EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_219_R_0065_01

Besluit 2008/669/GBVB van de Raad van 16 juni 2008 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau over de status van de missie van de Europese Unie inzake de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau inzake het statuut van de missie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau

OJ L 219, 14.8.2008, p. 65–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/65


BESLUIT 2008/669/GBVB VAN DE RAAD

van 16 juni 2008

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau over de status van de missie van de Europese Unie inzake de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 24,

Gezien de aanbeveling van het voorzitterschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 19 november 2007 gesteld dat maatregelen op het gebied van de hervorming van de veiligheidssector (SSR) in Guinee-Bissau in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB) zinvol zouden zijn, in samenhang met en ter aanvulling op het Europees ontwikkelingsfonds en andere communautaire activiteiten.

(2)

Na een tweede EU-onderzoeksmissie, in oktober 2007, heeft de Raad op 10 december 2007 zijn goedkeuring gehecht aan het algemeen concept betreffende mogelijke EVDB-maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Guinee-Bissau.

(3)

De Raad heeft op 12 februari 2008 Gemeenschappelijk Optreden 2008/112/GBVB vastgesteld, betreffende de missie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau (EU SSR GUINEE-BISSAU) (1).

(4)

Na onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau is er een overeenkomst tot stand gekomen over de status van de missie van de Europese Unie inzake de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau.

(5)

Deze overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau over de status van de missie van de Europese Unie inzake de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau wordt hierbij namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht (2).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Europese Unie te binden (3).

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de datum van de aanneming.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 juni 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

D. RUPEL


(1)  PB L 40 van 14.2.2008, blz. 11.

(2)  Zie bladzijde 66 van dit Publicatieblad.

(3)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad bekend worden gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


VERTALING

OVEREENKOMST

tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau inzake het statuut van de missie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau

DE EUROPESE UNIE, hierna „de EU” genoemd,

enerzijds, en

DE REPUBLIEK GUINEE-BISSAU, hierna „de gaststaat” genoemd,

anderzijds,

hierna „de partijen” genoemd,

REKENING HOUDEND MET:

de briefwisseling tussen de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, Javier Solana, en zijne excellentie de president van de Republiek Guinee-Bissau, João Bernardo Vieira, betreffende een mogelijke missie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau,

Gemeenschappelijk Optreden 2008/112/GBVB van 12 februari 2008 betreffende de missie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau (EU SSR GUINEE-BISSAU) (1),

het feit dat deze overeenkomst de rechten en verplichtingen van de partijen krachtens internationale overeenkomsten en andere instrumenten tot instelling van internationale tribunalen, waaronder het statuut van het Internationaal Strafhof, onverlet laat,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER HETGEEN VOLGT:

Artikel 1

Werkingssfeer en definities

1.   Deze overeenkomst is van toepassing op de missie van de Europese Unie en op het personeel van die missie.

2.   Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op het grondgebied van de gaststaat.

3.   Voor de toepassing van deze overeenkomst gelden de volgende definities:

a)

„EU SSR Guinee-Bissau”: de EU-missie in de gaststaat die is ingesteld bij Gemeenschappelijk Optreden 2008/112/GBVB, met inbegrip van haar componenten, strijdkrachten, eenheden, hoofdkwartier en personeel, ingezet op het grondgebied van de gaststaat en toegewezen aan EU SSR Guinee-Bissau;

b)

„hoofd van de missie”: het hoofd van de missie EU SSR Guinee-Bissau die door de Raad is aangesteld;

c)

„personeel van EU SSR Guinee-Bissau”: het hoofd van de missie, het personeel dat gedetacheerd is door EU-lidstaten en EU-instellingen en door niet-EU-staten die door de Europese Unie verzocht zijn aan EU SSR Guinee-Bissau deel te nemen, alsmede internationaal personeel dat op contractbasis door EU SSR Guinee-Bissau is aangeworven met het oog op de voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van de missie, en het personeel dat in het kader van de missie voor een zendstaat of een EU-instelling op missie is. Het personeel in dienst van commerciële contractanten en het ter plaatse aangeworven personeel vallen buiten deze definitie;

d)

„hoofdkwartier”: het hoofdkwartier van EU SSR Guinee-Bissau in Guinee-Bissau;

e)

„zendstaat”: elke EU-lidstaat en niet-EU-staat die personeel detacheert bij EU SSR Guinee-Bissau;

f)

„faciliteiten”: alle gebouwen, lokalen en terreinen die nodig zijn voor de activiteiten van EU SSR Guinee-Bissau alsmede voor de huisvesting van het personeel daarvan;

g)

„ter plaatse aangeworven personeel”: personeel dat onderdaan is van de gaststaat of er permanent verblijft.

Artikel 2

Algemene bepalingen

1.   EU SSR Guinee-Bissau en haar personeel eerbiedigen de wetten en regels van de gaststaat en onthouden zich van alle acties en activiteiten die onverenigbaar zijn met de doeleinden van de missie.

2.   EU SSR Guinee-Bissau is autonoom in de uitvoering van haar taken in het kader van de onderhavige overeenkomst. De gaststaat eerbiedigt het unitaire en internationale karakter van EU SSR Guinee-Bissau.

3.   Het hoofd van de missie informeert de regering van de gaststaat regelmatig over het aantal personeelsleden van EU SSR Guinee-Bissau dat op het grondgebied van de gaststaat is gestationeerd.

Artikel 3

Identificatie

1.   De personeelsleden van EU SSR Guinee-Bissau ontvangen, en worden geïdentificeerd aan de hand van, een identiteitskaart van EU SSR Guinee-Bissau, die zij te allen tijde bij zich moeten dragen. De bevoegde autoriteiten van de gaststaat ontvangen een specimen van de identiteitskaart van EU SSR Guinee-Bissau.

2.   Voertuigen en andere vervoermiddelen van EU SSR Guinee-Bissau dragen duidelijke identificatietekens en/of -kentekenplaten van EU SSR Guinee-Bissau, die aan de bevoegde autoriteiten van de gaststaat worden meegedeeld.

3.   EU SSR Guinee-Bissau heeft het recht op haar hoofdkwartier en elders, alleen of samen met de vlag van de gaststaat, de EU-vlag te voeren, zulks overeenkomstig het besluit van het hoofd van de missie. Nationale vlaggen of insignes van de samenstellende nationale delen van EU SSR Guinee-Bissau mogen op besluit van het hoofd van de missie op het terrein, de voertuigen en de uniformen van EU SSR Guinee-Bissau worden getoond.

Artikel 4

Overschrijding van de grenzen en verplaatsingen op het grondgebied van de gaststaat

1.   Personeel, materieel en vervoermiddelen van EU SSR Guinee-Bissau overschrijden de grens van de gaststaat via officiële grensdoorlaatposten, zeehavens en via de internationale luchtcorridors.

2.   De gaststaat vergemakkelijkt het betreden en het verlaten van zijn grondgebied voor EU SSR Guinee-Bissau en het personeel van EU SSR Guinee-Bissau. Afgezien van de paspoortcontrole bij het betreden en het verlaten van het grondgebied van de gaststaat zijn personeelsleden van EU SSR Guinee-Bissau die kunnen bewijzen dat zij deel uitmaken van de missie, op het grondgebied van de gaststaat vrijgesteld van de paspoort-, douanecontrole-, visum- en immigratievoorschriften en van elke vorm van immigratiecontrole.

3.   Het EU SSR Guinee-Bissau-personeel is vrijgesteld van de voorschriften van de gaststaat inzake de registratie van en het toezicht op vreemdelingen, maar verwerft geen permanent verblijfs- of woonrecht op het grondgebied van de gaststaat.

4.   EU SSR Guinee-Bissau-materieel en -vervoermiddelen die ter ondersteuning van de missie het grondgebied van de gaststaat binnenkomen, oversteken of verlaten, zijn vrijgesteld van de verplichting om inventarissen en andere douanedocumenten te verschaffen en zijn niet aan controles onderworpen.

5.   Voor voertuigen en luchtvaartuigen die ter ondersteuning van de missie worden gebruikt, gelden geen plaatselijke vergunnings- of registratievoorschriften. De internationale normen en voorschriften ter zake blijven van toepassing. Zo nodig worden aanvullende regelingen als bedoeld in artikel 19 getroffen.

6.   Het EU SSR Guinee-Bissau-personeel mag op het grondgebied van de gaststaat motorvoertuigen, schepen en luchtvaartuigen besturen, op voorwaarde dat het in het bezit is van een geldig nationaal of internationaal rijbewijs, vaarbewijs of vliegbrevet. De gaststaat aanvaardt door EU SSR Guinee-Bissau-personeelsleden gehouden rijbewijzen of vergunningen zonder belasting of vergoeding als geldig.

7.   EU SSR Guinee-Bissau en het personeel van EU SSR Guinee-Bissau genieten samen met hun voertuigen, luchtvaartuigen en andere vervoermiddelen, uitrusting en voorraden vrij en onbeperkt verkeer op het hele grondgebied van de gaststaat, met inbegrip van de territoriale zee en het luchtruim. Zo nodig kunnen er bijkomende regelingen worden gesloten overeenkomstig artikel 19.

8.   Voor het doel van de missie kunnen personeelsleden van EU SSR Guinee-Bissau en plaatselijk personeel van EU SSR Guinee-Bissau voor reizen in het kader van officiële taken gebruikmaken van de wegen, bruggen, boten, luchthavens en havens zonder rechten, kosten, tolheffingen, belastingen of andere vergoedingen te moeten betalen. EU SSR Guinee-Bissau is niet vrijgesteld van betaling van een redelijke vergoeding voor gevraagde en ontvangen diensten op dezelfde voorwaarden als die welke voor het personeel van de gaststaat gelden.

Artikel 5

Door de gaststaat aan EU SSR Guinee-Bissau verleende voorrechten en immuniteiten

1.   De lokalen van EU SSR Guinee-Bissau zijn onschendbaar. Vertegenwoordigers van de gaststaat mogen deze alleen betreden met toestemming van het hoofd van de missie.

2.   De lokalen van EU SSR Guinee-Bissau, alsmede het meubilair en andere goederen die zich daarin bevinden en de vervoermiddelen, genieten immuniteit van onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen.

3.   EU SSR Guinee-Bissau, haar bezittingen en goederen, ongeacht waar deze zich bevinden en door wie ze worden gehouden, genieten immuniteit van iedere vorm van gerechtelijke procedure.

4.   Het archief en de documenten van EU SSR Guinee-Bissau zijn te allen tijde en waar ze zich ook bevinden onschendbaar.

5.   De officiële briefwisseling van EU SSR Guinee-Bissau is onschendbaar. Onder officiële briefwisseling wordt verstaan alle op de missie en haar taken betrekking hebbende briefwisseling.

6.   Wat betreft aangekochte of ingevoerde goederen, verleende diensten en lokalen die EU SSR Guinee-Bissau voor de missie gebruikt, geniet EU SSR Guinee-Bissau vrijstelling van alle nationale, regionale en gemeentelijke belastingen en heffingen en vergelijkbare rechten. EU SSR Guinee-Bissau geniet geen vrijstelling van belastingen, heffingen en rechten die gelden als betaling van verleende diensten.

7.   De gaststaat laat alle voor de missie bestemde goederen toe tot zijn grondgebied en verleent daarvoor vrijstelling van alle douanerechten, vergoedingen, tolgelden, belastingen en vergelijkbare heffingen, met uitzondering van kosten voor opslag, vervoer en andere geleverde diensten.

Artikel 6

Door de gaststaat aan het EU SSR Guinee-Bissau-personeel verleende voorrechten en immuniteiten

1.   Het EU SSR Guinee-Bissau-personeel is gevrijwaard van enigerlei vorm van aanhouding of vrijheidsbeneming.

2.   De papieren, briefwisseling en bezittingen van het EU SSR Guinee-Bissau-personeel zijn onschendbaar, behalve in het geval van executoriale maatregelen die uit hoofde van lid 6 zijn toegestaan.

3.   Het EU SSR Guinee-Bissau-personeel geniet onder alle omstandigheden immuniteit van de strafrechtelijke rechtsmacht van de gaststaat. De betrokken zendstaat of EU-instelling kan afstand doen van de immuniteit van het EU SSR Guinee-Bissau-personeel ten aanzien van de strafrechtelijke rechtsmacht. Het afstand doen van de immuniteit dient altijd uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt.

4.   Het EU SSR Guinee-Bissau-personeel geniet ten aanzien van de burgerlijke en administratieve rechtsmacht van de gaststaat immuniteit wat betreft uitspraken of geschriften en alle handelingen die het EU SSR Guinee-Bissau-personeel verricht bij de uitoefening van zijn officiële functies. Indien tegen EU SSR Guinee-Bissau-personeel een burgerlijke procedure wordt aangespannen voor een rechter van de gaststaat, worden het hoofd van de missie en de bevoegde autoriteit van de zendstaat of de EU-instelling onmiddellijk daarvan in kennis gesteld. Voordat de procedure voor de rechter wordt ingeleid, delen het hoofd van de missie en de bevoegde autoriteit van de zendstaat of EU-instelling de rechter mee of het EU SSR Guinee-Bissau-personeel de handeling in kwestie heeft gepleegd tijdens de uitoefening van zijn officiële functies. Indien dit het geval is, wordt de procedure niet ingeleid en gelden de bepalingen van artikel 16. Indien dit niet het geval is, kan de procedure worden voortgezet. De verklaring van het hoofd van de missie en de bevoegde autoriteit van de zendstaat of de EU-instelling is bindend voor de rechter van de gaststaat, die de verklaring niet kan aanvechten.

Indien EU SSR Guinee-Bissau-personeel een procedure inleidt, kan het zich niet beroepen op immuniteit van rechtsmacht wanneer er een vordering/beroep wordt ingesteld die/dat direct verband houdt met de hoofdvordering.

5.   EU SSR Guinee-Bissau-personeel is niet verplicht als getuige op te treden.

6.   Tegen EU SSR Guinee-Bissau-personeel mogen geen executoriale maatregelen worden genomen, behalve indien tegen EU SSR Guinee-Bissau-personeel een burgerlijke procedure wordt ingeleid die geen verband houdt met zijn officiële functies. De bezittingen van EU SSR Guinee-Bissau-personeel waarvan het hoofd van de missie heeft verklaard dat zij nodig zijn voor de vervulling van de officiële functies van het EU SSR Guinee-Bissau-personeel, mogen niet in beslag worden genomen ter uitvoering van een vonnis, beslissing of bevel. In burgerlijke procedures gelden voor EU SSR Guinee-Bissau-personeel geen beperkingen van de persoonlijke vrijheid, of andere dwangmaatregelen.

7.   De immuniteit van het EU SSR Guinee-Bissau-personeel ten aanzien van de rechtsmacht van de gaststaat houdt voor het personeel geen immuniteit in ten aanzien van de rechtsmacht van de respectieve zendstaten.

8.   Het EU SSR Guinee-Bissau-personeel is ten aanzien van diensten die voor EU SSR Guinee-Bissau zijn verleend, vrijgesteld van eventueel in de gaststaat geldende voorschriften op het terrein van de sociale zekerheid.

9.   Het EU SSR Guinee-Bissau-personeel is vrijgesteld van elke vorm van belasting in de gaststaat over het salaris en de emolumenten die EU SSR Guinee-Bissau of de zendstaten aan het personeel betalen, evenals van iedere belasting op inkomsten die van buiten de gaststaat worden ontvangen.

10.   De gaststaat laat de binnenkomst toe van goederen voor persoonlijk gebruik door EU SSR Guinee-Bissau-personeel en verleent vrijstelling van alle douanerechten, belastingen en daarmee verband houdende heffingen, met uitzondering van heffingen voor opslag, vervoer en dergelijke diensten, zulks in overeenstemming met eventueel door deze staat aan te nemen wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. De gaststaat laat tevens de uitvoer van dergelijke goederen toe. Voor op de binnenlandse markt aangekochte goederen of geleverde diensten, genieten personeelsleden van EU SSR Guinee-Bissau vrijstelling van btw en belastingen, overeenkomstig de wetgeving van de gaststaat.

11.   De persoonlijke bagage van EU SSR Guinee-Bissau-personeel wordt vrijgesteld van onderzoek, tenzij er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat de bagage goederen bevat die niet bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik door EU SSR Guinee-Bissau-personeel of goederen waarvan de in- of uitvoer bij wet verboden is of onderworpen is aan quarantainebepalingen van de gaststaat. Onderzoek mag slechts plaatsvinden in aanwezigheid van het betrokken EU SSR Guinee-Bissau-personeel of een gemachtigde vertegenwoordiger van EU SSR Guinee-Bissau.

Artikel 7

Plaatselijk aangeworven personeel

Plaatselijk aangeworven personeel geniet slechts voorrechten en immuniteiten voor zover deze door de gaststaat worden toegestaan. De gaststaat moet zijn rechtsmacht over dit personeel evenwel uitoefenen op een wijze die de uitoefening van de functies van de missie niet onnodig bemoeilijkt.

Artikel 8

Strafrechtelijke rechtsmacht

De bevoegde autoriteiten van een zendstaat mogen op het grondgebied van de gaststaat de strafrechtelijke rechtsmacht en de krijgstuchtelijke bevoegdheden uitoefenen die hun door de wetgeving van de zendstaat wordt verleend met betrekking tot al het EU SSR Guinee-Bissau-personeel dat onder het toepasselijke recht van de zendstaat valt.

Artikel 9

Veiligheid

1.   De gaststaat draagt, met inzet van zijn eigen middelen, de volledige verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het personeel van EU SSR Guinee-Bissau.

2.   Daartoe neemt de gaststaat alle nodige maatregelen voor de bescherming, veiligheid en beveiliging van EU SSR Guinee-Bissau en het personeel van EU SSR Guinee-Bissau. Eventuele specifieke bepalingen die door de gaststaat worden voorgesteld, worden, voordat zij worden uitgevoerd, overeengekomen met het hoofd van de missie. De gaststaat verleent zonder kosten aan te rekenen toestemming en steun voor de verrichtingen in verband met de medische evacuatie van personeelsleden van EU SSR Guinee-Bissau. Zo nodig worden aanvullende regelingen als bedoeld in artikel 19 getroffen.

Artikel 10

Uniform

1.   Het personeel van EU SSR Guinee-Bissau draagt een nationaal uniform of burgerkleding met een duidelijk EU SSR Guinee-Bissau-identificatieteken.

2.   Voor het dragen van uniformen gelden de door het hoofd van de missie uitgevaardigde voorschriften.

Artikel 11

Samenwerking en toegang tot informatie

1.   De gaststaat verleent volledige medewerking en steun aan EU SSR Guinee-Bissau en het personeel van EU SSR Guinee-Bissau.

2.   Indien daarom wordt verzocht en indien zulks nodig is voor de uitvoering van de taak van EU SSR Guinee-Bissau, biedt de gaststaat het personeel van EU SSR Guinee-Bissau toegang tot:

a)

gebouwen, lokalen, locaties en officiële voertuigen waarover de gaststaat zijn gezag kan doen gelden;

b)

documenten, materiaal en informatie die van belang zijn voor het mandaat van EU SSR Guinee-Bissau en waarover de gaststaat zijn gezag kan doen gelden.

Zo nodig worden aanvullende regelingen als bedoeld in artikel 19 getroffen.

3.   Het hoofd van de missie en de gaststaat plegen regelmatig overleg en nemen passende maatregelen met het oog op nauwe en wederkerige verbindingsactiviteiten op elk passend niveau. De gaststaat kan een verbindingsfunctionaris bij EU SSR Guinee-Bissau aanstellen.

Artikel 12

Steun van de gaststaat en het sluiten van contracten

1.   De gaststaat gaat ermee akkoord EU SSR Guinee-Bissau op verzoek bij te staan bij het vinden van geschikte lokalen.

2.   De gaststaat stelt, indien nodig en voor zover beschikbaar, lokalen die eigendom zijn van de gaststaat en lokalen die particulier eigendom zijn, kosteloos ter beschikking, voor zover om deze lokalen wordt verzocht voor het verrichten van administratieve en operationele EU SSR Guinee-Bissau-activiteiten.

3.   Binnen de grenzen van zijn middelen en mogelijkheden helpt de gaststaat bij het voorbereiden, opzetten, uitvoeren en ondersteunen van de missie, met inbegrip van huisvestingsmogelijkheden en uitrusting van deskundigen van EU SSR Guinee-Bissau.

4.   De hulp en ondersteuning van de gaststaat voor de missie worden verleend onder de voorwaarden die ook gelden voor hulp en ondersteuning aan de eigen personeelsleden.

5.   In elk contract dat EU SSR Guinee-Bissau in de gaststaat sluit, wordt vastgelegd welk recht op dat contract van toepassing is.

6.   In het contract kan worden bepaald dat bij geschillen die voortvloeien uit de toepassing van het contract de in artikel 16, leden 3 en 4, bedoelde procedure voor het beslechten van geschillen wordt gehanteerd.

Artikel 13

Veranderingen aan lokalen

EU SSR Guinee-Bissau mag lokalen bouwen, verbouwen of anderszins veranderen naargelang van de operationele eisen van EU SSR Guinee-Bissau.

De gaststaat verlangt van EU SSR Guinee-Bissau geen compensatie voor deze bouwwerkzaamheden, verbouwingen of veranderingen.

Artikel 14

Overleden EU SSR Guinee-Bissau-personeelsleden

1.   Het hoofd van de missie mag passende regelingen treffen of doen treffen voor de repatriëring van overleden personeelsleden van EU SSR Guinee-Bissau en hun persoonlijke bezittingen.

2.   Op overleden EU SSR Guinee-Bissau-personeelsleden wordt geen lijkschouwing verricht zonder de instemming van de betrokken staat en de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van EU SSR Guinee-Bissau en/of van de betrokken staat.

3.   De gaststaat en EU SSR Guinee-Bissau verlenen elkaar alle medewerking om overleden EU SSR Guinee-Bissau-personeelsleden zo spoedig mogelijk te repatriëren.

Artikel 15

Verbindingen

1.   EU SSR Guinee-Bissau mag zend- en ontvangststations voor radiocommunicatie en satellietsystemen installeren en gebruiken. EU SSR Guinee-Bissau overlegt met de bevoegde autoriteiten van de gaststaat teneinde conflicten te vermijden bij het gebruik van de nodige frequenties. De gaststaat verleent kosteloos toegang tot het frequentiespectrum.

2.   EU SSR Guinee-Bissau heeft het recht op onbeperkte communicatie via radio (met inbegrip van satelliet-, cellulaire en draagbare systemen), telefoon, telegraaf, fax of anderszins, en om de noodzakelijke apparatuur voor de instandhouding van die communicatie binnen en tussen EU SSR Guinee-Bissau-lokalen te installeren, inclusief het recht te voorzien in de voor de operatie benodigde kabels en grondverbindingen.

3.   EU SSR Guinee-Bissau mag op eigen terrein de nodige voorzieningen treffen voor het bezorgen van post aan en van EU SSR Guinee-Bissau en/of EU SSR Guinee-Bissau-personeel.

Artikel 16

Schadevorderingen bij overlijden, lichamelijk letsel en beschadiging of verlies van goederen

1.   EU SSR Guinee-Bissau en EU SSR Guinee-Bissau-personeel zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van bezittingen van burgers of van de overheid die voortvloeien uit operationele behoeften of die het gevolg zijn van activiteiten in verband met verstoringen van de openbare orde of bescherming van EU SSR Guinee-Bissau.

2.   Om een minnelijke schikking te treffen, worden vorderingen bij beschadiging of verlies van bezittingen van burgers of van de overheid die niet onder lid 1 vallen, evenals vorderingen bij overlijden of lichamelijk letsel van personen en bij beschadiging of verlies van EU SSR Guinee-Bissau-bezittingen, via de bevoegde autoriteiten van de gaststaat bij EU SSR Guinee-Bissau ingediend indien het gaat om vorderingen van natuurlijke of rechtspersonen van de gaststaat, of bij de bevoegde autoriteiten van de gaststaat, indien het gaat om vorderingen van EU SSR Guinee-Bissau.

3.   Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, wordt de vordering voorgelegd aan een vorderingencommissie die bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van EU SSR Guinee-Bissau en van de gaststaat. De vorderingen worden geregeld bij onderlinge overeenstemming.

4.   Indien binnen de vorderingencommissie geen minnelijke schikking wordt bereikt, wordt een geschil

a)

over vorderingen tot en met 40 000 EUR langs diplomatieke weg opgelost tussen de gaststaat en vertegenwoordigers van de EU;

b)

over vorderingen die het onder a) genoemde bedrag overstijgen, voorgelegd aan een scheidsgerecht waarvan de beslissingen bindend zijn.

5.   Het scheidsgerecht bestaat uit drie scheidsrechters, waarvan er één wordt benoemd door de gaststaat, één door EU SSR Guinee-Bissau en één door de gaststaat en EU SSR Guinee-Bissau tezamen. Indien een van beide partijen niet binnen twee maanden een scheidsrechter benoemt of indien de gaststaat en EU SSR Guinee-Bissau het niet eens kunnen worden over de benoeming van de derde scheidsrechter, wordt de scheidsrechter in kwestie benoemd door de president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

6.   EU SSR Guinee-Bissau en de overheid van de gaststaat treffen een administratieve regeling waarin het mandaat van de vorderingencommissie en het scheidsgerecht worden vastgelegd, evenals de procedure die binnen deze twee instanties wordt gehanteerd en de voorwaarden voor het indienen van vorderingen.

Artikel 17

Overleg en geschillen

1.   Alle vraagstukken in verband met de toepassing van deze overeenkomst worden gezamenlijk besproken door vertegenwoordigers van EU SSR Guinee-Bissau en van de bevoegde autoriteiten van de gaststaat.

2.   Bij gebreke van een regeling worden geschillen met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van deze overeenkomst uitsluitend langs diplomatieke weg opgelost tussen de gaststaat en vertegenwoordigers van de EU.

Artikel 18

Overige bepalingen

1.   Wanneer in deze overeenkomst wordt verwezen naar de immuniteiten, voorrechten en rechten van EU SSR Guinee-Bissau en het EU SSR Guinee-Bissau-personeel, is de overheid van de gaststaat verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan en voor de naleving ervan door de bevoegde lokale autoriteiten van de gaststaat.

2.   Niets in deze overeenkomst is bedoeld of mag worden geïnterpreteerd als een afwijking van eventueel voor een EU-lidstaat of een andere staat die bijdraagt tot EU SSR Guinee-Bissau geldende rechten uit hoofde van andere overeenkomsten.

Artikel 19

Uitvoeringsbepalingen

Ter uitvoering van deze overeenkomst kunnen operationele, administratieve en technische aangelegenheden worden behandeld in afzonderlijke regelingen die worden gesloten tussen het hoofd van de missie en de administratieve autoriteiten van de gaststaat.

Artikel 20

Inwerkingtreding en opzegging

1.   Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop zij wordt ondertekend en blijft van kracht tot de door EU SSR Guinee-Bissau opgegeven datum van vertrek van het laatste personeelslid van EU SSR Guinee-Bissau.

2.   Onverminderd lid 1 worden de bepalingen in artikel 4, lid 8, artikel 5, leden 1 tot en met 3, 6 en 7, artikel 6, leden 1, 3, 4, 6 en 8 tot en met 10, en de artikelen 13 en 16 geacht te zijn toegepast vanaf de datum waarop het eerste EU SSR Guinee-Bissau-personeel is ingezet indien deze datum eerder viel dan de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst.

3.   Deze overeenkomst kan worden gewijzigd op basis van schriftelijke onderlinge overeenstemming tussen de partijen.

4.   De opzegging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst vóór de opzegging ervan.

Gedaan te Bissau, op 11 juli 2008, in twee originele in het Portugees gestelde exemplaren.

Voor de Europese Unie

J.-F. PAROT

Voor de Republiek Guinee-Bissau

M.-C. NOBRE CABRAL


(1)  PB L 40 van 14.2.2008, blz. 11.


Top