EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0787

Verordening (EG) nr. 787/2007 van de Commissie van 4 juli 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 175, 5.7.2007, p. 10–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/09/2007; stilzwijgende opheffing door 32007R1043

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/787/oj

5.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 175/10


VERORDENING (EG) Nr. 787/2007 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG (1), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 is de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 (2) bedoelde communautaire lijst opgesteld van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2111/2005 hebben sommige lidstaten de Commissie in kennis gesteld van informatie die relevant is voor het bijwerken van de communautaire lijst. Derde landen hebben eveneens relevante informatie meegedeeld. Op basis daarvan dient de communautaire lijst te worden bijgewerkt.

(3)

In overeenstemming met artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2111/2005 (3) en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 473/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 tot vaststelling van uitvoeringsregels voor de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap heeft een lidstaat gevraagd de communautaire lijst bij te werken.

(4)

De Commissie heeft alle betrokken luchtvaartmaatschappijen rechtstreeks of, wanneer dit praktisch niet mogelijk was, via de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op die maatschappijen, in kennis gesteld van de essentiële feiten en overwegingen die aan de basis liggen van haar beslissing om aan deze luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod op te leggen in de Gemeenschap of om de voorwaarden te wijzigen van een exploitatieverbod voor een luchtvaartmaatschappij op de communautaire lijst.

(5)

De Commissie heeft de betrokken luchtvaartmaatschappijen de gelegenheid gegeven om de door de lidstaten verstrekte documenten te raadplegen, om schriftelijke opmerkingen in te dienen en om binnen tien werkdagen een mondelinge uiteenzetting te geven aan de Commissie en aan het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, dat is opgericht bij Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (4).

(6)

De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op de betrokken luchtvaartmaatschappijen zijn door de Commissie en, in specifieke gevallen, door sommige lidstaten geraadpleegd.

(7)

Op 14 mei 2007 heeft Pakistan International Airlines een herstelplan bij de Commissie ingediend; later heeft deze maatschappij ook bewijsmateriaal ingediend waaruit blijkt dat een aantal corrigerende acties ten uitvoer worden gelegd. De Commissie neemt nota van het feit dat deze maatschappij aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt sinds haar opname in de communautaire lijst. De maatschappij heeft ook bevestigd dat zij bepaalde veiligheidstekortkomingen van haar vloot heeft verholpen; dit is bevestigd door de toezichthoudende autoriteiten. De bevoegde autoriteiten van Pakistan hebben deze maatregelen goedgekeurd.

(8)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt dan ook besloten dat Pakistan International Airlines vluchten naar de Gemeenschap mag exploiteren met de volgende elf vliegtuigen: drie Boeing 747-300's met registratiemerktekens AP-BFU, AP-BGG en AP-BFX; twee Boeing 747-200's met registratiemerktekens AP-BAK en AP-BAT; zes Airbus A-310's met registratiemerktekens AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC en AP-BEG. Deze vliegtuigen moeten derhalve uit bijlage B worden geschrapt.

(9)

De bevoegde autoriteiten van de Islamitische Republiek Pakistan hebben ermee ingestemd om, alvorens de exploitatie van elk van deze vliegtuigen te hervatten, de autoriteiten van de lidstaten waarin de luchthaven van bestemming is gevestigd en de Commissie een verslag over te maken van een veiligheidsinspectie van het desbetreffende vliegtuig, die zij hebben uitgevoerd vóór het vliegtuig de exploitatie hervat. De lidstaat in kwestie mag, na ontvangst van dit verslag, zo nodig een exploitatieverbod opleggen aan het desbetreffende vliegtuig overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2111/2005. Bij aankomst van het vliegtuig wordt een volledige SAFA-platforminspectie uitgevoerd; het verslag daarvan moet onverwijld worden overgemaakt aan de Commissie, die het doorstuurt naar de andere lidstaten. Bovendien plannen de lidstaten verdere controle op de effectieve naleving van de relevante veiligheidsnormen via systematische platforminspecties bij deze maatschappij.

(10)

De overige vliegtuigen van deze maatschappij voldoen nog steeds niet volledig aan de relevante veiligheidsnormen en moeten daarom vermeld blijven in bijlage B tot alle tekortkomingen zijn verholpen. Alvorens de exploitatiebeperkingen die aan deze maatschappij zijn opgelegd te herzien, moet een follow-upbezoek ter plaatse worden georganiseerd om na te gaan of het herstelplan volledig ten uitvoer wordt gelegd. Zowel de maatschappij als de bevoegde autoriteiten hebben ingestemd met een dergelijk bezoek.

(11)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij het in Angola geregistreerde TAAG Angola Airlines. Deze tekortkomingen zijn vastgesteld door Frankrijk tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties. Het feit dat deze veiligheidstekortkomingen herhaaldelijk zijn vastgesteld, wijst erop dat zij systemisch zijn (5).

(12)

Ondanks de garanties die de maatschappij en de bevoegde autoriteiten hebben gegeven, blijkt uit aanhoudende veiligheidstekortkomingen dat TAAG Angola Airlines niet in staat is om, in antwoord op vragen van Frankrijk, die veiligheidstekortkomingen te verhelpen. De bevoegde autoriteiten van Angola zijn ook onvoldoende in staat om de relevante veiligheidsnormen te handhaven, ondanks de garanties die zij hebben gegeven.

(13)

Toen bezorgdheid rees over de veiligheid van de activiteiten van het in Angola geregistreerde TAAG, hebben de bevoegde autoriteiten van Angola blijk gegeven van onvoldoende vermogen om de relevante veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven.

(14)

De Commissie erkent dat de maatschappij inspanningen levert om de acties te identificeren die nodig zijn om de veiligheidsproblemen te verhelpen en dat zowel de maatschappij als de bevoegde burgerluchtvaartautoriteiten van Angola bereid zijn tot samenwerking, maar zij is desondanks van mening dat de maatschappij er niet in geslaagd is een passend actieplan met corrigerende maatregelen volledig ten uitvoer te leggen.

(15)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat TAAG Angola Airlines niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Er moet een volledig exploitatieverbod aan deze luchtvaartmaatschappij worden opgelegd en de maatschappij dient in bijlage A te worden opgenomen.

(16)

Nederland heeft bij de Commissie een verzoek ingediend om de communautaire lijst bij te werken overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2111/2005, teneinde een exploitatieverbod op te leggen aan de volledige vloot van Volare Aviation.

(17)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij het in Oekraïne geregistreerde Volare Aviation. Deze tekortkomingen zijn door Nederland vastgesteld tijdens platforminspecties in het kader van het SAFA-programma, en zijn bevestigd tijdens platforminspecties die in andere lidstaten zijn uitgevoerd. Het feit dat deze veiligheidstekortkomingen herhaaldelijk zijn vastgesteld, wijst erop dat zij systemisch zijn (6).

(18)

Blijkbaar is Volare Aviation niet in staat de systemische veiligheidstekortkomingen te verhelpen, zoals gevraagd door Nederland; dit blijkt uit het ontoereikende actieplan met corrigerende maatregelen dat naar aanleiding van de vastgestelde veiligheidstekortkomingen is opgesteld.

(19)

Toen bezorgdheid rees over de veiligheid van de activiteiten van het in Oekraïne geregistreerde Volare Aviation, hebben de bevoegde autoriteiten van Oekraïne blijk gegeven van onvoldoende vermogen om de relevante veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven.

(20)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat Volare Aviation niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Derhalve moet een volledig exploitatieverbod aan deze luchtvaartmaatschappij worden opgelegd en moet de maatschappij in bijlage A worden opgenomen.

(21)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij alle luchtvaartmaatschappijen die in Indonesië zijn geregistreerd. Deze tekortkomingen zijn geïdentificeerd in een verslag van een veiligheidsaudit die door de burgerluchtvaartautoriteiten van Indonesië is uitgevoerd naar aanleiding van een reeks ongevallen; tijdens die audit is aan het licht gekomen dat geen enkele Indonesische luchtvaartmaatschappij aan de relevante veiligheidsnormen voldoet.

(22)

De Federal Aviation Administration (FAA) van het Department of Transportation van de Verenigde Staten heeft in haar IASA-programma de veiligheidsclassificatie van Indonesië verlaagd omdat Indonesië niet voldoet aan door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) vastgestelde internationale veiligheidsnormen. Deze maatregel staat gelijk met het opleggen van een exploitatieverbod aan alle in Indonesië geregistreerde luchtvaartmaatschappijen. Dit betekent dat Indonesische luchtvaartmaatschappijen geen toestemming krijgen om vluchten naar de Verenigde Staten te exploiteren.

(23)

In het meest recente verslag van het universeel programma voor controle op het veiligheidstoezicht van ICAO (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP) en in het follow-upverslag daarvan wordt melding gemaakt van ernstige tekortkomingen met betrekking tot het vermogen van de Indonesische burgerluchtvaartautoriteiten om hun verantwoordelijkheden inzake toezicht op de veiligheid van de luchtvaart uit te oefenen.

(24)

De bevoegde autoriteiten van Indonesië hebben blijk gegeven van onvoldoende vermogen om de relevante veiligheidsnormen toe te passen en te handhaven. Bovendien hebben deze autoriteiten geen adequaat en tijdig antwoord gegeven toen de Commissie haar bezorgdheid uitte over de veiligheid van de activiteiten van de in Indonesië geregistreerde luchtvaartmaatschappijen.

(25)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat aan alle in Indonesië geregistreerde luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod moet worden opgelegd en dat deze luchtvaartmaatschappijen in bijlage A moeten worden opgenomen.

(26)

De autoriteiten van de Kirgizische Republiek hebben de Commissie informatie verstrekt waaruit blijkt dat zij een AOC hebben afgegeven aan de volgende luchtvaartmaatschappijen: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia, en S Group Aviation. Aangezien deze nieuwe luchtvaartmaatschappijen zijn gecertificeerd door de autoriteiten van de Kirgizische Republiek, die niet of niet voldoende in staat zijn gebleken om adequaat veiligheidstoezicht uit te oefenen, moeten zij in bijlage A worden opgenomen.

(27)

De autoriteiten van de Kirgizische Republiek hebben de Commissie bewijzen verstrekt van de intrekking van het Air Operator Certificate van de volgende luchtvaartmaatschappijen: British Gulf International Airlines FEZ en Kyrgyz General Aviation. Aangezien deze in de Kirgizische Republiek geregistreerde maatschappijen bijgevolg hun activiteiten hebben stopgezet, moeten zij uit bijlage A worden geschrapt.

(28)

Uit het meeste recente verslag van ICAO's universeel programma voor controle op het veiligheidstoezicht (USOAP), de resultaten van het recente beoordelingsbezoek aan Albanië in het kader van de Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA) en door Italië verstrekte informatie is gebleken dat de burgerluchtvaartautoriteiten van Albanië ernstige tekortkomingen vertonen wat betreft hun verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de veiligheid van de luchtvaart.

(29)

Ingevolge de uitnodiging van de Albanese burgerluchtvaartautoriteit heeft een team van Europese deskundigen van 4 tot en met 8 juni 2007 een inspectiebezoek gebracht aan Albanië. Uit het verslag van dat bezoek blijkt dat de burgerluchtvaartautoriteiten van Albanië, ondanks de vele inspanningen, nog steeds niet beschikken over de middelen, het rechtskader en de deskundigheid die nodig zijn om hen in staat te stellen op bevredigende wijze toezicht te houden op de veiligheid van de luchtvaart.

(30)

Met betrekking tot twee in Albanië geregistreerde luchtvaartmaatschappijen — Albanian Airlines en Belle Air — blijkt uit het bovenvermelde verslag dat zij hun activiteiten overeenkomstig de relevante veiligheidsnormen uitoefenen en dat zij aanvullende maatregelen nemen om zelf toezicht te houden op de veiligheid, aangezien algemeen erkend wordt dat de nationale burgerluchtvaartautoriteiten tekortkomingen vertonen op dit gebied.

(31)

De vliegtuigen van deze twee maatschappijen waarmee vluchten naar Europese luchthavens worden uitgevoerd, zijn herhaaldelijk geïnspecteerd tijdens SAFA-platforminspecties. Deze inspecties hebben geen ernstige veiligheidstekortkomingen aan het licht gebracht.

(32)

De burgerluchtvaartautoriteiten van Albanië hebben toegezegd een uitgebreid actieplan in te dienen met corrigerende maatregelen die tot doel hebben alle tekortkomingen op het vlak van toezicht op de veiligheid te verhelpen die in de bovenvermelde verslagen zijn geïdentificeerd, met name in het verslag van het inspectiebezoek dat een team Europese deskundigen van 4 tot en met 8 juni 2007 aan Albanië heeft gebracht.

(33)

De regering van Albanië heeft herhaald dat zij haar volledige politieke steun verleent aan een grondig herstructureringsprogramma voor haar burgerluchtvaartautoriteit en dat zij geen Air Operator Certificates meer zal verlenen tot dat programma ten uitvoer is gelegd.

(34)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt besloten dat Albanian Airlines en Belle Air niet in de communautaire lijst worden opgenomen omdat ze voldoen aan de relevante veiligheidsnormen. De bevoegde autoriteiten van Albanië moeten de Commissie binnen drie maanden alle nodige informatie verstrekken met betrekking tot de formulering en de voortgang in de tenuitvoerlegging van een actieplan met corrigerende maatregelen. Bovendien plannen de lidstaten verdere controle op de effectieve naleving van de relevante veiligheidsnormen via systematische platforminspecties bij deze maatschappijen.

(35)

Zoals vastgesteld in overweging 35 van Verordening (EG) nr. 235/2007 van de Commissie moet nauwlettend toezicht worden gehouden op de situatie van vijf Bulgaarse luchtvaartmaatschappijen: Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air en Vega Airlines. De Bulgaarse burgerluchtvaartautoriteit heeft, met de steun van deskundigen van de Commissie, EASA en de lidstaten, controlebezoeken gebracht aan deze maatschappijen teneinde passende maatregelen vast te stellen met betrekking tot de exploitatiebeperkingen die sinds 21 februari 2007 voor deze maatschappijen gelden.

(36)

Op basis van de resultaten van het bezoek van 27 mei tot en met 2 juni wordt geconcludeerd dat er geverifieerde aanwijzingen zijn van ernstige veiligheidstekortkomingen bij Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air en Vega Airlines. Het feit dat deze veiligheidstekortkomingen blijven bestaan, wijst erop dat zij systemisch zijn.

(37)

Uit het bezoek is bovendien gebleken dat de maatschappij Air Scorpio administratief, financieel en technisch wordt beheerd en gecontroleerd door de maatschappij Scorpion Air en dat de vliegtuigen die door Air Scorpio worden geëxploiteerd voor commercieel vervoer vroeger werden geëxploiteerd door en eigendom waren van Scorpion Air. Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij Air Scorpio.

(38)

De Commissie heeft nota genomen van de intrekking van het AOC van Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air en Air Sofia, en van de opschorting van het AOC van Air Scorpio, zoals besloten door de Bulgaarse autoriteiten op 21 juni 2007. Aangezien deze luchtvaartmaatschappijen dus geen luchtdiensten kunnen exploiteren, acht de Commissie verdere maatregelen niet noodzakelijk.

(39)

De Commissie heeft ook nota genomen van de beslissing die de bevoegde autoriteiten van Bulgarije op 21 juni 2007 hebben genomen om het AOC van Heli Air Service in die zin te wijzigen dat de exploitatie in de Europese Gemeenschap, Zwitserland, Noorwegen en IJsland van de luchtvaartuigen van het type LET 410, met registratiemerktekens LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF en LZ-LSB, tot nader bericht is opgeschort. De maatschappij mag in de Gemeenschap wel vluchten exploiteren met het luchtvaartuig van het type LET 410 met registratiemerkteken LZ-CCP, omdat dit het enige luchtvaartuig is dat is uitgerust met de verplichte veiligheidsapparatuur (EGPWS en TCAS) en dus veilig kan worden geëxploiteerd in de Gemeenschap. De Commissie moet nauwgezet toezicht houden op de situatie van deze luchtvaartmaatschappij en, met de hulp van EASA en de lidstaten, nagaan of het actieplan met corrigerende maatregelen ten uitvoer wordt gelegd.

(40)

De Commissie erkent dat de Bulgaarse autoriteiten vooruitgang boeken bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheden. De Commissie steunt de inspanningen die de Bulgaarse autoriteiten leveren om hun toezichtsverantwoordelijkheden te blijven uitoefenen. Zij zal dit proces blijven volgen, met de hulp van EASA en de lidstaten.

(41)

Zoals gemeld in overweging 36 van Verordening (EG) nr. 910/2006 van de Commissie van 20 juni 2006 (7), heeft een team van Europese deskundigen van 18 tot 21 juni 2007 een follow-upbezoek gebracht aan Mauritanië om na te gaan hoeveel voortgang is geboekt bij de tenuitvoerlegging van de nieuwe wetgeving, voorschriften en procedures. Uit het verslag van dat bezoek blijkt dat het Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) zijn verplichtingen nakomt en ook is blijven voortwerken aan de opstelling van de technische regelgeving en de werkprocedures die nodig zijn om te kunnen garanderen dat het toezicht kan uitoefenen op de burgerluchtvaartsector.

(42)

Bovendien heeft Air Mauritanie de nodige maatregelen genomen om de tijdens platforminspecties op communautaire luchthavens vastgestelde tekortkomingen te verhelpen en om zijn procedures te verbeteren.

(43)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt geconcludeerd dat Mauritanië de nodige maatregelen heeft genomen om een aanvaardbaar prestatieniveau te bereiken bij het uitoefenen van zijn toezichtsverplichtingen, die tot doel hebben te garanderen dat Mauritaanse luchtvaartmaatschappijen voldoen aan de internationale veiligheidsnormen.

(44)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij de in de Republiek Moldavië geregistreerde luchtvaartmaatschappijen Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream en Tiramavia. Deze tekortkomingen zijn door België, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Litouwen, Malta, Nederland, Spanje en Turkije vastgesteld tijdens in het kader van het SAFA-programma uitgevoerde platforminspecties. Het feit dat deze veiligheidstekortkomingen herhaaldelijk zijn vastgesteld, wijst erop dat zij systemisch zijn (8).

(45)

Ingevolge de uitnodiging van de burgerluchtvaartautoriteit van de Republiek Moldavië heeft een team van Europese deskundigen van 4 tot en met 8 juni 2007 een inspectiebezoek gebracht aan Moldavië. Uit het verslag van dat bezoek blijkt dat de Moldavische burgerluchtvaartautoriteit onvoldoende in staat is om de relevante veiligheidsnormen uit te voeren en te handhaven in overeenstemming met haar verplichtingen op grond van het Verdrag van Chicago, met betrekking tot volgende luchtvaartmaatschappijen: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti en Tiramavia.

(46)

Bovendien hebben de acht bovenvermelde maatschappijen, hoewel zij houder zijn van het door de Republiek Moldavië afgegeven Air Operator Certificate (AOC), hun hoofdkantoor niet in de Republiek Moldavië, hetgeen in strijd is met de eisen van bijlage 6 bij het Verdrag van Chicago.

(47)

De Commissie heeft er nota van genomen dat de autoriteiten van de Republiek Moldavië de Air Operator Certificates van de bovenvermelde maatschappijen hebben ingetrokken; deze maatschappijen hebben daarop hun activiteiten stopgezet.

(48)

Bovendien neemt de Commissie er nota van dat de Republiek Moldavië zich ertoe heeft verbonden geen Air Operator Certificates meer af te geven tot het actieplan met corrigerende maatregelen op bevredigende wijze ten uitvoer is gelegd; om dit na te gaan zal de Republiek Moldavië de Commissie raadplegen.

(49)

De burgerluchtvaartautoriteit van de Republiek Moldavië heeft ermee ingestemd tegen eind september 2007 een uitgebreid actieplan met corrigerende maatregelen in te dienen; dit actieplan, dat een stappenplan zal omvatten, heeft tot doel alle tekortkomingen inzake toezicht op de veiligheid, die geïdentificeerd zijn tijdens het inspectiebezoek dat een team van Europese deskundigen van 4 tot en met 8 juni 2007 aan de Republiek Moldavië heeft gebracht, te verhelpen.

(50)

Gezien de reeks maatregelen die de bevoegde autoriteit van de Republiek Moldavië heeft genomen, en in afwachting van de indiening van een actieplan met corrigerende maatregelen, is de Commissie van oordeel dat de overige luchtvaartmaatschappijen die houder zijn van een door de Republiek Moldavië afgegeven AOC (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero and Nobil Air) niet in de communautaire lijst dienen te worden opgenomen. De Commissie moet toezicht houden op de veiligheidssituatie van deze maatschappijen. Hiertoe plannen de lidstaten verdere controle op de effectieve naleving van de relevante veiligheidsnormen via systematische platforminspecties van de vliegtuigen die door deze maatschappijen worden geëxploiteerd.

(51)

Zoals bepaald in overwegingen 36 en 39 van Verordening (EG) nr. 235/2007 van de Commissie, heeft de Commissie, bijgestaan door deskundigen uit de lidstaten, van 15 tot en met 21 april 2007 een bezoek gebracht aan de Russische Federatie om na te gaan hoe het gesteld is met de tenuitvoerlegging van de corrigerende maatregelen van de luchtvaartmaatschappij Rossyia (ex Pulkovo), om de veiligheidssituatie te controleren van bepaalde andere Russische luchtvaartmaatschappijen waaraan sinds 12 februari 2007 door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie exploitatiebeperkingen zijn opgelegd en om de uitoefening van de toezichtsverplichtingen van deze autoriteiten te controleren.

(52)

Wat Rossyia betreft, is uit de resultaten van het bezoek gebleken dat deze maatschappij vooruitgang heeft geboekt wat de interne procedures voor toezicht op de veiligheid en de toepassing van de ICAO-veiligheidsnormen betreft. Er zit een duidelijke ontwikkeling in het kwaliteitsbeheer van deze maatschappij. Op 26 juni 2007 hebben de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie aanvullende informatie verstrekt. Aangezien nog niet alle corrigerende maatregelen volledig zijn uitgevoerd, moeten de bevoegde Russische autoriteiten nauwlettend toezicht blijven houden op deze maatschappij teneinde erop toe te zien dat het actieplan met corrigerende maatregelen verder wordt uitgevoerd.

(53)

Met betrekking tot de negen maatschappijen waaraan de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie bij besluit van 12 februari 2007 exploitatiebeperkingen hebben opgelegd, blijkt uit de resultaten van het bezoek dat alle maatschappijen bevestigd hebben dat zij, sinds de exploitatiebeperkingen zijn opgelegd, onder nauwlettend toezicht staan en dat de bevoegde autoriteiten voorafgaande toestemming voor het uitvoeren van vluchten moeten verlenen. Deze maatregelen hebben in alle gevallen meteen tot positieve reacties geleid. Uit de resultaten van het bezoek is ook gebleken dat eventuele positieve ontwikkelingen nog steeds moet uitgroeien tot duurzame oplossingen en moeten leiden tot de invoering van volwaardige interne veiligheidssystemen. Na het bezoek hebben de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie op 27 april besloten om de beperkingen op zes maatschappijen, Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz en Aviacon Zitotrans, op te heffen; zij hebben de Commissie hiervan op 2 mei 2007 op de hoogte gebracht. In dat zelfde besluit is ook bepaald dat de exploitatiebeperkingen worden gehandhaafd voor Centre Avia en Russian Sky (Russkoe Nebo). Het systeem van voorafgaande toestemmingen voor het uitvoeren van vluchten is bovendien uitgebreid tot de geregelde vluchten die door UTAir worden geëxploiteerd.

(54)

Tijdens het bezoek is ook gediscussieerd over bepaalde andere Russische maatschappijen, namelijk Krasnoyarsky Airlines (9) en Kuban Airlines (10); de Commissie beschikte immers over informatie die wees op systemische veiligheidstekortkomingen bij deze maatschappijen en ook de aandacht van de bevoegde Russische autoriteiten was reeds gevestigd op de veiligheidssituatie van deze maatschappijen. In de maatregelen die de bevoegde Russische autoriteiten op 27 april 2007 hebben genomen, is bepaald dat deze maatschappijen nog strenger zullen worden geïnspecteerd alvorens een vlucht te mogen uitvoeren.

(55)

Uit de resultaten van het bezoek is gebleken dat de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie de Russische veiligheidsregels sneller in overeenstemming moeten brengen met de ICAO-normen en dat ze zich moeten toeleggen op de toepassing van deze normen en van de aanbevelingen van de meest recente ICAO-veiligheidsaudit. Bovendien moeten ze intensiever samenwerken met de Russische fabrikanten teneinde te garanderen dat in Rusland ontworpen luchtvaartuigen beantwoorden aan de ICAO-normen. Dit is ook noodzakelijk om te vermijden dat in de Russische Federatie twee luchtwaardigheidsnormen zouden gelden: een norm voor exploitanten en luchtvaartuigen die naar de Gemeenschap vliegen, en een andere (lagere) norm voor exploitanten en luchtvaartuigen die binnen de Russische Federatie of binnen het GOS actief zijn. Bovendien moeten de bevoegde autoriteiten hun inspanningen opdrijven met betrekking tot permanente luchtwaardigheid en garanderen dat in het westen gebouwde luchtvaartuigen, die steeds vaker door Russische maatschappijen worden gekocht en geëxploiteerd, op passende wijze worden onderhouden door de betrokken maatschappijen.

(56)

Na het bezoek aan de Russische Federatie is uit de resultaten van de platforminspecties van alle bovenvermelde maatschappijen gebleken dat sommige maatschappijen waaraan exploitatiebeperkingen waren opgelegd geen diensten naar de Gemeenschap hebben geëxploiteerd.

(57)

De maatschappijen Gazpromavia en Atlant Soyuz, waaraan in het verleden exploitatiebeperkingen zijn opgelegd, hebben diensten naar de Gemeenschap geëxploiteerd en hebben platforminspecties ondergaan (11). Uit de resultaten van deze inspecties blijkt dat zich herhaaldelijk ernstige tekortkomingen hebben voorgedaan op dezelfde gebieden als vóór het opleggen van de exploitatiebeperkingen; dit wijst op systemische veiligheidstekortkomingen die ernstige gevolgen voor de veiligheid van de activiteiten kunnen hebben.

(58)

De maatschappij UTAir is eveneens geïnspecteerd (12). Uit de resultaten van deze inspecties blijkt dat zich herhaaldelijk tekortkomingen hebben voorgedaan op dezelfde gebieden als vóór het opleggen van de exploitatiebeperkingen; dit wijst erop dat de maatschappij de in februari 2007 voorgestelde corrigerende maatregelen nog steeds niet volledig heeft uitgevoerd. Op 29 mei en 5 juni 2007 zijn deze resultaten, samen met geverifieerde bewijzen van ernstige veiligheidstekortkomingen bij Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15) en Yakutia Airlines (16), aan de bevoegde autoriteiten overgemaakt.

(59)

Gezien het voorgaande heeft de Commissie, op basis van de gemeenschappelijke criteria, de luchtvaartmaatschappijen Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines en Yakutia Airlines verzocht hun opmerkingen in te dienen overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2111/2005 en is zij begonnen met overleg te plegen met de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie. Op basis van de opmerkingen van de luchtvaartmaatschappijen, de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie hebben deze autoriteiten op 23 juni 2007 beslist om, met ingang van 25 juni, aan tien luchtvaartmaatschappijen exploitatiebeperkingen op te leggen zolang hun veiligheidstekortkomingen niet tot wederzijdse voldoening van de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie en de Commissie zijn verholpen.

(60)

De bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie hebben derhalve besloten vier van de luchtvaartmaatschappijen in kwestie te verbieden vluchten naar de Gemeenschap te exploiteren: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines en Airlines 400. Het AOC van Airlines 400 is opgeschort.

(61)

De bevoegde Russische autoriteiten hebben ook beslist de activiteiten van bepaalde maatschappijen te beperken; zij mogen alleen met specifieke vliegtuigen vluchten naar de Gemeenschap exploiteren. Krasnoyarsky Airlines mag alleen vluchten exploiteren met de Boeing 737's EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, de Boeing-757's EI-DUC, EI-DUE en de Boeing-767's EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines mag alleen vluchten exploiteren met de Airbus A-320's VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia mag alleen vluchten exploiteren met de Falcon Mystères 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; Atlant-Soyuz mag alleen vluchten exploiteren met de Boeing 737's VP-BBL, VP-BBM; UTAir mag alleen vluchten exploiteren met de ATR 42's VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, de Gulfstream IV's RA-10201, RA-10202 en de Tu-154M RA-85805, RA-85808. Rossyia (ex-Pulkovo) mag geen vluchten naar de Gemeenschap exploiteren met het vliegtuig IL-62M (RA-86467).

(62)

De Commissie neemt nota van de beslissing van de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie en met name van het feit dat de autoriteiten deze exploitatiebeperkingen alleen kunnen wijzigingen in overleg met de Commissie. Zij neemt ook nota van het feit dat alle Russische luchtvaartmaatschappijen die internationale diensten exploiteren, onder meer naar de Gemeenschap, ervan in kennis worden gesteld dat de Russische autoriteiten exploitatiebeperkingen zullen opleggen wanneer tijdens platforminspecties vastgestelde ernstige (categorie 2) en zeer ernstige (categorie 3) tekortkomingen niet worden verholpen.

(63)

Gezien het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie genomen maatregelen volstaan om de ernstige veiligheidstekortkomingen die bij bepaalde maatschappijen zijn vastgesteld op korte termijn te verhelpen. Om te garanderen dat adequate actieplannen met corrigerende maatregelen worden opgesteld, die een duurzame systemische oplossing van deze tekortkomingen garanderen, is de Commissie voornemens de veiligheidssituatie van de bovenvermelde luchtvaartmaatschappijen te controleren alvorens de bij de beslissing van de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie van 23 juni 2007 opgelegde beperkingen worden gewijzigd. De Commissie is voornemens om vóór de volgende bijwerking van deze verordening een bezoek te brengen, met de steun van de lidstaten. Bovendien moeten de lidstaten verdere controle uitoefenen op de effectieve naleving van de relevante veiligheidsnormen via systematische platforminspecties van alle activiteiten van deze maatschappijen.

(64)

Aangezien luchtvaartmaatschappijen die uit de lijst zijn geschrapt omdat ze verklaard hebben hun activiteiten te hebben stopgezet, hun activiteiten opnieuw kunnen opstarten onder een andere identiteit of nationaliteit, moet de Commissie actief toezicht blijven houden op eventuele transfers en verplaatsingen van die entiteiten.

(65)

Ondanks specifieke verzoeken van de Commissie is zij niet in kennis gesteld van bewijzen dat de overige luchtvaartmaatschappijen die in de communautaire lijst van 5 maart 2007 zijn vermeld en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op die luchtvaartmaatschappijen volledige uitvoering hebben gegeven aan passende remediërende maatregelen. Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt geoordeeld dat het aan deze luchtvaartmaatschappijen opgelegde exploitatieverbod moet worden gehandhaafd.

(66)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité inzake veiligheid van de luchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 474/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage A wordt vervangen door bijlage A bij deze verordening.

2)

Bijlage B wordt vervangen door bijlage B bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2007.

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Vicevoorzitter


(1)  PB L 344 van 27.12.2005, blz. 15.

(2)  PB L 84 van 23.3.2006, blz. 14. Laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 235/2007 (PB L 66 van 6.3.2007, blz. 3).

(3)  PB L 84 van 23.3.2005, blz. 8.

(4)  PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Verordening (EG) nr. 910/2006 van de Commissie van 20 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (PB L 168 van 21.6.2006, blz. 16).

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 op 11.5.2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 op 31.5.2007 en INAC/P-2007-12 op 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 op 24.5.2007, LBA/D-2007-308 op 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


BIJLAGE A

LIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EEN VOLLEDIG EXPLOITATIEVERBOD IS OPGELEGD IN DE GEMEENSCHAP (1)

Naam van de juridische entiteit van de luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het Air Operator Certificate (AOC) (en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator Certificate (AOC) of van de exploitatievergunning

ICAO-identificatienummer van de luchtvaartmaatschappij

Land van de exploitant

AIR KORYO

Onbekend

KOR

Democratische Volksrepubliek Korea

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Soedan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Onbekend

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Oekraïne

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van de Democratische Republiek Congo welke verantwoordelijk zijn voor regulerend toezicht, met uitzondering van Hewa Bora Airways (2), inclusief

 

Democratische Republiek Congo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Democratische Republiek Congo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Onbekend

Democratische Republiek Congo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Onbekend

Democratische Republiek Congo

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Onbekend

Democratische Republiek Congo

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Democratische Republiek Congo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Democratische Republiek Congo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Onbekend

Democratische Republiek Congo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Onbekend

Democratische Republiek Congo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Onbekend

Democratische Republiek Congo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Onbekend

Democratische Republiek Congo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Onbekend

Democratische Republiek Congo

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministeriële handtekening (ordonnantie 78/205)

LCG

Democratische Republiek Congo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Democratische Republiek Congo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Onbekend

Democratische Republiek Congo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Onbekend

Democratische Republiek Congo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Onbekend

Democratische Republiek Congo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Onbekend

Democratische Republiek Congo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Onbekend

Democratische Republiek Congo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Onbekend

Democratische Republiek Congo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Democratische Republiek Congo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Onbekend

Democratische Republiek Congo

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Equatoriaal-Guinea welke verantwoordelijk zijn voor regulerend toezicht, inclusief

 

 

Equatoriaal-Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Equatoriaal-Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n.v.t.

Equatoriaal-Guinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Equatoriaal-Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

n.v.t.

Equatoriaal-Guinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Equatoriaal-Guinea

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Indonesië welke verantwoordelijk zijn voor regulerend toezicht, inclusief

 

 

Indonesië

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

onbekend

DHI

Indonesië

AIR TRANSPORT SERVICES

onbekend

onbekend

Indonesië

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

onbekend

onbekend

Indonesië

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

onbekend

onbekend

Indonesië

GARUDA

onbekend

GIA

Indonesië

INDONESIA AIRASIA

onbekend

AWQ

Indonesië

KARTIKA AIRLINES

onbekend

KAE

Indonesië

LION MENTARI ARILINES

onbekend

LNI

Indonesië

MANDALA AIRLINES

onbekend

MDL

Indonesië

MANUNGGAL AIR SERVICE

onbekend

onbekend

Indonesië

MEGANTARA

onbekend

onbekend

Indonesië

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

onbekend

MNA

Indonesië

METRO BATAVIA

onbekend

BTV

Indonesië

PELITA AIR SERVICE

onbekend

PAS

Indonesië

PT. AIR PACIFIC UTAMA

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. AIRFAST INDONESIA

onbekend

AFE

Indonesië

PT. ASCO NUSA AIR

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. ASI PUDJIASTUTI

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. AVIASTAR MANDIRI

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. ATLAS DELTASATYA

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. DABI AIR NUSANTARA

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. DERAYA AIR TAXI

onbekend

DRY

Indonesië

PT. DERAZONA AIR SERVICE

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

onbekend

DIR

Indonesië

PT. EASTINDO

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. GATARI AIR SERVICE

onbekend

GHS

Indonesië

PT. GERMANIA TRISILA AIR

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. HELIZONA

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. KURA-KURA AVIATION

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

onbekend

IDA

Indonesië

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. PELITA AIR SERVICE

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. PURA WISATA BARUNA

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. SAYAP GARUDA INDAH

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. SMAC

onbekend

SMC

Indonesië

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. TRAVIRA UTAMA

onbekend

onbekend

Indonesië

PT. TRIGANA AIR SERVICE

onbekend

onbekend

Indonesië

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

onbekend

RPH

Indonesië

RIAU AIRLINES

onbekend

RIU

Indonesië

SRIWIJAYA AIR

onbekend

SJY

Indonesië

SURVEI UDARA PENAS

onbekend

PNS

Indonesië

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

onbekend

onbekend

Indonesië

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

onbekend

XAR

Indonesië

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

onbekend

TMG

Indonesië

TRIGANA AIR SERVICE

onbekend

TGN

Indonesië

WING ABADI AIRLINES

onbekend

WON

Indonesië

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van de Kirgizische Republiek welke verantwoordelijk zijn voor regulerend toezicht, inclusief

 

Kirgizische Republiek

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizische Republiek

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizische Republiek

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizische Republiek

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizische Republiek

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizische Republiek

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizische Republiek

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizische Republiek

DAMES

20

DAM

Kirgizische Republiek

EASTOK AVIA

15

Onbekend

Kirgizische Republiek

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizische Republiek

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizische Republiek

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizische Republiek

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizische Republiek

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizische Republiek

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizische Republiek

KIRGIZSTAN

03

LYN

Kirgizische Republiek

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizische Republiek

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizische Republiek

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizische Republiek

S GROUP AVIATION

6

Onbekend

Kirgizische Republiek

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizische Republiek

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizische Republiek

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizische Republiek

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizische Republiek

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgizische Republiek

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Liberia welke verantwoordelijk zijn voor regulerend toezicht

 

Liberia

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Sierra Leone welke verantwoordelijk zijn voor regulerend toezicht, inclusief

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Onbekend

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Onbekend

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Onbekend

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Onbekend

Onbekend

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Onbekend

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Onbekend

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Onbekend

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Onbekend

Onbekend

Sierra Leone

Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Swaziland welke verantwoordelijk zijn voor regulerend toezicht, inclusief

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Onbekend

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Onbekend

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Onbekend

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Onbekend

Onbekend

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Onbekend

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Onbekend

SZL

Swaziland


(1)  De in bijlage A vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door luchtvaartuigen met bemanning te huren („wet lease”) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, voorzover de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

(2)  Hewa Bora Airways mag voor zijn huidige activiteiten in de Europese Gemeenschap gebruik maken van het in bijlage B vermelde specifieke luchtvaartuig.


BIJLAGE B

LIJST VAN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN WAARAAN EXPLOITATIEBEPERKINGEN ZIJN OPGELEGD IN DE GEMEENSCHAP (1)

Naam van de juridische entiteit van de luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het Air Operator Certificate (AOC) (en handelsnaam, indien verschillend)

Nummer van het Air Operator Certificate (AOC)

ICAO-identificatienummer van de luchtvaartmaatschappij

Land van de exploitant

Type vliegtuig

Registratiemerkteken(s) en, voor zover beschikbaar, constructieserienummer(s)

Land van registratie

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comoren

De volledige vloot, met uitzondering van:

LET 410 UVP

De volledige vloot, met uitzondering van:

D6-CAM (851336)

Comoren

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Democratische Republiek Congo

De volledige vloot, met uitzondering van:

B767-266 ER

De volledige vloot, met uitzondering van:

9Q-CJD (constructie-nr. 23 178)

Democratische Republiek Congo

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Islamitische Republiek Pakistan

De volledige vloot, met uitzondering van:

alle B-777's; 3 B-747-300's; 2 B-747-200's; 6 A-310's

De volledige vloot, met uitzondering van:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Islamitische Republiek Pakistan


(1)  De in bijlage B vermelde luchtvaartmaatschappijen kunnen toestemming krijgen om verkeersrechten uit te oefenen door vliegtuigen met bemanning te huren („wet lease”) van luchtvaartmaatschappijen waaraan geen exploitatieverbod is opgelegd, mits de relevante veiligheidsnormen worden nageleefd.

(2)  Hewa Bora Airways mag voor zijn huidige activiteiten in de Europese Unie alleen gebruik maken van het vermelde specifieke luchtvaartuig.


Top