EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0038

Verordening (EG) nr. 38/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1529/2007 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode januari 2008

OJ L 15, 18.1.2008, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/38/oj

18.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 15/22


VERORDENING (EG) Nr. 38/2008 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 2008

inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1529/2007 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode januari 2008

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1529/2007 van de Commissie van 21 december 2007 inzake de opening en de wijze van beheer van contingenten voor de invoer van rijst van oorsprong uit de staten die deel vidmaken van de Cariforum-regio en uit de landen en gebieden overzee (de LGO) (3), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordning (EG) nr. 1529/2007 is voor 2008 een jaarlijks tariefcontingent geopend voor de invoer van 187 000 ton rijst, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, van oorsprong uit de staten die deel uitmaken van de Cariforum-regio (volgnummer 09.4219), alsmede een tariefcontingent voor de invoer van 25 000 ton rijst, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, van oorsprong uit de Nederlandse Antillen en Aruba (volgnummer 09.4189) en een tariefcontingent voor de invoer van 10 000 ton rijst, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, van oorsprong uit de minst ontwikkelde LGO (volgnummer 09.4190).

(2)

Voor deze bij artikel 1, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1529/2007 vastgestelde contingenten is de eerste deelperiode de maand januari.

(3)

Blijkens de gegevens die overeenkomstig artikel 6, onder a), van Verordening (EG) nr. 1529/2007 zijn verstrekt, hebben voor het contingent met het volgnummer 09.4219 de aanvragen die overeenkomstig artikel 2, lid 1, van die verordening zijn ingediend gedurende de eerste zeven dagen van de maand januari 2008, betrekking op een hoeveelheid, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient door vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de voor het betrokken contingent aangevraagde hoeveelheden, te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

(4)

Blijkens bovengenoemde mededeling hebben voor de contingenten met de volgnummers 09.4189 en 09.4190 de aanvragen die overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1529/2007 zijn ingediend gedurende de eerste zeven dagen van de maand januari 2008, betrekking op een hoeveelheid, uitgedrukt in equivalent gedopte rijst, die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid.

(5)

Ook dienen overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1529/2007 de hoeveelheden te worden vastgesteld die beschikbaar zijn voor de volgende contingentsdeelperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Op grond van de certificaataanvragen voor de invoer van rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1529/2007 vastgestelde contingenten met het volgnummer 09.4219 die zijn ingediend gedurende de eerste zeven dagen van de maand januari 2008, worden certificaten afgegeven voor de gevraagde hoeveelheden, vermenigvuldigd met de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten.

2.   De hoeveelheden die in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1529/2007 vastgestelde contingenten met de volgnummers 09.4219, 09.4189 en 09.4190 beschikbaar zijn voor de volgende contingentsdeelperiode, worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 797/2006 (PB L 144 van 31.5.2006, blz. 1). Verordening (EEG) nr. 1785/2003 wordt per 1 september 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).

(3)  PB L 348 van 31.12.2007, blz. 155.


BIJLAGE

Hoeveelheden die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1529/2007 moeten worden toegewezen voor de deelperiode januari 2008, respectievelijk beschikbaar zijn voor de daaropvolgende deelperiode

Oorsprong/Product

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de deelperiode januari 2008

Hoeveelheid die beschikbaar is voor de deelperiode mei 2008

(in kg)

Staten die deel uitmaken van de Cariforum-regio (artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) Nr. 1529/2007)

09.4219

80,286290 %

62 334 003

GN-codes 1006 met uitzondering van GN-code 1006 10 10

 

 

 

LGO (artikel 1, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1529/2007)

 

 

 

GN-code 1006

 

 

 

a)

Nederlandse Antillen en Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

Minst ontwikkelde LGO:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Geen toepassing van een toewijzingscoëfficiënt voor deze deelperiode: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.

(2)  De aanvragen hebben betrekking op een hoeveelheid die kleiner is dan of gelijk is aan de beschikbare hoeveelheid: alle aanvragen zijn derhalve ontvankelijk.


Top