EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0552

Verordening (EG) nr. 552/2008 van de Commissie van 17 juni 2008 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 2380/2001 en (EG) nr. 1289/2004 wat betreft de voorwaarden van de vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 158, 18.6.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 170 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/552/oj

18.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 158/3


VERORDENING (EG) Nr. 552/2008 VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 2008

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 2380/2001 en (EG) nr. 1289/2004 wat betreft de voorwaarden van de vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Alpharma (Belgium) BVBA heeft een aanvraag uit hoofde van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingediend tot wijziging van de naam van de vergunninghouder wat betreft de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999 (2), (EG) nr. 2380/2001 (3) en (EG) nr. 1289/2004 (4) van de Commissie. Die verordeningen verlenen een vergunning voor het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen. De vergunningen zijn gebonden aan de houder van de vergunning.

(2)

Voor de toevoegingsmiddelen robenidinehydrochloride 66 g/kg (Cycostat 66G) en maduramicine-ammonium alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %), die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2430/1999, is de houder van de vergunning Roche Vitamins Europe Ltd.

(3)

Voor de toevoegingsmiddelen maduramicine-ammonium alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %), opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2380/2001, en decoquinaat 60,6 g/kg (Deccox), opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1289/2004, is de houder van de vergunning Alpharma AS.

(4)

De aanvrager voert aan dat Alpharma (Belgium) BVBA de rechtsopvolger is van de in de overwegingen 2 en 3 bedoelde houders van de vergunningen. Met de aanvraag heeft Alpharma (Belgium) BVBA passende documenten ingediend waaruit blijkt dat de rechten voor het in de handel brengen van die toevoegingsmiddelen op Alpharma (Belgium) BVBA zijn overgedragen, tezamen met aanvullende bewijsstukken van de oorspronkelijke houders, als genoemd in die vergunningen.

(5)

De voorgestelde wijziging van de voorwaarden van de vergunningen is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van de desbetreffende toevoegingsmiddelen noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(6)

Om de aanvrager in staat te stellen om gebruik te maken van zijn rechten voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen onder de naam Alpharma (Belgium) BVBA moeten de voorwaarden van de vergunningen worden gewijzigd.

(7)

De Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 2380/2001 en (EG) nr. 1289/2004 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Er moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke bestaande voorraden kunnen worden opgebruikt.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2430/1999 worden in kolom 2 van de gegevens voor E 758 en E 770 de woorden „Roche Vitamins Europe Ltd” vervangen door de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA”.

2.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2380/2001 worden in kolom 2 van de gegevens voor E 770 de woorden „Alpharma AS” vervangen door de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA”.

3.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1289/2004 worden in kolom 2 van de gegevens voor E 756 de woorden „Alpharma AS” vervangen door de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA”.

Artikel 2

Bestaande voorraden die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt tot en met 30 september 2008.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  PB L 296 van 17.11.1999, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1519/2007 (PB L 335 van 20.12.2007, blz. 15).

(3)  PB L 321 van 6.12.2001, blz. 18.

(4)  PB L 243 van 15.7.2004, blz. 15.


Top