EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0060

Verordening (EG) nr. 60/2008 van de Commissie van 24 januari 2008 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 327/98, wat betreft de verdeling in deelperioden voor het jaar 2008 van een tariefcontingent voor de invoer van volwitte of halfwitte rijst

OJ L 22, 25.1.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/60/oj

25.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 22/6


VERORDENING (EG) Nr. 60/2008 VAN DE COMMISSIE

van 24 januari 2008

houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 327/98, wat betreft de verdeling in deelperioden voor het jaar 2008 van een tariefcontingent voor de invoer van volwitte of halfwitte rijst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (1), en met name op artikel 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (2), en met name op artikel 13, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie van 10 februari 1998 inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst (3) is een verdeling in deelperioden vastgesteld van de in artikel 1 van die verordening bedoelde tariefcontingenten, om de invoer van rijst over het jaar te spreiden.

(2)

Wegens de verstoring van de invoerstroom in de Gemeenschap van rijst van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika in 2006 en 2007 als gevolg van het verschijnen op de markt van Amerikaanse rijst die besmet was met genetisch gemodificeerde rijst, „LL RICE 601” genaamd, is het niet mogelijk geweest het contingent van 38 721 ton volwitte of halfwitte rijst van oorsprong uit dat land, dat onderdeel uitmaakt van een bij Verordening (EG) nr. 327/98 vastgesteld globaal invoercontingent van 63 000 ton volwitte of halfwitte rijst, in 2007 ten volle te benutten voor de invoer van rijst van oorsprong uit de Verenigde Staten.

(3)

Aangezien de Verenigde Staten van Amerika een gebruikelijke leverancier van rijst zijn voor de Gemeenschap, moet zo snel mogelijk worden toegestaan dat de normale invoerstroom van rijst uit dat land wordt hersteld. Hiertoe moet de verdeling in deelperioden van het globale invoertariefcontingent van 63 000 ton volwitte of halfwitte rijst voor het jaar 2008 worden gewijzigd, door in de maand februari een extra deelperiode in te stellen voor het contingent voor rijst van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, en moet binnen dat contingent een voldoende grote hoeveelheid worden overgedragen van de deelperioden april en juli 2008 naar die van februari 2008 om de bovengenoemde doelstelling te bereiken zonder dat de situatie op de communautaire markt en de invoer uit andere landen van oorsprong worden verstoord en met inachtneming van de jaarlijkse maximumhoeveelheid van 38 721 ton die voor dat contingent is vastgesteld.

(4)

Het is gebleken dat sommige invoercertificaten in 2007 niet zijn gebruikt wegens bovengenoemde verstoringen van de invoer. Het zou derhalve passend zijn dat zij in 2008 alsnog kunnen worden gebruikt.

(5)

Er moet derhalve voor het jaar 2008 worden afgeweken van Verordening (EG) nr. 327/98.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Voor het jaar 2008 wordt de hoeveelheid van 38 721 ton volwitte of halfwitte rijst van GN-code 1006 30 van het contingent met volgnummer 09.4127 van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, zoals vermeld in bijlage IX, punt a), bij Verordening (EG) nr. 327/98, verdeeld overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

2.   De in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 327/98 bedoelde uitvoercertificaten die in 2007 door de in dat artikel genoemde derde landen zijn afgegeven, mogen worden gebruikt voor de voor het contingentjaar 2008 ingediende invoercertificaataanvragen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.

(2)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 797/2006 (PB L 144 van 31.5.2006, blz. 1).

(3)  PB L 37 van 11.2.1998, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1538/2007 (PB L 337 van 21.12.2007, blz. 49).


BIJLAGE

Verdeling in deelperioden, voor 2008, van het in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 327/98 bedoelde contingent van 63 000 ton volwitte of halfwitte rijst:

Land van oorsprong

Hoeveelheid (in t)

Volgnummer

Deelperiode (hoeveelheid in t)

Januari

Februari

April

Juli

September

Oktober

Verenigde Staten van Amerika

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Thailand

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Australië

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Andere landen van oorsprong

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Alle landen

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Totaal

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Bij verordening van de Commissie gepubliceerd saldo van de niet-benutte hoeveelheden van de vorige deelperioden.

De voor 2008 gewijzigde hoeveelheden betreffen slechts de oorsprong Verenigde Staten van Amerika en de totalen per deelperiode.


Top