EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0061

2008/61/EG: Beschikking van de Commissie van 17 januari 2008 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad ten aanzien van de invoer van vers rundvlees uit Brazilië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 28) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 15, 18.1.2008, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; stilzwijgende opheffing door 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/61(1)/oj

18.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 15/33


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 2008

tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad ten aanzien van de invoer van vers rundvlees uit Brazilië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 28)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/61/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name op artikel 8, punten 1 en 4, en artikel 9, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 79/542/EEG van de Raad van 21 december 1979 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen van derde landen, alsmede tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor de invoer in de Gemeenschap van levende dieren en vers vlees daarvan (2) bepaalt dat de invoer van die dieren en dat vlees moet voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in de desbetreffende, krachtens die beschikking opgestelde modelcertificaten.

(2)

Sinds 2003 zijn tijdens inspectiebezoeken van de Commissie aan Brazilië tekortkomingen met betrekking tot de communautaire invoervoorschriften voor rundvlees aan het licht getreden. Enkele van deze tekortkomingen zijn door Brazilië verholpen, maar tijdens recente inspectiebezoeken van de Commissie zijn niettemin ernstige gevallen van niet-naleving aan het licht getreden met betrekking tot de bedrijfsregistratie, de identificatie van de dieren en de controle op verplaatsingen, en is gebleken dat eerdere toezeggingen om de nodige corrigerende maatregelen te treffen, niet zijn nagekomen.

(3)

De invoer kan alleen veilig blijven worden toegestaan als de controle en het toezicht op de bedrijven waarvan dieren die naar de Gemeenschap mogen worden uitgevoerd afkomstig zijn, worden geïntensiveerd en als Brazilië een voorlopige lijst opstelt van dergelijke erkende bedrijven, waarvoor garanties worden verstrekt dat zij volledig beantwoorden aan de voorschriften voor de invoer van vers gerijpt rundvlees zonder been in de Gemeenschap, die worden gecontroleerd en geïnspecteerd, en waarvoor volledige controle- en inspectieverslagen ter beschikking van de Commissie worden gesteld.

(4)

De diensten van de Commissie voeren in het kader van de werkzaamheden van het Voedsel- en Veterinair Bureau inspecties in derde landen uit om na te gaan of op de bedrijven die op de lijst voorkomen, aan de invoervoorschriften van de Europese Unie wordt voldaan.

(5)

In het licht van de resultaten van deze inspecties kan de voorlopige lijst van bedrijven na voorafgaande kennisgeving aan de Commissie worden herzien. Die lijst van erkende bedrijven moet voor informatiedoeleinden via het geïntegreerd veterinair computersysteem Traces openbaar worden gemaakt.

(6)

In de lijst in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van derde landen die vers vlees naar de Gemeenschap mogen exporteren, moet worden bepaald dat uitsluitend vers gerijpt vlees zonder been van dieren die na de datum van inwerkingtreding van de onderhavige beschikking zijn geslacht, in de Gemeenschap mag worden ingevoerd, aangezien alleen voor dat vlees gegarandeerd kan worden dat aan de nieuwe voorschriften voor erkende bedrijven is voldaan. Tegelijkertijd dient een fout in die tabel te worden gecorrigeerd.

(7)

De lijst van derde landen in deel 1 van bijlage II en het modelcertificaat „BOV” in deel 2 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Om een onderbreking van het handelsverkeer te vermijden, moet de invoer in de Gemeenschap van zendingen vers gerijpt rundvlees zonder been die voor de datum van inwerkingtreding van deze beschikking zijn gecertificeerd en verzonden, gedurende een nader te bepalen periode worden toegestaan.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In de lijst van derde landen in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG wordt de rubriek „BR-Brazilië” vervangen door:

BR — Brazilië

„BR-0

Het hele land

EQU

 

 

 

 

BR-1

De staat Minas Gerais met uitzondering van de gewesten Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas en Bambuí;

de staat Espíritu Santo;

de staat Goiás;

het deel van de staat Mato Grosso bestaande uit de regionale eenheden:

Cuiabá (behalve de gemeenten San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone en Barão de Melgaço),

Caceres (behalve de gemeente Caceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (behalve de gemeente Itiquiora),

Barra do Garça,

Barra do Burgres;

de staat Rio Grande do Sul.

BOV

A en H

1

 

van 31 januari 2008

BR-2

De staat Santa Catarina

BOV

A en H

1

 

van 31 januari 2008”

Artikel 2

In het veterinair certificaat „BOV” in deel 2 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG:

1.

komt punt 10.3 als volgt te luiden:

„10.3.

het vlees is verkregen van dieren die komen van bedrijven

a) waar geen van de aanwezige dieren is ingeënt tegen [mond-klauwzeer of] (12) runderpest, en

(5) hetzij [b) waaromheen zich, in een gebied met een straal van 10 km, in de voorafgaande 30 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van mond-en-klauwzeer of van runderpest heeft voorgedaan,]

(5) (13) hetzij [b) waarvoor geen officiële beperkende maatregelen om veterinairrechtelijke redenen gelden en waaromheen zich, in een gebied met een straal van 25 km, in de voorafgaande 60 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van mond-en-klauwzeer of van runderpest heeft voorgedaan, en

c) waar zij ten minste de laatste 40 dagen vóór de directe verzending naar het slachthuis hebben verbleven;]

(5) (18) [d) waar gedurende de voorafgaande drie maanden geen dieren zijn binnengebracht uit niet voor invoer in de Europese Gemeenschap erkende gebieden;

e) waar de dieren geïdentificeerd en geregistreerd zijn in het nationaal systeem voor identificatie en certificatie van oorsprong voor runderen;

f) die na een positief uitgevallen inspectie en officieel verslag van de bevoegde autoriteiten zijn opgenomen in de lijst van erkende bedrijven in Traces (19) en waar de bevoegde autoriteiten regelmatig inspecties uitvoeren om te garanderen dat aan de desbetreffende voorschriften van deze beschikking is voldaan]

(5) (14) hetzij [b) waarvoor geen officiële beperkende maatregelen om veterinairrechtelijke redenen gelden en waaromheen zich, in een gebied met een straal van 10 km, in de voorafgaande twaalf maanden geen enkel(e) geval/uitbraak van mond-en-klauwzeer of van runderpest heeft voorgedaan, en

c) waar zij ten minste de laatste 40 dagen vóór de directe verzending naar het slachthuis hebben verbleven;]”.

2.

Na noot (18) wordt de volgende noot (19) toegevoegd:

„(19)

De door de bevoegde autoriteit verstrekte lijst van erkende bedrijven wordt door de bevoegde autoriteit regelmatig herzien en bijgewerkt. De Commissie draagt er zorg voor dat deze lijst van erkende bedrijven voor informatiedoeleinden via haar geïntegreerd veterinair computersysteem (Traces) openbaar wordt gemaakt.”.

Artikel 3

Zendingen vers gerijpt rundvlees zonder been waarvoor overeenkomstig Beschikking 79/542/EEG vóór de bij de onderhavige beschikking ingevoerde wijzigingen veterinaire certificaten zijn afgegeven met een afgiftedatum vóór 31 januari 2008 en die op die datum onderweg waren naar de Gemeenschap, mogen tot 15 maart 2008 in de Gemeenschap worden ingevoerd.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 31 januari 2008.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2008.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 18 van 23.1.2002, blz. 11.

(2)  PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2007/736/EG van de Commissie (PB L 296 van 15.11.2007, blz. 29).


Top