de afwijking uit hoofde van deze verordening.

(12)

Opdat de Commissie efficiënt zou kunnen toezien op de wijze waarop deze afwijking functioneert, moeten de Kaapverdische autoriteiten haar regelmatig nadere gegevens over de afgegeven certificaten van oorsprong doen toekomen.

(13)

In hun verzoek hebben de Kaapverdische autoriteiten aangegeven dat het betrokken bedrijf waarschijnlijk niet de productiecapaciteit zou hebben om in het eerste exploitatiejaar na de investering het volledige gevraagde contingent te benutten. Daarom moeten de gevraagde hoeveelheden voor 2009 en 2010 volledig worden toegestaan, maar moet het contingent voor 2008 worden verlaagd naar rata van de periode waarin de afwijking van toepassing is.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van de artikelen 67 tot en met 97 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden bereidingen of conserven van makreel, valse bonito en kogeltonijn, en tonijn van GN-codes ex 1604 15, ex 1604 19 en ex 1604 14, vervaardigd in Kaapverdië van niet van oorsprong zijnde vis, aangemerkt als van oorsprong uit Kaapverdië overeenkomstig de in de artikelen 2, 3 en 4 opgenomen bepalingen.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde afwijking is van 1 september 2008 tot en met 31 december 2010 van toepassing op producten die rechtstreeks uit Kaapverdië worden verzonden en in de Gemeenschap worden ingevoerd, voor de in de bijlage naast elk product vermelde hoeveelheid per jaar.

Artikel 3

De in de bijlage vermelde hoeveelheden worden beheerd overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 4

1.   De Kaapverdische douaneautoriteiten nemen de nodige maatregelen voor het verrichten van kwantitatieve controles op de uitvoer van de in artikel 1 bedoelde producten.

2.   De door de bevoegde Kaapverdische autoriteiten krachtens deze verordening afgegeven certificaten van oorsprong formulier A dienen in vak nr. 4 van de volgende aantekening te zijn voorzien: „Derogation — Regulation (EC) No 815/2008”.

3.   De bevoegde Kaapverdische autoriteiten doen de Commissie ieder kwartaal een overzicht toekomen van de hoeveelheden waarvoor krachtens deze verordening certificaten van oorsprong formulier A zijn afgegeven, onder vermelding van de volgnummers van die certificaten.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 september 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2008.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(2)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 214/2007 (PB L 62 van 1.3.2007, blz. 6).

(3)  PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 55/2008 (PB L 20 van 24.1.2008, blz. 1).

(4)  PB L 61 van 8.3.2005, blz. 48.


BIJLAGE

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Periode

Hoeveelheid (in t)

09.1647

ex 1604 15 11

ex 1604 19 98

Makreel (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus), filets, bereidingen of conserven

1.9.2008 - 31.12.2008

333

1.1.2009 - 31.12.2009

1 000

1.1.2010 - 31.12.2010

1 000

09.1648

ex 1604 19 98

Valse bonito, kogeltonijn (Auxis thazard, Auxis Rochei), filets, bereidingen of conserven

1.9.2008 - 31.12.2008

116

1.1.2009 - 31.12.2009

350

1.1.2010 - 31.12.2010

350

09.1649

ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

Geelvintonijn, gestreepte bonito (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis) filets, bereidingen of conserven

1.9.2008 - 31.12.2008

70

1.1.2009 - 31.12.2009

211

1.1.2010 - 31.12.2010

211


Top